Μηδέν.

‘Ως μὴ ΕΙΝΑΙ
Ἡ ἐννοιολογικὴ ἄρνησις τῆς ὑπάρξεως γενικῶς τοῦ ΕΙΝΑΙ (ἀπόλυτον μηδέν) ἤ μόνον Ἰδιότης τοῦ ΕΙναι (σχετικὸν μηδέν).
Ἡ ἐβραϊκὴ- χριστιανικὴ  κοσμολογία διδάσκει ὅτι ὁ θεὸς ἐδημιούργησεν ἐκ τοῦ μηδενὸς τὸν κόσμον.
Χρόνια πολλά…

Χρόνια πολλά...Χρόνια πολλὰ κι᾿εὐτυχισμένα σὲ ὅλους τοὺς φίλους…
Εἶθε ὁ νεογέννητος Ἥλιος νὰ φωτίζῃ τὸν δρόμον καὶ τὴν ζωὴν ὅλων.
Συνέχεια

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψιν…

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψιν...

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
Συνέχεια
Περὶ καπνοῦ!

Περὶ καπνοῦ!Τὰ ΜΜΕ καὶ οἱ Ραδιοφωνικοὶ σταθμοὶ ἔχουν φαγωθεῖ καὶ ἔχουν ἐπιστρατεύσει κάθε ἐλεεινὸ «ἐπιστήμονα» (ὅλοι δὲ οἱ ξερόλες περιπτερᾶδες καὶ αὐτιᾶδες ἔγιναν εἰδικοὶ) προκειμένου νὰ μᾶς πείσουν νὰ μὴν καῖμε ξύλα «γιατὶ ρ Συνέχεια

Ἀγερμοί.

Ἀγερμοί.Ἀγερμοὶ «κάλαντα» τῆς Ἀρχαῖας Ἑλληνικῆς Πρωτοχρονιᾶς, ποὺ ἑορτάζετο τὴν ἐαρινήν ἰσημερίαν.

Χελιδόνισμα (ἐπίκαιρο καὶ μεταφορικῶς.)

Ἦλθ΄ ἦλθε χελιδὼν
καλὰς ὥρας ἄγουσα,
καλοὺς ἐνιαυτούς,
ἐπὶ γαστέρα λευκά,
ἐπὶ νῶτα μέλαινα.

Παλάθαν σὺ προκύκλει ἐκ πίονος οἴκου
Συνέχεια

Άλώπηξ καὶ βάτος

Άλώπηξ καὶ βᾶτοςἈλώπηξ φραγμόν ἀναβαίνουσα, ἐπειδὴ ὀλισθήσασα καταπίπτειν ἒμελλεν, ἐπελάβετο πρὸς βοήθειαν βάτου. Καὶ  δὴ τοὺς πόδας ἐπὶ τοῖς ἐκείνης κέντροις αἱμάξασα καὶ ἀλγήσασα.
Καὶ βεβαίως τοὺς πόδας (της) ἐπάνω εἰς τὰ ἀγκάθια ἐκείνου ἀφοῦ αἱμάτωσε καὶ ἐπόνεσε πρὸς αὐτὴν εἶπεν «Οἲμοι καταφυγοῦσάν με γάρ ἐπὶ σὲ ὡς ἐπὶ βοηθόν, σὺ χεῖρον διέθηκας.» αὐτὸ εἶπεν.

Συνέχεια