Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἄν καὶ ἡ ἐποχὴ δὲν ἐνδείκνυται γιὰ συζητήσεις περὶ διαζυγίων, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν αὐξηθῇ κατακόρυφα, ἐγὼ θὰ τὸ τολμήσω.
Ἴσως ἀφ΄ ἑνὸς καταφέρουμε νὰ διακρίνουμε αὐτὸ τὸ κάτι ποὺ χάσαμε καὶ μᾶς ἐπέτρεψε στὸ νὰ φθάσουμε στὸ διαζύγιο…
Ἴσως, ἀφ΄ ἑτέρου νὰ εἶναι ἀκόμη μία καλὴ εὐκαιρία νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν καταδυνάστευσι τῶν εἰδήσεων…
Ἴσως μόνον νὰ γελάσουμε… Κάτι ποὺ τόσο μᾶς χρειάζεται… Συνέχεια