Ὁμόφυλος ἤ ὁμοφυλόφιλος;

Τώρα λοιπόν ποὺ αὐταρχικὰ καθιερώσατε τὴν ἐσφαλμένη χρῆσι τῆς λέξεως … «ὁμόφυλος» ἀντὶ «ὁμοφυλόφιλος», σὲ σημεῖον ποὺ βλέπω ἀκόμη καὶ «φίλους» νὰ χρησιμοποιοῦν λανθασμένα τὸν «νεολογισμό(!)», κανονίσετε ὅταν ἀποδίδετε ἀρχαῖα κείμενα στὴν νεοελληνικὴ νὰ μεταφράζετε τὴν ἀρχαία λέξι «ὁμόφυλος» μὲ τὴν λέξι… «κίναιδος»… Γνωστὴ τακτική…

Κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἐνῶ μέχρι τὴν δεκαετία τοῦ ’80 ὁ ὅρος «Πλατωνικὸς ἔρως» ἐσήμαινε ΑΥΣΤΗΡΑ τὸν ΜΗ ΣΑΡΚΙΚΟ σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου (Platonic love), ξαφνικὰ ἀνακαλύψατε ὅτι ὁ Πλάτων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν ὁμοφυλόφιλοι.
Ἔτσι καὶ οἱ Ῥωμαῖοι κι ἐν συνεχείᾳ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, αἰῶνες πρὶν παραποίησαν τοὺς ὅρους «ἐραστὴς» καὶ «ἐρώμενος» μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα οἱ ΕΝΤΕΛΩΣ ἀδιάβαστοι νὰ διατείνονται ὅτι ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦταν ἀδελφὲς καὶ πὼς ἡ ὁμοφυλοφιλία ἦταν σχεδὸν ἐπιβεβλημένη.
Καὶ ὅλα αὐτά, ἐνῶ ἔχουν διασωθῆ οἱ νόμοι ποὺ ἀντικατοπτρίζουν τὴν πραγματικὴ στάσι τῆς κοινωνίας ἀπέναντι στοὺς ἀνθρώπους αὐτούς.
Λυπᾶμαι γιατὶ ὁ κόσμος δὲν ἔχει οὔτε τὸν χρόνο οὔτε τὴν διάθεσι νὰ ἐνημερωθῇ μελετῶντας, καθιστάμενος ΕΡΜΑΙΟ τοῦ κάθε πληρωμένου ἤ ἀγράμματου ποὺ εὑρέθη σὲ δημόσια θέσι ἤ μὲ βῆμα.
ΕΝΟΧΟΙ κρίνονται οἱ καθηγηταὶ τῶν Πανεπιστημίων ποὺ ἀντί νὰ ὑπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια, τηροῦν σιγὴ ἰχθύος μπροστὰ στὴν κατακρεούργησι τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Γλώσσης, καὶ ἀκόμη περισσότερο ὅσοι τοὺς διορίζουν στὶς θέσεις τους.
Ὅπως δυστυχῶς σήμερα τὰ πάντα στὸν πλανήτη μας ΝΟΣΟΥΝ, ἔτσι καὶ στὴν χώρα μας ἐπικρατεῖ μιὰ νοσηρὴ ἀναξιοκρατία, ὥστε κατέχουν θέσεις καὶ ἀξιώματα ἄνθρωποι ἀκατάλληλοι μὲ μόνο προσὸν τὶς γνωριμίες καὶ τὴν ὑποταγή τους σὲ ὅ,τι παρὰ φύσιν ἐπιβάλλει ἡ ἀτζέντα τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Νὰ γνωρίζετε ὅμως τοῦτο: ὅπως ἡ ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΙΣ δὲν μεταβάλλεται οὔτε διὰ νόμων οὔτε διὰ τῆς βίας, ἔτσι ΟΥΔΕΙΣ ἐπιτρέπεται νὰ ἀσελγῇ ἐπὶ μακρὸν εἰς βάρος τοῦ ἀνθρωπογόνου Ἑλληνικοῦ Λόγου καὶ τῆς ἐξανθρωπιστικῆς Γλώσσης μας.
Θέμα χρόνου εἶναι μετενοημένο τὸ ἀνθρώπινο γένος, ἀφοῦ λερωθῆ στὶς πνευματικὲς λάσπες νὰ καταφύγῃ γιὰ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ στὰ νάματα τοῦ φωτοδότου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ προκειμένου νὰ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗ.
Ἐξ ἄλλου, αὐτὸς εἶναι ὁ προορισμός του !
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *