Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιασθοῦμε μέ τόν ..παρά πού δέν ἔχει ὁ …φουκαρᾶς; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιαστοῦμε μέ τόν ..παρᾶ πού δέν ἔχει ὁ ...φουκαρᾶς;Καλὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὶς εἰδήσεις καὶ πάλι, ἡ ἐπιλογὴ μίας ἑλληνικῆς ταινίας…
Εἶναι ὑγιαίστερον, περισσότερο εὐχάριστον καὶ τελικῶς μᾶς ἐπιτρέπει νὰ κοιμηθοῦμε μὲ ἕνα χαμόγελο χαραγμένο στὰ χείλη, παρὰ μὲ ἕναν μόνιμο ἐκνευρισμό…

Ταινία λοιπὸν καὶ σήμερα…
Ἤ τέλος πάντων κάτι ποὺ θὰ μᾶς εὐχαριστῇ κι ὄχι κάτι ποὺ θὰ μᾶς ταράζῃ… Συνέχεια





Ἁντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιασθοῦμε καλλίτερα μέ ἕναν τρελλό πού τά ἔχει 400;;; (ἀναδημοσίευσις)

Ἁντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιαστοῦμε καλλίτερα μέ ἕναν τρελλό πού τά ἔχει 400;;;Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, γιὰ νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς, μόνον αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ «τρελλοί» ἔχουν νὰ μᾶς μάθουν καὶ νὰ μᾶς διδάξουν κάτι χρήσιμο. Οἱ εἰδήσεις μόνον νὰ μᾶς ἀγχώσουν, νὰ μᾶς πιέσουν καὶ νὰ μᾶς σπρώξουν σὲ μεγαλύτερα ἐπίπεδα καταθλίψεως μποροῦν.
Βέβαια, τὸ καλλίτερον εἶναι νὰ σβήσουμε διὰ παντὸς τὴν τηλεόρασιν…
Ἐὰν δὲν μποροῦμε, τότε ἄς ἐπιλέξουμε κάτι ποὺ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ διασκεδάσουμε καὶ νὰ χαλαρώσουμε, ἰδίως αὐτές, τὶς λίγες ὧρες, ποὺ Συνέχεια





Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὸ «Δημοκρατικὰ Τάγματα»

Ὅταν μιλᾶμε γιὰ «Δημοκρατικὰ Τάγματα» θὰ πρέπη νὰ ἀντιλαμβανόμεθα ἕνα καὶ μόνον: ἑλληνικῆς ἐκδοχῆς, γενιτσαρικὸ σῶμα ποὺ σκοπό του ἔχει τὸ νὰ μεριμνᾷ γιὰ νὰ διατηρηθῇ ἡ ἐξουσία στὰ χέρια αὐτῶν ποὺ τὰ συνεκρότησαν. 

Ὡς γνωστὸν ὅμως κάθε εἴδους τέτοιου τύπου γενιτσαρικὸ σῶμα, καταλήγει νὰ πνιγῇ στὸ …αἷμα του, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸ ἐνεπνεύσθησαν καὶ τὸ ἐδημιούργησαν. Κι ἐτοῦτο διότι ἐφ΄ ὅσον στὴν πορεία τοῦ χρόνου ἀποκτᾶ ὑπὲρ ἐξουσίες, εἶναι φυσικὸ ἐπόμενον νὰ θέλῃ, ἐφ΄ ὅσον μπορεῖ, νὰ ἐλέγχῃ ἄμεσα (καὶ πρὸς ὄφελός του) τὴν ἰδίαν τὴν ἐξουσία…

Λίγο πρὶν τὸ τέλος τῶν νεο-γενιτσάρων!!!1 Συνέχεια





Τὰ Ἔνοχα Μυστικὰ τῆς Κατοχῆς

Ὑπάρχουν ἐθνοσωτῆρες καὶ τζάκια τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος, ποὺ οἱ πρόγονοί τους συνηργάστησαν μὲ τοὺς ναζί. Φυσικὰ οἰκογενειακὴ εὐθύνη δὲν ὑπάρχει γιὰ τοὺς κληρονόμους ποὺ ἀπεποιήθησαν περιουσίες ποὺ ἐδημιούργησε ὁ δοσιλογισμὸς τῆς Κατοχῆς

Τὰ ἔνοχα μυστικὰ τῆς Κατοχῆς, δύο τόμοι

Τοῦ Δημοσθένους Κούκουνα
Συνέχεια





Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὸ «Ἡ μεγάλη Ἀντικατάστασις»

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἔφθασε στὰ χέρια μου ἕνα βιβλίο κάποιου κου Ἠλία Ἠλιοπούλου, ἱστορικοῦ (διδάκτορος τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου), μὲ τίτλο «Ἡ Μεγάλη Ἀντικατάστασις» καὶ ὑπότιτλο: «Εἰσβολή, Ἐποικισμός, Ἐξισλαμισμὸς καὶ Ἐθνοπολιτικὴ Ἀναδιάταξις τῆς Ἑλλάδος καὶ  τῆς Εὐρώπης».
Τὸ βιβλίον κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγὸς» τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα.

Τὸ ἐν λόγῳ βιβλίον, ἀκριβῶς διότι ὡς ἐξώφυλλόν του ἔχει μίαν εἰκόνα φανατικῶν, δὲν θὰ τὸ ἐπέλεγα γιὰ μελέτη. Ἐν τούτοις, ἐφ΄ ὅσον ἤδη τὸ διέθετα, ἀπεφάσισα νὰ τὸ καταπιασθῶ μαζύ του καί, τελικῶς, νὰ …ξαφνιασθῶ εὐχάριστα γιὰ τὸ ἐπίπεδον τεκμηριώσεως τῆς ἐρεύνης τοῦ κου Ἠλιοπούλου. Συνέχεια





Ὥρα μας νὰ συνειδητοποιήσουμε πόσο …μαζάνθρωποι καταντήσαμε!!!

Καί, μάλιστα, ἀπολύτως αὐτοβούλως!!!

Εἶναι λίγες ἡμέρες τώρα ποὺ ἔφθασε στὰ χέρια μου αὐτὴ ἡ εἰκόνα:

Ναί, ἐν τάξει… Τὸ νὰ βλέπῃς τὴν …«σαύρα» μὲ ὅλην τὴν «γαλαζοαίματο βασιλικὴ γραμμὴ» αἵματός της εἶναι ἀπὸ μόνον του ἰδιαιτέρως προκλητικό, μὰ εἶναι ἐπίσης καὶ εὐκαιρία γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, ποὺ καταντήσαμε ὅπως καταντήσαμε, καλῶς καταντήσαμε ἔτσι ποὺ καταντήσαμε.  Συνέχεια