Γιὰ ἀπάτες μὲ …πλάτες!!!

Ἀναστάτωση ἔχει προκαλέσῃ στὴν κοινωνία τῆς Χαλκίδος, ἀλλὰ καὶ στὴν εὑρυτέρα περιοχή, ἕνα σκάνδαλο στὸ ὁποῖον ἐμπλέκονται: ἕνας Συνεταιρισμός, μία πρῴην Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου κι ἕνας πρῴην βουλευτής.
Τὸ σκάνδαλο ἔφερε στὸ φῶς ἡ Ἀνεξάρτητος Κυβέρνησις Ἐλευθέρας Ἑλλάδος (ΑΚΕΕ).

Πρὸ μηνῶν, ἔλαβαν χώρα οἱ ἐκλογὲς στὸν Ἀγροτικὸ Συνεταιρισμὸ Ἀμπελοκτημόνων Χαλκίδος (ΑΣΑΧ), στὶς ὁποῖες ἐξελέγη πρόεδρος τοῦ Συνεταιρισμοῦ ὁ κ. Μπάος Παναγιώτης.


Πρὶν προλάβουν νὰ παρέλθουν λίγοι μῆνες, διεπιστώθησαν ἀτασθαλίες στὸν ΑΣΑΧ, μεταξὺ τῶν ὁποίων κατάχρησις τοῦ ταμείου τοῦ Συνεταιρισμοῦ. Ἐμπρὸς σὲ αὐτὴν τὴν ἀποκάλυψη, ὁ κ. Μπᾶος ἔδρασε ἄμεσα, ῥίχνοντας στὴν μάχη τὰ «ὁπλοστάσιά» του: τὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Εὐβοϊκὴ Γνώμη» καὶ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος», σκορπώντας τόννους λάσπης κατὰ τῶν ὑπολοίπων μελῶν τοῦ Δ/Σ τοῦ Συνεταιρισμοῦ, κατηγορώντας τους ἀκόμη καὶ γιὰ… «ἀπόπειρα πραξικοπήματος».

 • Ἡ μὲν «Εὐβοϊκὴ Γνώμη» παρέμεινε στὸ νὰ καταγράφῃ συμβάντα,  χωρὶς τὴν ὁποιανδήποτε ἀπολύτως ἔρευνα, ἀλλὰ μὲ ἐμφανὴ προβολὴ τῶν θέσεων τοῦ κ. Μπάου.
 • Τὸ δὲ «Star Κεντρικὴς Ἑλλάδος», καταργώντας κάθε δημοσιογραφικὴ δεοντολογία, προέβαλε μὲ κάθε τρόπο μόνον τὶς θέσεις τοῦ κ. Μπάου, χωρὶς νὰ κληθῇ ἡ ἄλλη πλευρὰ νὰ ἀπαντήσῃ καὶ νὰ τοποθετηθῇ.

Φυσικὰ (ὁ κ. Μπάος) δὲν ἔμεινε ἐκεῖ. Καθαίρεσε τὰ μέλη τοῦ Δ/Σ, ἀναπληρώνοντάς τα μὲ ἄτομα τῆς ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης του, μερικὰ ἐκ τῶν ὁποίων δὲν ἦσαν κἂν στὸ ἀρχικὸ Δ/Σ. Πρῶτος καὶ καλλίτερος σὲ αὐτὴν τὴν ἀλλαγὴ ἦταν ὁ, φερόμενος ὡς συνεργάτης καὶ σύμβουλός του, κ. Σταμάτης Παπαβασιλείου, ὁ ὁποῖος ὅντας ἀναπληρωματικὸ μέλος τοῦ Δ/Σ ἔλαβε τὴν θέση παραιτηθέντος μέλους.

Οἱ μηνύσεις ἔπεσαν βροχὴ ἑκατέρωθεν καὶ σύντομα ἡ ὑπόθεσις ἔφθασε στὰ δικαστήρια Χαλκίδος.

