Ῥέα καὶ Ἴσις

Ῥέα -Ἴσις

Ἡ Ἴσις ἦταν κόρη τῶν Γκὲμπ καὶ Νοῦτ (Γαίας καὶ Οὐρανοῦ) ποὺ αὐτομάτως τὴν ταὐτίζει μὲ τὴν Ῥέα.
Ποῦ τά βρῆκε τά πτερά ἡ Ἴσις; Πτερά ἀετοῦ βεβαίως, σὰν αὐτὰ τῶν Σφιγγῶν προστατιδῶν τῆς Ῥέας, Εἶναι τὰ πτερὰ ποὺ τὴν φέρουν στὸν Οὐρανὸ καὶ τὸν Ἥλιο καὶ εἶναι αὐτὰ ποὺ δανείζεται ἡ Νέμεσις, ὅταν πρόκειται νὰ ἀποδώσει δικαιοσύνη. Συνέχεια

Θά πολεμήσουμε ἤ θά …προσευχηθοῦμε;

Δὲν εἶμαι αὐτὴ ποὺ μπορῶ νὰ ἀπαντήσω στὸ ἐρώτημα. Μπορῶ βεβαίως νὰ ὑποψιασθῶ πολλά, ἀλλά, κυρίως, νὰ καταθέσω κάποιους σοβαρούς μου προβληματισμούς. Προβληματισμοὺς ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὶς ἰδιαίτερες διεργασίες ποὺ συμβαίνουν στὶς ἡμέρες μας, σὲ τοπικὸ καὶ διεθνὲς ἐπίπεδον καί, βάσει τῶν ὁποίων ἀντιλαμβάνομαι πὼς μᾶς πλησιάζει μία πολεμικὴ περίοδος τέτοια, ποὺ θὰ ἐπιφέρη μεγάλες ἀνατροπὲς στὶς ζωές μας. Ἴσως ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο νὰ διακρίνουμε τὶς ὅλο καὶ πιὸ ἔντονες τάσεις κάποιων ἐκ τῶν συμπολιτῶν μας νὰ ἐντοπίσουν σημεῖον στηρίξεως καὶ προστασίας τους, καθαρὰ θεϊκό, γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν μίαν στοιχειώδη ἀσφάλεια, σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδον.

Συνέχεια

Θέλουμε νά σώσουμε τόν Σαρκοζύ;

Ἔχω μίαν φοβερὴ ἰδέα. Δὲν ξέρω ἐὰν πιάσῃ, ἀλλὰ τοὐλάχιστον ἀξίζει τὸν κόπο νὰ δοκιμασθῇ!

Θὰ δώσουμε στὸν Σαρκοζὺ ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα γιὰ σπουδαῖο λόγο δημοσίου συμφέροντος, ὅπως δίνουμε στοὺς ἀθλητὲς γιὰ παράδειγμα. Μετὰ αὐτὸς θὰ ἐπικαλεσθῆ τὴν κατὰ τὴν συνταγματικὴ τάξη ἐπελθοῦσα παραγραφὴ τῶν ἀδικημάτων, γιὰ τὰ ὁποῖα ἀδίκως (καὶ γιὰ καθαρὰ πολιτικοὺς λόγους, βεβαίως) κατηγορεῖται. Ἐὰν ποῦν κάτι οἱ ξενέρωτοι οἱ Γάλλοι θὰ πάρη δικηγόρο τὸν Εὐάγγελο καὶ θὰ κάνη ἀμέσως προσφυγὴ στὸ ΣτΕ. Συνέχεια

Λευκοὶ κοσμοεξουσιαστὲς κατὰ …λευκῆς φυλῆς!!!

Γιατί ὁ λευκός πού διαμαρτύρεται γιά τόν εἰς βάρος του ῥατσισμό, κατηγορεῖται ὡς …ῥατσιστής;

Θὰ ἔχετε παρατηρήση βέβαια, πὼς γίνεται μία συστηματικὴ ἐπίθεσις στὴν λευκὴ φυλή. Ὅ,τι τράβηξαν οἱ μαῦροι ἀπὸ τοὺς λευκοὺς ἀποικιοκράτες μὲ τὴν δουλεία, τὴν κοῦ κοῦξ κλᾶν καὶ τὶς ἐπιθέσεις, λόγῳ τοῦ χρώματός τους, σήμερα τείνει νὰ ἀντιστραφῇ.
Καὶ γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ αὐτό, πρέπει ὁ λευκὸς νὰ παρουσιασθῇ ὡς ὁ κακὸς τῆς ὑποθέσεως, ἡ κατωτέρα φυλή, ποὺ δὲν ἔχει λόγο ὑπάρξεως. Ἡ ἄσκημη λευκὴ φυλή.

Συνέχεια

Χώρα (ἀντισυνταγματικῶς) διοδιακὴ

…στὴν ὁποίαν πλέον δὲν μποροῦμε νὰ μετακινηθοῦμε ἐλεύθερα…!!!

Ἡ Ἑλλὰς τῶν διοδίων καὶ τῶν ἐργολάβων!
Μία εἰκόνα χίλιες λέξεις ποὺ λέν!!! Συνέχεια

Ὑπό τήν σκέπη τῆς Παναγίας;

Κυκλοφορεῖ ἐδῶ καὶ ἡμέρες μία ἐνδιαφέρουσα ἄποψις περὶ τῆς θέσεως ποὺ καταλαμβάνει στὸν ἑλλαδικό μας χῶρο ἡ Παναγία.

Καί, τολμῶ νὰ ἰσχυρισθῶ, δίχως κρύφιες προθέσεις προσβολῆς τῶν προσωπικῶν θρησκευτικῶν θεωρήσεων κάθε συμπολίτου μας, πὼς οὐδόλως τυχαία εἶναι αὐτὴ ἡ, κάπως περίεργη, δημιουργία. Καὶ οὐδόλως τυχαία εἶναι διότι ἀπὸ μόνη της ὁ ὀρθία στάσις, ποὺ δὲν συνηθίζεται στὶς ἀνάλογες ἀπεικονίσεις, δηλώνει (πέραν τῆς ἐπικρατήσως καί) ἕνα εἶδος προστασίας.
(Εἴπαμε… δὲν ἐξετάζουμε τὶς προσωπικὲς θρησκευτικὲς θεωρήσεις, ἀλλὰ τὴν εἰκόνα καὶ μόνον!!!)
Συνέχεια