Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 4332/2015 περὶ ἰθαγενείας

Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 43322015 περὶ ἰθαγενείας2

Οἱ Προσπάθειές μας κατὰ τοῦ Ἐθνοκτόνου Νόμου 4332/15-περὶ ἰθαγενοποιήσεως τῶν ἀλλοτρίων

Οἱ ἐνστάσεις μας, ὡς πρὸς τὸ νομικὸ μέρος, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφωνίες μας – ἀντιπαραθέσεις μας ὡς πρὸς τὸ οὐσιαστικό, ἐπικεφαλαιωδῶς ἀναφέρονται, καὶ συνίστανται στὰ ἀκόλουθα:

[1] Κατ’ ἀρχὰς ἡ Ἰθαγένεια εἶναι βιολογικὴ ἰδιότης καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθῇ διὰ νόμου, πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν σκοπιμότητες.

[2] Οἱ εἰσερχόμενοι δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν οὔτε οἰκονομικοὶ μετανάστες, καθότι ἡ χώρα μας διαβαίνει ὀξυτάτη οἰκονομικὴ κρίση, καὶ πρακτικὰ τελεῖ ὑπὸ πτώχευση. Συνέχεια

Ὁ Μέγας διανοητής Παῦλος Σαντορίνης καί τό ἑκατοστομετρικό ῥαντάρ.

Σήμερα θά μεταφέρω ἓνα ἂρθρο τοῦ φίλου Ἀντωνίου Θεοδωράκη μέ στόχο νά γίνουν γνωστές κάποιες ἂγνωστες στούς περισσοτέρους μας πληροφορίες, ἀναφορικῶς μέ τό ἒργο τοῦ   Παύλου Σαντορίνη, ἑνός ἐξαιρέτου ἐπιστήμονος, πού μελέτησε κι ἐδημιούργησε τό γνωστό μας Ῥαντάρ. Ἓνα ἒργο ἐλαχίστως γνωστό στούς πολλούς κι ὃμως τόσο σημαντικό στούς ἐμπλεκομένους τοῦ Β’  Παγκοσμίου Πολέμου.  (Κι ὂχι μόνον!)

Πολλά κομμάτια ἀπό αὐτό τό ἂγνωστο κομμάτι τῆς ἱστορίας, μᾶς μεταφέρει σήμερα ὁ Ἀντώνης γιά νά μᾶς διαφωτίσῃ  καί νά ἀποκαταστήσῃ κάποιες ἱστορικές ἀλήθειες.

Ὑπάρχουν μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά στό ἂρθρο, τά ὁποῖα κάποιους θά τούς βοηθήσουν καί κάποιοι θά τά ἀγνοήσουν. Τό οὐσιῶδες εἶναι  ἡ καταγραφή ἱστορικῶν στοιχείων πού οἰ  περισσότεροι ἀγνοοῦμε καί ἡ συνειδητοποίησις τοῦ ποιοί πραγματικά εἲμαστε.  Κι ἂς προσπαθοῦν κάποιοι νά μᾶς πείσουν γιά τό ἀντίθετον! Ἐμείς εἲχαμε, ἒχουμε καί θά ἒχουμε ἐκείνους τούς ἐπιστημονικούς ἐγκεφάλους, τούς ἱκανούς νά ἀναδομήσουν τόν πλανήτη.

Φιλονόη.

Συνέχεια