Θέλει καὶ …ΤΟΛΜΗ ἡ Ἐλευθερία!!!

«Θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην…»

Συρία

Συνέχεια