Ποιοί «γλωσσολόγοι» εἶναι γλωσσολόγοι;

Στὴν προσπάθειά μου νὰ κατανοήσω τὴν λογικὴ αὐτῶν ποὺ καταφέρονται κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης μὲ τὶς πράξεις τους, ἄν καὶ γλωσσολόγοι, ἀνεζήτησα πολλὰ στὸ διαδίκτυον.
Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἐρεύνησα ἦταν τὰ τυπικὰ προσόντα ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀπὸ κάποιον γιὰ νὰ λέγεται γλωσσολόγος.
Ἔμαθα λοιπὸν πὼς γιὰ νὰ εἶναι κάποιος γλωσσολόγος κι ὄχι κάτι ἄλλο, ἀπαιτοῦνται δύο πολὺ σοβαροὶ πυλῶνες-γνώσεις. Ὁ ἕνας λέγεται Ἀρχαῖα Ἑλληνικὴ γλῶσσα, καὶ εἶναι δεδομένον πὼς θὰ τὴν κατέχουν, κι ὁ ἄλλος λέγεται σανσκριτικὴ γλῶσσα, κι ἐπίσης θεωρεῖται αὐτονόητον πὼς θὰ τὴν κατέχουν!

Ὅλα ὅσα σᾶς γράφω ἀφοροῦν φυσικὰ στὰ διεθνῆ πρότυπα.
Γιὰ νὰ ἀναγνωρίζεται κάποιος ὥς γλωσσολόγος, ἀπαιτοῦνται ὁπωσδήποτε περγαμηνές. Ὄχι λόγια τοῦ ἀέρος. Ἤ κάτι ἄλλο, ποὺ ὅμως δὲν τὸν κάνει γλωσσολόγο.
Διότι ἄλλο ὁ πραγματικὸς ἐπιστήμων κι ἄλλο ὁ …κοντινός του.
Δὲν θὰ μποροῦσε γιὰ παράδειγμα κάποιος ποὺ σπούδασε δημοσιογραφία νὰ λέγεται γλωσσολόγος, ἐὰν δὲν κατέχῃ τὴν σανσκριτική. Ἴσως νὰ λαμβάνῃ τίτλους σπουδῶν, ἀλλὰ πάντα μὲ βάσιν τὰ διεθνῆ πρότυπα, δὲν μπορεῖ νὰ διδάξῃ σὲ τμῆμα γλωσσολογίας Ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος.
Συνεπῶς, ἴσως νὰ κατέχῃ τίτλους, ἀλλὰ δὲν κατέχῃ τὸ γνωσιακὸν ἐκεῖνον ἐπίπεδον ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ εἶναι καὶ γλωσσολόγος.  

Κατόπιν τούτου λοιπὸν ἀπεφάσισα νὰ ἀναζητήσω τὶς σπουδὲς τῶν γλωσσολόγων μας καὶ νὰ σᾶς τὶς καταθέσω.
Αὐτὰ ποὺ «ἀνεκάλυψα» δὲν μὲ ἐκάλυψαν.
Βλέπετε, ἕνα πτυχίο ἀγγλικῆς φιλολογίας ἤ γαλλικῆς φιλολογίας ἤ δημοσιογραφίας ἤ γερμανικῆς φιλολογίας ἤ ψυχολογίας ἤ τέλος πάντων ὁ,τιδήποτε σὲ ἄσχετον τομέα, δὲν προεξοφλεῖ πὼς αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἔχουν καὶ τὰ τυπικὰ προσόντα ποὺ προανέφερα.
Διάβασα πολλὰ βιογραφικά. Σχεδὸν ὅλα. (Πλὴν ἐλαχίστων φυσικὰ ποὺ δὲν κατάφερα νὰ βρῶ.)
Ἐὰν ἐξαιρέσουμε κάποιους ἐλαχίστους, οἱ βασικές τους σπουδές, τῶν περισσοτέρων, δὲν ἀφοροῦν στὴν γλωσσολογία. Ἀφοροῦν σὲ ὅλα τὰ παραπάνω πλὴν αὐτῆς. Ἄλλως τὲ κάτι τέτοιο ἀποδεικνύεται ἐμμέσως κι ἀπὸ τὸν τομέα ποὺ διδάσκουν. Ἐὰν δὲν μποροῦν δὲν εἰσέρχονται στὰ πραγματικὰ τμήματα γλωσσολογίας τῶν Φιλοσοφικῶν Σχολῶν. 

Βέβαια, ὑπάρχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, masters καὶ τέλος πάντων διάφορα ἐπὶ πλέον ἐπίπεδα ἐπιμορφώσεως, στὰ ὁποῖα πολὺ πιθανὸν κάποιοι νὰ ἀπέκτησαν μέρος ἤ τὸ ὅλον τῶν βασικῶν προσόντων. Ἀλλά πῶς μπορῶ ἐγώ νά βγάλω συμπέρασμα γιά τό ἐάν εἶναι ἤ ὄχι γλωσσολόγοι, ὅταν διαβάζω πώς ξεκίνησαν ἀπό τήν …Ὁμόνοια  γιά νά καταλήξουν στό Σύνταγμα μέσῳ …Λαμίας;

Ἡ ἔρευνά μου ἀφοροῦσε λοιπὸν σὲ δύο ἐπίπεδα. Τὸ ἔνα στὸ τμῆμα τῶν σπουδῶν τους καὶ τὸ ἄλλο στὸ τμῆμα διδαχῆς τους. (Δὲν ἔχω ἀσχοληθεῖ διόλου μὲ τὰ μεταπτυχιακά τους, διότι συνήθως αὐτὰ γίνονται στὸ ἐξωτερικό. Ἤδη τὰ τμήματα τῶν σχολῶν ἐδῶ ἔχουν μεγάλον ἀριθμὸ μαθημάτων. Δὲν εἶχα τὸν χρόνο νὰ ἀσχοληθῶ καὶ μὲ τὰ ἀλλοδαπά, ἀντίστοιχα τμήματα.)

Θεωρῶντας ἰσότιμα τὰ ΑΕΙ, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔλαβαν κάποιοι τὰ πτυχία τους, τὸ λογικὸ εἶναι νὰ κληθοῦν στὴν συνέχεια νὰ διδάξουν τὸ ἀντικείμενον ποὺ ἐσπούδασαν. Δῆλα δὴ νὰ εἶναι μέλη ΔΕΠ τῶν ἀντιστοίχων τμημάτων Γλωσσολογίας στὰ διάφορα ΑΕΙ. Κάτι τέτοιο ὅμως δὲν συμβαίνει πάντα.
Τί θά πρέπῃ λοιπόν νά συμπεράνω; 
Δύο ἀπαντήσεις μοῦ ἔρχονται στὸν νοῦ.
Ἤ δὲν ἔχουν βρῇ  ἐργασία στὸ ἀντικείμενόν τους, ὁπότε καὶ συμβιβάσθηκαν σὲ κάτι ..λιγότερο. Ἤ…. Ἐδῶ τοὺς καλῶ νὰ μᾶς ἀπαντήσουν μὲ τὸ ἕνα χέρι στὴν καρδιά, καὶ μὲ τὸ ἄλλο στὶς περγαμηνές τους!
Ἐὰν  πληροῦν ἤ ὄχι  τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις, πρὸ κειμένου νὰ ἀπορροφηθοῦν σὲ κάποιο τμῆμα γλωσσολογίας ἤ ἐὰν πληροῦν μέρος τῶν προϋποθέσεων καὶ πρὸς τοῦτο δὲν δύνανται νὰ ἀπορροφηθοῦν σὲ τμήματα γλωσσολογίας.

Τέλος, δὲν μπορῶ νὰ συμπεριλάβω στὴν λίστα τῶν γλωσσολόγων αὐτοὺς ποὺ διδάσκουν σὲ ξένα Πανεπιστήμια, ἀνεξαρτήτως τοῦ γνωστικοῦ τους ἐπιπέδου. Ἐὰν ὑποθέσουμε πὼς κατέχουν πλήρως τὸν τομέα τῆς γλωσσολογικῆς ἐπιστήμης, ἀκυρώνονται διότι δὲν ἔχουν καμμίαν σχέσιν μὲ τὸ Ἑλληνικὸ σύστημα παιδείας, καὶ δὴ τῆς διδαχῆς τῆς γλώσσης στὰ παιδιὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοτικοῦ σχολείου.
Ἀφ΄ ἑνὸς οὐδὲ ἕνα δικαίωμα ἔχουν νὰ ἐκφέρουν ἄποψιν γιὰ βιβλίο Δημοτικοῦ τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων, ἀφ’  ἑτέρου κρίνουν, ἐὰν φυσικὰ ἔκριναν, βάσει γλωσσολογικῆς ἐπιστήμης κι ὄχι βάσει ἀναγκῶν τῶν παίδων. Ἄλλο ἡ γλωσσολογία κι ἄλλο ἡ παιδαγωγική! Καὶ πολὺ περισσότερο ἄλλο ἡ διδαχὴ τῆς μητρικῆς γλώσσης σὲ παιδιά κι ὄχι σὲ ἀλλοδαπούς! (Αὐτὸ ἄς τὸ θυμόμαστε, διότι ἕνα μεγάλο τμῆμα τῶν γλωσσολόγων ἀσχολοῦνται μὲ τὴν διδαχὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης σὲ ἀλλοδαπούς!)

Παραμένοντας λοιπὸν στὰ ὅσα ἔχω ἐντοπίσῃ, τοὺς ἔχω κατατάξῃ στὶς ἐξῇς  «λίστες».

1. Γλωσσολόγοι ποὺ σπούδασαν γλωσσολογία καὶ διδάσκουν σὲ σχολὲς Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, μαθήματα γλωσσολογίας. (Δῆλα δὴ διδάσκουν κάτι ποὺ βασίζεται στοὺς δύο παραπάνω πυλῶνες: ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ σανσκριτική!!!)
2. Γλωσσολόγοι, ποὺ σπούδασαν γλωσσολογία, ἀλλὰ δὲν διδάσκουν σήμερα στὸ ἀντικείμενόν τους.
3. Κάτι ἄλλο, ποὺ δηλώνουν σήμερα γλωσσολόγοι καὶ δὲν διδάσκουν σὲ σχολὲς γλωσσολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς. Διδάσκουν ἀγγλική, γαλλική, γερμανική, ἰταλικὴ γλωσσολογία ἀλλὰ ὄχι Ἑλληνική. Αὐτὸ σημαίνει, ὅπως ἤδη προανέφερα, πὼς ἤ δὲν εἶναι γνῶστες τῶν σανσκριτικῶν, ἤ συμβιβάστηκαν. 
4.  Κάτι ἄλλο, ποὺ δηλώνουν σήμερα γλωσσολόγοι, διδάσκουν σὲ σχολὲς γλωσσολογίας. (Πιθανὸν νὰ καλύπτονται ἀπὸ κάποιο μεταπτυχιακό.)
5. Αὐτοὶ ποὺ οὔτε τὰ βιογραφικά τους ἐνετόπισα,  οὔτε τὶς θέσεις ἐργασίας τους.
6. Διάφοροι ἐκτὸς Ἑλλάδος, τῶν ὁποίων τὸ μάθημα εἶναι ἡ γλωσσολογία, (δὲν ἔχω δείγματα γιὰ τὸ ἐπίπεδον τῶν σπουδῶν τους καθῶς ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ ἐὰν κατέχουν τὴν σανσκριτική), ἀλλὰ δὲν ἔχουν δικαίωμα λόγου στὴν Ἑλληνικὴ ἐκπαίδευσιν. 

Τέλος, πρὶν ξεκινήσω μὲ τὴν παρουσίασιν, θὰ ἐρωτήσω γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὰ ἐξῇς:

 • Πόσοι ἀπό ὅλους αὐτούς, τῶν ὁποίων τό ὄνομα διαβάσαμε μέσα στήν κατάπτυσον ἐκείνην ἐπιστολή, ἔχουν συναινέσει γιά τήν ὑπογραφή τους στό κείμενον; 
 • Πόσοι ἀπό αὐτούς γνώριζαν τό τί θά ὑπέγραφαν; 
 • Πόσοι ἀπό αὐτούς, ἄν κι ἐγνώριζαν  πώς ἡ ἐπιστολὴ ἀφωροῦσε σὲ βιβλίον γραμματικῆς, δέν ἐρωτήθησαν γιά τό ἐάν αὐτό εἶναι κατάλληλον γιά παιδιά δημοτικοῦ; 
 • Πόσοι τέλος πάντων  παρεπλανήθησαν; 
 • Γιατί σήμερα δέν βγαίνουν νά καταγγείλουν αὐτά τά γεγονότα; 
 • Γιατί ἐπιτρέπουν στούς ἑαυτούς τους καί στό πανελλήνιον νά τούς ἀντιμετωπίζῃ ὥς μή σεβομένους τήν γλῶσσα, τήν παιδεία μας καί τήν ἱστορία μας; Θά μπορέσουν ἔστ’ ᾦ γιά μίαν φορά νά ἀντιταχθοῦν στίς ἀποφάσεις καί στήν πίεσιν τῶν πολλῶν καί νά λειτουργήσουν κατά συνείδησιν; Ἤ θά χάσουν τόν σεβασμό καί τόν αὐτοσεβασμό πού μέ τόσον κόπο κέρδισαν;

 Ἐπεὶ δὴ ξέρω πολὺ καλὰ τὸ τὶ γράφω, ἐὰν ἔστ’ᾦ κι ἕνας, μόνον ἕνας, ἔχῃ ἀντιρρήσεις, ὀφείλει νὰ βγῇ καὶ νὰ τὸ καταγγείλῃ! Ἐδῶ διακυβεύονται θέματα ἐθνικοῦ προσδιορισμοῦ! Θά συναινέσουν στό ὁριστικό ξεπούλημα τῆς γλώσσης μας; Καί θά τολμοῦν μετά νά κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας; 

Α. Οἱ γλωσσολόγοι  ποὺ διδάσκουν σὲ τμήματα γλωσσολογίας κι ἔχουν σπουδὲς στὸ Φιλοσοφικὸ τμῆμα τῶν ΑΕΙ μας. Συνεπῶς, βάσει κυρίων σπουδῶν κατέχουν ἀρχαία Ἑλληνικὴ καὶ σανσκριτική γλῶσσα: 

