Οὐδέποτε ζητήσαμε συγγνώμη ἀπὸ τὸ ΠΑΜ καὶ τὸν Βιτάλη.

Οὐδέποτε ζητήσαμε συγγνώμη ἀπὸ τὸ ΠΑΜ καὶ τὸν Βιτάλη.Ἀποσαφήνισις τὸ παραπάνω, γιὰ νὰ μὴν διαδίδουν κάποιοι ὅποια μπαρούφα ἤ ἀνεντιμότητα τοὺς κατεβεῖ στὴν καρκάλα, ποὺ τὴν πέρασαν γιὰ κεφάλι. (Διότι ἄνω κεφάλι δὲν διαθέτουν, ἐφ΄ ὅσον δὲν κυττοῦν νὰ συνετιστοῦν καὶ νὰ ἐπανορθώσουν τὶς ἀπάτες τους!!!)
Κι ὄχι μόνον δὲν ζητήσαμε συγγνώμη ἀλλὰ περιμένουμε ἐναγωνίως καὶ τὶς μηνύσεις ποὺ μᾶς ὑπεσχέθησαν, καθὼς φυσικὰ καὶ τὶς ἀγωγές, τὶς διώξεις καὶ ὅλα ὅσα μᾶς ὐπεσχέθησαν. Πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ φθάσῃ τὸ ζήτημα στὴν δικαιοσύνη καὶ νομίζω πὼς οἱ εἰσαγγελεῖς ἄργησαν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν ὑπόθεσιν. Συνέχεια

Zεία Κωμωδία (Ζέα)

ΖΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ – Πράξη πρώτη – ΖΕΙΑ ΤΟ «ΑΡΧΑΙΟ» ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟ

K547305.8H

Το 2010 ο στρατηγός Αϋφαντής κυκλοφορεί το βιβλίο του «Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ»  και μέσα στα τόσο σημαντικά που αναφέρει για το μνημόνιο και πως φτάσαμε στα χάλια που φτάσαμε, κάνει ειδική αναφορά στη Ζέα το αρχαίο σιτάρι που αναφέρει ο Όμηρος , ανακατεύοντας πολιτική αλεύρων επί Ελευθερίου Βενιζέλου, την αμυγδαλή, πρωτεϊνες στήριξης , «συγκολλητικές» πρωτεϊνες καθώς και την φθορά που υπέστη η Ελλάδα με την απαγόρευση της Ζέας που κατάντησε τους Έλληνες «χαλβάδες» όσον αφορά την αντίδρασή τους στα μνημόνια βασιζόμενος στις αναφορές του Κου Γρηγορίου στο βιβλίο του «ΟΛΟΝ»  και με τελική αναφορά στον Γ.Α. που κατέχει τον αυθεντικό σπόρο . Συνέχεια

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (3)

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (3)1Τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἔθεσα ἐχθές, στὸ ἀνάλογον σημείωμα, ἀφοροῦσαν καὶ στὸ ἐὰν ὁ σπόρος, ποὺ πωλοῦσαν πρὸ ἑνὸς ἔτους, ἀπὸ τὸ Πατριωτικὸ Μέτωπο, ἦταν ἤ ὄχι «κλειδωμένος» καὶ τελικὰ μεταλλαγμένος.
Ἐὰν ἦταν κλειδωμένος, τότε μᾶς δούλεψαν κανονικότατα καὶ οὐδέποτε μᾶς ἀποζημίωσαν γιὰ τὴν ζημία μας, ἰσχυριζόμενοι πὼς ἦταν πρωτογενής.
Ἐὰν δὲν ἦταν κλειδωμένος, τότε πάλι μᾶς δούλεψαν κανονικότατα, ἰσχυριζόμενοι πὼς ἦταν κλειδωμένος, γιὰ νὰ μᾶς ὑποχρεώσουν νὰ ξανὰ ἀγοράσουμε σπόρους. Οὐσιαστικῶς δὲν συνέβῃ κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ κάνει ἡ κάθε Monsanto διεθνῶς. Δεσμεύουν τοὺς καλλιεργητὲς στὰ δικά τους ἅρματα μὲ στόχο νὰ μὴν μποροῦν νὰ διατηρήσουν τοὺς σπόρους τους καὶ νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτούς. Συνέχεια

