Ξημερώνουν ἐφιαλτικὲς ἡμέρες γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα…

Νομομαγειρεύονται τόσο σκληρὲς συνθῆκες διαβιώσεως, ποὺ ἡ ἀνθρωπότης θὰ μεταβῆ πλέον ἐπισήμως σὲ ἐπίπεδα ἀπολύτου ὑποταγῆς. Ἡ δὲ πολιτικὴ ὀρθότης, ἐπικρατούσα ἤδη, σὲ ἐπίπεδον προπαγανδιστικόν, πολιτειακὸν καὶ πεπαιδευτικόν, διαρκῶς αὐξάνει τὶς ὀρέξεις της καὶ ἐπεκτείνει τὰ πεδία ἐλέγχου της. Ὁ δὲ πλέον συνειδητός της σκοπός, ποὺ δίχως προσχήματα ἐπὶ τέλους, ὁδεύει πρὸς τὴν ὑλοποίησίν του, ξεκινᾶ ἀπὸ τὰ νομικὰ πλαίσια, γιὰ νὰ καταλήξῃ στὴν πλήρη ὑποταγή, κάθε ἀντιφρονοῦντος ἤ, ἀκόμη καὶ στὴν ἐξόντωσίν του.

Γιὰ ἀρχὴ ἂς δοῦμε ὅμως τὶς προειδοποιήσεις τοῦ Νίμροντ Κοζλόφσκι, συμβούλου τοῦ νομικοῦ γραφείου Herzog, Fox & Neeman.  

Εφιαλτική η αξιολόγηση πολιτών βάσει αλγορίθμων

Συνέχεια

Ζωντανὴ ἐπικοινωνία μὲ …μηχανές!!!

Μία πραγματικὴ καὶ ζωντανὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχα πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἑβδομάδες διαδικτυακά, σὲ πραγματικὸ χρόνο, μὲ ἕνα Ῥομπότ, τὸ ὁποῖο Διαθέτει τεχνητὴ νοημοσύνη (A.I.) … μὲ τὸ ὄνομα «Κλέβερ-μπότ»…

Τὸ «Κλέβερ-μπότ» ἀνήκει στὴν «GOOGLE» καὶ ἐκείνη τὴν στιγμὴ «συνομιλοῦσε» ταὐτοχρόνως, μὲ περισσοτέρους ἀπὸ 40 χιλιάδες ἄλλους «περιέργους» ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο…

Ἡ φωτογραφία δείχνει μόλις τὸ ξεκίνημα μιᾶς ἐπικοινωνίας ποὺ μὲ εἶχε ξενυκτίση τότε…

Συνέχεια

Ῥομποτικὰ ἐπιτεύγματα στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἀνθρωπότητος

Εἶναι ἀρκετὸς καιρὸς τώρα ποὺ ἔλαβα ἕνα ἐνημερωτικὸ μήνυμα ἀναφορικῶς μὲ ἕνα ῥομποτικὸ δημιούργημα Κροατῆς τεχνικῆς ἑταιρείας, ποὺ στόχο ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὶς πυρκαϊές, ὑπὸ ἀκραῖες συνθῆκες ἐπικινδυνότητος. Ἐπεὶ δὴ ὅμως γενικῶς σὰν ἄτομο εἶμαι πολὺ ἐπιφυλακτικὴ ἀπέναντι στὴν ῥομποτικὴ τεχνολογία, ἄφησα λίγο νὰ περάσῃ ὁ χρόνος, νὰ τὸ ἐπεξεργασθῶ, νὰ μελετήσω τὸ δημιούργημα αὐτὸ περισσότερο καί, τελικῶς νὰ ἀποφασίσω γιὰ τὸ ἐὰν πρέπῃ, ἢ ὄχι, νὰ συμμετάσχω μὲ τὴν σειρά μου στὸ νὰ διαδοθῇ.
Συνέχεια

Γιατὶ τὸ ἐπόμενό σου ἀφεντικὸ ἴσως νὰ εἶναι ἕνα …ῥομπότ!!!

Ὅλα αὐτὰ τὰ δῆθεν «προγνωστικά» ἀρθράκια παντοῦ, σὲ ὅλα τὰ μέσα…
Δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν Στρατευμένη Προπαγάνδα τοῦ «Συστήματος» ὥστε νὰ ἐξοικειώνεσαι ψυχολογικά, μὲ ὅσα σοῦ φέρνουν σιγὰ σιγὰ καὶ μαλακά, ἐνῶ ἐσὺ «παίζῃς» μὲ τὰ διάφορα «ἔξυπνα» γκατζετάκια (ἠλίθιε!!!), ἐνῶ ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη εἶναι ἤδη ἐδῶ καί, μάλιστα θὰ σοῦ ἁρπάξῃ ἀκόμη καὶ τὴν δουλειά σου…
Τὰ Ῥομπὸτ βλέπεις δὲν χρειάζονται ῥεπό, ἄδειες, ξεκούραση…
…παρὰ μόνον μία μικρὴ συνήρηση…
Καί, φυσικά, ἐργάζονται τζᾶμπα …(ἠλίθιε),  ποὺ γουστάρεις τὶς «ἀνέπαφες» συναλλαγὲς καὶ τὰ «ἔξυπνα» τηλέφωνα, σπίτια, αὐτοκίνητα κλπ κλπ…

Συνέχεια

Ὁ ἀντικαταστάτης τοῦ ἀνθρώπου.

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.
Στὸν πλανήτη αὐτὸν διαβιοῦν ἄνθρωποι ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν!
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι  γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν ἔπρεπε νὰ καλλιεργήσουν τὴν γῆ, νὰ κτίσουν τὰ σπίτια τους, νὰ προστατευθοῦν ἀπὸ τοὺς κινδύνους. Συνέχεια