 1. Ἀναγνωστοπούλου Ἕλεναφιλολογία Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, διδάσκει στὸ τμῆμα φιλολογίας, Πανεπιστήμιον Κρήτης, μάθημα γλωσσολογίας.  
  2.  Ἀρχάκης Ἀργύρης, σπουδὲς στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου μὲ μεταπτυχιακὸ στὴν γλωσσολογία, ἐπίσης στὸ Ἀριστοτέλειον. Διδάσκει ὅμως Ἀνάλυσιν τοῦ λόγου καὶ κοινωνιογλωσσολογία, στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
 3. Βελούδης Ἰωάννηςδιδάσκει στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου, μὲ σπουδὲς στὴν φιλολογία, κατεύθυνσιν γλωσσολογίας.
  4. Γιαννάκης Γεώργιος. Ἀπεφοίτησε τὸ 1977 ἀπὸ τὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καὶ ἀσχολεῖται μὲ Ἱστορικὴ γλωσσολογία μὲ ἔμφασιν στὶς ἰνδοευρωπαϊκὲς γλῶσσες.
  5. Γοῦτσος Διονύσιος. Σπούδασε γλωσσολογία στὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν καὶ σήμερα εἶναι διευθυντὴς τοῦ  ἰδίου τμήματος.
  6. Δημελᾶ Ἐλεωνόρα, σπουδὲς στὴν γλωσσολογία τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου καὶ  ὑποψηφία διδάκτωρ γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, στὸ τμῆμα φιλολογίας, μὲ εἰδίκευσιν στὴν μορφολογία.
  7. Θεοδωροπούλου Μαρία, σπούδασε νέα Ἑλληνικὴ φιλολογία καὶ  γλωσσολογία στὸ Ἀριστοτέλειον, ἀλλὰ διδάσκει στὸ τμῆμα Φιλοσοφίας καὶ Παιδαγωγικῆς. κι ἀσχολεῖται μὲ τὴν σχέσιν ψυχισμοῦ καὶ γλώσσης. δὲν ἀναγράφονται ἀναλυτικῶς οἱ σπουδές της καὶ διδάσκει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ  Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, σχολὴ Φιλολογίας.
  8. Θωμαδάκη Εὐαγγελία, Φιλοσοφικὴ σχολή, τμῆμα Φιλολογίας, Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ Δημοκριτείου.
  9. Θεοφανοπούλου-Κοντοῦ Δήμητρα, παρ’  ὅ,τι δὲν βρῆκα τίποτα γύρω ἀπὸ βιογραφικὰ σημειώματα, μπαίνει σὲ αὐτὴν τὴν λίστα διότι διδάσκει (ὀρθότερα ἐδίδασκε) στὸ τμῆμα Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν. (Ἐὰν δὲν ἀπατῶμαι εἶναι συνταξιοῦχος.)
10. Καλοκαιρινὸς Ἀλέξης.  Σπουδὲς στὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν (δίχως πολλὲς διευκρινήσεις) καὶ διδάσκει στὸ τμῆμα Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης γενικὴ Γλωσσολογία.
11. Καρυολαίμου ΜαριλέναἜχει σπουδάσει σύγχρονον λογοτεχνία, ἔκανε καὶ κάτι σπουδὲς στὴν …γαλλικὴ γλωσσολογία, καὶ ἀπέκτησε ἐπάρκεια γιὰ νὰ διδάσκῃ γαλλικά σὲ ξένους! Ἐπίσης ἔχει σπουδάσει τὴν τουρκική. Ἠργάσθῃ ὥς λέκτωρ Γαλλικῆς γλώσσης καὶ τώρα διδάσκει στὸ τμῆμα Βυζαντινῶν καὶ Νεοελληνικῶν σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, τὸ μάθημα τῆς γλωσσολογίας.
12. Κατσούδα Γεωργία, σπούδασε στὸ γμῆμα φιλολογίας, κατεύθυνσις γλωσσολογίας, τῆς Φιλοσοφικῆς σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ καὶ ἐργάζεται στὸ ἐρευνητικὸν τμῆμα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
13.  Κουτσογιάννης Δημήτρης, διδάσκει στὸ τμῆμα φιλολογίας, τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, γλωσσολογία.Τίποτα σὲ βιογραφικό.
14. Κουτσουλέλου Σταματία, τίποτα σὲ βιογραφικόν. Διδάσκει γλωσσολογία, στὸ τμῆμα φιλολογίας, τῆς Φιλοσοφικῆς σχολῆς, τοῦ ΕΚΠΑ.
15. Μαρκόπουλος Θοδωρῆς, σπουδὲς φιλολογίας, κατεύθυνσις γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ, διδάσκει στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
16. Μόζερ Ἀμαλία, τίποτα σὲ βιογραφικόν. Διδάσκει θεωρητικὴ γλωσσολογία καὶ σημασιολογία στὸ ΕΚΠΑ.
17.  Μπέλλα Σπυριδούλα, τίποτα σὲ βιογραφικό. Εἶναι ὅμως στὸ μάθημα Διδακτικῆς καὶ Πραγματολογίας, τοῦ τμήματος Γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ.
18. Παπαναστασίου Γεώργιος, σπούδασε φιλολογία στὸ Ἀριστοτέριον, εἶναι ἐπίκουρος στὸ ΑΠΘ, διδάσκει γλωσσολογία καὶ εἶναι διευθυντὴς  τοῦ Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν.
19. Παναρέτου-Τσίρη Ἑλένηἐπίσης τίποτα ἀπὸ βιογραφικόν. Στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ διδάσκει θεωρητικὴ γλωσσολογία καὶ κοινωνιογλωσσολογία.
20. Παπαζαχαρίου Δημήτρηςσπουδὲς φιλολογίας στὸ Πανεπιστήμιον Κρήτης, διδάσκει στὸ Πανεπιστήμον Πατρῶν στὸ τμῆμα γλωσσολογίας.
21.  Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου Ἄννα,  
ἀρχαιολογία καὶ ἱστορία  στὴν Φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ μεταπτυχιακὰ στὴν γλωσσολογία. Διδάσκει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου.
22. Ρεβυθιάδου Ἀνθή. Ἔχει σπουδάσει στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου. Ἐπίσης διδάσκει σὲ παρεμφερὲς τῶν σπουδῶν της ἀντικείμενον.
23. Ρούσσου Ἄννα,  σπούδασε φιλολογία, κατεύθυνσις γλωσσολογίας, στὴν Φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διδάσκει στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, τὸ μάθημα τῆς γλωσσολογίας.
24. Σπυρόπουλος Βασίλειος, Διδάσκει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας  ὥς λέκτωρ, τοῦ ΕΚΠΑ. Βιογραφικὸν δὲν ἔχω.
25. Τσοχατζίδης Σᾶββας,  διευθυντὴς τοῦ τμήματος γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ. Βιογραφικὸν δὲν ἔχω.
26. Χαραλαμπάκης Χριστόφορος,  Καθηγητὴς γλωσσολογίας τοῦ τμήματος φιλολογίας, τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ. Σπούδασε στὴν ἴδια σχολή. 

 Μία σημείωσις γιὰ  ὅλους τοὺς παραπάνω, ποὺ ταὐτοχρόνως εἶναι κι ἐρώτημα.
Γιατί κάποιοι δηλώνουν πώς σπούδασαν φιλολογία μέ κατεύθυνσιν γλωσσολογίας; Μήπως γιά νά διευκρινίσουν κάτι ἰδιαίτερον; Καί τί; 

Β. Γλωσσολόγοι ποὺ εἶτε δὲν ἔχουν σπουδὲς στὰ τμήματα φιλολογίας (μὲ κατεύθυνσιν γλωσσολογίας) τῶν ΑΕΙ, τῶν σχολῶν φιλοσοφικῆς, εἶτε δὲν διδάσκουν στὴν Ἑλλάδα, εἶτε δὲν διδάσκουν στὰ τμήματα γλωσσολογίας, γιὰ τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται πὼς ἔχουν τὰ ἀπαραίτητα προσόντα.
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ μάλιστα σὲ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν κι ἐργάζονται ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἔχω νὰ προσθέσω ἐπίσης, τὴν ἀδυναμία τους καὶ τὴν μὴ δικαιοδοσία τους, γιὰ τὴν ἐκφορὰ λόγου, καθῶς ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ ἀνήθικον τῆς συμμετοχῆς τους, ὥς ὑπογράφοντες, σὲ κείμενον ποὺ ὑποστηρίζει κάτι ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνονται!

Ἐὰν κρίνουν τὸ βιβλίο τῆς Φιλιππάκη γλωσσολογικῶς, πολὺ πιθανὸν νὰ στέκῃ!
Ἀλλὰ ἐδῶ δὲν μᾶς ἀφορᾷ ἡ γλωσσολογικὴ εὐστάθεια ἑνὸς κειμένου ἀλλὰ ἡ παιδαγωγικὴ καὶ γραμματικὴ εὐστάθεια.  Καὶ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα δὲν ἔχουν δικαίωμα λόγου! Ὄχι ὥς γλωσσολόγοι, ἀλλὰ ὥς δάσκαλοι ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως.
Μίας ἐκπαιδεύσεως, ποὺ παραλαμβάνει παιδιά, τὰ ὁποῖα γνωρίζουν τὴν γλῶσσα ἀπὸ τὴν μητέρα τους καὶ τὸ οἰκογενειακό τους περιβᾶλλον καὶ καλοῦνται νὰ μάθουν νὰ τὴν μεταφέρουν στὸ χαρτί!
Μὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο τὰ παιδιὰ ἐπιστρέφουν στὴν πρὸ ἐπαναστάσεως περίοδον, ποὺ ὅλοι ἦταν ἀγράμματοι καὶ συνεπῶς ἴσοι!
Σωστά; Κι ἐὰν ὄχι ἄμεσα, συντόμως… Ἤ καί σέ αὐτό κάνω λάθος;

