Γιὰ ἀπάτες μὲ …πλάτες!!! (2)

ὁ κ. Μπάος (δεύτερος ἀπὸ δεξιά), στὴν ἐκπομπὴ «ἄλλη Ἑλλάδα», τοῦ ΑΡΤ

Πρὸ ἡμερῶν δημοσιεύσαμε μέσα ἀπὸ τὸ «σαλόνι» αὐτῆς τῆς σελίδος Φιλονόη καὶ Φίλοι, τὰ γεγονότα ποὺ ἐξελίσσονται στὴν εὐρυτέρα περιοχὴ τῆς Χαλκίδος, ὅπου πρωταγωνιστοῦν σημαίνοντα πολιτικὰ πρόσωπα. Γιὰ ὅσους δὲν πρόλαβαν τὸ δημοσίευμα, μποροὺν νὰ μεταφερθοῦν στὸν παρακάτω σύνδεσμο, πρὸ κειμένου νὰ τὸ διαβάσουν: 

Γιὰ ἀπάτες μὲ …πλάτες!!!

Οἱ ἐξελίξεις τρέχουν ὅμως στὸ θέμα τοῦ ΑΣΑΧ καὶ τρέχουν μὲ γοργὸ ῥυθμό, ὅσο κι ἂν κάποιοι θεωροῦν ὅτι ὁ Αὔγουστος εἶναι μῆνας διακοπῶν. Ἡ ἐρευνητικὴ ὁμάδα τῆς ΑΚΕΕ δὲν κάνει διακοπές, καθὼς οὔτε οἱ ἀπατεῶνες κάνουν. Συνεχίζοντας λοιπὸν τὴν ἔρευνα, ἀνακαλύψαμε αὐτὸ ποὺ στὴν δημοσιογραφία ἀποκαλεῖται «λαβράκι». Ὄσο περισσότερο ψάχνουμε, τόσο περισσότερο ἀναπολοῦμε τὶς ἐποχὲς τοῦ Εἰσαγγελέως Γρηγόρη Πεπόνη, ὁ ὁποῖος ἔσπευδε νὰ ἐρευνήσῃ ἀνάλογες ὑποθέσεις ποὺ ἔπεφταν στὴν ἀντίληψή του. Ἀπὸ τότε ποὺ τὸν ἔστειλαν σπίτι του τὸν ἄνθρωπο, ἀναζητοῦμε «καθαρό» εἰσαγγελέα μὲ μακαρόνι Νο 4!

Στὶς 17 Ἰανουαρίου 2017, τὸ Μονομελὲς Πρωτοδικεῖο Χαλκίδος, συνεκλήθη γιὰ ν’ ἀποφασίσῃ γιὰ τὴν προσφυγὴ κατὰ τῶν  ἀσφαλιστικῶν μέτρων ποὺ ζήτησαν τὰ πέντε (5) μέλη ποὺ εἶχε «καθαιρέσῃ» ἔτσι-θελικῶς ὁ κ. Μπάος. Τὰ ἀσφαλιστικὰ μέτρα, ἀφορούσαν στὴν δέσμευση τοῦ λογαριασμοῦ τοῦ ΑΣΑΧ, ἀφοῦ διεπιστώθη ὅτι εἶχαν «κάνῃ φτερά» περισσότερα ἀπὸ 200.000€, μέσα σὲ δύο μῆνες. Χρήματα ποὺ φαίνεται ὅτι κατεχράσθη ὁ κ. Μπάος. Ἡ ἀπόφασις τοῦ δικαστηρίου, ἦταν κόλαφος κατὰ τοῦ αἰτοῦντος (Παναγιώτη Μπάου):

«…Παράλληλα ὁ αἰτών, αὐτοβούλως, μὴ τηρουμένης τῆς προβλεπομένης διαδικασίας ὅπως ὁρίζεται στὴν διάταξη τοῦ ἄρθρου 7 παρ. 3 τοῦ Ν. 4380/2016, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποίαν:

«Ἡ διαγραφὴ μέλους τοῦ ΑΣ μπορεῖ νὰ ἀποφασισθῇ μὲ αἰτιολογημένη ἀπόφαση τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου μετὰ ἀπὸ ἀκρόαση τοῦ μέλους…»

