Βία ἀπὸ βία ἔχουν …διαφορά!!!

Ἀναλόγως τοῦ ποιὸς τὴν ἀσκεῖ.
Ἐάν, γιὰ παράδειγμα, τὴν ἀσκῇ τὸ Ἰσραὴλ στοὺς Παλαιστινίους (ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν καὶ αὐτοὶ εἶναι θύματα προπαγάνδας καὶ προκαταλήψεων, καθώς, βεβαίως-βεβαίως, σαφῶν καὶ πολὺ συγκεκριμένων συμφερόντων…)….

εἰκόνα

….μούγκα ἐπικρατεῖ στὸν πλανήτη. Ξεχνᾶμε (τί περίεργο;;;) καὶ τοὺς ζεσουΐδες καὶ τοὺς καταδικάζομεν-τὴν-βία-ἀπό-ὅπου-κι-ἐάν-προερχετάκηδες.
Κάτι ψίθυροι μόνον, ἔτσι, γιὰ νὰ συντηρηθῇ ἡ σιωπή, ἐνᾦ παραλλήλως, μὲ νέες (πάντα καλὰ στημένες προπαγανδιστικὰ εὐκαιρίες) ἅπαντα τὰ ἑβραιοπροσκυνημένα σπεύδουν νὰ δηλώσουν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τὴν ὑποταγή τους…

πηγὴ

πηγὴ

…ξερογλειφόμενα καὶ κωλοτουμπιαζόμενα σπεύδουν ἅπαντα τὰ ἑβραιοπροσκυνημένα νὰ καταθέσουν (δὲν λέω γλείφοντας… εἴμαι κοσμιοτάτη βλέπετε!!!) τὰ …σέβη τους, τὴν ἀμέριστο …συμπαράστασίν τους καὶ τὴν (ἂνευ ὅρων)  …ὑποταγή τους στὴν θέσεις ποὺ (ἐπισήμως) ἐπιβάλλει ἡ πρεσβεία τοῦ Ἰσραῆλ καὶ νὰ προσκυνήσουν στὰ κατὰ τόπους ἑβραϊκὰ νεκροταφεία ἢ στὰ παγκοσμίως διεσχκορπισμένα «μνημεία …ὁλοκαυτώματος»!!!
Ἀκόμη κι ἐὰν κληθοῦν νὰ συμμετάσχουν σὲ ἕνα τόσο (σὰν τὸ παραπάνω)
στημένο σκηνικό, αὐτὰ σπεύδουν διότι ἔλαβαν ἐντολές…
…καί, ἐπὶ πλέον, φοροῦν καὶ τὸ θρηνῶδες τους βλέμμα, γιὰ νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὴν συντριβή τους!!!
(«Ἔτυχε» βλέπετε, μαζὺ μὲ πολλὰ ἄλλα, νὰ συμπέσουν κάποιοι βανδαλισμοὶ μὲ τὴν νέα ἐξαπολυομένη γενοκτονία στὴν Γάζα… «Συμπτωματικῶς» πάντα!!!

…μὰ κι ἀποδεικνύοντας πὼς ἀρκεῖ, γιὰ αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα, μόνον νὰ αἰσθάνονται, λίγο ἔως πολύ, εὐνοημένα ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ…
…ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν αἰσχρή, βιαία καὶ ἀκραία ἰσραηλινὴ πραγματικότητα, ποὺ ὅλοι γνωρίζουν καὶ  ὅλοι ἀρνοῦνται νὰ κυττάξουν κατάματα…)

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πώς, πολὺ πιθανόν, κάτι μπουμπούκια καὶ κάτι δούραινες νὰ μὴν εἶχαν ἰδέα γιὰ τοὺς (κατὰ τὴν διάρκεια ἐκείνων τῶν ὡρῶν) σχεδὸν ἑξῆντα νεκροὺς τῆς Γάζας καὶ τοὺς 2700 τραυματίες…
Πολὺ πιθανόν, ἐφ΄ ὅσον τὸ μοναδικό τους μέλημα εἶναι νὰ μεριμνοῦν μόνον γιὰ νὰ παρακολουθοῦν ἀποκλειστικὰ τὶς ἀνακοινώσεις τῆς ἰσραηλινῆς πρεσβείας καί, ἀκολούθως, νὰ σπεύδουν νὰ  ἱκανοποιοῦν κάθε λογῆς ἀπαιτήσεις της. Ποῦ καιρός γιά ἐνασχολήσεις μὲ …ἀσχέτους καί δῆ τρομοκράτες, σάν τούς Παλαιστινίους;