Στὸ πρῶτο δικαστήριο, στὸ ὁποῖο κατέφυγε ὁ ἴδιος ὁ κ. Μπάος, ἀνεγνωρίσθη ἡ κατάχρησις εὑρίσκοντας ὡς καταχραστὴ τὸν κ. Μπάο καὶ ὁ λογαριασμὸς τοῦ Συνεταιρισμοῦ στὴν Τράπεζα Πειραιῶς «κλείδωσε», μὲ τὴν χρήση ἀσφαλιστικῶν μέτρων.

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ξεκίνησε νέος Γολγοθὰς γιὰ τὰ «ἔκπτωτα» μέλη τοῦ Δ/Σ, καθὼς ἐκκρεμοῦσαν κι ἐκκρεμοῦν κι ἄλλες δίκες καὶ ὁριστικὲς ἀποφάσεις.
Σὲ αὐτὸ τὸ διάστημα, ὁ κ. Μπᾶος, ἐκμεταλλευόμενος τὴν στενή του σχέση μὲ τὸν «Λαϊκὸ Ὀρθόδοξο Συναγερμό» (ΛΑΟΣ) τοῦ Γιώργου Καρατζαφέρη, ἀλλὰ καὶ τῆν σχέση του μὲ τὸν πρῴην βουλευτὴ Λευτέρη Παπαγεωργόπουλο (πρῴην βουλευτὴς ΝΔ, πρῴην ὑπουργὸς ἐπικρατείας ἐπὶ ὑπηρεσιακῆς κυβερνήσεως Θάνου καὶ πρῴην πρόεδρος τοῦ ΕΟΠΠΥ), ὁ ὁποῖος, μὲ τὴν σειρά του, διατηρεῖ ἄριστες φιλικὲς σχέσεις μὲ τὴν πρῴην Πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ πρῴην ὑπηρεσιακὴ πρωθυπουργὸ κ. Βασιλικὴ Θάνου (καὶ νῦν νομικὸ σύμβουλο τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα).


Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ πρῴην βουλευτοῦ ἐργάζεται στὸν ἐν λόγῳ Συνεταιρισμό, καθὼς ἐπίσης πὼς ὁ κ. Μπάος προσπάθησε νὰ τρομοκρατήσῃ τὰ «ἔκπτωτα» μέλη τοῦ Δ/Σ, λέγοντάς τους ὅτι δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ τὸν ἀγγίξῃ, γιατὶ ἔχει… βύσμα τοὺς προαναφερομένους.

(Στὸ 2ο δικαστήριο κατέφυγε ὁ ἴδιος ὁ Μπάος, ζητώντας χρήματα νὰ πληρώσῃ τὸ προσωπικό, καθώς τὸ πρῶτο δικαστήριο εἶχε ἤδη «κλειδώσῃ» τὸν λογαριασμὸ τοῦ ΑΣΑΧ μὲ ἀσφαλιστικὰ μέτρα.)

Τότε ἦταν ποὺ ἐπενέβη ἡ ΑΚΕΕ, ἡ ὁποία ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ γραφεῖο τῆς κ. Θάνου στὸν Ἄρειο Πάγο, ἀξιώνοντας μίαν ἀπάντηση ἀπὸ τὴν πρῴην Πρόεδρο. Ἡ γραμματεὺς ἐνημέρωσε τὴν κ. Θάνου, καθὼς ἐστάλη μήνυμα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (παρατίθεται ὅλη ἡ ἐπιστολὴ στὸ πέρας τῆς δημοσιεύσεως).
Ἡ κ. Θάνου ὅμως, ἀπηξίωσε νὰ δόσῃ τὴν ὁποιανδήποτε ἀπάντηση.

Καὶ ἐνῶ ἡ ὑπόθεσις εἶχε τραβήξῃ εἰς μάκρος (ἡ ἀπόφασις τοῦ δικαστηρίου ἔκανε περισσοτέρους ἀπὸ τρεῖς μῆνες νὰ ἐκδοθῇ, ἀφήνοντας στὸν «ἀέρα» τὰ «ἔκπτωτα» μέλη τοῦ Δ/Σ) ξαφνικά, ὡς διὰ μαγείας, ἐλήφθη μία προσωρινὴ ἀπόφασις ἡ ὁποία ἀναγνωρίζει ὅτι τὸ νέο Δ/Σ, ποὺ διῴρισε πραξικοπηματικὰ ὁ κ. Μπάος, εἶναι ἄκυρο.
Ὅταν τὰ «ἔκπτωτα» μέλη ἠξίωσαν τὴν ὑλοποίηση τῆς ἀποφάσεως, ποὺ τοὺς ἐπαναφέρει στὸ Δ/Σ τοῦ ΑΣΑΧ, ὁ κ. Μπάος τοὺς ἔκλεισε τὴν πόρτα καί, μάλιστα, παρόντων ἀστυνομικῶν ὀργάνων, τὰ ὁποῖα συνόδευσαν τὰ δικαιωμένα πλέον μέλη στὸ κτίριο τοῦ ΑΣΑΧ, ἀπαξιώνοντας τὸ δικαστήριο.

