Λεηλασίες ἐπὶ κατοχῆς μὲ «ἀντιστασιακές» ἐπικαλύψεις

Μὲ διαχειριστὲς τοῦ  χρυσοῦ (λίρες) Ἑλληνικοῦ λαοῦ τοὺς Ἄγγλους, ἔγινε ἡ φοβερὴ αἱματοχυσία, 1943-1949, ἀπὸ τοὺς κομμουνιστές!!!

Ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος διέφυγε τὸν Μάρτιο τοῦ 1942 στὸ Κάιρο ὅπου συμμετεῖχε καὶ στὴν ἐκεῖ ἐξόριστο κυβέρνηση. Ἐπειδὴ εἶχε κῦρος καὶ ἦταν διαλλακτικὸς καὶ συναινετικὸς μὲ τοὺς κομμουνιστές, οἱ πράκτορες τῆς SOE τῶν Ἄγγλων διαπραγματεύονται μαζύ του, γιὰ τὸ «φούντωμα» τῆς ἑλληνικῆς Ἀντιστάσεως. Ὁ Κανελλόπουλος τοὺς δηλώνει ὅτι γιὰ αὐτὸν τὸν σκοπό, χονδρικά, θὰ χρειασθῆ 150.000 λίρες τὸν μῆνα. Ὁ πράκτορας τῆς SΟΕ λόρδος Glenconner ἐνημερώνει μὲ τηλεγράφημα τὸ Foreign Office, τὴν 11η Μαΐου τοῦ 1942:

«…καὶ ἐφ’ ὅσον εἶναι τόσο σημαντικὸ νὰ ἐνισχυθῇ ἡ εἰκόνα τοῦ Κανελλοπούλου στὰ μάτια τῶν ὀπαδῶν του, τὸ Κάιρο ὑποστηρίζει ὅτι θὰ πρέπη νὰ τεθῇ στὴν διάθεσή του ἕνα ἀξιόλογο ποσό, τὸ ὁποῖο, προσωρινά, ὑπολογίζεται σὲ 150.000 λίρες τὸν μῆνα….

Τὸ Κάιρο προτείνει, ἐπίσης, νὰ συνεχίσουμε τὴν χρηματοδότηση τῆς Ἄκρας Ἀριστερᾶς καί, κατόπιν τούτου, τοὺς στέλνει τώρα 20.000 λίρες στερλίνες καὶ 3.500 χρυσὲς λίρες, κάτι πού, ὅπως φαίνεται, ἀποτελεῖ σωστὸ βῆμα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὰ χρήματα αὐτὰ μπορεῖ νὰ γίνουν ἀντικείμενο καταχρήσεως καὶ ὅτι τείνουν νὰ ἐνισχύσουν μίαν ὀργάνωση πού, ἴσως νὰ ἀρνηθῇ ὁποιανδήποτε συνεργασία μὲ τὸν Κανελλόπουλο…..»

Τὸ αἴτημα διαβιβάζεται στὸ βρεταννικὸ Θησαυροφυλάκιο, τὸ ὁποῖο συμφωνεῖ κατ΄ ἀρχάς, μὲ τὸν ὄρο ὅμως ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις θὰ συμμετάσχη, κατὰ τὰ 2/3, στὴν δαπάνη. Οἱ σχετικὲς διαφωνίες καὶ διαπραγματεύσεις καὶ ἀφοῦ «διευκρινίσθη!» * ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις δὲν θὰ συμμετάσχη στὴν δαπάνη, τελικὰ ἀπεφασίσθη ἡ σύστασις μιᾶς Ἀγγλο-Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ θὰ διεχειρίζετο τὰ χρήματα καὶ στὴν ὁποίαν θὰ συμμετεῖχαν ὁ Κανελλόπουλος, ἡ SOE καὶ ὁ ὑπουργὸς Μέσης Ἀνατολῆς.Ἡ Ἀγγλο-Ἑλληνικὴ Ἐπιτροπὴ συνεδριάζει γιὰ πρώτη φορὰ στὶς 20 Ἰουλίου 1942 καί, μέχρι τὴν διάλυσή της, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1943, θὰ μείνη φανερὰ σχεδὸν στα χαρτιά. (Ὁ Κανελλόπουλος κατηγορήθηκε γιὰ τὴν μυστικὴ ἀποστολὴ στὴν Ἑλλάδα τοῦ Τσιγάντε, τὸν φόνο του, καθὼς καὶ τὴν τύχη τῶν 12.000 χρυσῶν λιρῶν ποὺ τὸν εἶχε προμηθεύση.)

