Γιατὶ ἔρχονται Τοῦρκοι τουρίστες στὴν Ἑλλάδα

Τζουμχουριέτ: Γιατὶ πᾶμε στὴν Ἑλλάδα

Γιατὶ ἔρχονται Τοῦρκοι τουρίστες στὴν Ἑλλάδα

Μὲ μεγάλη μου ἰκανοποίηση εἶδα πὼς δὲν εἶμαι ἡ μόνη ποὺ πιστεύω πὼς τὰ ἄλλοτε μεγαλύτερα τουριστικὰ θέρετρα τῆς Τουρκίας ὅπως τὸ Ἀλατσατὶ καὶ τὸ Μπόντρουμ, ἔχουν καταστεῖ κὶτς καὶ πανάκριβα. Συνέχεια

Ἡ ἀνεργία μειώνεται μόνον μὲ μείωσιν τοῦ ΦΠΑ.

«…Αλλά υπάρχει έντονη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, οπότε το Φ πρακτικά είναι μικρότερο από 23%.
Αυτό είναι το δεύτερο λάθος πολιτικής που γίνεται.

Η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή δεν καταπολεμούνται με αύξηση του συντελεστή φορολογήσεως Φ.
Αυτοί που δεν σκοπεύουν να πληρώσουν ΦΠΑ δεν γίνονται τιμιότεροι όταν αυξάνονται οι συντελεστές φορολογήσεως.
Απλά αυξάνουν το ποσοστό κέρδους τους και γίνονται ανταγωνιστικότεροι από τους συνεπείς ανταγωνιστές τους.
Η παραοικονομία αυξάνεται σε βάρος της επίσημης και νόμιμης οικονομίας.
Μην απορείτε που το ΑΕΠ της Ελλάδος πέφτει συνεχώς με την εφαρμογή του μνημονίου.
Τα μαθηματικά είναι αμείλικτα γι’ αυτούς που τα αγνοούν, όπως η κυβέρνηση….»
Συνέχεια

Ὁπαδοί τῆς Θεωρίας τοῦ J. Schumpeter περὶ «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἀναδεικνύονται οἱ Σόϊμπλε καὶ Μέρκελ.

Ὁπαδοί τῆς Θεωρίας τοῦ J. Schumpeter περὶ «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἀναδεικνύονται οἱ Σόϊμπλε καὶ Μέρκελ.Ἀκραιφνεῖς ὀπαδοὶ τῆς Θεωρίας τοῦ J. Schumpeter περὶ «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἀναδεικνύονται οἱ Σόϊμπλε καὶ Μέρκελ. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθουν οἱ ἐπιχειρήσεις ἢ κράτη στον ἀνταγωνισμὸ χρησιμοποιούνται ὡς ἐργαλεῖα «ἀντικοινωνικὰ καὶ ἀντεργατικὰ μαθηματικά» καὶ ἄλλες «μεταρρυθμίσεις».

*****

Μὲ μοχλὸ μιὰ μακρο-οἰκονομικὴ στρεβλὴ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς θεωρίας, ὀραματίζονται οἱ παραπάνω Γερμανοὶ ἀξιωματοῦχοι καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Τραπεζίτες καὶ ἄλλα ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα, μίαν ἡγεμονικὴ θέση τῆς Γερμανίας στὸ Εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι.
Παράλληλα μὲ τὰ «ἐργαλεῖα» τῆς Schumpeterian «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἐφαρμόζουν, μὲ μοχλὸ χειραγωγουμένους Εὐρωπαϊκοὺς Θεσμούς, αὐστηρὴ λιτότητα, παγιδεύοντας, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια τὴν Εὐρώπη, στ]π σπιρὰλ τῆς ὑφέσεω: διαρκὴς πτώσις ὅλων τῶν δεικτών, ἐξ αἰτίας τῶν διαρκῶς μειουμένων εἰσοδημάτων καὶ ἄρα τῆς μειωμένης ζητήσεως, ποὺ τελικὰ ὁδηγεῖ στὴν μειώση τῶν ἐπενδύσεων καὶ στὴν καθόζηση τῆς ἀναπτύξεως. Μόνοι δεῖκτες σὲ ἀνοδικὴ πορεία, εἶναι ἐκεῖνοι τοῦ δημοσίου χρέους καὶ τῆς φτωχοποιήσεως.

Ἐξάλλου ἡ συγκέντρωσις παραγωγικῶν βιομηχανιῶν στὸν Βορρᾶ τῆς Εὐρώπης συμπίπτει μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς παραγωγικῆς βάσεως χωρῶν τοῦ Νότου, μὲ ἀδοκίμους τρόπους, ὅπως ἡ διασπορὰ τῆς διαφθορᾶς καὶ τὸ μαῦρο χρῆμα.

Καὶ ὅλα αὐτὰ ὅταν μὲ πλήρη μυστικότητα ἐπεξεργάζονται τὴν Διατλαντικὴ Ἐμπορικὴ Συνεργασία (TAFTA) μὲ τὴν Ἀμερική, ἡ ὁποία ἐν τέλει θὰ εὐνοήση τὴν βόρεια βιομηχανικὴ Εὐρώπη, ἡ ὁποία θὰ ἐξαγάγη αὐτοκίνητα καὶ μηχανήματα, ἐνῶ θὰ βυθίση τὶς ἀγροτικὲς οἰκονομίες τῶν χωρῶν τοῦ εὐρωπαϊκοὺ νότου μὲ τὴν ἀθρόα εἰσαγωγὴ ἀμερικανικῶν ἀγροτικῶν προϊόντων.

