Τιμιώτερον καὶ ἁγιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρὶς

 

Τιμιώτερον καὶ ἁγιώτερον ἐστὶν ἡ πατρὶς 
Πλάτων, «Κρίτων»

Στὸν Κρίτωνα ὁ Σωκράτης, θεωρώντας ὅτι ἀδικήθηκε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς νόμους τῶν Ἀθηνῶν, ἐξηγεῖ στὸν στενό του φίλο γιατί ἡ ἀπόδρασίς του θὰ ἦταν ἀντίθετος στὸ δίκαιον καὶ μένει στὴν θέση του γιὰ νὰ ἐκτελεσθῇ:

Σωκράτης: Σύμφωνα λοιπὸν μὲ αὐτά, δῶσε τώρα προσοχή. Ἂν ἐμεῖς φύγουμε ἀπὸ δῶ χωρὶς [50a] νὰ πείσουμε τὴν Πολιτεία, βλάπτουμε κάποιους, καὶ μάλιστα ἐκείνους ποὺ δὲν πρέπει νὰ βλάψουμε καθόλου, ἢ ὄχι; Καὶ μένουμε ἔτσι σταθεροὶ σέ αὐτὰ πού συμφωνήσαμε πώς εἶναι δίκαια, ἢ δὲν μένουμε;

Κρότων: Δὲν μπορῶ, Σωκράτη, νὰ ἀπαντήσω σὲ αὐτὸ ποὺ μὲ ῥωτᾶς. Δὲν καταλαβαίνω τί θέλεις νὰ εἰπῇς. Συνέχεια

Ὑπῆρξε ἔμμεσος ἀναγνώρισις «μακεδονικῆς γλώσσης» ἀπό τήν Ἑλλάδα;

Πρὶν τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ οὐδέποτε εἶχε ἀναγνωρίση μακεδονικὴ γλῶσσα, ἔμμεσα ἢ ἄμεσα.

Συνέχεια

Χαρτογραφώντας τήν, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, Ἑλληνικὴ Μακεδονία

Ἡ Μακεδονία τεκμηριώνεται γιὰ πρώτη φορὰ μὲ ἐπιστημονικὴ γεωγραφικὴ ἀκρίβεια ὡς κομμάτι τῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ μὲ γεωγραφικὲς συντεταγμένες, τὸν 2ο μ.Χ ἀπὸ τὸν Ἕλληνα γεωγράφο Κλαύδιο Πτολεμαῖο.
Ἡ καταγραφὴ γίνεται στὸ 3ο βιβλίο του, στὸ 12ο κεφάλαιο καὶ στὸν δέκατο πίνακα ποὺ περιγράφει τὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια

Ἰουδαϊκὴ ἑορτὴ τῆς Χανουκᾶ

Ἡ ἑορτὴ τῆς Χανουκᾶ γιὰ τοὺς Ἰουδαίους

«Τὰ δὲ κατὰ τὸν Ἰούδαν τὸν Μακκαβαῖον καὶ τοὺς ἀδελφούς του, ὅπως καὶ διὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ μεγάλου καὶ ἱεροῦ ναοῦ, διὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων, ἀκόμη δὲ καὶ διὰ τοὺς πολέμους μας ἐναντίον τοῦ Ἀντιόχου τοῦ Ἐπιφανοῦς καὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ Εὐπάτορος, διὰ τὰς φανερᾶς ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἠρωϊκῶς ἠγωνίζοντο πρὸς ὑπεράσπισιν τῶν Ἰουδαίων, ὥστε καίτοι ἤσαν ὀλιγάριθμοι νὰ ἠμπορέσουν νὰ καταλάβουν ὅλην τὴν χώραν καὶ νὰ τρέψουν εἰς φυγὴν τὰ πλήθη τῶν βαρβάρων». Συνέχεια

Γιατί δέν ἀπολαμβάνουν τήν σοσιαλιστική τους εὐτυχία οἱ Γάλλοι;

Βάσιμος ἀπορία:
Πῶς οι Γάλλοι δέν ἔγιναν πλούσιοι;

Τὸ 1944 τὸ 75% τῶν Γάλλων ὑπεστήριξε τὸ Γκωλικο-Κομμουνιστικὸ πραξικόπημα. Οἱ Γάλλοι κατεδίκασαν εἰς θάνατον (κυριολεκτικῶς) τὶς Δεξιὲς ἰδέες καὶ ἠσπάσθησαν τὴν θρησκεία τοῦ Μαρξισμοῦ-Λενινισμοῦ-Σταλινισμοῦ. Ἔκτοτε ἡ Γαλλία παραμένει ἕως τῆς σήμερον ἡ μόνη χώρα παγκοσμίως ποὺ παραμένει πιστὴ στὸν Σταλινισμό. Συνέχεια

Θάλασσα στὰ Σκόπια

Τὴ λὲν Ντάνιτσα Μπάτσεβα καὶ εἶναι ἀρχαιολόγος καὶ νομισματολόγος ἀπὸ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων. Μὲ ἐπὶ μέρους εἰδικότητα τὴν ἀπάτη θὰ προσθέσω ἐγώ. Πλαστογράφησε ἠλεκτρονικὰ τὴν ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὰ Μακεδονικὰ νομίσματα μὲ τὸ καράβι καὶ ἀπὸ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, τὴν ἔκανε ΛΥΧΝΙΔΙΩΝ. Μὲ ἐντολὴ ἄνωθεν βέβαια.

Συνέχεια