 1. Ἀγαθοπούλου Ἑλένη, ἀγγλικὴ φιλολογία, Ἀριστοτέλειον, ὅπου καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα ὥς ἐπίκουρος. 
 2. Ἀγγουράκη Γεωργία, ἀγγλικὴ φιλολογία, Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν. Διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον Κύπρου, τμῆμα Βυζαντινῶν καὶ Νεοελληνικῶν Σπουδῶν.  
 3. Ἀθανασιάδου Ἀγγελική,  ἀγγλικὴ φιλολογία, Ἀριστοτέλειον, ὅπου καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα. 
 4. Ἀλεξιάδου Ἄρτεμις, μᾶλλον ἀγγλικῆς φιλολογίας κι αὐτή, ἐὰν κρίνω ἀπὸ τὸ τμῆμα ποὺ διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον τῆς Στουτγκάρδης. 
 5. Ἀλεξοπούλου Θεοδώρα, ἀγγλικῆς φιλολογίας, διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Cambridge.
 6. Ἀναστασιάδη-Συμεωνίδου Ἄννα, φιλοσοφική σχολὴ Ἀριστοτέλειον, τμῆμα γαλλικῆς φιλολογίας, διδάσκει στὸ τμῆμα φιλοσοφίας Ἀριστοτελείου.  (Μᾶλλον στὸ τμῆμα γαλλικῆς.)
 7. Ἀνδρουλάκης Γεώργιος, φιλολογία, Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν,  διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλίας, τμῆμα παιδαγωγικῶν.
 8. Ἀνδρουτσόπουλος Γιάννης, Γερμανικῆς φιλολογίας, διδάσκει γερμανικὴ γλωσσολογία καὶ γλωσσολογία τῶν μέσων.
 9.  Ἀντωνοπούλου Ἑλένη.  Σπουδὲς στὸ φιλολογικὸ τῆς Φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν, ἀλλα διδάσκει στὸ τμῆμα ἀγγλικῆς φιλολογίας.
10.  Ἁρμοστῆ Σπῦρος, σπούδασε κλασσικὴ φιλολογία, στὸ Πανεπιστήμιον Κύπρου, μὲ μεταπτυχιακὸ στὴν κλασσικὴ γλωσσολογία Εἶναι ἐρευνητὴς τοῦ  Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου. Δὲν διδάσκει κάπου.
11. Βασιλάκη Εὐγενία, διδάσκει τὸ μάθημα «Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἡ διδακτική της» στὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλίας.   (βιογραφικὸ δὲν βρῆκα.)
12. Βασιλάκη Σοφία,  κάτι σὲ παιδαγωγικὰ διδάσκει, (τὰ γαλλικά μου εἶναι φτωχότατα).
13. Βαρλοκῶστα Σπυριδούλα, σπούδασε φιλοσοφία, παιδαγωγικὴ καὶ ψυχολογία καὶ διδάσκει ψυχογλωσσολογία.
14.  Βοσκάκη Οὐρανία (Ῥάνια), Βιογραφικὸ πουθενά. Ἐρευνήτρια, σὲ κάποιο πρόγραμμα. καὶ κατὰ πάσᾳ πιθανότητα τῆς ἀγγλικῆς φιλολογίας.
15. Γαβριηλίδου Ζωή,σπούδασε φιλολογία στὸ Ἀριστοτέλειον καὶ σήμερα διδάσκει, ὥς ἀναπληρώτρια καθηγήτρια στὸ τμῆμα Ἑλληνικῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
16. Γαλαντόμος Ἰωάννης, ἀπόφοιτος τμήματος φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Διδάσκει στὸ  τμῆμα Μεσογειακῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου. (Γνωστικὸν ἀντικείμενον Γλωσσολογία, διδασκαλία δευτέρας ξένης γλώσσης. Μεγάλη ἐμπειρία στὴν διδαχὴ τῆς Ἑλληνικῆς στοὺς μετανᾶστες!!!!!)
17. Γεωργακόπουλος Θανάσης, σπουδὲς στὴν γερμανικὴ φιλολογία, διδάσκει στὸ τμῆμα γερμανικῆς φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου.
18. Γεωργαλᾶ Εὐθυμία (Ἔφη),  ἱστορικὴ γλωσσολογία. Ἐρευνήτρια τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης.
19. Γεωργαλλίδου Μαριάνθη, σπούδασε ἀγγλικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει «γλῶσσα καὶ κοινωνία» στὸ Πανεπιστήμιον Αἰγαίου.
20. Γιαννακίδου Ἀναστασία, τμῆμα φιλολογίας Ἀριστοτελείου, διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Σικάγου. Τί;  Δὲν κατάφερα νά μάθω.
21. Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα, φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, μὲ μεταπτυχιακὲς εἰδικεύσεις σὲ ἄλλες γλωσσολογίες.  Ἐπίκουρη καθηγήτρια Ἰταλικῆς καὶ Ἰσπανικῆς γλώσσης στὸ ΕΚΠΑ.
22.  Γρίβα Ἑλένη, σπουδὲς στὴν ἀγγλικὴ καὶ στὴν ἰταλικὴ φιλολογία. Διδάσκει περὶ ἀγγλικῆς γλώσσης στὴν δημοσία ἐκπαίδευσιν.
23. Δελβερούδη Ῥέα,  γαλλικὴ φιλολογία, διδάσκει στὸ τμῆμα γαλλικῆς γλώσσης καὶ φιλολογίας.
24. Δενδρινοῦ Βασιλική, ἀγγλικῆς φιλολογίας, διδάσκει κοινωνιολογία τῆς γλώσσης καὶ τῆς ξενογλώσσου ἐκπαιδεύσεως. (Ἴσως νὰ μοῦ ἔχῃ διαφύγει κάποιος τίτλος σπουδῶν της.)
25.  Δημητρακοπούλου Μαρία. Δὲν βρέθηκε κανένα στοιχεῖο της, παρὰ μόνον πὼς ἐργάζεται στὸ Κέντρον Ἑλληνικῆς Γλώσσης, στὸν τομέα  Στηρίξεως καὶ Προβολῆς, ὥς ἀποσπασμένος …ἐκπαιδευτικός!!!
26. Διατσέντος Πέτρος,  σπούδασε κοινωνιολογία, Πάντειον Πανεπιστήμιον,. Ἔχει ἐπίσης σπουδάσει ἱστορία καὶ πολιτισμό, κι ἔχει εἰδικευθεῖ στὴν διδασκαλία ξένης γλώσσης.
27. Εὐθυμίου Ἀγγελική, διδάσκει στὸ τμῆμα Ἀνθρωπιστικῶν καὶ Κοινωνικῶν ἐπιστημῶν τοῦ Δημοκριτείου.  Γνώσεις γύρω ἀπὸ τὴν διδακτικὴ τῆς γλώσσης, κοινωνιολογία, γενικὴ γλωσσολογία. Ἀλλὰ δὲν ἀναφέρονται οἱ τίτλοι σπουδῶν της. Συμπεράσματα βγάζω μόνον ἀπὸ τὸ τμῆμα τῆς σχολῆς ποὺ διδάσκει.
28. Holton David, Δαυΐδ . Διδάσκει νέα Ἑλληνικὴ στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Cambridge. (Βέβαια, τὸ καλλίτερον μὲ αὐτὸν δὲν τὸ γνωρίζετε! Εἶναι συν-συγγραφέας τοῦ βιβλίου τῆς Φιλιππάκη γιὰ τὴν ἐκμάθησιν στοὺς ἀλλοδαποὺς τῆς Ἑλληνικῆς γραμματικῆς. Οὐσιαστικῶς, εἶναι αὐτός, ποὺ μαζὺ μὲ τὴν Φιλιππάκη, ἔφτιαξαν ἕνα σύγγραμα γιὰ μὴ Ἕλληνες καὶ τραβοῦν νὰ τὸ διδάξουν σὲ Ἕλληνες. 

Ἰδοῦ καὶ τὸ βιβλίο τους:(ἀπὸ ἐδῶ)) Ὅμως δὲν μᾶς ἀφορᾷ! Εἶναι σκέτο ἐκτὸς Ἑλλάδος!29.  Θεοδορωπούλου Εἰρήνη, σπουδὲς φιλολογίας καὶ γλωσσολογίας,. Διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Κατᾶρ, τμῆμα κοινωνιογλωσσολογίας.  Δὲν ἀντιλαμβάνομαι τὸ πῶς μία καθηγήτρια στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Κατᾶρ ἔχει γνώσεις, ἀντίληψιν καὶ ἄποψιν γιὰ τὴν γραμματικὴ τοῦ δικοῦ μας Δημοτικοῦ. Ἄς τῆς πῇ κάποιος πὼς ἄλλο ἡ γλωσσολογία κι ἄλλο ἡ γραμματικὴ τῆς γλώσσης γιὰ παιδιὰ Δημοτικοῦ. (Δὲν γνωρίζω ἐπίσης ἐὰν εἶχε διαβάσει τὸ κείμενον ποὺ φέρεται νὰ ὑπέγραψε!!!)
30. Ἰακώβου Μαρία. Ἀγνώσττων λοιπῶν στοιχείων. Διδάσκει «Διδακτικὴ τῆς Γλώσσης» στὸ τμῆμα Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου.|
31.  Ἰατρίδου Σαβίνα,  διδάσκει στὴν σχολὴ γλωσσολογίας τοῦ Μ.Ι.Τ.
32. Jozeph  Brian Κι αὐτὸς δὲν γνωρίζω πῶς μᾶς προέκυψε. Ἐπίσης δὲν γνωρίζω τὸ ποῦ βασίζει τὴν παρέμβασίν του, διότι ἀσχολεῖται μὲ ἄλλους τομεῖς κι ὄχι μὲ τὸν τρόπο διδαχῆς τῆς γλώσσης στὰ παιδιὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.
33. Καϊναδᾶ Εὔβοια. Διδάσκει στὰ ΤΕΙ τῶν Πατρῶν.
34. Κακριδῆ-Φερράρι  Μαρία (Μάρω).   Διδάσκει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας «κοινωνιογλωσσολογία καὶ ἀνάλυσιν λόγου». Τὸ βιογραφικό της δὲν εὑρέθῃ κάπου. (Κι ἔχει ἕνα γνωστότατον ὄνομα… Νά σημαίνῃ κάτι αὐτό;)
35. Κακαρίκος Κωνσταντῖνος Τίποτα ἀπὸ βιογραφικό! Στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ποὺ τὸν ἀνεζήτησα δὲν τὸν βρῆκα. Ἴσως νὰ μὴν εἶναι ἐνημερωμένη ἡ ἱστοσελίδα τους. Ἐπίσης, ἐδῶ, βρῆκα τὴν ἐπίβλεψίν του σὲ βιβλίο γιὰ ἐκμάθησιν γλώσσης σὲ παλιννοστοῦντες κι ἀλλοδαπούς. Πρέπει νὰ ἔχῃ κάποιαν σχέσιν μὲ τὸ τμῆμα ψυχολογίας. (Ἡ σελιδα δὲν μοῦ ἄνοιγε.)
36. Καμαρούδης ΣταῦροςΤίποτα ἀπὸ βιογραφικό! Ὁμοίως μὲ τὸν προηγούμενον. Δὲν γνωρίζω τίποτα γιὰ τὸ τμῆμα ποὺ διδάσκει.
37.  Κανάκης Κῶσταςἀγγλικὴ φιλολογία ΕΚΠΑ, διδάσκει στὸ τμῆμα Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας καὶ Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Αἰγαίου! («Γλῶσσα, Φῦλο καὶ σεξουαλικότητα»!!!)
38.  Κᾶππα Ἰωάννα, γερμανικὴ φιλολογία. Διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης!
39. Καραντζόλα Ἑλένη, ἀγνώστων σπουδῶν. Διδάσκει στὸ τμῆμα Μεσογειακῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης. (Ὄχι σὲ τμῆμα γλωσσολογίας.)
40. Καρατσαρέας Πέτρος,  περὶ σπουδῶν του δὲν ἀναφέρονται καὶ πολλά. Διδάσκει ὅμως στὸ Ἀνοικτὸν Πανεπιστήμιον Κύπρου, τὸ ὁποῖον ἔχει πολλὰ τμήματα σπουδῶν, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τμῆμα γλωσσολογίας.  Αὐτὸς ὅμως διδάσκει Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ  λογοτεχνία.
41. Καρούσου-Φωκᾶ Ῥεγγίνα, διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Cambringe στὸ τμῆμα συγχρόνων καὶ μεσαιωνικῶν γλωσσῶν.
42.  Κατῆ Δήμητρα, σπουδὲς στὴν ψυχολογία καὶ τὴν  παιδαγωγική. Διδάσκει Ψυχολογία τῆς γλωσσικῆς καὶ νοητικῆς Ἀναπτύξεως στὸ τμῆμα ἐκπαιδεύσεως καὶ ἀγωγῆς στὴν προσχολικὴ ἡλικία τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
43.  Κατσιμαλῆ Γεωργία, μὰ ΤΙΠΟΤΑ δὲν βρῆκα ἐπίσης!  Γνωστικόν της ἀντικείμενον, κατὰ πῶς ἀναφέρεται στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, Γενικὴ γλωσσολογία, Σύνταξις, Διδακτική. Ἀδυνατῶ νὰ βρῶ ὅμως βιογραφικό της.
44. Κατσογιάννου Μαριάννα,  τμῆμα Βυζαντινῶν καὶ νεοελληνικῶν σπουδῶν, Πανεπιστήμιον Κύπρου. Σπουδὲς στὴν γαλλικὴ κι Ἑλληνικὴ φιλολογία στὸ ΕΚΠΑ. Μεγάλη ἐμπειρία στὴν γαλλικὴ γλῶσσα.
45. Κεχαγιᾶς Ἀξιώτης (Ἄκης), διδάσκει ἐκτὸς Ἑλλάδος  (University College London) Οἱ σπουδές του εἶναι μᾶλλον στὴν ἀγγλικὴ φιλολογία.
46. Κονδύλη Μαριάννα. Στὸ παιδαγωγικὸν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, τμῆμα Ἐπιστημῶν τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τῆς ἀγωγῆς στὴν προσχολικὴ ἡλικία,  μὲ γνωστικὸν ἀντικείμενον:  «Kοινωνιογλωσσική θεωρία καὶ ἐφαρμογὲς γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς γλώσσης στὴν προσχολικὴ έκπαίδευσιν»!
47. Κορδώνη Βάλια. Εἰδικεύεται  στὴν αὐτόματον μετάφρασιν καὶ ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ γλωσσολογία τῶν ὑπολογιστῶν. Τὸ τμῆμα ποὺ διδάσκει μὲ προβληματίζει καὶ εἶναι ἀντίστοιχον τῶν σπουδῶν της. (Πληροφορική.) Διδάσκει ἐκτὸς Ἑλλάδος!
48.  Κούστα Σταυρούλα, τίποτα  δὲν βρήκαμε! Μὰ τίποτα! Μόνον κάτι ἐργασίες της στὸ ζήτημα τῆς διγλωσσίας. (Cambridge).
49. Κουτούπη-Κητὴ Ἐλισάβετ, ἀγγλικὴ φιλολογία. Διδάσκει στὸ τμῆμα ἀγγλικῆς φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου.
50 Λαζαρίδου-Χατζηγώγα Δήμητρα, ἐρευνήτρια σὲ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου  Queen Mary. Δὲν ἔχω βρεῖ τίτλους σπουδῶν. Ἐκτὸς Ἑλλάδος!
51. Λαμπροπούλου Σοφία. Ἀπόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρῶν, τμῆμα φιλολογίας. Διδάσκει σὲ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ Prifysgol Bangor Univercity, ἀλλὰ διδάσκει κάτι κοινωνιογλωσσολογίες καὶ ἀγγλικὰ καὶ λόγο. Ἐκτὸς Ἑλλάδος.
52. Λασκαράτου Χρυσούλα, ἀγγλικὴ φιλολογία τὴν ὁποίαν καὶ διδάσκει στὸ ΕΚΠΑ.
53. Λέγγερης Ἄγγελος, ἀγγλικὴ φιλολογία, διδάσκει στὸ τμῆμα ἀγγλικῆς φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου.
54. Lechner Winfried, Γερμανικὴ φιλολογία… Διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ ΕΚΠΑ.
55. Λεκάκου Μαρίκα, τίποτα σὲ βιογραφικό…Γενικῶς διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον Ἰωαννίνων καὶ ὑποψιάζομαι τὸ τμῆμα φιλολογίας. Ἀλλὰ δίχως στοιχεῖα τίθεται στὴν ἀναμονή! (Σὲ κάποια λίστα καθηγητῶν ἀναφέρεται ὥς φιλόλογος γλωσσολόγος. Ἀλλὰ περισσότερα δὲν ἔχω ἐντοπίσει.) Στὸ τμῆμα γλωσσολογίας πάντως δὲν βρῆκα τὸ ὄνομά της.
56.  Mackridge Peter , καθηγητὴς νέων Ἑλληνικῶν, τμῆμα γλωσσολογίας. Ὁμοἰως ὅμως συν-συγγραφέας τῆς ἄνωθι γραμματικῆς.
 Δῆλα δὴ διόλου ἄσχετος μὲ τὴν προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς λατινικῆς γραφῆς στὰ Ἑλληνόπαιδα!
57. Μακρῆ-Τσιλιπάκου Μαριάνθη, ἀγγλικὴ φιλολογία, Ἀριστοτέλειον.
58.  Μανουηλίδου Χριστίνα, σπουδὲς στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Ἐδῶ ὅμως κάτι μὲ …πονήρεψε!!! Στὸ βιογραφικό της διαβάζω πολλὰ γιὰ νευροψυχολογία, ψυχολογία καὶ κάτι ἐνδιάμεσα. Διδάσκει ψυχονευρολογία, νευρογλωσσολογία, σχέσεις γλώσσης καὶ μνήμης ἐργασίας…
59. Μαρίνης Θεόδωρος, γερμανικὴ φιλολογία.
60. Μαρκόπουλος Γεώργιος, τίποτα σὲ βιογραφικό… Στὸ τμῆμα γλωσσολογίας ποὺ τὸν ἀνεζήτησα δὲν τὸν …συνήντησα. Ἴσως νὰ διδάσκῃ σὲ κάποιο ἄλλο τμῆμα ἤ νὰ μὴν τὸν ἔχουν καταγράψει. (Γενικῶς τὸ ΕΚΠΑ δὲν ἔχει μεγάλες δυνατότητες ἐρεύνης στὰ βιογραφικά γιὰ καθηγητές του.)
61. Μάρκου Βασιλική, τίποτα σὲ βιογραφικό Ὅσο κι ἐὰν ἔψαξα! Οὔτε βιογραφικό, μὰ οὔτε καὶ κάποια θέσις μέσα τὸ ΕΚΠΑ.
62. Μαρμαρίδου Σοφία, ἀγγλικὴ φιλολογία στὸ ΕΚΠΑ.
63. Μαστροπαύλου Μαρία, διδάσκει ψυχογλωσσολογία στὸ Πανεπιστήμιον Ἰωαννίνων. (Σὲ βιογραφικὸν τίποτα!)
64. Μαυρέας Δημήτρης, τίποτα σὲ βιογραφικό…. Ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ διάφορα θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς ὥς δευτέρας ξένης γλώσσης. Ἀλλὰ τίποτα περισσότερο! Πάντως στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ δὲν τὸν ἐνετόπισα.
65. Μελισσαροπούλου Δήμητρα, σπουδὲς στὴν φιλολογία,  τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, σχολὴ Ἀνθρωπιστικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν καὶ διδάσκει γλωσσολογία στὸ τμῆμα Νεοελληνικῶν Διαλέκτων τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
