Ὁμόφυλος ἤ ὁμοφυλόφιλος;

Τώρα λοιπόν ποὺ αὐταρχικὰ καθιερώσατε τὴν ἐσφαλμένη χρῆσι τῆς λέξεως … «ὁμόφυλος» ἀντὶ «ὁμοφυλόφιλος», σὲ σημεῖον ποὺ βλέπω ἀκόμη καὶ «φίλους» νὰ χρησιμοποιοῦν λανθασμένα τὸν «νεολογισμό(!)», κανονίσετε ὅταν ἀποδίδετε ἀρχαῖα κείμενα στὴν νεοελληνικὴ νὰ μεταφράζετε τὴν ἀρχαία λέξι «ὁμόφυλος» μὲ τὴν λέξι… «κίναιδος»… Γνωστὴ τακτική…

Συνέχεια

Μία σπουδαία …«ἐπιστροφή»!!!

Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, ὡς ἄνθρωποι, εἶναι νὰ δοκιμάσουμε νὰ μελετήσουμε τοὺς Ἕλληνες κλασσικούς, σὲ ὅλα τους τὰ ἔργα.
Βέβαια, κάτι τέτοιο, ἰδίως μὲ τὸν τρόπο ποὺ διδαχθήκαμε τὴν γλῶσσα μας, φαντάζει κάπως …ἀδύνατον.
Μὰ ΔΕΝ εἶναι. Συνέχεια

Ἡ χρῆσις τῆς βαρείας κ.ἄ.

Πρὸς ἀνάμνησιν τῶν παλαιῶν, βεβαίωσιν τῶν ἀμφιβαλλόντων καὶ διδαχὴν τῶν νεωτέρων ἢ ἀρχαρίων τοῦ πολυτονικοῦ.

Ἡ βαρεῖα γράφεται ἀντὶ τῆς ὀξείας (ποτέ τῆς περισπωμένης) ὅταν τὴν ὀξύτονον λέξιν ἀκολουθῇ λέξις φέρουσα τόνον, ἀδιαφόρως ἐὰν ἡ ἑπομένη φέρῃ ὀξεῖαν, βαρεῖαν ἢ περισπωμένην καὶ ἐπὶ τίνος συλλαβῆς.

Ἡ βαρεῖα γράφεται, δηλαδή, μόνον ἐπὶ τῆς ληγούσης, λέγεται ὅμως ἐν πάσει «μὴ τονουμένῃ» συλλαβῇ, χωρίς νὰ γραφῇ. Αἱ ἄτονοι συλλαβαί, ὀνομάζονται διὰ τοῦτο καὶ «βαρύτονοι». 

Συνέχεια

Τὰ κλιτὰ μέρη (δ) [Γ΄ κλίσις οὐσιαστικῶν]

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!

Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…

Συνέχεια

Τὰ κλιτὰ μέρη (α) [οὐσιαστικόν – Α΄ κλίσις οὐσιαστικῶν Ι]

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…

Συνέχεια