Ὁ φόβος πουλᾶ (τροφὴ γιὰ σκέψιν!!!)

Πολλὲς ἐπιστημονικὲς εἰδήσεις ἀποτελοῦν εἰδικευμένα δελτία προπαγάνδας ποὺ ἀναπαράγονται μηχανικά, δίχως ἔλεγχο. Ἐὰν τυχὸν ἀναφερθοῦν πηγὲς καὶ ἐλεγχθοῦν, οἱ ἐν λόγῳ ἔρευνες εἴτε δὲν εἶναι ἔγκυρες εἴτε λὲν τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο!

Ὅμως ἔχει συμβῆ καὶ κάτι ἀκόμη – ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ διαδίκτυο ἔφερε ἐπανάσταση στὸν συμβατικὸ χῶρο τῶν ΜΜΕ, ποὺ ἤλεγχαν τὶς «εἰδήσεις», ἔπρεπε νὰ ληφθοῦν μέτρα γιὰ νὰ ἐμποδισθῇ ἡ ῥοὴ τῆς πληροφορίας καὶ ἡ ἀξιολόγησις γιὰ ἐγκυρότητα. Αὐτὸ ἔγινε κυρίως μὲ τὸ Google, ποὺ ἀπὸ τὸ 2007 πειραματικὰ καὶ τὸ 2009 πλήρως, μετετράπη σὲ μηχανὴ λογοκρισίας, ποὺ δὲν ἐμφανίζει σχετικὰ ἀποτελέσματα ἀλλὰ κατευθυνόμενα μόνον. Τὸ ἴδιο ίσχύει καὶ μὲ τὶς ἄλλες μεγάλες μηχανὲς ἀναζητήσεως.

«Ἔχει γίνει ὅλο καὶ πιὸ δύσκολο, καὶ σχεδὸν ἀδύνατο, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους (καταναλωτὲς καὶ ἐπαγγελματίες) νὰ εὕρουν ἀξιόπιστες καὶ πραγματικὲς πληροφορίες. Οἱ ἀναζητήσεις στὸ διαδίκτυο καὶ οἱ μηχανὲς ἀναζητήσεως ἐπιστρέφουν ἐλεγχόμενο/λογοκρινόμενο περιεχόμενο ποὺ εἶναι κυρίως μάρκετινγκ, πολιτικὸ καὶ μὲ γνώμονα κάποιαν ἀτζέντα. Σπάνια ἐμφανίζονται ἐπιστημονικὰ ἀξιόπιστες πληροφορίες, ἀρχικὲς πηγὲς καὶ ἀντικειμενικὲς ἀναλύσεις. Τὰ ΜΜΕ ἔχουν γίνη ἡ ἐπέκτασις τῆς ψευδεπιστήμης, τῆς παραπληροφορήσεως καὶ τοῦ σκοπίμως ἀσαφοῦς λόγου, τῆς πολιτικῆς, καὶ τοῦ μάρκετινγκ. Εἴμαστε μόνοι μας πλέον γιὰ νὰ ἀμφισβητίσουμε τὰ πάντα, νὰ ἀναζητήσουμε αὐθεντικὲς πηγές καὶ νὰ ἐλέγξουμε τὰ στοιχεία, νὰ ἐρευνήσουμε καὶ νὰ ἔχουμε κριτικὴ σκέψη. Θὰ ἐκπλαγεῖτε πόσα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ «ὅλοι ξέρουν» δὲν εἶναι ἀλήθεια.»

Κάνετε λοιπὸν μιὰν ἀναζήτηση γιὰ τὰ ὀφέλη τοῦ καπνίσματος, ἢ καὶ γιὰ ἄρθρα ποὺ ξέρετε ὅτι ὑπάρχουν, καὶ δεῖτε τὰ ἀποτελέσματα ποὺ βγαίνουν. Βλέπετε μόνον ἀντικαπνιστικὸ σπάμ, ναὶ ἢ ὄχι;

 

πηγὴ

Ὁ ἀναφερόμενος σύνδεσμος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα, ἐγκυρότερα καὶ πολυβραβευμένα ἱστολόγια γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἐπιστημονικῶν εἰδήσεων στὸν χῶρο τῆς ὑγείας, καὶ ἰδίως τῆς «ὑγείας τοῦ λάιφστάιλ».

Μεταξὺ ἄλλων θὰ εὕρετε πολὺ καλὴ ἐξέταση τῆς σακχαρο-ὑστερίας, μὲ τὴν ὁποία ἐβομβαρδίσθη ὁ λαὸς τὰ τελευταῖα ἔτη. Τίποτα δὲν ἰσχύει.

1. Τὰ μεταξωτὰ βρακιὰ θέλουν κι ἐπιδεξίους κῶλους. Τουτέστιν γιὰ νὰ ἀξιοποιήσῃς τὶς δυνατότητες τῆς Ἐποχῆς τῆς Πληροφορίας, πρέπει νὰ μπορῇς νὰ χρησιμοποιῇς σωστὰ τὰ μέσα ποὺ ὑπάρχουν καὶ νὰ διακρίνῃς ποιὰ εἶναι ὠφέλιμα καὶ ποιὰ ἄχρηστα.

