Χρόνια σου πολλά Ἄλ!

Χρόνια σου πολλά Ἄλ!17 Ἰανουαρίου 1899.
Χρόνια σου πολλά Ἄλ, ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις σου.
Ἡ Ἑλλὰς θὰ σὲ λατρεύῃ πάντοτε, λατρευτὲ Σικελέ! Συνέχεια

Ψευδολογίες γύρω ἀπὸ τὸ ποιοὶ (καὶ πῶς) ἄρχουν

Παραμένουμε, παρὰ τὰ ὅποια μας βήματα, σὲ μεγάλον βαθμὸ ἀπολύτως πλανεμένοι ἀναφορικῶς μὲ βασικὲς ἔννοιες καί, κυρίως, μὲ βασικὲς πολιτικὲς ἔννοιες. Θεωροῦμε, ἐφ΄ ὅσον ἔτσι μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύση νὰ πιστεύουμε πὼς ἡ ἀριστοκρατία, γιὰ παράδειγμα, ἀναφέρεται στὴν ἄρχουσα τάξιν καί, φυσικά, σὲ ἐκείνους ποὺ ἐκτὸς ἀπὸτὸ νὰ διοικοῦν, γνωρίζουν θαυμάσια καὶ σταθερὰ νὰ τὰ ἁρπάζουν. Ὅλη ἡ διαπλοκή, ἡ ἐξαπάτησίς μας, ἀλλὰ ἀκόμη  καὶ τὸ σύστημα ἐκπαιδεύσεώς μας, διατηρεῖ μονίμως «κλειστές» τὶς πύλες πρὸς τὴν ἀλήθεια, μὲ σκοπὸ νὰ διαιωνίζεται ὁ σκοταδισμός μας καὶ ἡ βλακεία μας.

Παράδειγμα:
Ἡ γνωστή μας βενιζελικὴ οἰκογένεια, ποὺ (ἐπισήμως) ἐδῶ καὶ πλέον τοῦ αἰῶνος, κυβερνᾶ τὴν χώρα, οὐδέποτε ἀνῆκε, ἀνήκει ἢ θὰ ἀνήκη στὴν ἀριστοκρατία τοῦ τόπου. Ἀνῆκε, ἀνήκει καὶ θὰ ἀνήκη μόνον στὴν καταχρηστικῶς, τοκογλυφικῇ ἀδείᾳ καὶ ὑπὲρ ἄνω δικαιοσύνης, ἄρχουσα τάξιν, ποὺ οὐδόλως ἀντιλαμβάνεται τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει ἄριστος. Μποροῦμε μάλιστα, σήμερα κι ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, νὰ ἀποφανθοῦμε πὼς μᾶλλον διασφαλίζει τὴν φαυλοκρατία, διαπλέκοντας ἱστούς, παραμένοντας διαρκῶς στὸν ἀφρὸ τῆς ἀσυδοσίας, ἀλλὰ καὶ ἀπολύτως προστατευομένη, ἐνᾦ συστηματικῶς μεριμνᾶ γιὰ νὰ διώκεται ἡ ἀριστεία καὶ νὰ ἐξοβελίζεται ἐκτὸς συνόρων. 
Πόσοι καί πόσοι συμπατριῶτες μας δέν ἔνοιωσαν στό πετσί τους τήν ἀχορταγία τους καί τήν ἀσυδοσία τους; Καί γιατί, ἀκόμη καὶ σήμερα, παρὰ τὶς ἀποδείξεις περὶ τοῦ ἀντιθέτου, ἐξακολουθοῦμε νά τούς ἀποκαλοῦμε ἀριστοκράτες, ἐνᾦ παραμένουν σκέτο φαυλοκράτες καί πλουτοκράτες; Μήπως διότι στό μυαλό μας ὁ ἀριστοκράτης ταὐτίζεται μέ τόν πλουτοκράτη;
Συνέχεια

Ξεπεσμὸς καὶ μνημόνια

Τὸ πρόσφατο φρικτὸ γεγονὸς τῆς δολοφονίας μιᾶς ὁλοκλήρου οἰκογενείας στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους, ποὺ συνεκλόνισε τὸ πανελλήνιον, εἶναι μόνον τὸ τελευταῖο σὲ μίαν μακρὰν σειρὰ ἀπονενοημένων καὶ αἱματηρῶν συμβάντων, ποὺ παρακολουθοῦμε τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἴσως εἶναι πιὸ τραγικό, ἐξ αἰτίας τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θυμάτων καὶ τῆς καταλήξεως τοῦ αὐτόχειρος πατρὸς καὶ δράστου. Τὸ γεγονὸς πάντως ἐστάθη ἡ ἀφορμὴ γιὰ κάποιες σκέψεις μου, τὶς ὁποῖες θὰ διατυπώσω μὲ κάθε εἰλικρίνεια. Συνέχεια