Ἡ ποσότης τῶν χρυσῶν λιρὼν τελικὰ ποὺ διετέθησαν σὲ ἀντιστασιακὲς ὀργανώσεις, στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Βρεταννοὺς ἐκτιμᾶται σὲ 1.000.000 περίπου καὶ σὲ ἕναν βαθμὸ εἴχαν σχέση μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀνδρῶν ποὺ ἐδήλωνε ὅτι διέθετε ἡ κάθε ὀργάνωσις. Ἔτσι χρηματοδοτήθηκαν κυρίως ΕΔΕΣ καὶ ΕΑΜ –ΕΛΑΣ.

Τὸ ΚΚΕ καὶ τὸ ΕΑΜ οὐδέποτε δικαιολόγησε πόσες λίρες χρησιμοποίησε καὶ ποῦ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς. Ἀντιθέτως, ὁ Ναπολέων Ζέρβας στὶς 10 Νοεμβρίου 1949 παρέδωσε συνοπτικὴ ἔκθεση χρηματικῆς διαχειρίσεως . Ἀναφέρει ὁ Ζέρβας στὴν ἔκθεσή του:

«Αἱ Ἐθνικαὶ Ὁμάδαι (Γεν. Ἀρχηγεῖον Στρατηγοῦ Ζέρβα) εἰσέπραξαν διὰ τὴν πλαισίωσιν, ἀνάπτυξιν καὶ συντήρησιν τῶν Ἀνταρτικῶν Ὁμάδων ἀπὸ τοῦ Ἰουλίου 1942 μέχρις Ἀπριλίου 1945, τὰ κάτωθι…
224.444 χρυσὲς Λίρες, 221.000.000 δρχ. καὶ 95.825 χάρτινες Λίρες Ἀγγλίας.
Ἔκτακτοι εἰσπράξεις: α. Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρῳ εἰσέπραξαν κατὰ καιροὺς καὶ Λίρας χρυσᾶς 16.516 ὡς καὶ δραχμὰς 4.220.054.497, τὰ ὁποῖα καὶ διέθεσαν ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τῶν Ἄγγλων συνδέσμων καὶ κατ’ ἐντολὴν τῆς Συμμαχικῆς Ἀποστολῆς»

Τὸ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΚΚΕ πῆρε τριπλάσιο ποσό, δηλαδὴ περίπου 700.000 χρυσὲς λίρες.. Τί ἀπέγιναν; Μόνο ὁ Περισσός, οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ Ἐλβετικὲς τράπεζες ἤξεραν καὶ ξέρουν!!! Ἴσως θὰ ἤξερε καὶ ὁ «Ἄρης» Βελουχιώτης ὡς κατεργάρης καὶ αὐτός, ποὺ εἶχε δηλώση, (μᾶλλον χαριεντιζόμενος) γιὰ τὸν τότε γενικὸ γραμματέα τοῦ ΚΚΕ:

«Ἦταν ἕνας κατεργάρης, ποὺ μαζὺ μὲ τὸν Μπάκακα (σσ. ἐννοεῖ τὸν Γ. Ἰωαννίδη) εἶχαν ἕνα μπαοῦλο μὲ ἐγγλέζικες λίρες στοὺς Κορυσχάδες. Τὸ ἄνοιγαν, τὶς χόρευαν μὲ τὰ χέρια τους καὶ παθιάζονταν μὲ τὸν κίτρινο πυρετό τους. …».

