Ἐνασχόληση μὲ ἓνα ἑλληνικὸ πρόβλημα…

Dealing with a Greek problem.
Ναί, καταλαβαίνω…  Εἶναι δύσκολο νὰ ἐγκλιματισθεῖτε στὶς σημερινὲς συνθῆκες· ἀλλιῶς εἲχατε μάθει νὰ λύνεται τὰ προβλήματά σας.
Εἶναι προφανὲς ἐξ΄ἂλλου αὐτό, ἀπὸ τὰ «προβλήματα» ποὺ ἀφήσατε διάσπαρτα στὸ πέρασμά σας σὲ ὃλη τὴν Εὐρώπη.

 
Εἶναι βαρὺ τὸ φορτίο τοῦ Πολιτισμένου γιὰ σένα, ποὺ ἢσουν, εἶσαι καὶ θὰ εἶσαι Βάρβαρος· καὶ ἂν μερικὲς φορὲς σὲ κουράζει αὐτὸ τὸ φορτίο τοῦ Πολιτισμένου καὶ τὸ ἀποδιώχνεις γιὰ λίγο ἀπὸ πάνω σου, δὲν πειράζει· καταλαβαίνω. Εἶναι δύσκολο νὰ δείχνῃς κάτι ποὺ δὲν εἶσαι.
 
Σὲ γαργαλάει αὐτὴ ἡ πρότερη ἐλευθερία, αὐτὴ ἡ ἐλευθερία ποὺ ἓνας παρανοϊκὸς τὴν ἒκανε πράξη. Ὂλεθρος…
 
Καὶ ζορίζεσαι… καὶ πιέζεσαι… καὶ ὃσα δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις μὲ τὰ χέρια σου -γιατὶ ναὶ, βλέπω τὶς σπασμωδικὲς κινήσεις ποὺ κάνουν-  τὰ κάνεις μὲ πλάγιους τρόπους, προκαλῶντας ἐξαθλίωση καὶ ἀπελπισία…
 
Ὢ, ναί! Καταλαβαίνω…  Τῶρα ὃπως καὶ τότε, Ἒχεις ἐνασχόληση μὲ ἓνα ἑλληνικὸ πρόβλημα…
 
 
 
Στοιχεῖα φωτογραφίας

Dealing with a Greek problem.

Description:  German police (?) arrest suspected partisans, Greece. (Γερμανικὴ ἀστυνομία(;) Συλλαμβάνει ἀντᾶρτες, Ἑλλάδα).

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ  ww2incolor.com

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *