Ὑπάρχουν «ἐξωγήινες» ἀπειλές;

Τὸ θέμα τῶν «ἐξωγηΐνων» ἔπαιζε πάρα πολὺ πρὶν ἀπὸ κάποια ἔτη (8-9 νομίζω). Σὲ συνάρτηση πάντα μὲ τὴν «παγκόσμια κυβέρνηση», τὸν ἴδιο ἀκριβῶς καιρό.

Συνέχεια

Χάθηκαν οἱ τρόποι ἀντιμετωπίσεως τῶν δημητράδων;

Χάθηκαν οἱ μηνύσεις γιά ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση καί οἱ ἀγωγές ἀποζημιώσεως κατά τῶν «δημητράδων»; Συνέχεια

Φεμινιστικὲς ὀργανώσεις ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ …Σόρος!!!

Πίσω ἀπὸ τὶς ψεύτικες καὶ τεχνητὰ κατασκευασμένες «φεμινιστικές» ὀργανώσεις, ὑπάρχει ἀδρὴ χρηματοδότησις, πλήρης χειραγώγησις καὶ ἀσφυκτικὸς ἔλεγχος. Συνέχεια

Δὲν εἶναι δοκιμαστικὸς σωλήνας ἐργαστηρίου ὁ Κόσμος μας…

Δὲν εἶναι δοκιμαστικὸς σωλήνας ἐργαστηρίου ὁ Κόσμος μας...

Ἡ ἐπιστημονικὴ οὐτοπία ἢ ἀλλιῶς «τὸ νὰ ἐργάζεσαι ἐπάνω στὴν ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητος δὲν ὀνομάζεται ἀκαδημαϊκὴ ἔρευνα».
Δέν εἶναι καιρός νά ἀποδοθοῦν εὐθύνες ἐκεῖ ὅπου πρέπει;

Ἡ ἀφελὴς πεποίθησις ὅτι ἡ ἐπιστήμη ἦταν ἡ ἀπάντησις ὡς πρὸς τὸ ἐρώτημα τῆς προόδου τῆς ἀνθρωπότητος, ὁδήγησε σὲ ἕναν ὁλοκληρωτικὸ ἐφιάλτη. Καὶ σὲ μία ἀκόμη αἱματηρὴ ἐπανάσταση ποὺ ἔρχεται τὰ ἐπόμενα χρόνια. Καὶ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἀποφευχθεῖ ἐὰν ἡ πορεία εἶχε ἀφεθῆ νὰ γίνῃ φυσιολογικά, καὶ ὄχι μὲ βεβιασμένες παρεμβάσεις λόγῳ τῶν ἐπικινδύνων οὐτοπιστῶν, ποὺ ἐπεθύμησαν νὰ κατασκευάσουν ἕνα τεχνητὸ μέλλον καὶ νὰ τὸ ἐπιβάλουν. Συνέχεια

Τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο καὶ ὁ προστατευτισμὸς

Τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο καὶ ὁ προστατευτισμὸς

τοῦ Alain de Benoist

Ὁ βραβευμένος μὲ Νόμπελ Maurice Allais τὸ ὑπενθύμισε αὐτὸ πρὶν ἀπὸ πολὺ καιρό, δηλώνοντας τὸ 1988: «μία ἀπελευθέρωσις ὅλων τῶν συναλλαγῶν καὶ κινήσεων τῶν κεφαλαίων εἶναι ἐφικτὴ καὶ ἐπιθυμητὴ μόνον ἐντὸς τοῦ πεδίου δράσεως τοπικῶν ὁμάδων ποὺ ἑνώνουν χῶρες οἱ ὁποίες συνδέονται οἰκονομικὰ καὶ πολιτικά, καὶ μὲ ἀνάλογη οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνάπτυξη». Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο εἶναι δυνατὸν μόνον μεταξὺ τῶν κοινωνικο-παραγωγικῶν συστημάτων ποὺ ἔχουν παρόμοιες δομές. Γι ‘ αὐτὸ καὶ «ἡ συνολικὴ ἐλευθέρωσις τοῦ ἐμπορίου σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, ὁ δηλωμένος στόχος τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου, πρέπει ἀμέσως νὰ θεωρηθῇ μὴ-πραγματοποιήσιμη, ἐπιβλαβῆς καὶ ἀνεπιθύμητη».

Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἔνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ νέο βιβλίο τοῦ Alain de Benoist «Στὸ Χεῖλος τῆς Ἀβύσσου» (ἐκδόσεις Arktos, 2015). Πρόκειται γιὰ μία συλλογὴ πραγματειῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς διεθνοῦς χρηματοπιστωτικῆς κρίσεως τοῦ 2008 καὶ τῶν ἐπακολούθων συνεπειῶν της. Ἡ μετάφρασις ἔγινε ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη δημοσίευση τοῦ κειμένου στὴν ἱστοσελίδα RightOn.

Ἐδῶ ὁ de Benoist χρησιμοποιεῖ τοὺς ὅρους free trade, liberal, καὶ protectionism (ποὺ μετέφρασα ὡς έλεύθερο ἐμπόριο, φιλελεύθερος/-ισμός, προστατευτισμός) μὲ τὸ στερεότυπο περιεχόμενο ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει κυρίως στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ κόσμο κατὰ τὸν 20ο αἰῶνα. Αὐτὸ τὸ περιεχόμενο δὲν ἀντιστοιχεῖ στὴν πραγματικὴ σημασία τῶν λέξεων αὐτῶν, ἀντιθέτως ἀποτελεῖ τὴν αὐθαίρετη ἀναστροφὴ τῶν σημασιῶν τους μὲ σκοπὸ νὰ προβάλῃ ὡς εὐκταῖο τὸ ἀποτρόπαιο, καὶ ἀποτρόπαιο τὸ εὐκταῖο.
Δεῖτε σχετικὴ σημείωσή μου στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου. Συνέχεια

Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων

Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων17Ἐντελῶς συμπτωματικὰ καὶ ὅλως τυχαίως μέσα στὰ τελευταῖα 2-3 ἔτη τὰ ἑλληνόφωνα ΜΜΕ ξερνοῦν συστηματικὰ ἕναν κατακλυσμὸ ἀπὸ πανομοιότυπα ἄρθρα ἀπὸ ἐκεῖνα μὲ τὶς ψεύτικες ἔρευνες, μὲ πανομοιότυπη φρασεολογία καὶ ξένη προέλευση (ἀπὸ τοὺς …φίλους μας τοὺς Ἄγγλους, ὡς συνήθως). Τὸ μήνυμα ἁπλό: «τὰ δικά σας συστήματα εἶναι κακά, σατανικὰ κτλ., τὰ δικά μας καλὰ καὶ παραδείσια, γι’ αὐτὸ καὶ θὰ πρέπη νὰ τὰ ἐνστερνισθεῖτε». Συνέχεια