Γιατί ΔΕΝ θά μᾶς σώση τό …ξανθό γένος; (β)

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2014 κατέγραψα κάποιες σκέψεις μου, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ποιὸ εἶναι τὸ «ξανθὸ γένος» τῶν διαφόρων (ἀληθῶν ἢ ψευδῶν) προφητειῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ (σὲ γενικὲς γραμμὲς) ἱστορικὸ ὑπόβαθρον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου «πατοῦσα» γιὰ νὰ φθάσω στὰ συμπεράσματά μου.

Συνέχεια

Φθάνουμε λοιπὸν στὸ τέλος…

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν εἴδαμε νὰ διακινῇ τὸ «The Economist» (τῶν Rothschild) αὐτὴν τὴν εἰκόνα…

…χαρακτηρίζοντάς την ὡς «φωτογραφία τῆς δεκαετίας». Συνέχεια

Γιατί ἕνα ἀνθελληνικό κράτος διοργανώνει …ἐπαναστατικούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς;

Τὴν ὥρα ποὺ παγκοσμίως ἡ (φερομένη) ὡς «δεξιὰ» ἀναγεννᾶται, πάντα ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ προστασία, ἐποπτεία καὶ ἔλεγχο τῶν σιωνιστῶν… Συνέχεια

Ἄρωμα …τεμαχισμῶν!!!

Σπεύσατε μὲ βῆμα ταχύ!!!

Ὑπάρχουν στὸν ὁρίζοντα πολλοὶ μνηστῆρες γιὰ τὰ νέα κρατίδια, ποὺ κατ’ εὐφημισμὸν θὰ ὀνομάζονται «δημοκρατίες»…

Ἄρωμα ...τεμαχισμῶν!!! Συνέχεια

Τὸ «Βασίλειον τῆς Ἠπείρου».

Τὸ «Βασίλειον τῆς Ἠπείρου».1

Βρίσκεται στὰ Βαλκάνια, μεταξὺ Ἀλβανίας καὶ Ἑλλάδος καὶ ὀνομάζεται τὸ «Βασίλειον τῆς Βορείου Ἠπείρου».

Ἡ ἱστορία τῶν Βαλκανίων εἶναι περίπλοκη καὶ δυσνόητη καὶ εἰδικὰ ἡ ἱστορία τῆς Βορείου Ἠπείρου, ποὺ ἀνεξαρτητοποιήθηκε ἀπὸ τὸ 1914 – 1916 καὶ τώρα βρίσκεται ἐξόριστη μὲ τὸ ἰσχυρὸ βασίλειό της στὴν Ἰταλία. Συνέχεια

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;

Εἶναι τώρα καιρός, σχεδὸν ἕνας χρόνος, ποὺ θέλω νὰ καταπιασθῶ μὲ τὸ ζήτημα.
Κάπου μέσα στὸ περασμένη ἄνοιξιν, σὲ μίαν συζήτησιν μὲ κάποιο πρόσωπο γιὰ τὰ μικροκρατίδια, κάτι μὲ θορύβησε. Διότι τὸ πρόσωπο αὐτὸ ἠρνεῖτο σθεναρῶς ἀφ΄ ἑνὸς τὴν δημιουργία τῶν μικροκρατιδίων, ἀφ΄ ἑτέρου ὅμως, μὲ ἤδη δημοσιευθείσα πληροφορία δημιουργίας μικροκρατιδίου, παραμένοντας μόνον σὲ αὐτό, ἰσχυρίζετο πὼς ἦταν προπαγάνδα. Προπαγάνδα γενικῶς γιὰ κάτι ποὺ μᾶς ἔχουν ἤδη ἀνακοινώσει. Συνέχεια