Οὐσιαστικά, τὸ δικαστήριο ἀποφασίζει ὅτι παρανόμως διέγραψε τὰ μέλη ὁ κ. Μπάος καὶ τονίζει ὅτι:

«…Εἰδικότερα, πιθανολογήθηκε ὅτι ὁ αἰτών (σ.σ. Παναγιώτης Μπάος) ἀπέφυγε τὶς ὅποιες διευκρινίσεις, ὅπως ὀφείλει σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 26 περ. ἢ τοῦ καταστατικοῦ, πρὸς τὸ διοικητικὸ συμβούλιο, σχετικὰ μὲ τὴν μεταφορὰ τῶν χρημάτων ἀπὸ τὴν Τράπεζα Πειραιῶς σὲ ἄλλους λογαριασμούς, σύμφωνα μὲ τὴν προσκομιζομένη ἀπὸ 7-12-2016 κίνηση τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 6286-ΧΧΧΧΧΧ-ΧΧΧ (σσ. τὸν ἀρ. λογαριασμοῦ τὸν ἀποκρύπτω γιὰ λόγους ἀσφαλείας) λογαριασμοῦ ὄψεως ποὺ τηρεῖ στὴν τράπεζα αὐτὴν ὁ συνεταιρισμός…».

Καὶ φυσικά, ἡ αἴτησις τοῦ κ. Μπάου, ἀπεῤῥίφθη.

Τὸ ἀξιοθαύμαστο στὴν ὅλη ὑπόθεση εἶναι ὅτι ἐνῶ ἡ παραπάνω ἀπόφασις κηρύσσει παράνομη τὴν καθαίρεση τῶν πέντε (5) μελῶν κι ἐνῶ ἡ 442/2017 δικαστικὴ ἀπόφασις ὁρίζει νὰ ἐπανέλθουν τὰ «ἔκπτωτα» μέλη στὸ Δ/Σ τοῦ ΑΣΑΧ, ὁ κ. Μπάος «ποιεῖ τὴν νύσσαν» λέγοντας ὅτι: «ἐγὼ ἀφήνω τοὺς ἀνθρώπους νὰ μποῦν μέσα. Οἱ ὑπόλοιποι τοῦ Δ/Σ δὲν τὸ ἐπιτρέπουν».
Πρόκειται βέβαια γιὰ μίαν γελοία καὶ παιδαριώδη δήλωση, καθὼς ἤδη τὸ δικαστήριο ἔχει κηρύξη παράνομο τὸ νέο Δ/Σ. Σκοπὸς τοῦ κ. Μπάου βέβαια, εἶναι νὰ γλυτώσῃ τὶς ποινὲς ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὴν 442/2017 ἀπόφαση τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Χαλκίδος, ἧτοι 200€ πρόστιμο καὶ δέκα (10) ἡμέρες κράτηση γιὰ κάθε φορὰ ποὺ ἐμποδίζει, παρακωλύει καὶ ἀπαγορεύει, εἴτε ὁ ἴδιος εἴτε μέσῳ ἐντολῶν του στὴν ἁρμόδιο ὑπηρεσία φυλάξεως τοῦ ΑΣΑΧ, τὴν εἴσοδο τῶν «ἐκπτώτων» στὶς ἐγκαταστάσεις του. Κι ὅμως! Ἐνῶ τὸ ἔχει ἤδη κάνῃ δύο φορές, οὐδεὶς μπῆκε στὸν κόπο νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἀπόφαση. Οὔτε ἀστυνομικός, οὔτε εἰσαγγελεύς…
Γιατί κυρία Θάνου;

Καὶ μιᾶς καὶ ἀναφερθήκαμε στὴν κ. Βασιλικὴ Θάνου, πᾶμε νὰ δοῦμε τὶ συμβαίνει πρὸς τὰ ἐκεῖ.
Κατ’ ἀρχήν, νὰ  θέσω ἕνα ἐρώτημα, γιὰ μίαν πληροφορία ποὺ ἔφθασε στ’ αὐτιά μου, ἀπὸ ἐξαιρετικὰ ἀξιόπιστο πηγή.
Ἀληθεύει κ. Θάνου μου ὅτι διαπράξατε πλαστογραφία σέ ἐπίσημα κρατικά ἔγγραφα ὥστε νά ἀναφέρεσθε μικροτέρα τῆς πραγματικῆς ἡλικίας σας, πρό κειμένου νά λάβετε σύνταξη πιό ἀργά ἀπ’ ὅσο πρέπει; Σύμφωνα μὲ τὴν πηγή μου, δείχνετε ἰδιαίτερα φιλόδοξη καὶ λάτρης τῆς καρέκλας. Προφανῶς, ἡ πολὺ φιλική σας σχέσις μὲ τὴν σύζυγο τοῦ κ. Προκόπη Παυλοπούλου (γνωρίζουμε ὅτι ἤσασταν συμμαθήτριες), βοήθησε στὸ νὰ γίνετε καί… ἀμισθὶ σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργού. Βέβαια καὶ τὸ ἀριστερό σας παρελθόν, δὲν περνᾶ ἀπαρατήρητο.

Ὅμως, ἡ ἐμπλοκὴ τῆς κ. Θάνου στὴν ὑπόθεση τοῦ ΑΣΑΧ, ἔρχεται νὰ τονισθῇ κι ἀπὸ ἕνα ἀκόμη γεγονός. Τὴν ἡμέρα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ (1 Ἰουλίου 2017), δύο πολὺ ἀξιόπιστοι μάρτυρες, ἐντόπισαν τὴν κυρία Θάνου σὲ ψαροταβέρνα τῆς περιοχῆς Λευκαντὶ Χαλκίδος. Μόνο ποὺ δὲν ἦταν μόνη της. Μαζύ της ἦσαν ὁ κ. Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος (ὁ πρῴην πρόεδρος τοῦ ΕΟΠΠΥ, ὁ υἱὸς τοῦ ὁποίου ἐργάζεται στὸν ΑΣΑΧ) καί, φυσικά, ὁ… πανταχοῦ παρὼν κ. Μπάος!
Ἄχ κυρία Θάνου μου… Ἕνα ψαράκι εἴπατε νὰ φᾶτε, ἀλλὰ σᾶς …ἔφαγε αὐτό. Ἄτιμο ζῷον ὁ ἰχθὺς κυρία Θάνου μου. Ἂν δὲν τὸν φᾷς σωστά, θὰ σοῦ κάτσῃ τ’ ἀγκάθι στὸν λαιμό…
Μήπως διαψεύδετε τούς μάρτυρες κ. Θάνου;

Στὸν κ. Παπαγεωργόπουλο τώρα.
Ὁ κ. Παπαγεωργόπουλος, ἀπείλησε τὸν πρῴην πρόεδρο τοῦ ΑΣΑΧ, κ. Χρῆστο Θεοφιλῆ, πὼς ἐὰν ξαναπιάσῃ τὸν υἱό του στὸ στόμα του, θὰ τοῦ κάνῃ μήνυση. Μόνον ποὺ ὑπάρχει ἕνα πρόβλημα κ. Παπαγεωργόπουλε! Πιάνουμε ἐμεῖς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ σας στὸ στόμα μας, ἀλλὰ καὶ στὴν πέννα μας. Βλέπετε, τὸ πρακτικὸ τοῦ Δ/Σ τοῦ ΑΣΑΧ τῆς 5ης Ὀκτωβρίου 2016, δὲν ἀφήνει περιθώρια ἀμφισβητήσεως. Στὸ θέμα 3, παράγραφος 4, ἀναφέρεται ῥητά:

«…τὴν πρόσληψη τοῦ κ. Παναγιώτη Παπαγεωργοπούλου ὡς βοηθὸ λογιστοῦ, γιὰ ἕναν μῆνα.»

Τὸ θέμα εἶναι πὼς οἱ δικές μας πληροφορίες τὸν θέλουν νὰ συνεργάζεται μὲ τὸν ΑΣΑΧ γιὰ πολὺ περισσότερο, ὄσο κι ἂν ἐσεῖς ἐπιμένετε ὅτι ἔχει φύγῃ.
Συνεπώς, κι ἐσεῖς ἐμπλέκεσθε ἄμεσα μὲ τὴν ὑπόθεση.

Ἡ ἐμπλοκὴ τῆς κ. Θάνου καὶ τοῦ κ. Παπαγεωργοπούλου, θεωρῶνται πλέον δεδομένες. Μετὰ ἀπὸ τόσον καιρό, ἀκόμη δὲν βγῆκε ἡ κ. Θάνου νὰ διαψεύσῃ. Αὐτό, δὲν εἶναι ἁπλῆ ἀπαξίωσις. Εἶναι πλέον ἀπαξίωσις ἐνοχῆς. Δὲν μποροῦμε νὰ δώσουμε καμμίαν ἄλλην ἐξήγηση. Τόσο γιατὶ ἡ κ. Θάνου ἔχει στὴν διάθεσή της καὶ τὴν διεύθυνση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου τοῦ γράφοντος, ὄσο καὶ τὸν τηλεφωνικό του ἀριθμό. Κι ὅμως, ἐξακολουθεῖ νὰ σιωπᾷ.

Ἐπιστρέφουμε πάλι στὸν κ. Μπάο καὶ τὸ σινάφι του. Ἀντιλαμβανόμεθα, κρίνοντας πάντα ἐκ τῶν στοιχείων καὶ τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων, πὼς ἐὰν δὲν εἶχε τὶς πλάτες τῆς κ. Θάνου καὶ τοῦ κ. Παπαγεωργοπούλου, δὲν θὰ ἔκανε ὅσα ἔχει κάνῃ κι ὅσα κάνει. Συνεχίζοντας λοιπὸν τὶς ἔρευνες, αὐτὸ ποὺ ἀνακαλύψαμε μᾶς ἔκανε πλέον νὰ καταλάβουμε πολλά. Ο ΑΣΑΧ, εἶχε στὸν λογαριασμό του περισσότερα ἀπὸ 400.000€. Τὰ χρήματα αὐτὰ ὡστόσο, ἂν κι εἶναι ἱκανὰ νὰ δικαιολογήσουν τὸ πάθος τοῦ κ. Μπάου νὰ ἀναλάβῃ τὴν προεδρία, δὲν εἶναι ἀρκετὰ ὥστε νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἔμμεσο ἐμπλοκὴ Θάνου καὶ Παπαγεωργοπούλου.
Τί θά μποροῦσε νά δικαιολογήσῃ κάτι τέτοιο;
Τὸ ἀδιανόητον: Ἐὰν δὲν εἶχε ἐμπλακῇ ὁ ΑΣΑΧ στὴν δικαστικὴ αὐτὴν διαμάχη, τότε θὰ ἔμπαινε σὲ Εὐρωπαϊκὴ χρηματοδότηση! Κι ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ τὴν χῆνα μὲ τὰ χρυσᾶ αὐγά! Τὴν ἀνεξάντλητη κάνουλα ποὺ μπορεῖ νὰ γεμίσῃ ἀρκετὲς τσέπες.
Ἐκεῖ λοιπὸν ὑποθέτουμε πὼς θὰ πρέπῃ νὰ εὑρίσκεται ὅλο τὸ μυστικό.

Γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ ὅμως ὁ κ. Μπάος καὶ τὸ σινάφι του τὸ ἄρμεγμα τῶν ἐπιδοτήσεων, ἔπρεπε νὰ σιγουρευθῇ ὅτι ὅσοι θὰ συμμετεῖχαν στὸ Δ/Σ, θὰ ἦσαν «δικοί του». Κι ἔτσι ξεκίνησαν ὅλα. Ἀφοῦ καθῄρεσε τοὺς τέσσερεις (4) τοῦ νομίμου Δ/Σ (κ.κ. Εὐάγγελο Σεπετῆ, Βασίλειο Πασσᾶ, Ζωὴ Πίσχινα καὶ Μαρία Καλογήρου – Πάλλη) καὶ τὸν πρόεδρο τοῦ ἐλεγκτικοῦ κ. Παναγιώτη Κωτσαλᾶ, ἐφρόντισε νὰ τοποθετήσῃ τοὺς δικούς του  ἀνθρώπους σὲ αὐτὲς τὶς θέσεις: Σταμάτη Παπαβασιλείου, Ἀθανάσιο Σαπουντζῆ καὶ Δήμητρα Μπενέτου.

Κι ἀπὸ ἐδῶ ξεκινοῦν τὰ εὐτράπελα! Τοποθετεὶ ξανὰ τὴν κ. Μαρία Καλογήρου – Πάλλη στὸ Δ/Σ, ἐνῶ προηγουμένως τὴν εἶχε κατηγορήσῃ γιὰ …ὑπεξαίρεση, ποὺ ὅμως οὐδέποτε διέπραξε. Στὴν συνέχεια, τὴν διώχνει ξανά. Στὴν θέση της τοποθετεὶ τὸν συγγενὴ τῆς κ. Μπενέτου, Ἀθανάσιο Μπενέτο. Ἡ κ. Δήμητρα Μπενέτου ὅμως, παραιτεῖται σχεδὸν ἀμέσως. Μὴ ἔχοντας ἄλλον στὸ «ὁπλοστάσιο», προβαίνει σὲ ἀλχημεῖες, τοποθετώντας τὸν κ. Ἀργύρη Ταψῆ, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ προηγούμενος πρόεδρος τοῦ ΑΣΑΧ. Τὸ γελοῖο εἶναι ὅτι ὁ κ. Ταψῆς ἐτοποθετήθη ἐν …ἀγνοίᾳ του καὶ τώρα ἑτοιμάζει ἐξώδικο. Ὅλα αὐτά, ἀποφασίζονται καὶ ἀναγράφονται στὸ χειρόγραφο πρακτικὸ τῆς Ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΑΣΑΧ, τῆς 27/12/2016, μὲ ἀριθμὸ πράξεως 219. Ἕνα πρακτικὸ τοῦ ὁποίου ἡ γελοιότης σπάθει κάθε ῥεκόρ!
Σύμφωνα μὲ αὐτό, τὰ θέματα ἡμερησίας διατάξεως ἦσαν:

  1. «Ὁρισμὸς ἐλεγκτῶν λογιστῶν γιὰ τὴν τρέχουσα οἰκονομικὴ χρήση
  2. Πληρωμὴ – ἐξόφλησις οἰνοσταφύλων 2016
  3. Ἀπαλλαγὴ Δ/Σ ἀπὸ εὐθῦνες (!!!!!!!)
  4. Ἐκλογὴ νέου μέλους στὸ Δ/Σ.
  5. Διάφορα»

Στὴν συνέλευση αὐτήν, σύμφωνα πάντα μὲ τὸ πρακτικό, εὑρέθησαν νὰ παρίστανται 13 μέλη!!! Ἀναρωτώμεθα  ὅμως γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι τὰ ὑπόλοια ὀκτὼ (8), ποὺ παρακάτω ἀναφέρονται!!!
Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους τὸ ἔκτακτο Δ/Σ ὁ ἴδιος ὁ κ. Παναγιώτης Μπάος, ὁ κ. Σταμάτης Παπαβασιλείου, ὁ κ.  Ἀθανάσιος Σαπουντζᾶς καὶ ἡ κ. Χρύσα Σφύρλα (δεξὶ χέρι τοῦ κ. Μπάου καὶ μόνιμος συντάκτης τῶν πρακτικῶν τοῦ ΑΣΑΧ). Στὸ πρακτικὸ δὲ ἀναφέρονται καὶ οἱ ἑξῆς: ἡ κ. Γεωργία Μπενέτου (ἀνέλαβε πρόεδρος τῆς συνελεύσεως), ἡ κ. Δήμητρα Μουρτίκα (γραμματεὺς τῆς συνελεύσεως, ὡς… μοναδικὴ ὑποψήφιος γιὰ τὴν θέση) καὶ ὡς ἐφορευτικὴ ἐπιτροπὴ ἀναφέρονται οἱ κάτωθι: Ἀνθούλα Κακαρᾶ, Σοφία Κρόκου καὶ Σταματία Ἀγγελίδου.