Τὰ ἐρωτήματα, πολλὰ στὴν ὑπόθεση. Τὰ σημαντικότερα ὅμως ποὺ προκύπτουν εἶναι:

 1. Ποιός ὁ ῥόλος τῆς κ. Θάνου στήν ὑπόθεση;
 2. Γιά ποιόν λόγο δέν μπῆκε στόν κόπο νά «καθαρίσῃ» τὸ ὄνομά της ἀπό τήν ὑπόθεση, ἀπαξιώνοντας τό αἴτημα τῆς ΑΚΕΕ;
 3. Ποιός ὁ ῥόλος τοῦ κ. Παπαγεωργοπούλου στήν ὑπόθεση;
 4. Γιατί ὁ υἱός του ἐργάζεται στόν ΑΣΑΧ, πού ἔχει ἀποδειχθῇ δικαστικῶς πώς ἐντός τοῦ Συνεταιρσμοῦ διεπράχθη παρανομία;
 5. Ποιός ὁ ῥόλος τοῦ ΛΑΟΣ καί τοῦ προέδρου του Γ. Καρατζαφέρη στήν ὑπόθεση;
 6. Ὄντως καλύπτουν τόν ἐπίορκο, βάσει δικαστικῆς ἀποφάσεως, Παναγιώτη Μπάο;
 7. Ὑπάρχει περίπτωσις κάποιος ἀπό αὐτούς (ἢ ἴσως καὶ ὅλοι τους) νά ἔχῃ καρπωθῇ μέρος τῶν χρημάτων πού κατεχράσθη ὁ κ. Μπάος ἀπό τόν ΑΣΑΧ;

Ὅλοι αὐτοὶ καλοῦνται νὰ ἀπαντήσουν σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα, καθὼς ἡ σιωπή τους δείχνει ἐμμέσως ἐνοχή.
Ἐμεῖς, δὲν θέλουμε νὰ καταδικάσουμε κάποιον δίχως νὰ τοῦ δοθῇ προηγουμένως τὸ δικαίωμα τῆς ἀπολογίας.
Γιὰ τὴν ΑΚΕΕ, δὲν λειτουργεῖ ἡ Ἀρχὴ τῆς Δικαιοσύνης, ἀλλὰ ἡ Ἀρχὴ τῆς Νεμέσεως: ὅλοι εἶναι ἔνοχοι μέχρι ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου. Ἔτσι, καλοῦμε ἀνοικτὰ τὸν κ. Καρατζαφέρη, τὴν κ. Θάνου καὶ τὸν κ. Παπαγεωργόπουλο, νὰ τοποθετηθοῦν μὲ σαφήνεια καὶ εἰλικρίνεια στὰ παραπάνω ἐρωτήματα.
Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωση, θ’ ἀναγκασθοῦμε νὰ θεωρήσουμε ὅτι εἶναι ἔνοχοι.

Ἐπιπροσθέτως νὰ καταγράψουμε καὶ μερικὰ ἀκόμη ἐρωτήματα ποὺ προέκυχαν ἐκ τῆς ἐρεύνης ποὺ διεξάγουμε.
Ἐρωτοῦμε λοιπόν:

 1. Ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ἔχουν ἐλεγχθῇ ἀπὸ τὸ ἀρμόδιο Ὑγειονομικὸ Τμῆμα τὰ κρασιὰ ποὺ διακινεῖ ὁ ΑΣΑΧ.
 2. Ποιός εἶναι ὁ ὑπεύθυνος οἰνολόγος;
 3. Βάσει ποίου ὑγειονομικοῦ ἐλέγχου τά διακινεῖ;

Ἐμεὶς πάντως, δὲν καταφέραμε καὶ σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματά μας, νὰ βροῦμε τὶς ἀπαντήσεις.


