Ἡ Τιτανομαχία τοῦ ὑψώματος 731!

Ἡ Τιτανομαχία τοῦ ὑψώματος 731!1Ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ (τότε) ταγματάρχου Κασλᾶ.

Συνέχεια

Ἡ Μπουμπουλίνα….

Ἡ Μπουμπουλίνα ἦτο ὡραία,

Εἶχε τὰ βήματα στιβαρά,

Καὶ ὡς ἡ Ἄρτεμις κολοσσαία

ἐπεριπάτει καὶ φοβερά.

Μεγάλα ὄμματα εἶχε Ἥρας

Καὶ βλέμμα σπεῖρον γοργοὺς σπινθῆρας.

Τὸ χρυσοκέντητον ἔνδυμά της

Ζώνη συνέσφιγγε ἀργυρᾶ,

Καὶ ἀπὸ ταύτης εἰς τὰ πλευρά της

Σπάθη ἐκρέματο ἠχηρά.

 

Νά πῶς περιέγραψε περίπου σύγχρονός της ποιητὴς τὴν ἡρωίδα μας. Ἦταν ἐκπληκτικὴ γυναίκα.

Συνέχεια