* (Ὁ Ἑλληνικὸς Χρυσὸς εφυγαδεύθη κατὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν Γερμανῶν καὶ κατέληξε στὴν Βρεταννία. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση εἶναι ἄγνωστο καὶ ἀσαφὲς ἐὰν καὶ πιὰ ποσότης του ἐπεστράφη ἐν Ἑλλάδι, γιατὶ δὲν ἐδόθη λογαριασμὸς στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ καὶ λέγεται ὅτι οἱ Ἄγγλοι, ὅταν ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἐζήτησε τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀποθεματικοὺ σὲ χρυσὸ ἀπὸ τὴν Βρεταννία, ἐδέχθη τὴν ἀπαντήση ὅτι «αὐτὸ εἶχε χρησιμοποιηθῆ γιὰ τὴν καλύψη τῶν ἐξόδων τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ Μέσης Ἀνατολῆς, καὶ ὅτι τὸ Στέμμα δὲν ὀφεῖλε κάτι στὴν Ἑλλάδα». Ὡς «πούστηδες» οἱ Ἄγγλοι σύμφωνα μὲ τὴν ἀνωτέρω ἀναφορὰ τῶν «2/3», θὰ πρέπη νὰ ἐπέστρεψαν μόνον τὸ 1/3 τοῦ χρυσοῦ μας.!!!)

Σημείωσις

Ὁ Χαρίλαος Φλωράκης, ἤξερε καὶ τὸ τὶ ἀπέγιναν οἱ χρυσὲς λίρες ποὺ ἐλήστευε μετὰ φόνων, ἡ συμμορία του ἀπὸ τὸν ἁπλὸ λαό.
Βλέπε κι ἐδῶ:

«ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΙΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ : «Χ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ-Καπετάν Γιώτης» Και……!/ ΒΙΒΛΙΟ: «Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ»

Φωτογραφία:
Ἐπιστολὴ τοῦ Θέμη Μαρίνου, (οἰκονομολόγος, ἦταν μέλος τῆς Βρεταννικῆς Συμμαχικῆς Ἀποστολῆς (BLO) κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς) ποὺ ἐδημοσιεύθη τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1988 στὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα», σὰν ἀπάντησις σὲ μίαν συνέντευξη τοῦ ἀνεκδιηγήτου Ἀλβανού, τότε ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν Καρόλου Παπούλια. Στὴν συνέντευξή του ὁ κ. Παπούλιας, ἀνέφερε ὅτι ὁ Ζέρβας ἔπαιρνε λίρες γιὰ τὴν ἀντιστασιακή τοῦ δράση ἐνῶ τὸ ΕΑΜ οὐδέποτε ἐδέχθη χρήματα. Ἡ ἀπάντησις ἦταν ἀποστομωτική.

Ῥιζόγιαννης Σωτήρης

Οι συγγενείς της ηγεσίας

Οι επιχειρήσεις του ΚΚΕ, η οικονομική βοήθεια και η εμπλοκή ανθρώπων του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος των ανώτατων στελεχών

Το ΚΚΕ, ως την τελευταία διάσπασή του, ανέπτυσσε μεγάλη οικονομική – επιχειρηματική δραστηριότητα, ήταν ιδιοκτήτης πολλών εταιρειών και είχε συμμετοχή σε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα οι «κομματικές επιχειρήσεις» ήταν αγωγοί για την διοχέτευση στην Ελλάδα της οικονομικής βοήθειας που έπαιρνε το ΚΚΕ από την Σοβιετική Ενωση. Η ομάδα που διαχειριζόταν τα οικονομικά περιελάμβανε τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής κ. Χαρ. Φλωράκη και τους δύο πιο εμπίστους του, τους Νίκο Καλούδη και Αντώνη Αμπατιέλο. Ως τώρα δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ελάμβαναν ιδιαίτερη μέριμνα για τα οικονομικά των συγγενών της ηγεσίας. Τώρα αποδεικνύεται, από έκθεση σοβιετικού διπλωμάτου ύστερα από δείπνο που παρέθεσε στον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ κ. Φλωράκη, ότι ο κομμουνιστής ηγέτης αξιοποιούσε την θέση και το κύρος του για να ζητήσει βοήθεια από την Μόσχα για εταιρεία της οποίας πρόεδρος ήταν ο ανεψιός του κ. Τζων Φλωράκης και θα εμπορευόταν διάφορα σοβιετικής προελεύσεως προϊόντα. Η εταιρεία αυτή θα προσπόριζε εισοδήματα στον πρόεδρό της και εν μέρει μόνον στο κόμμα… Κείμενο συνομιλίας του πρέσβεως της ΕΣΣΔ στην Ελλάδα Ι. Ι. Ουνταλτσόφ με τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ Χ. Φλωράκη και το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ Α. Αμπατιέλο. 24 Νοεμβρίου 1978 Απόρρητο – Αντ. αρ. 1 Από το ημερολόγιο του Ουνταλτσόφ Ι. Ι.