Ὅπως φαίνεται καὶ στὶς φωτογραφίες, τὰ συστατικὰ ποὺ ἀναγράφονται στὴν ἐξωτερικὴ ἐτικέττα τοῦ γλυκοῦ τοῦ κουταλιοῦ εἶναι: «κυδώνι, σάκχαρις, σιρόπι γλυκόζης, νερό, χυμὸς λεμονιοῦ, συντηρητικό: σορβικὸ κάλιο».

 1. Ποιός τά ἔχει ἐλέγξῃ;
 2. Ποιός μπορεῖ νά ἐγγυηθῇ ὅτι εἶναι κατάλληλα γιά κατανάλωση;

Ἐπίσης, τὸ μόνο ποὺ ὑπάρχει στὴν ἐξωτερικὴ πλευρά, εἶναι μία αὐθαίρετος ἡμερομηνία λήξεως καὶ ἕνας αὐθαίρετος ἀριθμὸς «LOT». Ὅταν ἀναφερόμεθα στὸν ἀριθμὸ Lot, ἐννοοῦμε τὸ σειριακὸ νούμερο μιᾶς συγκεκριμένης παρτίδος ὑλικοῦ, ποὺ ἐδημιουργήθη μὲ ἐργοστασιακὴ παραγωγή, κάτω ἀπὸ συγκεκριμένες ἐργοστασιακὲς συνθῆκες, τὴν τάδε ἡμερομηνία καὶ παρήχθη σὲ συγκεκριμένη ποσότητα, ὥστε νὰ συσκευασθῇ ἄμεσα! Καί, φυσικά, οὐδεὶς ἔλεγχος κι ἐδῶ!!!
Κι ἐνῶ συμβαίνουν ὅλα αὐτά, ἀναρωτώμεθα γιὰ πῶς γίνεται νὰ πληρώνονται οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ΑΣΑΧ, ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὁ λογαριασμὸς τοῦ Συνεταιρισμοῦ ἔχει «κλειδωθῇ»;
Μήπως ὁ κ. Μπάος (ἢ κάποιος ἄλλος συνεργάτης) ἔχει ἀνοίξῃ ἄλλον λογαριασμό στό ὄνομα τοῦ ΑΣΑΧ (ἴσως, λέμε ἐμεῖς …τυχαία, αὐτὴν τὴν φορὰ στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα…;;;), συνεχίζοντας ἀκάθεκτος ὅ,τι τὸν ὑπεχρέωσαν τὰ ἀσφαλιστικὰ μέτρα νὰ διακόψῃ;
Καὶ πάλι ἀνεξέλεγκτος ὁ κ. Μπάος, καθὼς οὐδεὶς μπῆκε στὸν κόπο νὰ ἐλέγξῃ τὶς κινήσεις του.

Ἐκεῖ ποὺ ἀποκτᾶ ὅμως ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἡ ὑπόθεσις, εἶναι ὅτι ὁ ἐν λόγῳ κύριος φαίνεται νὰ εἶναι κατηγορούμενος σὲ πλῆθος ἄλλων ὑποθέσεων, οἱ ὁποῖες πῆραν τὸν δρόμο τῆς δικαιοσύνης, ἀπὸ διαφορετικὰ σημεῖα τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ πληροφορίες μας ἀναφέρονται σὲ τοὐλάχιστον ἑννέα (9) ἀκόμη ὑποθέσεις ἀπάτης, ποὺ ὅλες προβλέπεται νὰ ἐκδικασθοῦν στὴν Χαλκίδα.
Σὲ ὄλες αὐτὲς τὶς ὑποθέσεις, τὶς ἔρευνες τὶς διεξάγουν ὁρκωτοὶ λογιστὲς (κι ὄχι μόνον).
Αὐτὸ βέβαια, δίδει ὅλον τὸν χρόνο στὸν κ. Μπᾶο νὰ διαφύγῃ ὁπουδήποτε θελήσῃ, καθώς, παρὰ τὸ πλῆθος τῶν κατηγοριῶν, οὐδεὶς δικαστὴς ἢ εἰσαγγελεὺς μπῆκε στὸν κόπο νὰ τοῦ περιορίσῃ τὴν κίνηση καὶ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν Χώρα…
Ἀλήθεια… γιά ποιόν λόγο κυρία Θάνου;
Κι ἐπὶ τέλους, πόσα χρόνια χρειάζονται οἱ ὀρκωτοί γιά νά διεξαγάγουν μίαν ἔρευνα;

