Τοῦ πολιτισμοῦ τὸ ἀνάγνωσμα.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν συζητοῦσα μὲ φίλους γιὰ διάφορα ζητήματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων σταθήκαμε στὸ ζήτημα τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ σπουδαία λεπτομέρεια αὐτῆς τῆς συζητήσεως ἦταν πώς, σὲ γενικὲς γραμμές, συμφωνούσαμε σχεδὸν στὰ πάντα, ἀκόμη καὶ στὶς διαπιστώσεις. Μὲ μίαν μόνον μικρὰ διαφωνία ὅμως, ποὺ οὐδόλως τὴν προσπερνῶ, διότι νομίζω πὼς εἶναι καὶ οὐσιώδης ἀλλὰ καὶ πὼς μᾶς χαρακτηρίζει γενικῶς ὡς κοινωνία: οἱ περισσότεροι συνομιλητὲς θεωροῦσαν πὼς ἔχουμε χρέος μας νὰ ὑπερασπίσουμε, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, τὸν πολιτισμό μας. Δῆλα δή, αὐτὸ ποὺ ἔλεγαν, εἶναι πὼς πρέπει νὰ ὑπερασπίσουμε, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, τὸ σημερινὸ κοινωνικό μας μοντέλο.
Ἡ δική μου ἄποψις ὅμως εἶναι τελείως διαφορετική, ἐφ΄ ὅσον αὐτὸ ποὺ θεωροῦμε ἐμεῖς πολιτισμό, κατ’ ἐμέ, εἶναι περιορισμός, ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ χάσαμε τὴν ἐνοιολογική μας ἀντιληπτικότητα, τὸν …ἀπολαμβάνουμε!!!
Συνέχεια

Γενικευμένη ἐπίθεσις

Μεγάλο Σάββατο τῶν Καθολικῶν προχθὲς καί, τὸ «ἔγκυρο» γερμανικὸ περιοδικὸ der Spiegel (συνεπὴς προαγωγὸς τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τοῦ εὐρω-ἀτλαντισμοῦ  καὶ τῆς πολυποιτισμικότητος) κυκλοφόρησε τὴν ἰδίαν ἡμέρα, μὲ τίτλο:  «Ποιός πιστεύει δά σέ κάτι τέτοιο;» καὶ ὑπότιτλο: «Γιατί ἀκόμη καὶ οἱ Χριστιανοὶ δὲν χρειάζονται  πιὰ κάποιον Θεό».

Συνέχεια

Γιὰ ἄφοβο πολυπολιτισμὸ ἐπανέρχεται ἡ μεσαιωνικὴ «ζώνη ἁγνότητος»!!!

Γιὰ ἄφοβο πολυπολιτισμικὸ ἐμπλουτισμὸ προετείνονται ἐσώρουχα ἀντὶ-βιασμοῦ μὲ συναγερμό!

Ἐκτὸς ἐλέγχου, εἶναι οἱ βιασμοὶ στὴν Γερμανία.
Γιὰ αὐτό, βγῆκαν εἰδικὰ ἐσώρουχα ἀσφαλείας γιὰ γυναῖκες. Συνέχεια

Δὲν εἶναι παιδοφιλία ἀλλὰ συνειδητὴ καταστροφὴ παιδικῶν πληθυσμῶν!!! (β)

Γράφαμε λοιπὸν πρὸ ἡμερῶν πὼς ὀ σημαντικότερος στόχος τῶν κρατούντων εἶναι τὰ παιδιά. Οἱ παιδικοὶ πληθυσμοὶ τοὺς ἐνδιαφέρουν. Αὐτοὺς σακατεύουν, αὐτοὺς γενοκτονοῦν καί, ἔως νὰ τοὺς καταστήσουν ἐνήλικες ἀπολύτως ὑποτεταγμένους καὶ ἐλεγχομένους, μεριμνοῦν νὰ τοὺς …ἐκπαιδεύσουν καταλλήλως, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀντιλαμβάνονται τὸ Ἀναγκαῖον. Συνέχεια

Διχαστικὲς ἐπιθετικὲς (κατὰ Ἑλλήνων) προπαγάνδες ἀπὸ τὴν ΕΡΤ

Τὸ νὰ βλέπῃς ἕναν σταυρὸ νὰ σηκώνεται στὴν Μυτιλήνη ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ συμπατριῶτες μας, τὸ λὲς καὶ πρᾶξιν ἀντιστάσεως.

Τὸ νὰ ἔρχεσαι, ὡς Δημοσία Τηλεόρασις, νὰ χαρακτηρίζῃς διχαστικὴ αὐτὴν τὴν ἐνέργεια, καθίσταται ὄχι μόνον ὀξύμωρον, ἀλλὰ συνειδητῶς ἐχθρικὴ πρᾶξις ποὺ στρέφεται ἀνοικτὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ἐφ΄ ὅσον, ἀπολύτως ψευδῶς, ἀρνεῖσαι νὰ ἀναγνωρίσῃς τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς σὲ ὄλους αὐτοὺς ποὺ διαβιοῦν στὴν Μυτιλήνη καὶ ποὺ δηλώνουν χριστιανοὶ καὶ πού, «ὅλως τυχαίως», δὲν ἐρωτήθησαν γιὰ τὸ ἐὰν συμφωνοῦν μὲ τὸν ἐκτοπισμό τους καὶ τὶς μεθοδεύσεις εἰς βάρος τους.
Ἐπὶ πλέον, ἀπολύτως προπαγανδιστικῶς καὶ ἀγνοῶντας τὸ δικαίωμα τῶν ἰθαγενῶν νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὅπως ἀρέσκονται, ἐνσπείρει ζιζάνια καὶ ἀνακρίβειες σὲ ὅλους μας, διότι αὐτὲς τὶς ἐντολὲς ἔλαβε. 

Συνέχεια

Πολιτισμὸς σοῦ λέει…

Κι ἐμεῖς τὸ πιστεύουμε…. Κι ὄχι μόνον τὸ πιστεύουμε ἀλλὰ αὐτό-χριζόμεθα ὑπερασπιστές του (ἢ δίχως στοιχεία πολέμιοί του), ἀν τί νὰ φτύσουμε τὰ μυάσματα ποὺ κυκλοφοροῦν γύρω μας καὶ νὰ σταθοῦμε, ἀκόμη καὶ μόνοι μας ἐὰν ἀπαιτεῖται, μακρὰν τῶν παρανοιῶν τους καὶ τῶν ὕβρεών τους. Διότι πολιτισμός, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦταν ὅ,τι προήγαγε τὴν ἐλευθερία σκέψεως τοῦ Ἀνθρώπου, τὴν δημιουργία ὀφελίμων ἔργων καὶ τὴν αὐτοβελτίωσιν τοῦ ἀτόμου, μὰ οὐδέποτε τὴν ἀσυδοσία. Πολιτισμὸς ἦταν, εἶναι καὶ παραμένει ὁ,τιδήποτε σέβεται τὸ κατὰ Φύσιν διαβιεῖν καὶ οὐδέποτε ὑπηρετεῖ ἢ προάγει τὸ παρὰ Φύσιν. Πολιτισμὸς ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὀ βαθὺς καὶ εἰλικρινὴς σεβασμὸς τῆς διαφορετικότητος καὶ οὐδέποτε ἡ Ὕβρις καὶ ὁ βιασμὸς τῆς διαφορετικότητος. Συνέχεια