Οἱ Μινωΐτες στὴν Ῥωσσία

Εἶναι γνωστὸς σὰν δίσκος τοῦ ΒΛΑΔΙΚΑΥΚΑΣ (Ρωσσικὴ πόλις στὰ ὅρια Γεωργίας καὶ Ἀρμενίας).

Ἡ γραφὴ τοῦ εἶναι Μινωική, σὰν αὐτὴ τοῦ δίσκου τῆς Φαιστοῦ καί, δυστυχῶς, δὲν εὑρέθη ὁλόκληρος.

Διαβάζουμε:

«Θυσία κάνουμε γιὰ νὰ ἔχουμε οὐράνια προστασία….Ἐσὺ ποὺ κέρατα φορᾶς καὶ ἐσὺ ποὺ ὁ ἀετὸς σὲ ὑπηρετεῖ……..στεῖλε εὐλογία Πανόπτη καὶ ὁδήγησέ μας……….ἀφθονία αἰώνια…….. ἐνέργεια, γνώσις καὶ αἰωνία ζωή…..»

Παρὰ τὴν ἀποσπασματικότητα, εἶναι σαφὲς ὅτι πρόκειται γιὰ κείμενο μὲ ἱερὸ περιεχόμενο ποὺ ἀπευθύνεται στὸν οὐρανό.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 176 times, 1 visits today)
Leave a Reply