66.  Merchant  Jason, Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει διότι διδάσκει στὸ Σικάγο.
67. Μικρὸς Γεώργιος, Ἰταλικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει στὸ τμῆμα Ἰταλικῆς φιλολογίας τοῦ ΕΚΠΑ.
68. Μιχελιουδάκης Δημήτριος, τίποτα σὲ βιογραφικό… Ἔχω τὴν ἀμυδρὰ ὑποψία πὼς κι αὐτὸς τῆς ἀγγλικῆς εἶναι.
69.  Μοσχονᾶς Χρῆστος, διδάσκει στὸ τμῆμα Ἐπικοινωνίας καὶ Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.  (Δημοσιογράφος;;;;;)
70. Μπαλάση Εὐδοκία, Γερμανικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ ΕΚΠΑ.
71. Μπαλτατζάνη Μαρία,  διδάσκει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ  Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Οἱ σπουδές της εἶναι ὅλες ἐκτὸς Ἑλλάδος.
72. Μωϋσιάδης Θεόδωρος, κέντρον λεξικολογίας. Δὲν τὸν βρῆκα κάπου ὤς καθηγητή.
73.  Νενοπούλου Ἀντωνία, γαλλικὴ φιλολογία. Εἰδικότης στὶς μεταφράσεις! Διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ Ἀριστοτελείου.
74.  Νικηφορίδου Βασιλική, ἀγγλικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ ΕΚΠΑ.
75.  Νικολαΐδου Αἰκατερίνη, ἀγγλικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ  Ἀριστοτελείου.
76.  Νικολοῦ Καλομοίρα τίποτα, τίποτα, τίποτα σὲ βιογραφικόν.  Διδάσκει στὸ τμῆμα Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου φωνητικὴ καὶ φωνολογία.
 77. Ντίνας Κώστας, γνωρίζει ῥουμάνικα, τούρκικα, βουλγάρικα. Πτυχίον φιλολογίας Ἀριστοτελείου. Διδάσκει ὅμως στὴν Παιδαγωγικὴ σχολὴ καὶ στὸ τμῆμα Νηπιαγωγῶν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας. (Βιογραφικὸν δὲν ἀνεκἀλυψα κάπου!)
78. Ξυδόπουλος Γεώργιος, σπούδασε γαλλικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
79.  Παπαδοπούλου Δέσποινα, σπουδὲς στὴν γλωσσολογία καὶ στὴν ψυχογλωσσολογία/νερυογλωσσολογία (ἰατρικὴ κατεύθυνσις). Ἔχει διδάξει μαθήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν «διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς ὤς ξένης γλώσσης»
80. Παναγιωτίδης Φοῖβος, τίποτα σὲ βιογραφικόν! Στὸ Πανεπιστήμιον Κύπρου ὑπάρχει τμῆμα Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν καθῶς ἐπίσης καὶ τμῆμα γλωσσολογίας. Δὲν γνωρίζω ὅμως τίποτα γιὰ τὸν Παναγιωτίδη.
81. Παντελίδης Νίκος, τίποτα σὲ βιογραφικό. Στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ δὲν τὸν βρῆκα.
82.  Πετρούνιας Εὐάγγελοςτίποτα σὲ βιογραφικό. Στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ δὲν τὸν ἐνετόπισα.
83. Πολίτης Περικλῆς, φιλοσοφικὴ Ἀριστοτελείου. Διδάσκει δημοσιογραφικὸν λόγο, διαφήμισιν καὶ ἐπικοινωνία. Δημοσιογραφικὸ τμῆμα τῆς σχολῆς δῆλα δή. Ὄχι γλωσσολογικόν! 
84. Πούλιος Ἀπόστολος, τίποτα σὲ βιογραφικόν!!! Ἐπίσης δὲν τὸν ἐνετόπισα στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ.
85. Πουλοπούλου Μαρία διδάσκει στὸ τμῆμα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης τὸ μάθημα «ἡ Ἑλληνικὴ ὥς ξένη γλῶσσα»!!!
86. Προφίλη Ὄλγα, ἐπίσης τίποτα σὲ βιογραφικό!!! Στὴν Grenoble ὅμως ποὺ διδάσκει, κάτι σὲ …γαλλικὴ φιλολογία μοῦ θυμίζει. Εἶναι ἐκτὸς Ἑλλάδος!
87. Ῥάλλη Ἀγγελική,  Τὸ τμῆμα τοῦ ὁποίου προΐσταται εἶναι τὸ Ἐργαστήριον Νεοελληνικῶν διαλέκτων. Ἐπίσης, δὲν γνωρίζω τὸ εἶδος τῶν σπουδῶν της. (Εἶναι ὅλες ἐκτὸς Ἑλλάδος.)
88. Σανουδάκη Ἄννα, ἔχει σπουδάσει ἀγγλικὴ φιλολογία, (διγλωσσία) καὶ ἔχει ἐπίσης σπουδὲς στὴν ψυχολογία. Βασικὸν πτυχίον «Ἑλληνικῆς Γλώσσης καὶ Λογοτεχνίας». Διδάσκει μαθήματα σχετικὰ μὲ διγλωσσία παιδιῶν καὶ γενικῶς διγλωσσία. (Bangor)  Ἐκτὸς Ἑλλάδος.
89. Σβώρου Σωτηρία (Ῥούλα), εἶναι ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ δὲν γνωρίζει τίποτα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία!!! (San Jose State University)
90. Σελίμης Εὐστάθιος,  Διδάσκει στὸ τμῆμα παιδαγωγικῶν, τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. (Πλατφόρμα ἀσύγχρονης ἐκπαίδευσης, λέγεται τὸ τμῆμα). Ἀπὸ μίαν λίστα πτυχιούχων ποὺ βρῆκα, φέρεται ὥς πτυχιοῦχος φιλολογίας Ἀριστοτελείου.
91. Σηφιανοῦ Μαρία, ἀγγλικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ  ΕΚΠΑ.
92. Σπαθᾶς Γεώργιος,  ἀγγλικὴ γλωσσολογία. Ἀλλα εἶναι ἐκτὸς Ἑλλάδος! (Στουτγκάρδη)
93.  Στάμου Ἀναστασία,  διδάσκει στὸ τμῆμα Νηπιαγωγῶν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας, κάτι σὲ κοινωνιογλωσσία.
94.  Σφακιανάκη Ἄννα, Δὲν βρῆκα τὸ βιογραφικό της, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν ἰδίαν στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ.
95. Τᾶντος Ἀλέξανδρος, Διδάσκει στὸ ΑΠΘ εἰσαγωγὴ στὴν ὑπολογιστικὴ γλωσσολογία.
96. Τερκουράφη Μαρία,  ψυχογλωσσολογία, Ἰλλινόις…
97.  Τερζῆ Ἀρχόντω, ΤΕΙ Πατρῶν. Δὲν ἔχω βρεῖ κάτι περισσότερο!
98.  Τζακώστα Μαρίνα, παιδαγωγικὸ τμῆμα προσχολικῆς ἐκπαιδεύεσεως, τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης. Βιογραφικὸ δὲν βρῆκα!
99.  Τζανιδάκη-Kreps, Δήμητρα. Εἶναι στὸ τμῆμα νεοελληνικῶν σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ  Reading. Ἐκτὸς Ἑλλάδος! Ἄρα δὲν τῆς πέφτει λόγος!
100.  Τοπιντζῆ Νίνα, διδάσκει φωνολογία στὸ Πανεπιστήμιον τῆς Λειψίας.(Βιογραφικὸ ἀναλυτικὸ δὲν βρῆκα.) Ἐκτὸς Ἑλλάδος ἐπίσης!
101. Τσαγκαλίδης Ἀναστάσιος,  δὲν τὸν βρῆκα στὸ τμῆμα τῆς γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ. 
102. Τσιμπλῆ Μαρία Ἰάνθη,  καθηγήτρια ἀγγλικῆς γλώσσης καὶ φιλολογίας,  ὑπεύθυνος σχολείου νέας ἑλληνικῆς γλώσσης.
103. Τσιπλάκου Σταυρούλα,  διδάσκει ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ λογοτεχνία, στὸ ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιον Κύπρου. Βιογραφικὸ δὲν βρῆκα!
104. Τσόκογλου Ἀγγελική,  δὲν βρῆκα βιογραφικό, ἀλλὰ οὔτε τὴν ἐνετόπισα στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ.
105. Τσολακίδης Συμεών,    γιὰ τὸν ὁποῖον δὲν μπόρεσα ἐπίσης νὰ βρῶ κάποιο βιογραφικὸ σημείωμα. Στὸ Πανεπιστήμιον ὅμως ποὺ διδάσκει ( Frederick) δὲν βρῆκα τμῆμα γλωσσολογίας.  Ἐπίσης εἶναι ἐκτὸς Ἑλλάδος!
106.  Τσούλας Γεώργιος,  δὲν  κατάφερα νὰ ἐντοπίσω βιογραφικό του. (Πανεπιστήμιον York) Ἐκτὸς Ἑλλάδος!
107.  Φραντζῆ Κατερίνα, ἔχει σπουδάσει στὸ τμῆμα πληροφορικῆς καὶ τηλεπικοινωνιῶν τοῦ  ΕΚΠΑ καὶ διδάσκει ὑπολογιστικὴ γλωσσολογία. (Γιὰ δημοσιογράφος ξεκίνησε….;;;)
108. Φωτιάδου Γεωργία,  οὔτε βιογραφικό της ἐνετόπισα ἀλλὰ οὔτε καὶ στὸ τμῆμα τῆς γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ μπόρεσα νὰ τὴν βρῶ. 
109. Χαιδᾶ Ἀνθή, δημοσιογραφία ξεκίνησε νὰ σπουδάσῃ! Δὲν τὴν βρῆκα στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ.
110.  Χατζησαββίδης Σοφρώνης, Ἀπόφοιτος τμήματος κλασσικῶν σπουδῶν τοῦ ΑΠΘ, φιλοσοφική, μὲ μεγάλη ἐμπειρία στὰ παιδαγωγικά.
111.  Χειλᾶ-Μαρκοπούλου Δέσποινα, Δὲν τὴν ἔχω ἐντοπίσει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ. (Τὴν ἔχω ὅμως ἐντοπίσει σὲ πολλὲς συνεργασίες μὲ τὴν Φιλιππάκη.)
112.   Χονδρογιάννη Μαρία, Λέκτωρ, τμήματος Ὑπολογιστῶν κι ἐπιστήμης λογισμικοῦ, στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Westminster. (Ἐκτὸς Ἑλλάδος!)
113. Χρύσου Μάριος. Βιογραφικὸ δὲν ἔχω βρεῖ ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸν ἴδιον στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ.
114.  Ψάλτου Joycey Ἀγγελική, Ἀγγλικῆς φιλολογίας, καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ ΑΠΘ.  

Μπορεῖτε λοιπόν ἐσεῖς φίλοι μου νά μοῦ ἀπαντήσετε στό ποιοί «γλωσσολόγοι» εἶναι γλωσσολόγοι; 
Διότι ἐγὼ δὲν μπορῶ….

Φιλονόη.  

Σημείωσις

 Ἐὰν κάποιο ὄνομα δὲν ἐμφανίζεται στὴν σωστὴν λίστα, ζητῶ τὴν κατανόησίν σας. Δὲν εἶχα ὅλα τὰ στοιχεῖα σὲ κάποιες περιπτώσεις. Ἄς μὲ ἐνημερώσουν κι ἐγὼ δεσμεύομαι νὰ κάνω τὶς ἀπαραίτητες διορθώσεις.

Ἡ παραπάνω ἐργασία-ἔρευνα μοῦ πῆρε ἀρκετὸν χρόνο.
Δὲν ἦταν εὔκολο νὰ ἀναζητήσω, νὰ μελετήσω καὶ νὰ κρατήσω σὲ ἀντίγραφο τὰ βιογραφικὰ καὶ τὶς θέσεις ἐργασίας 140 προσώπων. Ἐὰν δὲν μὲ βοηθοῦσαν ὁ Γιῶργος καὶ ἡ Μαρία, αὐτὸ ποὺ διαβάζετε σήμερα θὰ καθυστεροῦσε μερικὲς ἑβδομάδες ἀκόμη. Τοὺς εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδιᾶς!!!!  Καθῶς ἐπίσης καὶ τὸν Ἀντώνη γιὰ τὶς πολύτιμες συμβουλές του. 

