Ἔδεσσα, πρωτεύουσα τῶν Μακεδόνων

Πολλὲς φορὲς τὰ ἐπιχειρήματα τὰ εὑρίσκεις ἐκεῖ ποὺ δὲν τὸ περιμένεις. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ βασίζονται στὸν ὀρθολογισμὸ καὶ βέβαια στὴν ἀρίστη γνώση τῆς ἱστορίας.

Γιατί ὅταν οἱ Ρωμαῖοι ᾣρισαν τὴν Πέλλα Ῥωμαϊκὴ ἀποικία (27 π. Χ.), τὸ δικαίωμα Ἑλληνογράφου νομισματοκοπίας στὴν δυτικὴ Μακεδονία πῆγε στὴν Ἔδεσσα;
Ἀπάντησις: Πῆγε ἐκεῖ μὲ τὸ δικαίωμα τῆς προτέρας πρωτευούσης τῶν Μακεδόνων (Αἰγές).
Ἡ Πέλλα σὰν Ῥωμαϊκὴ πόλις πλέον, δὲν μποροῦσε νὰ εἶναι πρωτεύουσα τῶν Μακεδόνων.

Μαζὺ μὲ τὸ δικαίωμα κοπῆς, ἡ Ἔδεσσα ξανὰ έγινε πρωτεύουσα τῶν Μακεδόνων ἕως καὶ τὰ χρόνια του Τιβερίου (14 – 37 μ. Χ.). Εἶναι μία ἄγνωστη πληροφορία, ποὺ τὴν ἐπιβεβαιώνει νόμισμα τῆς Ἐδέσσης ποὺ δὲν θὰ ἀποκαλύψω ἀκόμη. Θὰ περιμένω νὰ τὸ ἀνακαλύψῃ καὶ νὰ τὸ ἀποκαλύψῃ ἡ Κὰ Κοτταρίδου τῆς Βεργίνας ποὺ φυσικὰ δὲν τὸ ξέρει. Ἔχει χρόνο ὅμως νὰ ψάξῃ καὶ νὰ τὸ εὕρῃ.
Ἐπιβάλλεται!!!

Ἔχουν ἀρκετό νερὸ οἱ καταῤῥάκτες, γιά νά πνίξουν τίς ψευτιές δεκαετιῶν;

Θὰ μποροῦσα νὰ τὸ κάνω πιὸ ἁπλό, ὅμως καὶ ἡ πιὸ ἁπλὴ νομισματικὴ ἐρώτησις, εἶναι βουνὸ γιὰ τοὺς ἀρχαιολόγους. Γιατί λοιπὸν ἡ ἐπιγραφὴ ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ (1) εἶναι μέσα σέ στεφάνι; Πάει νά πῇ κάτι αὐτό; Τί θά ἔπρεπε νά εἶναι αὐτό, γιά νά ἀξίζῃ νά μπῇ μέσα σέ στεφάνι;

Στὴν δημοκρατικὴ Ῥώμη τοῦ 1ου αἰῶνος π. Χ. ἡ Πέλλα (3) μὲ τὴν ἰδιότητα τῆς πρωτευούσης καὶ ἡ Ἀμφίπολις (4) σὰν οἰκονομικὸ κέντρο καὶ γενέτειρα τοῦ Ἀλεξάνδρου, εἶχαν τὰ ὀνόματά τους μέσα σὲ στεφάνι. Ἡ μεταβολὴ τοῦ πολιτεύματος καὶ ἡ ἀλλαγὴ πολιτικῆς στὴν Μακεδονία, ἔδωσε τὸ στεφάνι στὴν Ἔδεσσα καὶ μόνο σὲ αὐτήν!!! Ἡ Πέλλα ὅπως προείπαμε ἔγινε Ῥωμαϊκὴ ἀποικία, ἐνῶ ἡ Ἀμφίπολις ποὺ συνέπραξε μὲ τὸν Βροῦτο καὶ τὸν Κάσσιο, ἐριμωρήθη.

Μόνο τὰ ὀνόματα ΠΡΩΤΩΝ ἔμπαιναν σὲ στεφάνι καὶ γιὰ τὸν Αὔγουστο ἡ ΠΡΩΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ἦταν ἡ Ἔδεσσα. Πρῶτος ἦταν κι ὁ ἴδιος, ὅπως τὸ βλέπουμε περίτρανα σὲ νόμισμά του (2). Κάθε ἄλλο ἀποδεικτικὸ ὑλικὸ περιττεύει!!! Ἀκόμα καὶ τὰ κατσίκια – κατσικάκια δὲν χρειάζονται. Οὔτε τὰ πάμπολλα ἄλλα. Οὐδεὶς τότε ἐγνώριζε τὴν Βεργίνα.
Ἀνεκαλύφθη τώρα τελευταία γιὰ νὰ τρελλάνῃ τὴν ἱστορία.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 207 times, 1 visits today)
Leave a Reply