Χώρα τῆς Μακεδονίας καὶ χώρα τοῦ Τίποτα

Μπορεῖ κάποιος νά ἰσχυρισθῇ ὅτι αὐτά τά ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ νομίσματα, δέν ἐκόπτοντο ἐκεῖ ἀκριβῶς πού σημειώνονται στόν χάρτη; Μπορεῖ κάποιος νά ἰσχυρισθῇ ὅτι κάποια ἀπό αὐτά, ἢ ἄλλα, ἐκόπτοντο βορειοτέρα;
Ἐὰν εἶναι ἀπατεών, μπορεῖ.
Συνέχεια

Φεύγουν ἕνας ἕνας οἱ ἀγωνιστὲς

Ἔφυγε, ὁ Λευτέρης Παπαδόπουλος, νομικός, δημοσιογράφος, συνεργάτης τοῦ Διγενῆ στὸν ἀντιχουντικὸ ἀγῶνα, στέλεχος τῆς ΕΟΚΑ Β.

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Διγενῆ, συνέχισε τὴν δράση του μέχρις ὅτου συνελήφθη καὶ ἐκλείσθηκε στὴν φυλακὴ πρὶν ἀπὸ τὸ πραξικόπημα.

Ἡ προπαγάνδα τοῦ καθεστῶτος τοῦ ἀποδίδει συνεργασία μὲ τὴν χούντα. Συνέχεια

Βορείως τῆς Βορείου Μακεδονίας

Δὲν εἶναι ἡ ἄποψις ἑνὸς νομισματολόγου, εἶναι ἡ ὁδηγία ποὺ πολὺ εὔκολα ὁδηγεῖ ὅλους στὴν ἀλήθεια. Εἶναι ἡ ὁδηγία ποὺ καταῤῥίπτει τὴν ἀπάτη, ὅτι τὸ κράτος τῶν Σκοπίων καταλαμβάνει τὸ 39% τῶν Μακεδονικῶν ἐδαφῶν. Τὴν ἀπάτη, τοῦ ναὶ μὲν Σλαῦοι, ἀλλὰ τοὐλάχιστον κατέχουν Μακεδονικὰ ἐδάφη. Ἐδάφη βαρβαρικὰ ἦσαν, ποὺ δὲν συναλλάσσοντο κἂν μὲ νόμισμα.

Συνέχεια

Τί κρύβει ὁ λόφος ὁρόσημο τῆς Ἀμφιπόλεως;

Ζωγραφισμένος ὁ πυραμιδοειδὴς λόφος τοῦ ΗΛΙΟΥ, μέσα στὰ 4 τεταρτημόρια στὸ πίσω μέρος τοῦ νομίσματος. Δεδομένου τοῦ κυκλικοῦ ἱεροῦ ποὺ ἀπεκαλύφθη στὶς παρυφὲς τοῦ λόφου (ΚΑΣΤΑΣ), ἄλλο ἕνα ὑπάρχει στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου ποὺ σημειώνεται πάλι μὲ κύκλο. Ὁ σχεδιασμὸς τῶν ἀρχαίων ἔρχεται ἀπὸ τὸ 500 π.Χ., πολὺ πρὶν ἡ ΟΛΥΜΠΙΑΣ δώσει στὸν ΚΑΣΤΑ τὴν μορφὴ ποὺ ἔχει σήμερα. Πρόκειται ἄλλωστε γιὰ ἕνα ἀρχέγονο ἱερὸ ἐκεῖ, ποὺ πάει δεκάδες αἰῶνες πιὸ πίσω.

Συνέχεια

Κουκκίδης καὶ Γλέζος. Ἥρωες ἢ ὄχι; (ἀναδημοσίευσις)

 

Κουκκίδης καὶ Γλέζος. Ἥρωες ἢ ὄχι;1
Πολλὰ ἐρωτηματικά γιὰ τὴν δράσι τους ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ὕπαρξί τοῦ ἑνὸς.

Ἕνα ἄριστα δομημένο ἄρθρο, μὲ πολλὰ στοιχεῖα καὶ παρουσίασι ὅλων τῶν ὑπαρχουσῶν πηγῶν. Μαζὶ μὲ τὰ ἐρωτηματικά! Προσωπικῶς τὸ ἀπήλαυσα! Σὲ κάθε του σημεῖο! Σᾶς τὸ συνιστῶ! Πρέπει νὰ τὸ διαβάσετε γιὰ νὰ ξέρετε ποιός εἶναι ἡ ἥρωας καὶ ποιός κάνει τὸν ἥρωα! 

Κι ὅλα ὅσα περιγράφονται, γύρω ἀπὸ δύο σημαῖες! Μίαν ἑλληνική μὲ τὸν Κουκκίδη καὶ μία  γερμανική μὲ τοὺς Γλέζο καὶ Σᾶντο! 

Συνέχεια

Ἱερεὺς Μελιέ, ὁ ἄθεος

Ὁ ἄθεος ἱερεὺς Μελιὲ

Ὁ Ζᾶν Μελιὲ (Jean Mellier/Meslier) ἐγεννήθη τὸ 1664 στὸ χωριὸ Μαζερνὶ τῆς Γαλλίας. Ἀφοῦ ἐφοίτησε σὲ θεολογικὴ σχολὴ ἐχειροτονήθη ἱερεὺς τὸ 1689. Σὰν ἱερεὺς ἦταν ἀρκετὰ ῥιζοσπαστικός. Ὅπως διηγεῖται ὁ Βολταῖρος, ὅταν κάποτε ὁ τοπικὸς ἄρχων, ὁ Ἀντουᾶν ντὲ Τουϊγί, κακομετεχειρίσθη κάποιους χωρικούς, ὁ Μελιὲ ἠρνήθη νὰ εὐχηθῇ ὑπὲρ αὐτοῦ στὴν λειτουργία μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τιμωρηθῇ ἀπὸ τὸν τοπικὸ ἀρχιεπίσκοπο. Μετὰ ἀπὸ τὴν τιμωρία του ὁ Μελιὲ διεμαρτυρήθη γιὰ αὐτὴν τὴν ἀδικία καὶ ξεφωνίζει ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τὰ παρακάτω λόγια: Συνέχεια