Μαζί με τον εμπορικό ακόλουθο της ΕΣΣΔ στην Ελλάδα Β. Β. Νοβάκοφσκι προσεκάλεσα τους σσ. Χ. Φλωράκη και Α. Αμπατιέλο σε δείπνο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιθυμία των συντρόφων, στην πορεία της συζητήσεως εθίγησαν ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την εξασφάλιση οικονομικής υποστηρίξεως στο ΚΚΕ μέσω εμπορικών διόδων.

Ο σ. Φλωράκης με ενημέρωσε για την σύσταση της νέας εταιρείας VET, οι μετοχές της οποίας ανήκουν κατά 65% σε συντρόφους. Επί κεφαλής της εταιρείας VET ευρίσκεται ο πεπειραμένος και εύπορος έμπορος, ιδιοκτήτης επίσης μιας σειράς άλλων βιομηχανικών και τουριστικών εταιρειών κ. Τζων Φλωράκης, ανεψιός του σ. Χ. Φλωράκη. Ο σ. Φλωράκης ζήτησε να δοθεί στην εταιρεία VET η δυνατότητα να συμμετάσχει στο ελληνοσοβιετικό εμπόριο σε κανονική εμπορική βάση. Τόνισε ότι τα κέρδη από την δραστηριότητα της εταιρείας VET θα χρησιμοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό προς όφελος του ΚΚΕ.

Από την πλευρά μας είπαμε στους συντρόφους ότι η δραστηριοποίησή τους προς αυτήν την κατεύθυνση θα λάβει την απαραίτητη υποστήριξη και την με κάθε μέσο αρωγή από τον Σοβιετικό οργανισμό εξωτερικού εμπορίου. Υπογραμμίσαμε επίσης ότι το εμπορικό έργο του κόμματος πρέπει να οικοδομηθεί σε στέρεα και σοβαρά θεμέλια και τους συμβουλεύσαμε να διδαχθούν από την ανάλογη πείρα άλλων αδελφών κομμάτων σε καπιταλιστικές χώρες.

Στην συνέχεια ο σ. Φλωράκης παρεκάλεσε τον εμπορικό ακόλουθο να αγορασθούν από την εταιρεία VET για το έτος 1978-1979 έως και 25 χιλιάδες τόνοι εσπεριδοειδών.

Ο σ. Νοβάκοφσκι είπε ότι η εμπορική αντιπροσωπεία της ΕΣΣΔ έχει ήδη εγκαθιδρύσει επαγγελματικές επαφές με την εταιρεία VET. Ειδικά το τμήμα Β/Ο της Energomassexport παρεχώρησε σε αυτήν το έργο κατασκευής επικουρικών τμημάτων του υδροηλεκτρικού σταθμού Πουρνάρι, ενώ διεξάγονται συνομιλίες για την υπογραφή συμβολαίων και για άλλα είδη εργασίας με αυτό το αντικείμενο.

Όσον αφορά στην αγορά εσπεριδοειδών από την εταιρεία VET, υπάρχει πραγματικά τέτοια δυνατότητα και θα υλοποιηθεί με παραλαβή σοβιετικών παραγγελιών τέτοιου είδους εμπορευμάτων σύμφωνα με τις συνηθισμένες εμπορικές συνθήκες.

Στην παράκληση του σ. Φλωράκη και του σ. Αμπατιέλου να συναφθεί με την εταιρεία VET συμβόλαιο για την προμήθειά της με 500 χιλιάδες τόνους τσιμέντο, καθώς επίσης και με ένα-δύο εμπορικά σκάφη-ψυγεία μικρής χωρητικότητος, ο σ. Νοβάκοφσκι απήντησε ότι θα ρωτήσει τον ανάλογο όμιλο εξωτερικού εμπορίου και θα τους ενημερώσει αμέσως για την απόφαση.

Στην παράκληση του σ. Αμπατιέλου να εξετασθεί η δυνατότητα ναυλώσεως σκαφών από τις ελληνικές εταιρείες Tomarin και Interveiv shipping corporation ο σ. Νοβάκοφσκι υπεσχέθη να μεταφέρει το θέμα στον αρμόδιο εκπρόσωπο της Β/Ο Sovfraht στην Ελλάδα.

Στην συζήτηση πήρε μέρος και ο Α’ γραμματέας της πρεσβείας Β. Ε. Πιάτιχ.

