Τὸ χάος ἐξαπλώνεται! (ἀναδημοσίευσις)

Τὸ χάος ἐξαπλώνεται!Ἐδῶ γίνεται τῆς τρελλῆς!
Στὴν Εὐρώπη δὲν ὑπάρχει πόλις ποὺ νὰ μὴν ζῇ στὸν ῥυθμὸ κάποιων μεγάλων ἀναταραχῶν!
Στὴν Μέση Ἀνατολή, στὴν Ἀφρική, στὴν ὑπόλοιπη Ἀσία, στὴν Ἀμερική, στὴν Αὐστραλία πολιορκοῦνται πρεσβεῖες, δολοφονοῦνται ὑπεύθυνοι κι ἀνεύθυνοι καὶ γενικῶς ὁ πλανήτης βράζει!
Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια εἶναι ὀργανωμένα άπὸ κρατικοὺς ἤ παρακρατικοὺς παράγοντες.
Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι πρόβλημα!
Παρ’ ὅ,τι φαινομενικῶς ἡ κατάστασις τείνει στὸ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ κάθε ἔλεγχο, οὐσιαστικῶς ἀκόμη ἐλέγχεται κανονικότατα!
Ἄλλως τέ, εἶναι προτιμότερον, γιὰ τοὺς κρατοῦντες, νὰ ἀντιμετωπίσουν μερικὲς χιλιάδες ἐντέχνως ἐκνευρισμένους διαδηλωτές, παρὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν μερικὰ δισεκατομμύρια ἀνεξέλεγκτα!

Τὸ ζήτημα εἶναι ὅμως πὼς ἀνάβουν φωτιές!!!!
Κι ὅπως λέει ὁ πατέρας μου, «ὅσο περισσότερο πιστεύεις πὼς μπορεῖς νὰ ἐλέγξῃς μίας φωτιά, τόσο πιὸ γρήγορα σοῦ ξεφεύγει ἡ ἄτιμη!!!»… Ἡ ἄτιμη… Κι ἀναφέρεται πάντα στὶς τόσες προσπάθειες ποὺ ἔχει κάνει στὴν ζωή του γιὰ νὰ σβήσῃ μικροεστίες ποὺ φαίνονταν ἀπολύτως ἐλέγξιμες, ἀλλὰ δὲν ἦταν τὶς περισσότερες φορές. (Ναί, ἔχει μαυρίσει πάρα πολλὲς φορὲς γιὰ νὰ σβήσῃ φωτιές… Δὲν ξέρω τὶ θὰ ἔκανε ὅμως στοὺς ἐμπρηστές… Γιὰ αὐτοὺς δὲν μιλᾶ! Ἀγριεύει!!)

Στὸ μεταξὺ στὴν Ἀμερικὴ δὲν ὑπάρχει πολιτεία ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ προβλήματα.
Συνεπῶς, ἕνας πόλεμος ἀπαιτεῖται ταχύτατα, πρὸ κειμένου νὰ κλάψουν μανοῦλες καὶ νὰ ξεφύγῃ ἡ σκέψις τῶν «πολιτῶν» ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα ποὺ διαρκῶς αὐξάνονται! (Ἐκεῖ κι ἐὰν ἔχουν προβλήματα! Τὰ δικά μας εἶναι γιὰ γέλια ἐμπρὸς στὰ δικά τους!)
Στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Ἀφρικὴ τάχα μου τοὺς προσέβαλαν τὸν Μωάμεθ. Ἀλλὰ οὐδεὶς ἀπῃσχολήθῃ μὲ τὸ δικαίωμα κάθε ἐλευθέρου ἀνθρώπου νὰ διατηρῇ τὴν ἄποψίν του γιὰ τὸ κάθε ἰσλάμ, καθῶς ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν κάθε θρησκεία! Οὔτε φυσικὰ ὑπάρχει περίπτωσις νὰ ἐπιτρέψουν ὁποιασδήποτε μορφῆς ἀνεξιθρησκεία στοὺς «ἀπίστους»!!!
Στὴν Εὐρώπη θερίζουν οἱ τράπεζες κεφάλια…. Ἀλλὰ οὐδεὶς μᾶς εἶπε πὼς οἱ τράπεζες εἶναι ἀέρας κοπανιστός!

Τὸ χάος λοιπὸν ἐξαπλώνεται παντοῦ!
Ἀλλὰ ὥς τεχνητὸν ποὺ εἶναι, ἄν καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ τὸ  προκάλεσαν, φαίνεται ὥς ἐλέγξιμον, θὰ ἤθελα νὰ τοὺς δῶ σὲ λίγον καιρό. Τότε ποὺ αὐτὸ τὸ ἴδιο χάος θὰ γίνῃ στρόβιλος καὶ θὰ τοὺς ἀφανίσῃ!

Φιλονόη.

φωτογραφία

 

Πρώτη Δημοσίευσις 18 Σεπτεμβρίου 2012

(Visited 317 times, 1 visits today)
Leave a Reply