Παρ΄ ὅλα αὐτά, ἐπισήμως καὶ σαφῶς, ἡ βία τοῦ Ἰσραῆλ κατὰ τῶν Παλαιστινίων, δὲν ὑφίσταται. Μὲ τὴν ὑψηλὴ προστασία τῆς διεθνοῦς κοινότητος, τῶν ΟΗΕδων καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, ἀσκεῖται συστηματικά, ἀπροκάλυτπα καί, κυρίως παραμένει διαχρονικῶς ἀτιμώρητος, ἐνᾦ μόνον ἀπὸ αὐτὸν τὸν χάρτη:

εἰκόνα

…ἀποδεικνύεται ἡ διαχρονικότης τῆς ἀλητείας, ἡ συστηματικοποίησις τῆς βίας ἀλλά, κυρίως, ἡ ἐπιλεκτικὴ ἀναγνώρισίς της ὡς πρόβλημα στὸ πλανήτη.
Ἐν τούτοις δὲν γίνεται ἀντικείμενον συζητήσεων διότι κλείνεται σὲ …εἰσαγωγικά!!!

Ἀλλά, ὅλα τὰ παραπάνω, εἶναι καὶ συνήθη καὶ  βαρετά. Τὸ ζήτημα θὰ ἦταν νὰ ἐντοπίζαμε κάποιαν πολιτικοκομματικὴ κουδουνίστρα ποὺ δὲν θὰ ἦταν ἀκριβῶς ὅπως ὁρίζει ἡ ἀτζέντα τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων. Τὸ νὰ ἀναμασσοῦμε τὰ ἴδια καὶ  τὰ ἴδια, ἐπιβεβαιώνοντας τὸν μισανθρωπισμό τους, εἶναι κουραστικό, ἐφ΄ ὅσον οἱ συμπεριφορές τους εἶναι πανομοιότυπες, ἀνεξαρτήτως κομματικῆς ἢ ἰδεολογικῆς προελεύσεως.
Διότι, γιὰ αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα, ἡ βία εἶναι βία μόνον ὅταν ἐνοχλεῖ τὰ στρατεύματα τῆς νέας (καὶ  παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων. Ὅταν ἡ νέα (καὶ  παλαιά) τάξις πραγμάτων ἀσκῇ βία, τότε εἶναι …δικαίωμα στὴν ἔκφρασιν!!!

Στὸ θέμα μας ὅμως.
Εἴπαμε… Ἡ βία διαφέρει ἀπὸ τὴν …βία.
Ἄλλο ἡ βία τοῦ μπουταρίου προπηλακισμοῦ, ποὺ εἶναι καταδικαστέα…
…κι ἄλλο ἡ ψυχολογική, νοητικὴ καὶ ἠθικὴ βία τῆς προσβολῆς μνήμης νεκρῶν, τῆς ἱστορικῆς διαστρεβλώσεως καὶ τοῦ μισελληνισμοῦ, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχεται, ποὺ δὲν εἶναι …ὁρατή, ὅταν ἐξυπηρετῇ τὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου.

Ἡ πρώτη λοιπὸν μορφὴ βίας, ποὺ ἀναγνωρίζεται, στιγματίζεται καὶ γίνεται κατακριτέα, ὑφίσταται μόνον ὅταν ἀσκεῖται κατὰ τῶν κωλοτουμπιασμένων τῶν νέας (καὶ  παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, ἀλλὰ ἀγνοεῖται ὅταν τὴν ἐξυπηρετῇ.
Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσιν οὐσιαστικῶς δὲν ὑφίσταται.
Γιὰ παράδειγμα, τὸ μπουτάριον, ἀσκώντας ψυχολογική, ἠθικὴ καὶ νοητικὴ βία, δὲν κρίνεται. Ἔχουμε, λέει, ἐλευθερία λόγου καὶ  σκέψεως.

πηγὴ

(Ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν ἔχουμε ἀλλὰ δὲν τὴν ἔχουμε…!!!)
Μπορεῖ δῆλα δὴ ἐλευθέρως νὰ ἰσχυρίζεται πὼς πρέπει ὁ Ἄνθιμος νὰ φάῃ ξύλο, δίχως αὐτὸ νὰ ἐκλαμβάνεται ὡς βία, ἢ ὡς παρακίνησίς της!!!.
Ὅμως ὅταν ἄλλοι θέλουν νὰ τὸν δείρουν εἶναι βία.

Ὅταν προπηλακίζεται ἔχουμε …φασισμό!!!
[Διότι καὶ τὸν ἔδειραν (σωματικὴ βία) ἀλλὰ καὶ τὸν ἔκραξαν (λεκτικὴ βία)!!! Ὅμως τὰ δύο μέτρα καὶ  τὰ δύο σταθμὰ εἶναι κάπως …ὀξύμωρα!!!]
Δὲν ἔχουμε ὅμως  …φασισμὸ ὅταν τὸ μπουτάριον ὑμνῇ τὸν …«περιούσιο» Κεμάλ, ποὺ αἱματοκύλησε τὴν Μικρὰ Ἀσία…

 

Ἡ ἑβραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Κεμάλ.

Οὔτε ἔχουμε …φασισμὸ ὅταν σπεύδῃ νὰ ἀθῳώσῃ τὸ Ἰσραὴλ γιὰ κάθε του ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.
Οὔτε ἔχουμε …φασισμὸ ὅταν χαρίζῃ τὴν Ἱστορία μας στὰ Σκόπια…
Ἔχουμε ὅμως …φασισμὸ ὅταν κάποιος ἐκ τῶν ἀγαπημένων πιντιῶν τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως στοχοποιεῖται.
Εἶναι παιχνίδι αὐτό γιά νά παίξουμε;
Ἤ κακῶς ἀσχολούμεθα;

Φιλονόη

Σημείωσεις

βία λοιπὸν τοῦ «περιουσίου» Κεμᾶλ Ἀτατοῦρκ, γιὰ παράδειγμα, ἦταν ἀρίστη, κατὰ τὸν μπουτάριο. Τί σημασία ἔχει πού κάποιες ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλλήνων καί Ἀρμενίων δέν συμφωνοῦν; Σημασία ἔχει ποὺ ἡ ὀθωμανικὴ σουλτανικὴ Τουρκία ποὺ ἠλέγχετο κρυφίως ἀπὸ τοὺς ντονμέ, πέρασε ἐπισήμως στὸν ἔλεγχο τῶν σιωνιστῶν τοῦ Κεμᾶλ καὶ αὐτὸ εἶναι ἀξιοθαύμαστον σήμερα ἀπὸ τὰ κάθε λογῆς μπουτάρια.
Ἡ ἄρνησις τῆς γενοκτονίας (νοητικὴ βία), συνδυαστικὰ μὲ τὴν προσβολὴ τῆς μνήμης νεκρῶν (ἠθικὴ βία), δίπλα στὴν παπαρολογία περὶ τουρκικῆς Θεσσαλονίκης καὶ σκοπιανῆς Μακεδονίας (ἠθικὴ καὶ ψυχολογικὴ βία) δὲν τυγχάνουν σχολιασμοῦ.
Κοινῶς ὁ ἐκφοβισμὸς καὶ ἡ ἀδικία δὲν ὑφίστανται.
Ὑφίσταται μόνον ἡ βία κατὰ τοῦ προσώπου ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια βιάζει ὅ,τι ἐγγίζει.
Τί νά πῶ; Μὲ ξεπερνᾶ κι αὐτό…

 

πηγὴ

Δηλώνοντας ἐμπράκτως τὸ ἐὰν ἀρέσκεσαι στὴν βία τοὺ ἀσκεῖ τὸ Ἰσραὴλ δηλώνεις, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, μὲ ποιὰν μορφὴ μονομερείας τάσσεσαι.

