Λεξιπαιδιά: Τὰ λίγα λόγια ζάχαρη καὶ τὰ καθόλου μέλι.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

Λεξιπαιδιά Τὰ λίγα λόγια ζάχαρη καὶ τὰ καθόλου μέλι.Τὸ μέλι εἶναι ἡλικιακὰ ἀρχαιότερη λέξη τῆς ζάχαρης, ἀφοῦ μαρτυρεῖται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου. Ὁ Ποιητὴς τὴν ἀναφέρει πολλὲς φορές (Α249. Λ631, ψ170, κ 234) ὡς προϊὸν τῆς μελίσσης (Β87) καὶ ἐν ταυτῶ τὴ χρήση τοῦ μελιοῦ. Χρησιμοποιεῖ ἐπίσης τὴ λέξη ὡς πρῶτο συνθετικό, μελίγυρις (μ187)= γκυκύφωνος, μελιηδύς (Δ346)= ὁ γλυκὸς σὰν μέλι, μελίκρητον (κ519)= κρᾶμα μέλιτος καὶ γάλακτος, μελίφρων (Β34)= ὁ εὐφραίνων τὸν νοῦν. Ἡ ζάχαρη εἶναι τύπος δημώδης καὶ προῆλθε ἀπὸ τὶς ἐκ πολιτογραφήσεως ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς γλῶσσες λέξεις (παράβαλε τὴ μαλαισιανή jagara) σάκχαρ (Ἀρριανός, «περίπλους Ἐρυθρᾶς θαλάσσης», 9), σάκχαρις (Διοσκουρίδης «περὶ Εὐπορίστων», Α, 41), σάκχαρον (Διοσκουρίδης «περὶ Εὐπορίστων», Β, 104), διότι εἰσήγετο ἀπὸ τὴν Ἰνδία ὡς προϊὸν κάποιου φυτοῦ, καλάμου ἢ φοίνικα. Συνέχεια

Λεξιπαιδιά: Τῆς φυλακῆς τὰ σίδερα εἶναι γιὰ τοὺς λεβέντες!

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

 

Λεξιπαιδιά Τῆς φυλακῆς τὰ σίδερα εἶναι γιὰ τοὺς λεβέντες!

Αὐτὴ ἡ λαϊκὴ ἔκφραση μὲ ἀφήνει σύμφωνο μὲ τὸ περιεχομενό της, διότι προφανῶς πρόκειται γιὰ εἰρωνεία πρὸς ἐκείνους ποὺ διαπράττουν ποινικὸ ἀδίκημα, παρόλο ποὺ γνωρίζουν τὶς συνέπειες τῶν πράξεών τους. Ἀσφαλῶς κανένας δὲν ἔχει κράση τόσο δυνατή, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ὑπομένει τὴ στέρηση τῆς ἐλευθερίας, ἀκόμη καὶ γιὰ λίγο διάστημα χρόνου. Ὁ «λεβέντης» δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἀνεξάντλητη μυϊκὴ δύναμη, ὥστε νὰ λυγίσει τὰ σίδερα τῆς φυλακῆς, οὔτε ἠθικὸ παράστημα τέτοιο, ὥστε νὰ ἀποποιεῖται τὴν κοινωνικότητά του καὶ νὰ τὴν κλείνει στὸ σιδερένιο κλουβί. Συνέχεια

Λεξιπαιδιά: Τὸ λουρὶ στὴν μάννα.

Λεξιπαιδιά Τὸ λουρὶ στὴν μάννα.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

 

 

  1. Ὅσο πλούσια κι ἂν εἶναι μία γλώσσα καὶ ὅσο ἱστορικὸ βάθος κι ἂν ἔχει, ἔρχονται χρόνια καὶ καιροὶ ποὺ κάτω ἀπὸ ὁρισμένες συνθῆκες ἀναγκάζεται νὰ δανείζεται λίγες ἢ πολλὲς λέξεις ἀπὸ ἄλλες γλῶσσες. Αὐτὸ συνέβη καὶ μὲ τὴν ἑλληνική, ἡ ὁποία, παρόλο ποὺ οὐδόλως ἐζήλωσε τὴν κατώτερή της λατινική, ἐν τούτοις πολιτογράφησε ἀρκετὲς λέξεις ἀπὸ ἐκείνη, ἀχρηστεύοντας παράλληλα δικές της. Συνέχεια
Λεξιπαιδιά: Παρθενοπίπης περιωπῆς.

  Λεξιπαιδιά Παρθενοπίπης περιωπῆς. 

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

 

 

Τελικὰ ὁ Ὅμηρος τὰ ἔχει πεῖ ὅλα καὶ δὲν ἄφησε κανένα ἔδαφος ἀπάτητο, ὅσο κι ἂν ψάχνουν μερικοὶ καὶ ψάχνονται πῶς νὰ τὸν ἐξαφανίσουν. Ἀρχικὰ συμβούλευαν καὶ ἀπαιτοῦσαν νὰ διδάσκεται ὁ ΠΟΙΗΤΗΣ ἀπὸ μετάφραση καὶ σὲ κάποιες τάξεις ἀπὸ τὸ πρωτότυπο. Πέτυχαν νὰ διδάσκεται μόνο ἀπὸ μετάφραση, ἡ ὁποία περιέχει περισσότερες ἄγνωστες λέξεις ἀπὸ τὸ πρωτότυπο. Ἔτσι ὁ διδασκόμενος θαυμάζει τὸν μεταφραστὴ καὶ ὄχι τὸν ΠΟΙΗΤΗ. Τὸ ἴδιο ἐπιδιώκουν γενικὰ μὲ τὴ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας. Φαίνεται πὼς ἔχουν ἕτοιμες μεταφράσεις τοῦ Νίτσε καὶ τοῦ Μάρξ, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ βομβαρδίζουν τοὺς μαθητές, ἔτσι γιὰ νὰ τοὺς ὑπενθυμίζουν ποιοὶ εἶναι οἱ κρατοῦντες. Δὲν βιάζονται νὰ ἐκτελέσουν μὲ μιᾶς τὸ πείραμα τοῦ Παβλόφ, γιατὶ εἶναι βέβαιοι γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα. Συνέχεια

Λεξιπαιδιά: Ἄσπρα κοράκια, μαῦρα κοράκια….

Λεξιπαιδιά Ἄσπρα κοράκια, μαῦρα κοράκια....

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

 

 

Προσημαίνω ὅτι τὸ ἀκόλουθο κείμενο δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ Δ. Ψαθᾶ «Ξύπνα Βασίλη», ὅπου ἀκούεται ἡ φράση «ἄσπρα κοράκια, μαῦρα κοράκια» (ὁ Ἀριστοτέλης μνημονεύει καὶ λευκὸ εἶδος κόρακα). Στὸ κείμενο γίνονται διασαφήσεις καὶ ἐπεξηγήσεις λέξεων, οἱ ὁποῖες παράγονται ἀπὸ τὸ κόραξ.

  1. Ὁ κόραξ δὲν ἀπαντᾶται στὸν Ὅμηρο ὡς πτηνὸ ἀλλὰ ὡς περιφραστικὴ τοπωνυμία τῆς Ἰθάκης «Κόρακος Πέτρη» (ν408), ἡ ὁποία ὀφείλει τὴ γενεσιουργὸ αἰτία στὸ ὁμώνυμο πτηνό, τὸ ὁποῖο ἐνδιαιτᾶτο ἐπὶ πέτρας πάνω σὲ λόφο. Τέτοιες τοπωνυμίες, μάλιστα συχνότατες, ὑφίστανται καὶ σήμερα σὲ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας, ὅπως Κορακόπετρα, Κορακόλιθος> Καρακόλιθο. Συνέχεια