Σημείωση: «Υλοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 1978 τα εξής:

α) Με την εταιρεία VET υπεγράφη συμβόλαιο για την προμήθεια της ΕΣΣΔ τον Δεκέμβριο τρ. έ. με 4 χιλιάδες τόνους λεμόνια και 10 χιλιάδες τόνους πορτοκάλια.

β) Εξετάσθηκαν οι προτάσεις για την προμήθεια της εταιρείας VET με τσιμέντο και σκάφη-ψυγεία από τις Β/Ο Strojmaterialintorg και Β/Ο Sudoimport.

γ) Σύμφωνα με πληροφορίες του σ. Γκοροχόφ, εκπροσώπου της Β/Ο Sovfraht, οι εταιρείες Tomarin και Interveiv συμπεριελήφθησαν στον μόνιμο κατάλογο της Β/Ο για την ναύλωση σοβιετικών φορτίων».

Ο Πρέσβυς στην Ελλάδα

Ι. Ουνταλτσόφ

βῆμα

(Visited 284 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Λεηλασίες ἐπὶ κατοχῆς μὲ «ἀντιστασιακές» ἐπικαλύψεις

  1. Συγκλονιστικό! (Ἂν καὶ τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ γίνη;) Πάντως, ὡς πρὸς τὸν Τσιγάντε, προκύπτει ἀπὸ τὰ Ἀπομνημονεύματα τοῦ Τσάτσου (“Λογοδοσία μιᾶς ζωῆς”) καὶ ἄλλη ἐκδοχή, πολὺ ἐνδιαφέρουσα: Ὁ Τσιγάντες ἀποκάλυψε στὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Δαμασκηνὸ (“πολὺ μεγάλη μορφὴ γιὰ ἕνα μικρὸ λαό, σὰν τὸν δικό μας”, ὅπως ἔλεγε καὶ τὸ περιβάλλον τοῦ -ἐπίσης Μακαριστοῦ- Χριστοδούλου, Ἀρχιεπισκόπου καὶ αὐτοῦ) τὸ ποσὸ ποὺ εἶχε μαζί του σὲ λίρες καί, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, τοῦ τὶς παρέδωσε. Μετά… ὁ Τσιγάντες καταδόθηκε “μυστηριωδῶς”, σκοτώθηκε καὶ οὐδεὶς ποτὲ ἔμαθε τί ἀπέγιναν οἱ λίρες.
    Ἀμέ! Ὄχι, παίζουμε! Ἐδῶ εἶναι Ἑλλάδα καὶ ὄχι παῖξε-γέλασε!

  2. Το 1985 επισκέφθηκε τη Βουλγαρία ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ και φέρεται να πίεσε το Ζίβκοφ να καταστήσει τη Βουλγαρία οικονομικά πιο ανταγωνιστική. Αυτό οδήγησε σε μια Βουλγαρική εκδοχή του Σοβιετικού προγράμματος της Περεστρόικα. Μετά από ένα γύρο ανεπιτυχών πειραματικών μέτρων, τον Ιανουάριο του 1989 το Κόμμα εξέδωσε το Διάταγμα 56. Αυτό το διάταγμα θέσπιζε τις “εταιρείες” ως την πρωτοβάθμια μονάδα οικονομικής διαχείρισης. Κατά θεμελιώδη παρέκκλιση από τη σοσιαλιστική απαγόρευση να μισθώνουν οι ιδιώτες εργατική δύναμη, τώρα μπορούσαν να μισθωθούν μόνιμα μέχρι 10 άτομα και απεριόριστος αριθμός μπορούσε να μισθωθεί με προσωρινά συμβόλαια.
    Οι λεηλασίες φαίνεται έχουν και τα αλλού ουρές
    .Ο σύντροφος Ζιφκωφ διεμαρτύρετο αλλά ποιος τον άκουγε λιγο πριν τον θανατό του το 1998 οτι η μεταφορά χρυσού ιδοκτησιας ΚΚΒ , για φύλαξη σε κοινές ελληνικές εταιρείες με το ΚΚΕ και τον έμπιστο φίλο και συναγωνιστή Χ. Φλωράκη εξαφανιστηκαν κατα την κατάρρευση του Κ.Κ.Βουλγαριας και μετα την παραίτηση του το 1989.

Leave a Reply