Τὸ πρῶτο ποὺ παρατηρεῖ κάποιος εἶναι ὅτι μαζεύτηκαν πολλὰ θηλυκά!
Τὰ ἐρωτήματα βέβαια ποὺ ἀνακύπτουν εἶναι:

  1. Ὄντως εὑρίσκοντο ἐκεῖ αὐτά τά ἄτομα;
  2. Εἶναι ὅλοι τους ἀμπελοκτήμονες;

Ὠχ! Τὶ ἐρώτησα τώρα…!!!
Σύμφωνα μὲ τὸ καταστατικὸ τοῦ ΑΣΑΧ (καὶ τὴν τὴν κοινὴ λογική!), μέλη τοῦ ΑΣΑΧ θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι οἱ ἀμπελοκτήμονες τῆς Χαλκίδος καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς. Εἶναι ὅμως ἔτσι; Ὁ κ. Μπάος (ποὺ δηλώνει καὶ δημοσιογράφος καὶ ἐκδότης καὶ ἀγρότης), δὲν διαθέτει οὔτε ἕνα χιλιοστο κτήματος ἀμπέλου, καθὼς ὅ,τι εἶχε, εἶναι δεσμευμένο ἀπὸ τράπεζα. Ὁ κ. Σταμάτης Παπαβασιλείου, δὲν ἔχει ἀμπέλι στὸ ὄνομά του, καθὼς μία μικρὴ ἔκτασις μὲ ἀμπέλια, ποὺ διατείνεται ὅτι τοῦ ἀνήκει (καὶ ποὺ δὲν φθάνει κἂν γιὰ οἰκιακὴ χρήση) τὴν κατέχει ἐξ ἀδιαιρέτου μὲ τὰ ἀδέλφια του. Ἀνεπιβεβαίωτες πληροφορίες ὡστόσο, ποὺ ἐλέγχονται, ἐπιμένουν ὅτι τὸ ὄνομά του δὲν συμπεριλαμβάνετται στοὺς ἰδιοκτῆτες τῆς συγκεκριμένης ἀμπέλου. (Αὐτὸ τὸ τελευταῖο τὸ ἐρευνοῦμε ἀκόμη καὶ τὸ μεταδίδουμε μὲ κάθε ἐπιφύλαξη μὲ ἕναν καὶ μόνον στόχο: τὸ νὰ εὑρεθῇ κάποιος γνώστης ἢ ἀρμόδιος καὶ νὰ μᾶς δόσῃ τὰ ἀναγκαία στοιχεῖα-ἀποδείξεις, περὶ τοῦ ἀληθοῦν ἢ μὴ τῆς πληροφορίας!!!)

Ἐδῶ ὅμως, ἀξίζει νὰ σταθοῦμε γιὰ λίγο, στὸ θέμα τῆς ἰδιότητος ὡς «δημοσιογράφου – ἐκδότου», ποὺ ἰσχυρίζεται ὁ κύριος Μπάος ὅτι εἶναι. Πρὶν λίγο καιρό, ξεκίνησε νὰ ἐκδίδῃ μίαν φυλλάδα, ἐδῶ στὴν Εὔβοια, ὁ κ. Μπάος. Σκοπὸς βέβαια, δὲν ἦταν ἡ ἐνημέρωσις, ἀλλὰ οἱ χορηγίες καὶ οἱ ἐπιχορηγήσεις. Δυστυχῶς γι’ αὐτὸν ὅμως, ἡ φυλλάδα του πῆγε …ἄπατος!!! Κράτησε ὅμως τὸν… «τίτλο».
Ὡς πρὸς τὸ «δημοσιογράφος» τώρα, ἐκεῖ εἶναι ποὺ ἐμπλέκεται ὁ πρόεδρος τοῦ ΛΑΟΣ Γεώργιος Καρατζαφέρης. Ὁ κ. Μπάος, κατάφερε νὰ ἀποκτήσῃ ἐκπομπὴ στὸ κανάλι τοῦ ΛΑΟΣ, «ΑΡΤ».
Ἀλήθεια κ. Καρατζαφέρη… τόσο πολύ ἐκτιμᾶτε τόν κ. Μπάο ὥστε νά τοῦ δίδετε κι ἐκπομπή; Ποιός ὁ ῥόλος σας σέ ὅλο αὐτό τό σκηνικό μέ τόν ΑΣΑΧ;

Οἱ κομματικές… «ἀποπλανήσεις», δὲν σταματοῦν ἐδῶ γιὰ τὸν κ. Μπάο βέβαια. Τὸ ἐπόμενο πρόσωπο στὴν λίστα, εἶναι ἡ κ. Εὐαγγελία Ἀγγελούδη.Ἡ κ. Ἀγγελούδη, ἦταν ὑποψήφια βουλευτὴς τῶν «Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων» στὶς Σέρρες. Τόπος κατοικίας της τὸ …Κορωπί!!! Ὁ κ. Μπάος λοιπόν, χρησιμοποίησε τὸ ὄνομά της, λέγοντας ὅτι ἦταν γραμματεὺς τοῦ κ. Πάνου Καμμένου. Κάτι που φυσικὰ δὲν ἴσχυε. Σὲ ἐπικοινωνία μας μὲ τοὺς ΑΝΕΛ, μάθαμε ὅτι ἡ κυρία Ἀγγελούδη δὲν ἀνήκει πλέον στὸ κόμμα. Ὅμως ἀνήκει στὴν καρδιὰ τοῦ κ. Μπάου, καθὼς φαίνεται, ἀφοῦ ἡ κ. Ἀγγελούδη ἐμφανίζεται νὰ λαμβάνῃ 2.500€ μηνιαίως ὡς …χρηματοοικονομικὴ σύμβουλος τοῦ ΑΣΑΧ! Πολὺ σημαντικὴ σύμβουλος θὰ πρέπῃ νὰ ἦταν ἡ κ. Ἀγγελούδη!!!

Σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν ὅλα αὐτά, κάπου ἐδῶ ἐμφανίζεται καὶ τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλινὸ Συμβούλιο! Ὅπως γράψαμε στὸ προηγούμενο δημοσίευμα, ὁ κ. Μπάος διατυμπανίζει ὅτι εἶναι νῶθος υἱὸς γνωστῆς Χαλκιδαϊκῆς οἰκογενείας, ἡ ὁποία ἀνήκει στὸ ΚΙΣ. Ἄσχετα μὲ τὸ ἐὰν ἡ ἴδια ἡ οἰκογένεια τὸ ἀρνεῖται κατηγορηματικὰ ἢ ὄχι, ὁ κ. Μπάος κατάφερε νὰ εὑρεθῇ μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ ΚΙΣ κ. Δαυὶδ Σαλτιέλ! Γνωρίζοντας τὸν τρόπο ποὺ λειτουργεῖ ὁ κ. Μπάος, ἔχουμε τὴν αἴσθηση ὅτι εἶναι ἕνας… μυρμηγκολέων! Δηλαδή, παριστάνει τὸν λέοντα, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἕνα μυρμήγκι. Δὲν γνωρίζουμε πῶς, ποῦ καὶ πότε ἔλαβε χώρα αὐτὴ ἡ συνάντησις, ἀλλὰ κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ἦταν μία, μᾶλλον, τυχαία συνάντησις ποὺ ἐχρησιμοποίησε ὁ κ. Μπάος πρὸ κειμένου νὰ δείξῃ τὶς …«δυνάμεις» του. Αὐτὸ ὅμως, ἀποτελεῖ ἁπλῆ εἰκασία. Δεδομένου τοῦ παρελθόντος τοῦ κ Μπάου, δὲν ἀποκλείουμε ἀκόμη καὶ τὸ ἴδιο τὸ ΚΙΣ να τὸν καλύπτῃ. Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ἀπαντήσῃ ὁ κ. Σαλτιὲλ βέβαια καὶ ὄχι ἐμεῖς.
Εἶναι ἔτσι κ. Σαλτιέλ; Καλύπτετε τόν κ. Μπάο;

Ὁ κ. Παναγιώτης Μπάος μὲ τὸν κ. Δαυΐδ Σαλτιέλ, πρόεδρο τοῦ ΚΙΣ.

