Ξε-«κλειδώνουμε»…

Ξε-«κλειδώνουμε»…

Ὅπως ἠδη ἔχουμε δηλώσει, δημοσίως, ἡ σελὶς filonoi.gr «ἀδρανοποιεῖται» – σὲ γενικὲς γραμμὲς- δίχως ὅμως τελικῶς νὰ «κλείνῃ». Ἂν καὶ ἀρχικῶς, γιὰ καθαρὰ προσωπικοὺς λόγους, ἀπεφάσισα νὰ «κλειδώσῃ» ἐν τελῶς ἡ σελίς, ἐν τούτοις, ἀκριβῶς διότι μοῦ ἐζητήθη πολλάκις, ἀπεφάσισα νὰ ἀφήσω τὰ κείμενα ἐλεύθερα ξανά. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δὲν ἀλλάζει ἡ ἀρχική μου ἀπόφασις … Συνέχεια

Γιατί ἄν τί κι ὄχι ἀντί;

Γιατί ἄν τί κι ὄχι ἀντί;

Γιατί; Ὄχι, δὲν θέλω νὰ τυραννήσω κάποιους. Τὸ μόνον ποὺ θέλω εἶναι νὰ μάθω!!! Μόνον νὰ μάθω! Οἱ παπποῦδες μας κάποτε, πολὺ κάποτε, ἔγραφαν μὲ κεφαλαῖα.  Γιατί ἔγραφαν ἔτσι; Πῶς κατάφερναν καί διάβαζαν τά σημεῖα στίξεως, τά πνεύματα καί τούς τόνους; Γιατί ἐμεῖς ὅταν βλέπουμε κάτι σάν αὐτό:

Θὰ πονᾶμε διαρκῶς περισσότερο ὅσο παραμένουμε …δοῦλοι!!!

Θὰ πονᾶμε διαρκῶς περισσότερο ὅσο παραμένουμε …δοῦλοι!!!

Δοῦλος εἶναι ὅστις δουλεύει, βάσει τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Μά, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἅπαντες (σχεδὸν) δουλεύουμε (λόγῳ τῆς ἀνάγκης τοῦ βιοπορισμοῦ), καταλήγουμε τελικῶς (καὶ θεωρητικῶς) ἅπαντες δοῦλοι. Μά εἴμαστε τελικῶς ὅλοι δοῦλοι ἤ μήπως κάποιοι δέν εἶναι; Κι ἐάν ἐμεῖς εἴμαστε δοῦλοι (ποὺ εἴμαστε!!!) τό ἀντιλαμβανόμεθα; Ὅλοι; Τί θά μποροῦσε ὅμως νά μᾶς ἀπαλλάξῃ ἀπό τήν … Συνέχεια

Ἀλλαγή!!!

Ἀλλαγή!!!

Σημαίνει ἀνατροπὴ τῶν πάντων. Ἀλλαγὴ σημαίνει διαφοροποίησις καὶ συνειδητοποίησις.Ἀλλαγὴ σημαίνει ξεκάθαρη στόχευσις καὶ χάραξις τῆς διαδρομῆς. Ἀλλὰ σημαίνει ἀπόφασις.

Ἡ ἥρεμη δύναμις…

Ἡ ἥρεμη δύναμις…

Ποτὲ μὴν ὑποτιμᾶτε τὴν ἥρεμη δύναμη… Γιὰ νὰ φθάσῃ ἔως ἐκεῖ ἔχει περάσει ἀπὸ τὰ στάδια τοῦ καταῤῥάκτου.. Καμμιὰ φορὰ καὶ τῆς καταιγίδος ἤ τῆς φωτιᾶς…

Στὸ χέρι μας εἶναι…

Στὸ χέρι μας εἶναι…

Ὅλα… Καὶ τὰ ὄμορφα μὰ καὶ τὰ ἄσκημα. Ὅσο ὑπερβολικὸ κι ἐὰν φαντάζῃ κάτι τέτοιο, εἶναι μία πραγματικότης, ποὺ ἐὰν τὴν συνειδητοποιήσουμε, τότε αὐτομάτως τὰ πάντα, μικρὰ καὶ μεγάλα, θὰ ἀλλάξουν πρὸς τὸ καλλίτερο.

Τὰ ἐμπόδια εἶναι ἀφορμὴ γνώσεως…

Τὰ ἐμπόδια εἶναι ἀφορμὴ γνώσεως…

Ὅσες φορὲς στὴν ζωή μας ἀντιμετωπίσαμε ἐμπόδια, γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο, ἀπεδείχθη, ἐκ τῶν ὑστέρων, πὼς κάτι δὲν γνωρίζαμε. Κάτι δὲν εἴχαμε λάβη ὑπ΄ ὄψιν μας. Κι ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ κάτι, μεγάλο ἤ μικρό, ἐὰν πράγματι θέλουμε νὰ ἐπιτύχουμε στὸν σκοπό μας, μόνον ἐὰν μάθουμε τὸ τὶ τὸ παρουσίασε ἐμπρός μας, θὰ μπορέσουμε νὰ τὸ ξεπεράσουμε … Συνέχεια