Ἀφοσίωσις…

Ἀφοσίωσις...Εἶναι μία κατάστασις στὴν ὁποίαν γιὰ νὰ εἰσέλθουμε χρειάζεται …ἀφοσίωσις σὲ ἕναν στόχο.
Ἕναν δικό μας στόχο.
Ἕναν στόχο ποὺ ἐμεῖς ἐπιλέξαμε, κτίσαμε μέσα στὴν φαντασία μας καὶ κατόπιν, ἀφοσιωμένοι, ἐργαζόμεθα γιὰ νὰ τὸν κατακτήσουμε. Συνέχεια

Συγγνώμη.

Ὁ Δημητρᾶκος μᾶς λέει γιὰ τὴν λέξιν συγγνώμη: «ἡ εὐμενὴς διάθεσις ἔναντι τινος, ἐπιείκια».
Πιὸ κάτω μᾶς ὅμως μᾶς γράγει γιὰ τὴν λέξιν συγγνώμων: «ὁμογνώμων, ὁ παρέχων συγγνώμην, ὁ ἄξιος συγγνώμης».

Ὁ ὁμογνώμων δῆλα δή. Διότι αὐτὸς ποὺ ζητᾶ (ἤ δίδει) συγγνώμη οὐσιαστικῶς ἔχει τὴν αὐτὴν γνώμην μὲ τὸν .
Δῆλα δὴ ὅταν ζητοῦμε συγγνώμη (ἤ ὅταν λαμβάνουμε συγγνώμη) τελικῶς ὁμογνωμοῦμε. Συνέχεια

Ἀγωνία

Ὁ φίλος (μας πιά) Δημητρᾶκος γράφει γιὰ τὴν ἀγωνία:
«ἀγών, ἄμιλλα, γυμναστικὴ ἄσκησις, ἰσχυρὰ ψυχικὴ διέγερσις, ἀδημονία, (πάλη, ἀπεγνωσμένη προσπάθεια, ὐστάτη ἀγωνιώδης πάλη πρὸς τὸν θάνατον, ψυχομαχητόν, νεοελληνικά)».

Πιὸ κάτω ὅμως διαβάζουμε γιὰ ἕνα ἔντομον, ποὺ λέγεται …ἀγώνια!!! (Νεοελληνικὸν κι αὐτό!!!)
Κι ἀκόμη παρακάτω διαβάζουμε γιὰ τὸ ἀγωνίζομαι:
«διεξάγω ἀγῶνα, ἀμιλλῶμαι περὶ βραβείου, διαγωνίζομαι, συζητῶ ἐριστικῶς, φέρω σοφιστικὰ ἐπιχειρήματα, μάχομαι, πολεμῶ, καταβάλλω σκληρὰς ἤ ἐπικινδύνους προσπαθείας, παλαίω, ἀγωνιῶ». Συνέχεια

Ἐγκράτεια.

Ἐν καὶ κρατῶ…
Ὀ Δημητρᾶκος μᾶς λέει πὼς σημαίνει τὸ νὰ εἶναι κάποιος κύριος τῶν παθῶν του καὶ ἠ ἀποχὴ ἐκ τῶν ἡδονῶν.
Παρακάτω ὅμως διαβάζουμε ἐπίσης πὼς ἐγρατὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει ἐξουσία, ὀ ἐξουσιάζων, ὁ στερεῶς κρατῶν, ὀ στιβαρός,  Συνέχεια

Ξέσπασμα!!!

Κατὰ Δημητρᾶκο ξεσπῶ σημαίνει ἐκσπῶ.
Δῆλα δὴ σημαίνει ἐκχύνομαι διαῤῥηγνύων δοχεῖον ἤ φρᾶγμα καὶ μεταφορικῶς ἐκδηλοῦμαι βιαίως, ἀποτόμως.
Τὸ δὲ ξέσπασμα δηλώνει τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ξεσπῶ. Συνέχεια

Λεβεντιά.

Ἡ λέξις Λεβέντης εἶναι ἴσως μοναδικὴ στὸν κόσμο καὶ σημαίνει, κατὰ Δημητρᾶκο, (πάντα) εὐσταλής, ἀῤῥενωπός, ἀνδρεῖος, ὡραῖος, μεγαλόκαρδος, ἀρχοντικός, γενναιόδωρος…
Καὶ φυσικὰ ἡ λεβεντιὰ εἶναι τὸ γνώρισμα τοῦ λεβέντη, ἀλλά, συμπληρώνει ὁ Δημητρἀκος, πὼς λεβεντιὰ σημαίνει καὶ τὸ ἦθος, ὅπως ἐπίσης διαβάζουμε πὼς λεβεντιὰ διαθέτουν οἱ εὐσταλεῖς καὶ θαλεροὶ ἄνδρες. Συνέχεια