Ὁ φόβος πουλᾶ…

Ὁ φόβος πουλᾶ. Εἰδικὰ ὅταν τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὑψηλότεροι φόροι (καπνά, γλυκά, οἰνοπνευματώδη κ.ἄ.) καὶ εὐκαιρίες γιὰ ἐξάπλωση τοῦ ναζισμοῦ καὶ τῆς δυσγενετικῆς – κυριολεκτικὰ γιὰ τὴν ὑβριστικὴ ἐπέκταση τοῦ κράτους στὶς ζωὲς τῶν πολιτῶν, τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο σὲ κάθε τους πτυχὴ καὶ τὸ δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου ἐπάνω τους. Ὁ παλαιότερος ὁρισμὸς τοῦ σκλάβου ἔχει ξεπερασθῆ πρὸ πολλοῦ σήμερα.

Τὸ προκάλυμμα ὅλων αὐτῶν εἶναι «ἡ δημοσία ὑγεία». Ὄχι αὐτὴ ποὺ εἶχε ὡς ἀντικείμενο τὴν ὕδρευση, τὴν καθαριότητα τῶν δημοσίων χώρων ἢ τὸ ἀποχετευτικὸ δίκτυο. Μιὰ ἄλλη ποὺ ἔχει πάρη μιὰ ντουντούκα κι οὐρλιάζει διαταγὲς στὰ σκυλάκια της: «Μή καπνίζῃς! Μὴ πίνῃ! Μὴ τρῶς ζάχαρη! Ὄχι λιπαρά! Ὄχι κρέας!» καὶ ποὺ ἐπιβάλλει μὲ αὐτὰ πολὺ νοσηρὲς νομοθεσίες, στὶς ὁποῖες ὁ κόσμος εἶναι ἀνίσχυρος νὰ ἀντιδράσῃ.

Ὅταν ἡ ψεύδεπιστήμη γίνεται ἀποδεκτὴ στὰ δικαστήρια, τὸ παιχνίδι εἶναι τελειωμένο, καὶ κανένα νομικὸ μέσο δὲν διατίθεται πλέον γιὰ ἀμφισβήτηση τῶν τυράννων.
Μά -θὰ πῆ κάποιος- λέτε ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ μαθαίνουμε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, στὰ νέα, καὶ ποὺ ἐρευνοῦμε (κυρίως ἀπὸ τὰ βλακόφωνά μας) εἶναι ψέμματα; Πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτό; Μόνοι μας πάμε καὶ ψάχνουμε καὶ εὑρίσκουμε τὶ ἰσχύει καὶ τὶ ὄχι.
Πῶς λοιπὸν μᾶς ἐξαπατοῦν, ὅπως ἰσχυρίζεσθε;
Λοιπόν, αὐτὸ ἀκριβῶς θὰ δοῦμε συντόμως.
Τὸ πῶς!

Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply