Χώρα ἡττοπαθὴς καὶ ὑποχωρούσα

Ἡ Ἑλλὰς σὲ μόνιμο κατάσταση ὑποταγῆς πληρώνει μὲ αἷμα ὁποιανδήποτε κίνηση ὑποδηλώνει διεκδίκηση δικαιώματος ὑπάρξεως…
Ἀνήμπορη νὰ ἀντιδράσῃ σὲ Κύπρο, ἐκλιπαρώντας προστασία ἀπὸ τρίτους, ἀδύναμη στὸ Αἰγαῖο σὲ κατάσταση περιορισμένης κυριαρχίας (δὲν ἔχει δικαίωμα στρατιωτικῆς παρουσίας στὰ Δωδεκάνησα), ἐντελῶς ἀδύναμη στὸ νὰ προστατεύσῃ τὴν Ἑλληνικὴ μειονότητα τῆς Τουρκίας, ἀνίσχυρη νὰ ἐπιβάλῃ τοὺς ὅρους της ἐμπρὸς στὸ συνονθύλευμα «κράτος» τῶν ψευδομακεδόνων, ἐντελῶς ἀνίσχυρη ἐμπρὸς στὴν ἐθνοκάθαρση τῶν Τουρκαλβανῶν ἐναντίον τῆς ἀνεγνωρισμένης ἐθνικῆς μειονότητος τῶν Ἑλλήνων…

Δρακᾶτος Ὄθων

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply