Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

 

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Ὥρα νὰ μάθουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς συνέβη στὸ Πισοδέρι Πρεσπῶν

Γράφει ὁ Γιῶργος Ἀδαλῆς ὅλην τὴν προσωπική του ἐμπειρία στὸ Πισοδέρι Φλωρίνης

Ὁ κόσμος δὲν καταλαβαίνει κάτι. Ἀφήνει τὰ αὐτοκίνητα καὶ πηγαίνει μὲ τὰ πόδια. 
Μιλᾶμε γιὰ πολὺ κόσμο. Μέχρι καὶ τοὺς γύρω ἀγροτικοὺς δρόμους τῶν Πρεσπῶν ἔκλεισαν οἱ ἀλῆτες!!!

Φωτογραφία ντοκουμέντο ἀπὸ τὸ Πισοδέρι: ἐμπρὸς τὸ κράτος καὶ πίσω τὸ παρακράτος.
Πῶς καὶ ποιοὶ ξεκίνησαν τὴν κόλαση στὸ μπλόκο τοῦ Πισοδερίου
Συνέχεια

Χορτασμένοι ἀπὸ προδοσίες καὶ ξεπουλήματα…

…ὀφείλουμε, ἀναγνωρίζοντας τὸ χρέος ποὺ ἔχουμε ἀπέναντι σὲ ὅλες τὶς ἐπόμενες γενεὲς Ἑλλήνων, νὰ ἀντιδράσουμε μὲ ὅλους τοὺς τρόπους!!!

Ξύρισμα ἐπὶ τόπου…

Συνέχεια

Διατὶ ἡ ἀδικία ἐπερίσσευσε…

Κι ἐμεῖς χορτάσαμε…
Καὶ ὁ πόνος, ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς, μᾶς ἔπνιξε…
Καὶ οἱ Ἥρωες, οἱ πραγματικοὶ Ἥρωες, ἐὰν δὲν ἐξηφανίσθησαν δολίως, προσβάλλονται καθημερινῶς, ἀλλοιώνοντάς μας τὴν ἀντίληψιν, τὴν εὐσυνείδησιν καὶ τὰ πρότυπα.

Ἡ ἀδικία ἐπερίσσεψε…
Κι ὅταν κάτι περισσεύῃ, συντελεῖ Ὕβριν…
Ἡ Ὕβρις ὅμως συνιστᾶ τὸν ἐρχομὸ τῆς Νεμέσεως…
Καὶ Νέμεσις σημαίνει παῦσις καὶ ἀκύρωσις κι ἀνατροπὴ ὅλων ἐκείνων τῶν δομῶν ποὺ συνετέλεσαν στὴν δημιουργία τῆς Ὕβρεως.

Ὁ δικός μας ῥόλος, τώρα ποὺ ὅλα καταῤῥέουν, εἶναι πολὺ σημαντικὸς καὶ σπουδαῖος.
Δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ βροῦμε τὸν ἑαυτόν μας. Δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ ἐπιβιώσουμε, μέσα ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες ἀνατροπὲς καὶ δυσκολίες. Ἐπιβάλλεται πλέον νὰ διασώσουμε τὰ πρότυπα, τὶς Μνῆμες μας καὶ τὰ ὀνόματα τῶν (πραγματικῶν) Ἡρώων μας, γιὰ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε, ὅλα αὐτά, ὡς «δομικὰ στοιχεῖα» ποὺ θὰ θεμελιώσουν ἕναν κόσμο Δίκαιον καὶ Ἰσόνομον.
Ἕναν κόσμο ἐντὸς τοῦ ὀποίου ἡ Ἐλευθερία θὰ εἶναι τὸ ὑπέρτατον ἀγαθόν, ἀλλὰ γιὰ αὐτήν, καθημερινῶς, θὰ καταθέτουμε ὅσα ἀπαιτῶνται, πρὸ κειμένου νὰ μὴν (ξανά) καθήσουμε ἐπάνω της καὶ νὰ  τὴν …«κλωσσοῦμε» ὡς κάτι δεδομένον.
Διότι ἡ Ἐλευθερία εἶναι διαδρομή. Κάθε τὶ ποὺ ἀκινητοποιεῖ αὐτὸν ποὺ πορεύεται, ἀκυρώνει τὴν διαδρομή.
Κι ἐμεῖς δὲν ἔχουμε πλέον ἄλλα περιθώρια.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀφορμῆς δοθείσης σήμερα ἀπὸ τὴν ἐπέτειο τῆς φρικτῆς δολοφονίας ἑνὸς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων Ἡρώων μας.

Ἡ εἰκόνα τοῦ λυομένου Προμηθέως (ἀπὸ ἐδῶ) εἶναι στὴν Ῥωσσία.
Ἡ εἰκόνα τοῦ Ὀδυσσέως ἀπὸ τὸ βιβλίον τοῦ Ἀννίνου.

 

Χρειάζεται νὰ πράξουμε τὸ …ἀδύνατον γιὰ νὰ κτίσουμε Ἐλευθερία!!!

Θυμήθηκα τὸ …«ἀκραῖον» παράδειγμα τοῦ Γεωργίου Καστριώτου, ποὺ ἐν μέσῳ ἀπολύτου ὀθωμανοκρατίας, σὲ μίαν περίοδο ποὺ κάθε τὶ βυζαντινὸ ὑποτάσσετο στὸ σπαθὶ τοῦ ἰσλάμ, ἕνας, μόνος, μὲ πολλὲς μάχες, θυσίες, ἀγῶνες ἐπέτυχε, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς του, ὄχι μόνον νὰ διατηρῇ τὴν Ἐλευθερία του, ἀλλὰ νὰ ἐπιτύχῃ ἐπὶ πλέον τὴν ἀπελευθέρωσιν πολλῶν ἀκόμη γύρω του. Τὴν στιγμὴ δῆλα δὴ ποὺ τὸ «διαμάντι» τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας γονάτιζε, ὁ Καστριώτης καὶ οἱ Ἠπειρῶτες σύντροφοί του, πατοῦσαν γερὰ στὰ θεμέλια τῆς δομήσεως ἑνὸς ἐλευθέρου κράτους, ἀπολύτως ἐλεγχομένου ἀπὸ τοὺς ἰδίους, ποὺ ἔως τὸ πέρας τῆς ὀθωμανικῆς ἐπικρατείας στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου, ἐκτὸς ἀπὸ κατάλοιπα ἐπαναστατικότητος, ἔφησε ἐπίσης σὰν κληροδότημα στοὺς ἐκεῖ λαοὺς τὴν γνώσιν τοῦ τὶ σημαίνει νὰ εἶσαι ἐλεύθερος, τῶν τιμημάτων ποὺ πρέπει κάθε στιγμὴ νὰ πληρώνῃς και τῶν διαρκῶν ἀγώνων ποὺ παύουν μόνον μὲ τὸ πέρας τοῦ βίου.
Εἶναι δὲ ἀξιοσημείωτον πὼς ἀκόμη καὶ ἐπὶ Ἀλῆ πασσᾶ, μίαν περίοδον ἀπολύτου τρομοκρατίας καὶ τέλματος, γιὰ τοὺς πληθυσμούς, κυρίως, τῆς Ἠπείρου, ἀπῃτήθησαν κάθε λογῆς δόλοι καὶ ἀτιμίες, γιὰ νὰ καμφθοῦν καὶ νὰ ὑποταγοῦν πλήρως οἱ ἐκεῖ τοπικοὶ ἄρχοντες, σαφῶς ἀπόγονοι τῶν προγενεστέρων συμμάχων καὶ συμπολεμιστῶν τοῦ Καστριώτου.
Συνέχεια

Ξυπνᾶ ἡ Πατρὶς μέσα μας καὶ σιγὰ σιγά…

…ὅσο κι ἐὰν σκούζουν τὰ ἔμμισθα ὀρθοπολιτικὰ φασισταριά.
Ὅσο κι ἐὰν λυσσοῦν τὰ μισθοφορικὰ στρατεύματα τοῦ κάθε πSoros.
Ξυπνοῦν οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά…
Ξυπνοῦν γιατὶ τοὺς ἀπειλοῦν μὲ ἀφανισμὸ ὁ ὀρθοπολιτικὸς ἐσμὸς τοῦ πλανήτου.
Ξυπνᾶ τὸ ἔνστικτον τῆς ἐπιβιώσεως, παρὰ τὶς ἀντιξοότητες… Συνέχεια