Ἐν κατακλεῖδι, ῥωτᾶμε τὸ Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως, τὸ Ὑπουργεῖο Ἐμπορίου καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας:

 1. Γιατί τόση αὐθαιρεσία σ’ ἕναν Συνεταιρισμό;
 2. Τί εἶναι αὐτό πού «σκεπάζει» τόν κ. Μπάο καί τήν συμμορία του; Ἡ κ. Θάνου; Ὁ κ. Καρατζαφέρης; ὁ κ. Παπαγεωργόπουλος; Ἡ ἑβραϊκή κοινότης τῆς Χαλκίδος;

Τὸ τελευταῖο δὲν τὸ «πιάσατε», ἔ;
Ναί!
Ὁ κ. Μπάος διατυμπανίζει ἐπίσης ὅτι εἶναι νῶθος υἱὸς τοῦ γνωστοῦ Χαλκιδέου δικηγόρου, ὁ ὁποῖος τυγχάνει στέλεχος τοῦ ΚΙΣ Χαλκίδος.
Ἐπικοινωνήσαμε βεβαίως μὲ τὸν υἱὸ τοῦ ἐν λόγῳ δικηγόρου, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἠρνήθη κατηγορηματικῶς ἕνα τέτοιο γεγονό, ἀλλὰ ἀπεκάλεσε τὸν κ. Μπᾶο ψυχασθενή, παθολογικὸ ψεύτη καὶ φαντασιόπληκτο.
Παρ’ ὅλα αὐτά, αἰωρεῖται στὴν Χαλκίδα ἡ ὑπόνοια ὅτι τὸ ΚΙΣ Χαλκίδος καλύπτει τὸν κ. Μπᾶο, γεγονὸς ποὺ ὡς ΑΚΕΕ δὲν μποροῦμε οὔτε νὰ ἐπιβεβαιώσουμε, οὔτε ὅμως καὶ νὰ διαψεύσουμε, καθὼς δὲν ἔχουμε ἁπτὲς ἀποδείξεις.
Ἡ ἔρευνά μας συνεχίζεται καὶ γιὰ ἄλλες πληροφορίες ποὺ ἀφοροῦν στὸν κ. Μπάο, τὸν κ. Παπαβασιλείου καὶ τοὺς ὑπολοίπους τῆς παρέας. Δὲν θὰ σταματήσουμε, ἐὰν δὲν ἀποδοθῇ Νέμεσις!

Γεώργιος Δουρμούσης Μεταξᾶς

Σημειώσεις

Ἡ παραπάνω ἀποκάλυψις ἐδόθη στὸ ἱστολόγιον «Φιλονόη καὶ Φίλοι», ὡς ἀποκλειστικότης!
Ἐὰν δῶ κάποιον νὰ ἀναδημοσιεύῃ δίχως ξεκάθαρη ἀναφορὰ στὴν πηγή, θὰ ἔχῃ νὰ κάνῃ μὲ τὴν ΑΚΕΕ..

Παρατίθεται καὶ ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἐστάλη στὴν κ. Θάνου, γιὰ τὴν ὁποίαν ἀκόμη ἀναμένουμε ἀπαντήσεις της.

Πρός:
Ἀξιότιμον Πρόεδρον Ἀρείου Πάγου,
κ. Βασιλικὴν Θάνου

Ἀπό:
Γεώργιον Δουρμούσην – Μεταξὰν
Πρόεδρον ΑΚΕΕ

Ἀξιότιμε κυρία Πρόεδρε,
ἔῤῥωσθε καὶ εὐδαιμονεῖτε ἐν παντί.

Ἔλαβα τὸ θάῤῥος νὰ σᾶς ἀποστείλω ἐτοῦτο τὸ μήνυμα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, καθὼς τὸ ὄνομά σας ἔχει ἐμπλακῇ σὲ ἕνα ἀπαράδεκτο σκάνδαλο ἐδῶ, εἰς τὴν Χαλκίδα.

Ὡς ἀνέφερα παραπάνω, ὀνομάζομαι Γεώργιος Δουρμούσης – Μεταξᾶς.
Ἔχω τὴν τιμὴ νὰ ἡγοῦμαι τῆς Ἀνεξαρτήτου Κυβερνήσεως Ἐλευθέρας Ἑλλάδος – ΑΚΕΕ (ἀρ. Πρωτοκόλλου Πρωτοδικείου Χαλκίδος: 2735/16-05-2013).
Ἀπὸ τὴν θέση μου, ὀφείλω νὰ μελετῶ κάθε καταγγελία που ἔρχεται εἰς γνῶσιν μας.
Πρὸ μηνῶν, ἐλάβαμεν γνῶσιν ὅτι γνωστὸς ἀπατεὼν τῆς Χαλκίδος διατυμπανίζει ὅτι δὲν πρόκειται κάποιο δικαστήριο νὰ τὸν καταδικάσῃ, διότι ἔχει ὑμᾶς ὡς… «βύσμα», ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθῇ ὅτι τὸν καλύπτετε διὰ τὶς ἀπάτες του.
Στὴν ὅλη ὑπόθεση, ἔχει ἐμπλακῇ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ τέως βουλευτοῦ κ. Ἐλευθερίου Παπαγεωργοπούλου.

Ἠμεῖς, συνεχίζουμε τὴν ἔρευνα, καθὼς ὀφείλουμε νὰ πιστοποιήσουμε ἐὰν τὰ ὀνόματά σας ἐνεπλάκησαν ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀνάμειξις τῶν ὀνομάτων σας, ἔγινε ἐν ἀγνοίᾳ σᾶς. Ὡστόσο, ἐπιφυλασσόμεθα διὰ πάσαν περίπτωσιν.

Ἔχουμε ὡστόσο ὅλην τὴν καλὴν διάθεσιν νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε περὶ τοῦ θέματος. Σᾶς δίδω τὸν ἀριθμὸ ἐπικοινωνίας μαζύ μου, ὥστε νὰ ἔλθουμε σὲ συνεννόηση: 6943058399.

Εἰλικρινῶς, διατηρῶ τὴν πίστιν μου εἰς τὴν Δικαιοσύνη καὶ ἔτι περισσότερο εἰς τὴν θεία Νέμεσιν. Θεωρῶ ὑποχρέωσίν μου νὰ σᾶς ἐνημερώσω, ὥστε νὰ λάβω καὶ τὴν δική σας θέσιν ἐπὶ τοῦ θέματος. Παρακαλῶ συγχωρέσατέ μου τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἀποκαλύπτω ἐδῶ περισσότερα, ἀλλὰ τὸ πράττω γιὰ εὐνοήτους λόγους.

Ἐν ἀναμονῇ ἐπικοινωνίας μας

Μετὰ τιμῆς,
Γεώργιος Δουρμούσης – Μεταξᾶς.

Πρός:
τέως Πρόεδρον Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλικὴ Θάνου

Κατόπιν τῆς μακρᾶς σας ἀπαξιώσεως πρὸς τὴν ἀξίωσίν μας, διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν τοῦ ὀνόματός σας, εἰς τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Ἀγροτικοῦ Συνεταιρισμοῦ Ἀμπελοκτημόνων Χαλκίδος – ΑΣΑΧ καὶ τοῦ κ. Μπάου Παναγιώτου καί, ἐκλαμβάνοντας αὐτὴν ὡς λίαν ἀπαράδεκτον, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ προβοῦμε σὲ δημοσιοποίησιν τῶν γεγονότων, καλώντας σας πλέον εἰς δημοσίαν ἀπάντησιν.
Γεώργιος Δουρμούσης – Μεταξᾶς
Πρόεδρος ΑΚΕΕ.

 

(Visited 692 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιὰ ἀπάτες μὲ …πλάτες!!!

Leave a Reply