Ἡ λίστα μὲ τὰ κατορθώματα τοῦ κ. Μπάου καὶ τῆς συμμορίας του ποὺ ἔχουμε στὰ χέρια μας, εἶναι πραγματικὰ τεραστία. Θὰ τὴν ξεδιπλώσουμε σιγὰ σιγά, σὲ ἐπόμενο δημοσίευμα, καθὼς ὁ χῶρος εἶναι περιορισμένος. Πρὶν κλείσουμε αὐτὴν ἐδῶ τὴν ἀναφορά, ἀξίζει νὰ κάνουμε μίαν μνεία σὲ κάτι ἀκόμη. Ὅταν ξεκίνησε ἡ ὑπόθεσις νὰ παίρνῃ τὸν δρόμο τῆς δικαιοσύνης, τὰ πέντε (5) μέλη ποὺ καθῄρεσε ὁ κ. Μπάος, ἀπευθύνθηκαν στὴν γνωστὴ δικηγόρο τῆς Χαλκίδος, κ. Ζωὴ Κεμανέ. Ἡ κ. Κεμανέ, εἶναι σύζυγος τοῦ ὑπουργοῦ τῆς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛεήτου κυβερνήσεως, κ. Ἀποστόλου, λόγῳ τοῦ ὅτι ὑπάρχει ἔνα παρελθὸν μεταξὺ τοῦ κ. Μπάου καὶ τοῦ κ. Ἀποστόλου. Πρὶν ἀπὸ καιρό, ὁ κ. Μπάος κατήγγειλε τὸν κ. Ἀποστόλου ὡς ὑπεύθυνο γιὰ τὸ κλείσιμο τοῦ ἐργοστασίου «ΙΝΩ».Πρωταγωνιστὴς σὲ ἐκείνην τὴν ἀπάτη ὅμως, ἦταν ὁ κ. Σκουλούδης, ποὺ -κατὰ διαβολικὴ σύμπτωση- εἶναι πλέον συνεργάτης τοῦ κ. Μπάου!!! (βρὲ κάτι συμπτώσεις) Ἡ κ. Κεμανὲ ἠρνήθη νὰ ἀναλάβῃ τὴν ὑπόθεση, ἀκριβῶς λόγῳ αὐτῆς τῆς περιπτώσεως. Κατὰ τὴν ταπεινή μας ὅμως ἄποψη, θὰ ἦταν μία χρυσῆ εὐκαιρία γιὰ τὸ ζεῦγος Ἀποστόλου – Κεμανέ, ὄχι μόνον νὰ ἀποδείξουν τὴν ἀθῳότητά τους, ἀλλὰ καὶ νὰ πάρουν τὸ «αἷμα τους πίσω».
Τί συμβαίνει λοιπόν; Γιατί ἡ κ. Κεμανέ ἠρνήθη νά ἀναλάβη τήν ὑπόθεση; Πάντα κατὰ τὴν ἄποψή μας, ἢ οἱ τότε καταγγελίες τοῦ κ. Μπάου εἶχαν βάση καὶ φοβᾶται νὰ μὴν ἀποκαλυφθοῦν περισσότερα, ἢ φοβοῦνται ἀμφότεροι τὴν κ. Θάνου. Προσπαθήσαμε νὰ ἐπικοινωνήσουμε μὲ τὴν κ. Ζωὴ Κεμανέ, ἀλλὰ ἐστάθη ἀδύνατον. Ἀκριβοθώρητος κι αὐτή!!!

Καὶ κλείνουμε τὶς σημερινές μας ἀποκαλύψεις μὲ τὸ μόνο ἐρώτημα ποῦ μᾶς ἀπασχολεῖ κι ἀπευθύνεται σὲ Θάνου, Παπαγεωργόπουλο, Καρατζαφέρη: Ποιός ὁ ῥόλος σας σέ ὅλα αὐτά;

Ἡ συνέχεια, ἕπεται. Καὶ μὴν ξεχνᾶτε ὅτι μηνύσεις δεχόμεθα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καὶ Παρασκευή, πρωϊνὲς ὧρες, κατόπιν ῥαντεβοῦ!

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 492 times, 1 visits today)
Leave a Reply