Διανοούμενοι*

Α. Ἡ «παραδοσιακή» ἑλληνικὴ διανόησις, ποὺ ἡγεμόνευσε ἰδεολογικὰ ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἔως τὸ 1950 περίπου, ἀντιστοιχεὶ στὸν μικροαστικό, ἐμπορικὸ καὶ ἀγροτικὸ χαρακτῆρα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Κύριες μορφές της εἶναι ὁ δικηγόρος, ὁ ἰατρὸς καὶ ὁ ἐκπαιδευτικός. Ἰδανικὸ αὐτοῦ τοῦ τύπου διανοήσεως εἶναι ἡ «ἀναγεννησιακή» πανεπιστημοσύνη, ἡ εὐρυμάθεια, ἡ ἐνασχόλησις μὲ «πᾶν τὸ ἐπιστητό». Στὴν κορυφὴ τῆς κλίμακος τῶν ἀξιῶν τῆς εὑρίσκονται ὁ ἐκπαιδευτικὸς οὐμανισμός, ὁ κλασικισμὸς καὶ ἡ ὁλόπλευρος μόρφωσις (Bildung). To νομικὸ ἐγχειρίδιο μὲ τὴν ἀκριβολογία καὶ τὴν διδακτικότητά του, εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν ἀντιπροσωπευτικὸ προϊὸν αὐτῆς τῆς διανοήσεως, ποὺ συμβολίζει τὴν δεοντολογικὴ λειτουργία της καὶ τὴν ἠθοπλαστικὴ ἀποστολή της.
Συνέχεια

Λησμονημένες καὶ ἀπαξιωμένες προειδοποιήσεις γιὰ ὅσα σήμερα βιώνουμε

Ἦσαν οἱ ἐποχὲς τῆς «μεγάλης ἐπιθέσεως» στὴν διάρκεια τῶν ὁποίων ἐπλήγη καὶ ἡ χώρα μας. Τὸ «σουηδικὸ μοντέλο» προωθεῖτο κατὰ κόρον, τὸ CERN ἐλάμβανε μεγάλη δημοσιότητα γιὰ τὰ πειράματα ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ …«ἀποδείξουν» ὅτι οἱ βιβλικὲς γραφὲς ἦσαν σωστὲς καὶ μποροῦσε νὰ κατασκευασθῇ ἡ μηχανιστικὴ κατ’ ἐκείνους ὕλη (ἄρα καὶ ὁ αἰσθητὸς κόσμος) ἐκ τοῦ μή-ὄντος, οἱ ἀγγλογύφτοι ἔστηναν τὴν ἀπατεωνιὰ τῶν χρεῶν σὲ κρατικὰ ὁμόλογα ἄλλων χωρῶν (καθὼς καὶ τὰ πλοκάμια καὶ τοὺς καὶ ψευδονόμους εἰσπράξεως πλασματικῶν χρεῶν), τὰ ἐπίσημα ξένα ΜΜΕ «βαροῦσαν τὰ νταούλια» τοῦ πουριτανικοῦ ἠθικουρισμοῦ καὶ οἱ ὀργανωμένες ἐνοχικὲς ἐκστρατεῖες ἅπλωναν τὰ πλοκάμια τους μέσῳ ψευτοπνευματιστικῶν ἀσυναρτησιῶν ἢ σοβαροφανῶν τσιτάτων τοῦ «ῥεαλισμοῦ» (μέτωπο τῆς ψευτολογικῆς)….
Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ φθόνου τῶν γύφτων εἶναι σήμερα περισσότερο κι ἀπὸ ἐμφανῆ, παντοῦ.

Συνέχεια

Θλίψις γιά τό …«ναρκο-μοντέλο»;

Σχετικὰ μὲ αὐτὴν τὴν ἱστορία μὲ τὸ 19χρονο «μοντέλο» ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη, ποὺ κινδυνεύει νὰ καταδικασθῇ σὲ ἰσόβια στὸ Χὸνκ Κόνκ….
…καὶ μὲ ὅλον τὸν σεβασμὸ στὸ δρᾶμα ποὺ περνᾶ αὐτὴν τὴν περίοδο ἡ κοπέλα καὶ ἡ οἰκογένειά της…
Καταθέτω κάποιες σκέψεις μου…

Συνέχεια