Ἐν κατακλείδει, ἡ Γερμανία καὶ οἱ βόρειοι γείτονές της, καταστρέφουν οἰκονομίες γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ ἴδιες. Τὸ ὅραμα τῆς Εὐρώπης τῶν λαῶν μεταλλάσσεται σὲ ὅραμα μιᾶς Γερμανικῆς Εὐρώπης

Θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ παρομοιάσῃ ἐτοῦτο τὸ σκηνικὸ ὡς μία ἀκόμη προσπάθεια τῆς Γερμανίας να ἐκδικηθῇ τὴν ἧττα τοῦ Χίτλερ, μὲ πρῶτο θῦμα τὴν χώρα που ξεκίνησε ἡ τότε ἀντιστάσις, τὴν Ἑλλάδα.

Ὡστόσο, φαίνεται ὅτι καὶ στην παροῦσα χρονικὴ συγκυρία, πάλι ἡ χώρα μας καλεῖται νὰ ἀντιδράσῃ πρώτη στὴν νέα Γερμανικὴ ἐπεκτατικὴ πολιτική, ἀφοῦ πρῶτα καταπολεμήσει τὰ μικρόβια τῆς πολιτικῆς διαφθορᾶς καὶ τοῦ μαύρου χρήματος, ἀλλὰ καὶ ἐπαναφέροντας στὴν ἐπιφάνεια τὸ μυστικὸ ὄπλο τῶν Ἑλλήνων: τὸ φιλότιμο!
Ἰωάννης Δέμος

Σέ ποιόν ἀνήκει τό ἑλληνικό χρέος καί πότε λήγει;

Πέρα από τις μεγάλες επικεφαλίδες των άρθρων και τις εκφράσεις προκαταλήψεων για τις εμφανίσεις του κου Βαρουφάκη,  το μόνο σημαντικό πράγμα είναι τα ακόλουθα δύο  δύο διαγράμματα, που αποκαλύπτουν τα ποσά και το χρονοδιάγραμμα των δόσεων:

 Σέ ποιόν ἀνήκει τό ἑλληνικό χρέος καί πότε λήγει;

Όπως η  Goldman προειδοποίησε από παλιά,

Θα είναι η πολιτική και όχι η οικονομία, που θα οδηγήσει  τις  πιο βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Ελλάδας.

Η βασική  μας υπόθεση  παραμένει ότι, τελικά, κάποια ρύθμιση  θα συμφωνηθεί  ανάμεσα στην  νέα ελληνική κυβέρνηση και στους επίσημους πιστωτές της Ελλάδας.

Η άποψή μας οδήγησε, μέχρι στιγμής, να αναμένουμε μέτριες δευτερογενείς επιδράσεις από τις εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ελλάδας και στις άλλες αγορές της ζώνης του ευρώ.

Συνέχεια

Ζοῦμε σὲ μιὰ κατευθυνομένη οἰκονομία, μὲ πλαστά χρήματα καὶ ἀνύπαρκτα κεφάλαια.

Ζοῦμε σὲ μιὰ κατευθυνομένη οἰκονομία, μὲ πλάστα χρήματα καὶ ἀνύπαρκτα κεφάλαια.Δὲν ὑπάρχει οἰκονομία τῆς προσφορᾶς.
Ὑπάρχει μόνο οἰκονομία τῆς ζήτησης, τὴν ὁποία ἂν δεν προβλέψει ὁ enterpeneur καὶ κάνει λάθος ἐπένδυση, χρηματοδοτημένη ἀπὸ πλάστα χρήματα καὶ ἐπιτόκια, κατευθυνόμενες διαφημίσεις καὶ κρατικὴ διασώση, στο μοιραῖο τέλος τῆς ἀπόρριψης αὐτῆς τῆς ἐπένδυσης, παύει να εἶναι enterprneur καὶ μετατρέπεται ἁπλὰ σὲ αὐτό που εἶναι σήμερα.
Αὐτὸ τὸ ὁποῖο θεωρεῖ ὁ μέσος ἀγράμματος ὡς καπιταλισμό. Κρατικοδίαιτος. Συνέχεια

Ἡ Εὐρώπη τῶν δύο ταχυτήτων καί τῶν δύο νομισμάτων;

Ἡ Εὐρώπη τῶν δύο ταχυτήτων καί τῶν δύο νομισμάτων;1Ἡ κεντρικὴ ἰδέα, τῆς χρηματοοικονομικῆς ἐνώσεως, τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως, κατὰ πῶς διαφαίνεται πλεόν, δὲν ἦταν τὸ κοινὸ οἰκομικὸ μέτωπο, κατὰ ὅλων τῶν ἄλλων ἀγορῶν, ἀλλὰ τὸ νὰ ἐξαλειφθῇ ἡ ἀνταγωνιστικότης τῆς Νοτίου Εὐρωπαϊκῆς ζώνης.
Μοῦ πῆρε ἀρκετὸ καιρὸ νὰ τὸ κατανοήσω, ἀλλὰ τελικῶς, λόγῳ τῶν ἐξελίξεων, τὸ συνειδητοποίησα. (Βοήθησε πολὺ φυσικὰ κι ἕνας φίλος σὲ αὐτὴν τὴν συνειδητοποίησιν.)
Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸ ὅ,τι πρῶτα ἐξηφανίσθῃ ἡ ἑλληνικὴ βιομηχανία, δῆλα δὴ Συνέχεια