Γιατί ὅμως δέν ἔφυγε τό μπουτάριον ἐφ’ ὅσον τού ἐζητήθη νά φύγῃ;

 

Γιατί ἐπέμεινε στήν παραμονή του;

Πάντως ἐκεῖνο ποὺ μὲ ἐξένισε περισσότερο μὲ τὶς φωτογραφίες ἀλλὰ καὶ τὰ βίντεο κατὰ τοῦ Μπουτάρη, ἦταν ὅτι μὲ μίαν δευτέρα, πιὸ προσεκτικὴ ματιά, τὸ ξύλο, τὶς κλωτσιὲς δηλαδή, τὸ τρώει ἀπὸ ἕναν κουκουλοφόρο.
Τί ἐγύρευε ὁ κουκουλοφόρος ἐκεῖ;
Ἦταν στήν ἐπέτειο μνήμης τόσην ὥρα πρίν νά ἔλθῃ ὁ Μπουτάρης μέ τήν κουκούλα;
Ὄχι φαντάζομαι .

Τότε τὴν κουκούλα τί τήν ἤθελε μαζύ του;
Ἠξερε ὅτι θά ἔλθη καί τόν ἀνέμενε;

Καί, φυσικά, ἦταν ἐπόμενον νὰ τὸν κράξουν οἱ Πόντιοι μετὰ ἀπὸ τόσες προκλήσεις καὶ νὰ τοῦ ζητήσουν νὰ φύγῃ.
Κι ἔως ἐκεῖ φυσιολογικότατον τὸ εὑρίσκω…
Οὐδέποτε καὶ πουθενὰ ποινικοποιήθηκε τὸ γιουχάρισμα.

Ἀλλά τό ξύλο; Καὶ εἰδικὰ ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο ἄτομο μὲ χειρουργικά, κυριολεκτικῶς κτυπήματα, προφανέστατα ἔμπειρο στὸ «ἄθλημα», δέν σᾶς κινεῖ μίαν καχυποψία βρέ παιδιά;

Κάτι βρωμᾶ στὸ βασίλειο τῆς Δανιμαρκίας….

Σουραβλᾶ Εὐστρατία

Γιατί δέν ἀπεμακρύνθη ἄμεσα, ἐφ΄ ὅσον «ἐμύριζε μπαρούτι»;

Ἄγνωσται αἱ βουλαί τοῦ κάθε μπουταρίου; Ἤ μήπως κάτι περισσότερο;;

Θαυμάσιος ὁ ὄχλος ὅμως ἔ;

Ἰδίως ἐὰν παρακολουθῇ πανευτυχὴς τὴν παλαιστινιακὴ γενοκτονία.

 

εἰκόνα

Εἶναι δικαίωμα ἐκφράσεως, λέει, νὰ μποροῦν ἐλευθέρως οἱ ἑβραῖοι νὰ σφαγιάζουν, νὰ χειροκροτοῦν καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν τὸν ἀφανισμὸ μικρῶν παιδιῶν…

εἰκόνα

εἰκόνες

Ἀλλὰ εἶναι βία τὸ …ὁλοκαύτωμα!!!

Κάπου κάπου βέβαια, ὅταν ξεφεύγῃ γιὰ νὰ προπηλακίσῃ μπουτάρηδες εἶναι κακὸς αὐτὸς ὁ ὄχλος…
…ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Ἡ ὕπαρξίς του πάντα εἶναι χρήσιμος…
…ἰδίως ἐὰν ἡ ἐκτόνωσίς του προορίζεται γιὰ νὰ παγιώσῃ νέες περικοπὲς τῶν ἐλευθεριῶν μας. 

(Visited 202 times, 1 visits today)
Leave a Reply