Τὸ Google ἤδη ἀπὸ τὸ 2009 εἶχε μετατραπῇ σὲ μηχανὴ διαφημιστικοῦ σπάμ καὶ στὰ ἐπόμενα ἔτη σὲ μέσο ἐλέγχου τῆς πληροφορίας καὶ τῆς ῥοῆς της στὸ διαδίκτυο. Ἡ παράνομος συλλογὴ στοιχείων τῶν χρηστῶν ἔκανε ἐφικτὴ τὴν στόχευσή τους μὲ συγκεκριμένες «εἰδήσεις» ποὺ προκαλοῦσαν ἀντικατάσταση τῆς πραγματικότητος μὲ μία τεχνητὴ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα: πολιτικό, κοινωνικό, μορφωτικὸ κτλ.

Τὸ Βλακόφωνο εἶναι ἕνα πολὺ κακὸ μέσο ἐν συγκρίσει μὲ τὸν ὑπολογιστή. Προωθήθη ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸ Google, καὶ ἄλλες μεγάλες ἑταιρεῖες, ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτό: βιαστική ἔκθεσις σὲ ἀποσπασματικὲς πληροφορίες πλήρως ἐλεγχόμενες.

Μὴν ἀπορεῖτε λοιπὸν μὲ τὶς Ἀμόρφωτες Ὀρδὲς ποὺ ἔχουν γιγαντωθῆ στὴν κοινωνία – καὶ ποὺ ἤδη ἐνστερνίσθησαν ἀπόψεις καὶ συμπεριφορές, ποὺ μόλις λίγες δεκαετίες πρὶν θὰ ἀρκοῦσαν γιὰ τὸν μόνιμο ἐγκλεισμὸ σὲ ψυχιατρικὸ ἵδρυμα.

Σήμερα, εἶναι καὶ «ἐπισήμως» παραδεκτὸ ὅτι τὸ Google ἐπεδόθη σὲ ἀχαλίνωτο χειραγώγηση καὶ λογοκρισία. Καὶ πιθανὼς τὰ ἐπόμενα ἔτη νὰ ἀντιμετωπίσῃ πράγματι ποινικὲς διώξεις.
Πόσοι ὅμως θά σταματήσετε νά χρησιμοποιεῖτε τό GOOGLE τώρα; Πόσοι θά μειώσετε δραστικά τήν χρήση τοῦ βλακοφώνου ἐπιστρέφοντας στόν Η/Υ;

πηγὴ

Δοκιμάζουμε συνεχῶς νέες προτεινόμενες μηχανὲς ἀναζητήσεως – γιὰ τὴν ὥρα ἔχουμε καταλήξει, προσωρινά, στὴν Qwant. Βέβαια τὸ κενό εἶναι τεράστιο – οὐσιαστικῶς δὲν ὑπάρχει κάποια πραγματικὰ λειτουργικὴ μηχανὴ ἀναζητήσεως καὶ ἐδῶ καὶ χρόνια βασιζόμαστε ὁ ἕνας στὸν ἄλλον γιὰ γνωστοποίηση ἀξιολόγων ἱστοχώρων, νέων, μή-ἐλεγχομένων καὶ καλῆς ποιότητος κόμβων πληροφορίας κτλ.

2. Θέλουν, λέγουν, πολλοὶ νὰ κάμνουν ἐπανάστασιν κατὰ τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῆς κοινωνικῆς καταστολῆς μέσω τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν νόμων μὲ ὑβρεουργήματα ἀνομίας. Μάλιστα.
Πῶς ἀκριβῶς θὰ συμβῇ αὐτό;

Γνωρίζετε ὅτι οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας, ἐδῶ καὶ χρόνια, παρέχουν τὰ στοιχεῖα σας, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἀκριβοῦς τοποθεσίας σας ὅταν ἔχετε βλακόφωνο ἐπάνω σας, σὲ ἄλλες ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες καθὼς καὶ σὲ κυβερνήσεις;
Θεωρία συνωμοσίας κι αὐτή;”

Πόσοι ὅμως θά ἀφήσετε τώρα τό βλακόφωνό σας καί θά προμηθευθεῖτε κινητό παλαιοτέρου τύπου; 

«Τὸ Ἐθνικὸ Ἰνστουτοῦτο Στατιστικῆς τῆς Ἰσπανίας ἀνεκοίνωσε ὅτι θὰ ἀρχίσῃ νὰ παρακολουθῇ τὶς κινήσεις ἀναριθμήτων ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα.»

Γιά… νὰ προετοιμασθοῦν γιὰ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ ἐπομένου ἔτους, εἶπαν.
Σοβαρά;
Καὶ γιὰ νὰ δοῦν πῶς ἀλληλεπιδρᾶ ὁ κόσμος, ποῦ πηγαίνει μετὰ τὴν δουλειά του, πῶς συναλάσσεται οἰκονομικὰ μὲ ἄλλους κτλ. Γιὰ τὸ καλὸ τῆς οἰκονομίας, εἶπαν, καὶ γιὰ νὰ προσφέρουν καλλίτερες ὑπηρεσίες ὑγείας καὶ μεταφορᾶς, εἶπαν.
Σοβαρά, ἔτσι;

«Spain’s National Statistics Institute (INE) will begin tracking smartphone locations of millions of people this week in preparation for the 2021 census, raising privacy concerns, reported RT News.
INE will track every smartphone in the country over a series of tests that will extend through 2020, and the government has assured Spaniards the project is completely “anonymous.”
INE partnered with Spain’s three largest mobile carriers – Movistar, Orange, and Vodafone, which account for approximately 80% of all smartphone users in the country.»

πηγὴ

Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply