Τὸ παραμύθι τῶν κοκκίνων δανείων καὶ ὁ σχεδιασμὸς ἁρπαγῆς τῆς χώρας

Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγέθη τὰ ὁποῖα ἐπικαλῶνται οἱ πολιτικοὶ φωστῆρες ἀλλὰ καὶ οἱ τραπεζῖτες τῆς χώρας, πρὸ κειμένου νὰ ἔλθῃ ἡ ἀνάπτυξις, εἶναι ἡ δραστικὴ μείωσις τῶν μὴ ἐξυπηρετουμένων δανείων..
Τὸ ἐν λόγῳ γράφημα ἀποτυπώνει τὸ ποσοστὸ τῶν κοκκίνων δανείων ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2002 ἕως τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019…
Συνέχεια

Τί θά συμβῆ μέ τά ἐπαγγελματικά δάνεια καί τίς ἐκποιήσεις;

Τί θά συμβῆ μέ τά ἐπαγγελματικά δάνεια καί τίς ἐκποιήσεις;

Η μεγαλύτερη στην ιστορία δικαστική πλάνη. «Νομολογία Φράνκενσταϊν» για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Δισεκατομμύρια Ευρώ παιχτήκαν τα τελευταία 5 χρόνια γύρω από το νομικό ζήτημα, αν ο «καταναλωτής είναι ο τελικός αποδέκτης του δανείου της Τράπεζας, αδιαφόρως αν αυτό προορίζεται για καταναλωτικό ή επιχειρηματικό δάνειο», ή αν «μόνον οι συμβάσεις των καταναλωτικών δανείων εμπίπτουν στις διατάξεις που προστατεύουν τον καταναλωτή», αφήνοντας δηλαδή εκτός προστασίας του νόμου όσους έχουν λάβει επαγγελματικά δάνεια. Το ζήτημα είναι σοβαρό, για τον εξής απλούστατο λόγο: Αν καταναλωτής θεωρείτο και ο επιχειρηματίας, ως τελικός αποδέκτης του δανείου της τράπεζας το οποίο χρησιμοποίησε για επαγγελματική χρήση, τότε θα μπορούσε να ζητήσει για το δάνειό του δικαστική προστασία, να προσφύγει δηλαδή κατά των άκυρων όρων τού δανείου του. Αν όχι, το δικαστήριο θα απέρριπτε την προσφυγή του.

Συνέχεια