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (2)

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (2)3Ἐχθὲς ξεκινήσαμε μίαν νέα «σειρὰ ἄρθρων» γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀνακαλύψουμε, ὅλοι μαζύ,  ἐὰν τὸ παραμύθι τῆς ζέας εἶναι μόνον  παραμύθι ἤ ἔχει καὶ κάποιαν ἀλήθεια πίσω του.
Τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἐὰν ὑπῆρξε, ὑπάρχει, θὰ ὑπάρξῃ ζέα, θὰ τὰ καταθέσουμε σιγὰ σιγά, μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν «σειρὰ ἄρθρων».
Σήμερα θὰ σταθοῦμε στὴν λέξι «mutant» ποὺ ἀναφέρεται στὸν ὑποτιθέμενον «ζέα» σπόρο, ἤ ἄλλως, στὸν «ἀρχαιότερο σπόρο».

Πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε κάτι.
Ὁ ἀρχαιότερος σπόρος Ἄλφα ἤ Βῆτα, ἤ σκέτο ὁ ἀρχαῖος σπόρος Γάμα, εἶναι ἕνα δεδομένον ποὺ ἀπὸ μόνον του δὲν λέει κάτι συγκεκριμένο.
Ἀρχαιότατος σπόρος εἶναι καὶ τὸ καλαμπόκι ἀλλὰ ἡ MONSANTO  τοῦ ἔχει ἀλλάξῃ τὰ φῶτα, τὰ πρέκια καὶ τὸν λόγο ὑπάρξεως.
Ἡ MONSANTO  λοιπὸν δὲν δημιούργησε κάποιον νέο σπόρο ἀλλὰ παρενέβῃ στὸν ὑπάρχοντα καὶ τὸν μετέτρεψε μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ μόνον καλαμπόκι δὲν εἶναι σήμερα. Συνέχεια

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (1)

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (1)6Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἔγραψα ἕνα κείμενον, τὸ ὁποῖον ἔθιξε, δίχως νὰ τὸ θέλω, προσωπικῶς τὸν Σταύρο Βιτάλη.
Τὸ κείμενον εἶναι αὐτό:

Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».

Ὁ Σταύρος Βιτάλης, ἄγνωστός μου σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδον, πρόεδρος τοὺ Πατριωτικοῦ Μετώπου, κατὰ πῶς διαβάζω στὰ διάφορα ἱστολόγια, ἔχει κάνῃ ἀγῶνες γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν κρίσι. Ἐπεὶ δὴ ἐγὼ προσωπικῶς πάντα στηρίζω τοὺς ἀγωνιστές, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχονται, ἰδίως αὐτοὺς ποὺ δὲν εἶναι ἐθνομηδενιστές, θὰ ἔλεγα πὼς γενικῶς, μὲ τὸν Σταύρο Βιτάλη εἴμαστε στὴν αὐτὴν πλευρά. Οὐδέποτε λοιπὸν ὑπῆρξε πρόθεσις, ἀπὸ τὴν πλευρά μου νὰ θίξω τὸν ἴδιο ἤ τὶς κινήσεις τοῦ κόμματός του. Συνέχεια

Ἡ ζέα ὑπάρχει; Καί εἴμαστε συκοφάντες;

Τὰ ψεύτικα τὰ λόγια τὰ μεγάλα γιὰ τὴν ...ζειᾶ!!!2Δὲν θὰ ἀπαντήσω ἐγώ. Θὰ ἀπαντήσουν οἱ εἰδικοί.
Οὔτε ἀγρότης εἶμαι, οὔτε γεωπόνος, οὔτε βιοχημικός.
Γιὰ τὴν ὥρα θὰ σᾶς παραθέσω τὴν τοποθέτησι τοῦ ΠΕΛΙΤΙ, καὶ συνεχίζουμε. Συνέχεια