Κᾶντε ταξείδια…

Κᾶντε ταξείδια μὲ τὸν νοῦ, διότι χανόμαστε μέσα στὴν τόση πεζότητα καὶ Ἀπανθρωπιά!!!Κᾶντε ταξείδια...1 Συνέχεια

Δρῶ καὶ δημιουργῶ γιὰ νὰ νικῶ ἀκόμη καὶ καταθλίψεις!!!

Κυττῶντας γύρω μας, καθημερινῶς, διαπιστώνουμε πὼς τὰ ἐπίπεδα τῆς καταῤῥεύσεως, ἰδίως σὲ ἐπίπεδον ἀντοχῶν, ἔχουν πρὸ πολλοῦ παύση νὰ κρύβονται. Ὅσα κι ἐὰν χώσουμε «κάτω ἀπὸ τὸ χαλί», εἶναι πολλὰ περισσότερα αὐτὰ ποὺ πλέον μᾶς συμπαρασύρουν ὅλους στὸ νὰ μᾶς παγιδεύσῃ μία γενικοτέρα κατάθλιψις, ποὺ ἂν καὶ μέσα της ἐμπεριέχῃ ἄφθονο ὀργή, ἐν τούτοις κατάθλιψις εἶναι. Κατάθλιψις ποὺ ἐὰν δὲν ἀντιμετωπισθῇ, ξεκινῶντας ἀπὸ τὰ ἀτομικά μας βήματα, θὰ μᾶς ὁδηγήση ἐκ τῶν πραγμάτων σὲ αὐτοκτονικὲς συμπεριφορές. Καί, δυστυχῶς, παρὰ τὸν ἄγνωστο (ἐπισήμως) ἀριθμὸ τῶν αὐτοχείρων, οἱ αὐτοκτονίες τελικῶς συγκαταλέγονται καθημερινῶς στὰ ψιλὰ γράμματα τῶν εἰδήσεων. Συνέχεια

Ἄς …Ἀνοίξουμε!!!

Ἄς ...Ἀνοίξουμε!!!Ἡ Ἄνοιξις μᾶς ἔφθασε πανηγυρικῶς…
Κι ἐμεῖς, ἀκόμη, κουβαλᾶμε τοὺς χειμῶνες μέσα μας…
Ἄς Ἀνοίξουμε…
Ἄς ἀφήσουμε τὸ Φῶς καὶ τὰ χρώματα καὶ τοὺς ἤχους τοῦ πλανήτου μας νᾶ μᾶς γεμίσουν καὶ νὰ μᾶς ἀλλάξουν τὶς διαθέσεις… Ἄς μείνουν πίσω μας κι ἐτοῦτοι οἱ χειμῶνες μὰ καὶ οἱ ἐπόμενοι ποὺ θὰ ἔλθουν…
Ἡ Ἄνοιξις ξέρει καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς… Συνέχεια

Ἐφ’ ὅσον τὸ πῆρε ἐπάνω της ἡ ἐκκλησία….

Ἡ κάρτα τοῦ πολίτου εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἡ ἀνθρωπότης.
Ὅμως τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ δὲν γνωρίζει κἄν τὸ τὶ κρύβει.

Ἡ ἐκκλησία ἀπεφάσισε νὰ ἀντιδράσῃ καὶ νὰ τὸ πάρῃ ἐπάνω της.
Ἀλήθεια, ὅλα θά εἶναι καλά; Καί ποῦ εἶναι ὁ Ἱερόδουλος; Ἀπουσιάζει; Ἔχει κάτι καλλίτερον; Δέν συμφωνεῖ;
Χμμμμ…
Ἀναμένομεν…
Συνέχεια

Χρέος μας ἱερὸν ἡ ἄρνησις τῆς κάρτας τοῦ πολίτου!!! (ἀναδημοσίευσις)

Ἔχουμε μακρὺ δρόμο ἐμπρός μας. Ἔχουμε πολλὰ νὰ κάνουμε.
Μερικὰ ἀπὸ αὐτά, σαφῶς σημαντικά, εἶναι ἡ συμμετοχή μας σὲ κινητοποιήσεις, μαζὺ μὲ ἄλλους, ὅπως αὐτὴ ποὺ προγραμματίζεται γιὰ τὶς 21 Μαΐου (ὥρα 17:00 -5:00 μ.μ.-, συγκέντρωσις στὰ Προπύλαια, παραμονὴ ἔξω ἀπὸ τὴν βουλή) ἀπὸ τοὺς «Ἕλληνες youtubers».

Κι ἐνᾦ διαβιοῦμε σὲ μίαν χώρα ποὺ γιὰ τὸ μόνον ποὺ προστατεύεται εἶναι ἡ ἀσυλία τῶν καταστροφέων της, φθάνουμε, ὁσονούπω, σὲ ἐκείνην τὴν περίοδο ποὺ τὸ αἷμα θὰ ῥέη δίπλα μας κι ἐμεῖς θὰ …σφυρίζουμε ἀδιάφορα, στρέφοντας τὴν κεφαλὴ ἀλλοῦ. Πολλῶ δὲ μᾶλλον ἐὰν αὐτὸ τὸ αἷμα θὰ εἶναι τὸ δικό μας.
Ὄχι διότι εἴμαστε ἀναίσθητοι, ἀλλὰ διότι τελικῶς ἡ φτώχεια, ἡ δυστυχία, ἡ ἀπογοήτευσις καταντοῦν, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, πρώτη καὶ κυριοτέρα ἔκφρασις τῆς πραγματικότητός μας. Ποῦ νά κυττάξῃς καί νά μήν δῇς πόνο καί δυστυχία; Καί πόση δυστυχία κουβαλᾶ ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς, μόνος του;

Συνέχεια

Βιβλιοπαρουσίασις γιὰ τὸ «Τότε ποὺ ἦλθαν οἱ Βάρβαροι» στὴν Ἀθήνα…

Τὴν Δευτέρα 20 Ἰανουαρίου στὸ «Polis Art Cafe» Αἴθριον Ἀρσακείου Μεγάλου (Στοὰ Βιβλίου), στὶς 18:00 (6:00 μ.μ.), θὰ παρουσιασθῆ τὸ νέο βιβλίο τοῦ ἱστορικοῦ ἐρευνητοῦ Κωνσταντίνου Δημητριάδου μὲ τίτλο «Τότε ποὺ ἦλθαν οἱ Βάρβαροι», ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγός», Ἰωάννου Γιαννάκενα. Συνέχεια