Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸς, τὰ «ῥατσιστικά» του ἀποσπάσματα! (ἀναδημοσίευσις)Γιὰ ὅσους κατὰ καιροὺς χρησιμοποιοῦν δολίως κι νευ (πραγματικς) γνώσεως τὸν Ἰσοκρατικὸ λόγο, λαμβάνω σήμερα τό θάῤῥος νὰ τοὺς φέρω ἕνα γενναῖο ἀπόσπασμα. Λέγω γενναῖο, διότι γνωρίζω πώς μετὰ βίας θὰ καταφέρουν νὰ ἀναγνώσουν τὶς λιγοστὲς γραμμοῦλες ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀναγνώσουν(!!!!) πρὸ κειμένου νὰ μὴν λὲν τὶς ἀνοησίες ποὺ παπαγαλίζουν!!!

Συνέχεια

Αὐτὸς ποὺ ὠφελεῖται ἀπὸ τὸ σύστημα δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ ἀλλάξῃ.

«Πάντων πονηροτάτους εἶναι καὶ μεγίστης ζημίας ἀξίους… οἵτινες οἷς αὐτοὶ τυγχάνουσιν ὄντες ἔνοχοι, ταῦτα τῶν ἄλλων τολμῶσι κατηγορεῖν…»

[Ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, οἱ πιὸ πονηροὶ εἶναι καὶ ἄξιοι τῆς πιὸ μεγάλης τιμωρίας, γιατί τολμοῦν νὰ κατηγοροῦν τοὺς ἄλλους, γιὰ ὅσα οἱ ἴδιοι εἶναι ἔνοχοι…]

Συνέχεια

Τί πραγματικά εἶπε ὁ Ἰσοκράτης γιά τούς μετέχοντες τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας;;

Πουθενά δὲν ἀναφέρει ὁ Ἰσοκράτης (οὒτε ἂλλος Ἓλλην συγγραφεὺς) ὃτι “Ἓλληνὲς εἰσι οἱ μετέχοντες τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας”. Ἡ ρῆσις αὐτὴ, τὴν ὁποίαν κατά κόρον ἐξεμεταλεύθησαν τὰ Μ.Μ.Ε., εἶναι χαλκευμένη, παράφρασις, παρερμηνεία, διαστρεύλωσις τοῦ 50οῦ ἐδαφίου απὸ τὸν “Πανηγυρικὸν” τοῦ Ἰσοκράτους, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν πραγματικότητα διατυπώνει, σαφῶς, τελείως αντίθετη ἒννοια. (Γι’ αὐτὸ δὲν ἐπιθυμοῦν κάποιοι νὰ διδάσκωνται τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ εις τὰ σχολεῖα: γιὰ νὰ μποροῦν διάφοροι ἐπιτήδειοι, νὰ ἐρμηνεύουν τὰ ἀρχαῖα κείμενα ὃπως τοὺς βολεύει).

Συνέχεια

Τί ἀκριβῶς εἶπε ὁ Ἰσοκράτης γιά τούς μετέχοντες Ἑλληνικῆς Παιδείας

Γιά νά μήν σᾶς κοροϊδεύουν μερικοί μερικοί, μέ τήν προπαγάνδα τους. Ἄς μάθουν πρῶτα ἐκεῖνοι Ἑλληνικά καί μετά ἀς μάθουν καί τόν κάθε τυχάρπαστο πού θέλει νά γίνῃ Ἑλληνας. Ποτέ δέν θά γίνῃ. Συνέχεια

Καιρὸς νὰ μάθουμε τί ἀκριβῶς λέει ὁ Ἰσοκράτης..

Κι ὄχι νὰ ὑποθέτουμε ἢ νὰ ἐκτιμοῦμε ἢ νὰ φανταζόμαστε. Διότι, ὅπως ἔχω ξαναγράψει, ἡ μεγαλυτέρα ἀθλιότης ποὺ συμβαίνει γύρω μας, ἀφορᾷ στὴν προσπάθεια συγκεκριμένων κύκλων νὰ ἐφησυχάσουν συνειδήσεις.

Γιὰ ὁλόκληρες δεκαετίες μᾶς ἀποκοιμίζουν στὰ σχολία καὶ στὰ Πανεπιστήμια, σπρώχνοντάς μας σὲ εὔκολες λύσεις, μὴ αὐτοπαιδεύσεως!

Τὸ ἀποτέλεσμα; Τὸ βλέπουμε γύρω μας παντοῦ!

Στὰ σκουπίδια τοῦ δρόμου, στὰ σκουπίδια τοῦ λόγου καὶ στὰ σκουπίδια τῆς ζωῆς μας.

Συνέχεια

Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸς, τὰ «ῥατσιστικὰ» του ἀποσπάσματα!


Γιὰ ὅσους κατὰ καιροὺς χρησιμοποιοῦν δολίως κι νευ (πραγματικς) γνώσεως τὸν Ἰσοκρατικὸ λόγο, λαμβάνω σήμερα τό θάρρος νὰ τοὺς φέρω ἕνα γενναῖο ἀπόσπασμα. Λέγω γενναῖο, διότι γνωρίζω πώς μετὰ βίας θὰ καταφέρουν νὰ ἀναγνώσουν τὶς λιγοστὲς γραμμοῦλες ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀναγνώσουν(!!!!) πρὸ κειμένου νὰ μὴν λένε τὶς ἀνοησίες ποὺ λένε!!

Συνέχεια