Λογικοὶ καὶ …παράφρονες!!!

Οἱ ἀρχαῖοι Σπαρτιᾶτες ἦσαν διαρκῶς σὲ ἐμπόλεμο κατάστασιν μὲ τοὺς γείτονές τους (κι ὄχι μόνον!).
Τοὺς ἀντιπάλους τους τοὺς χρησιμοποιοῦσαν, κατὰ κάποιον τρόπο, ὡς  μέσον …προπονήσεώς τους.
Αὐτὸ τοὺς κρατοῦσε μονίμως σὲ …«φόρμα», ἐνᾦ ἅπαντες οἱ ἐχθροί τους τοὺς ὑπελόγιζαν πολὺ στὰ πεδία τῶν μαχῶν.
Ὑπ΄ ὄψιν βεβαίως πὼς οὐδέποτε οἱ Σπαρτιάτες ἐξόντωσαν τοὺς ἀντιπάλους τους (πλὴν τῶν ἀλλοφύλων Περσῶν), διότι ἔπρεπε νὰ ἔχουν κάποιους γιὰ νὰ …«προπονῶνται» (καὶ ὄχι μόνον!!!). Συνέχεια

Ὑπάρχει δικαίωμα νομιμότατον καὶ ἠθικότατον στὴν αὐτοάμυνα

Ποία εἶναι ἡ νομικὴ ἔννοια τῆς ὑπερβάσεως τῆς ἀμύνης;

Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 23 τοῦ Ποινικοὺ Κώδικος ὁ ποινικὸς νομοθέτης προέβλεψε τὰ ἑξῆς:

«Ὅποιος ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς ἀμύνης τιμωρεῖται, ἐὰν ἡ ὑπέρβασις ἔγινε μὲ πρόθεση, μὲ ποινὴ ἐλαττωμένη (ἄρθρο 83), καὶ ἐὰν ἔγινε ἀπὸ ἀμέλεια, σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τὶς σχετικὲς μὲ αὐτήν. Μένει ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ καὶ δὲν τοῦ καταλογίζεται ἡ ὑπέρβασις, ἐὰν ἐνήργησε μ’αὐτὸν τὸν τρόπο ἐξ αἰτίας τοῦ φόβου του ἣ τῆς ταραχῆς ποὺ τοῦ προεκάλεσε ἡ ἐπίθεσις».

Συνέχεια

Ψάχνουμε ἀκόμη τούς ἐχθρούς μας ἐκτός συνόρων;

Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἤδη ἐντός!!!
Λάβετε θέσεις!!!

Συνέχεια

Ὥρα μας νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ τὰ δύσκολα

Προσοχὴ μεγάλη παρακαλῶ!!!

Ἂν δεῖτε ξαφνικὴ μετακίνηση ὁμάδων μεταναστῶν πρὸς μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, ὁμάδες τῶν πέντε ἣ καὶ περισσοτέρων ἀτόμων, ποὺ μετακινῶνται συνεχῶς, νὰ ἐνημερώσετε ἀμέσως τοὺς πάντες καὶ νὰ γίνῃ αὐτὸ γνωστὸ σὲ ὅλους!!!
Συνέχεια