Διαφαίνονται …ἐκλογές;

Ὅλη αὐτὴ ἡ καλλιεργουμένη ἔντασις καὶ πόλωσις ἐκλογὲς μυρίζουν…

Συνέχεια

Γιὰ νὰ μὴν ἐλπίζουμε ἄδικα…

Ἐὰν ζητήσω ἑγὼ συνάντηση μὲ ἔναν ὑπουργό, γιὰ νὰ τοῦ ἐκθέσω τὰ προβλήματα τῆς ἐξωστρεφοῦς παραγωγῆς τῆς χώρας, δὲν πρόκειται νὰ τὴν πάρω. Εἴτε μὲ ΣΥΡΙΖΑῖο ὑπουργὸ εἴτε μὲ ΝΔκράτη. Ἔχουν σοβαρὲς δουλειὲς καὶ δὲν ἔχουν χρόνο. Τὸ ξέρω ἀπὸ τὴν μακρά μου πιὰ ἐμπειρία. Συνέχεια

Βουλευτικὴ (ὑπέρ) κινητικότης ποὺ …ζαλίζει!!!

Βουλευτὴς Κατερίνα Μάρκου…

Συνέχεια

Δυστυχῶς μᾶς ἔμειναν οἱ τραγάκηδες…

Ὑποθέσεις σὰν καὶ αὐτὴν τοῦ τρισαθλίου Τραγάκη ἔχουν καὶ τὰ καλά τους, ἐπειδὴς ἡ ἀντίθεσις ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν προβολή τους, (τὸ κοντρὰστ ποὺ λέμε καὶ στὴν φωτογραφία), μᾶς κάνει νὰ προσέχουμε καὶ τοὺς σεμνούς, καλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ὑπὸ διαφορετικὲς συνθῆκες, ἀλοίμονο, περνοῦν ἀπαρατήρητοι, διότι ἡ καλοσύνη, ἡ τιμιότης, ἡ εἰλικρίνεια καὶ τὸ ἦθος δὲν ἔχουν πέραση στὶς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε.

Γιὰ παράδειγμα… Ἀκούσατε ποτέ ἀπαιτήσεις καί ὑπερφίαλες δηλώσεις ἀπό τόν Ἀχιλλέα Καραμανλῆ, ἕναν ἐπὶ δεκαετίες στρατιώτη τῆς παρατάξεως, ποὺ ὅταν λόγῳ προκεχωρημένης ἡλικίας καὶ φυσικῆς κοπώσεως ἠναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ μετερίζι τῶν Σεῤῥῶν, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔδινε τοὺς ἀγῶνες; Ἀκούσατε ποτέ νά ἀπαιτῇ σάν μικρέμπορος νά πάρῃ τήν θέση του ὁ υἱός του Κώστας Καραμανλῆς ὁ Γ΄;

Συνέχεια

Ὑπερήφανοι, ἀδούλωτοι ψηφοφόροι

Τί παραλείπουν νά σᾶς ποῦν οἱ σοσιαλιμπεράλ διαμορφωτές τῆς κοινῆς γνώμης καί πῶς ὑποβαθμίζουν καί γελοιοποιοῦν τίς συντηρητικές ἀξίες;;;

Λέγουν γιὰ τὸ Μπρέξιτ:
…ἐψήφισε ἡ ἀγροτικὴ καὶ περιαστικὴ Ἀγγλία καὶ ὄχι τὸ φιλελιμπερᾶλ Λονδῖνο… Συνέχεια

Ὥρα νὰ ξαναφέρουμε τὸν …«σωτήρα» κωστάκη!!!

Ἡ μόνη σωτηρία τῆς Πατρίδος εἶναι ὁ Κωστάκης ὁ Καραμανλῆς ὁ βοῦ…

Ῥέ… εἴχαμε γίνῃ δουκάτο Ἐλβετικὸ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του…

Δὲν λεώ… ἔφαγαν καλὰ κάτι Μαγγίνες, κάτι Βουλγαράκηδες, κάτι Ζαχόπουλοι… Συνέχεια