 φωτογραφία

Σχετικὰ θέματα:

Ἀλλάζουν τώρα καί τήν Ἑλληνική γραμματική…;

Τελικά… δέν μᾶς ἔδωσαν οἱ Φοίνικες τό ἀλφάβητο;;

Ὅταν οἱ δάσκαλοι ἐπισήμως συνεργοῦν στὴν πνευματική μας δολοφονία!

Τὰ Ἑλληνικὰ εἶναι τραγούδι!

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ δημοτικὰ τῆς Βρετανίας!!

Τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά θεραπεύουν τήν δυσλεξία

Μια άλι πρότασι για τιν ελινικί γλόσα

Ἁπλοποίησις γλώσσης; Εὐχαριστῶ, δέν θά πάρω!

Ὁδηγίες (γλωσσικὲς) προς δημοσιογράφους!

πρώτη δημοσίευσις 20 Σεπτεμβρίου 2012

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

29 thoughts on “Ποιοί «γλωσσολόγοι» εἶναι γλωσσολόγοι;

 1. εντελώς τυχαία είδα και διάβασα το παρόν άρθρο (σήμερα Δεκ.2015). Χωρίς πολλά πολλά δυο σημεία να επισημάνω:
  1) όταν μιλάμε για γλώσσες μιλάμε και για φιλολογίες , δηλ. τα ζητήματα που εξετάζονται είναι κοινά και η ανάλυση τους εμφανίζει ποικιλία δυνατοτήτων ερμηνείας με βάση το γραμματοσυντακτικό πλούτο της κάθε γλώσσας. ΕΠΟΜΕΝΩΣ αγαπητέ/ή όταν γράφετε π.χ. Γαλλική Φιλολογία καλό θα ήταν να μην αγνοείτε το ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ εκτός αν έχετε να μας παραθέσετε και να μας αποδείξετε διαφορετικά ήδη φιλολογίας που μπορεί για σας να υπάρχουν. Το πρόγραμμα κάθε σχολής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα ΒΑΣΙΚΑ-ΚΛΑΣΙΚΑ μαθήματα της ΝΕ και Ξένης γλώσσας και μάλιστα προσεγγίζοντάς τα κατά τρόπο αντιπαρεθετικό.
  ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΞΑΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ.

  2) η ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΙΚΗ αρχαιολατρία δημιουργεί τεράστια προβλήματα αντίληψης και κατανανόησης της ΝΕ, φυσικά η αρχαία ελληνική αποτελεί τη βάση ανάλυσης και αντίληψης των γραμματικοοσυντακτικών συστημάτων, αλλά αρχαιολατρία ΔΕΝ σημαίνει γλωσσολογία. Τώρα αυτό για την σανσκριτική που αποτελεί πυλώνα κλπ…πραγματικά δεν κατανοώ το περιεχόμενο της άποψής σας λόγω ασάφειας.

  ΥΓ
  κύριε/α είστε στο 2015+ το να έχετε προσωπικές απόψεις εκτός από δικαίωμά σας είναι και χρήσιμο για όλους εμάς τους γλσωσσολόγους, αλλά θερμή παράκληση να μην ερμηνεύετε τα όσα διαβάζετε έχοντας εξαρχής αποφασίσει για το τι θα καταλάβετε…ΕΛΕΟΣ.

  • Πρῶτον, γιὰ νὰ βάζουμε τὰ πράγματα στὴν θέσιν τους.
   Τὸ τὶ σημαίνει γλωσσολόγος, κυριολεκτικῶς κι ὄχι …ὅπως μᾶς κατεβαίνει ἤ ὅπως θὰ ἤθελαν κάποιοι νὰ μᾶς …πείσουν πὼς σημαίνει, δὲν εἶναι δική μου ἄποψις, ἀλλὰ συγκεκριμένη τοποθέτησις ΔΥΟ, κι ὄχι ἑνός, καταξιωμένων γλωσσολόγων, ποὺ …συμπτωματικῶς μὲ βοήθησαν πολὺ νὰ συντάξω τὸ παραπάνω.
   Δεύτερον. Ἡ γαλλικὴ φιλολογία, στὴν ὁποίαν φαντάζομαι πὼς ἀναφέρεται κάποιος ποὺ ἐξειδικεύεται στὴν γαλλικὴ γλωσσολογία, ΔΕΝ εἶναι καὶ τὸ καταλληλότερον ἐφόδιον γιὰ νὰ ἐπιτρέψῃ αὐτὸν τὸν κάποιον ΑΣΧΕΤΟ (ΑΣΧΕΤΟΣ ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου σημαίνει πολὺ ἁπλᾶ ΜΗ εἰδικός!!!) νὰ ἐκφέρῃ ἀκόμη καὶ ἄποψιν, πολλῷ δὲ μᾶλλον γνῶμιν ἤ νὰ προσθέτῃ αὐθαιρέτως τὴν ὑπογραφή του, σὲ κείμενον ΠΟΥ δὲν γνώριζε τὸ περιεχόμενόν του, ἀφ΄ ἑνός, ἀλλὰ ἐπίσης ποὺ ἀγνοεῖ παντελῶς. Διότι τὰ παιδιά, τὰ μικρὰ παιδιά, διψοῦν γιὰ μάθησιν ἀλλὰ οἱ …«εἰδικοί» τοὺς καταστρέφουν τὴν δίψα αὐτὴν χορταίνοντάς τα μὲ σκουπίδια!!!
   Τρίτον. Δὲν δήλωσα γλωοσσολόγος καὶ οὔτε ἀρχαιολάτρης. Αὐθαίρετον τὸ συμπέρασμα. Ἀλλὰ σαφῶς ἀγαπῶ τὸν τόπο μου καὶ τὴν γλῶσσα μου καὶ τὴν ἱστορία μου καὶ ἀηδιάζω, κυριολεκτικῶς εἶτε ἀπὸ τοὺς πράκτορες, εἶτε ἀπὸ τοὺς βολεμένους, εἶτε ἀκόμη κι ἀπὸ τοὺς ἠλιθίους, ποὺ ἔχουν μπεῖ, γενικῶς κι ἀορίστως στὸ «τρυπάκι» τῆς «ἐπιστημοσύνης» τους καὶ ἀρνοῦνται νὰ σκεφθοῦν τὰ στοιχειώδη.
   Γιὰ παράδειγμα… Κατήργησαν τὸ ἑλληνικὸ χὶ ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου, ἀλλὰ ΔΕΝ εἶδα κάποιον …εἰδικὸ γλωσσολόγο νὰ ἐνοχλεῖται. Ἐὰν μάλιστα αὐτὸς ὁ γλωσσολόγος, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ διαμαρτυρηθῇ, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκανε ἔως σήμερα, ἄν καὶ εἶναι γνωστὸ σὲ μὴ γλωσσολόγους, ἀλλὰ ἁπλοὺς κι ἐντίμους πατριῶτες. Τί θά ἔκανε ὅμως ἐάν μάθαινε πὼς ἡ κατάργησις ἔγινε ἐπὶ ἐξουσίας Βερέμη-ΕΛΙΑΜΕΠ;
   Πολὺ φοβᾶμαι πὼς θὰ χειροκροτοῦσε ἐπὶ πλέον. Δὲν θὰ περνοῦσε κἄν ἀπὸ τὸ …ἐπιστημονικό του μυαλὸ νὰ ἀντιδράσῃ σὲ ἕναν τέτοιον βιασμό.

   Ἡ γλῶσσα ἀγαπητὲ εἶναι ζωντανὴ καὶ οἱ φερόμενοι ὡς γλωσσολόγοι τὴν βίασαν, τὴν ξέσκισαν καὶ τῆς ἄλλαξαν τὰ φῶτα, μὰ καὶ γιὰ αὐτὸ δὲν εἶδα κάποιον νὰ διαμαρτύρεται ἀπὸ τὴν συντεχνία.
   Ἐπίσης, ἄν καὶ τὰ παιδιά μας ἀδυνατοῦν νὰ γράψουν ἀκόμη καὶ μία μόνον πρότασιν ὀρθογραφημένη, ἐσεῖς, οἱ γλωσσολόγοι, συνεργοὶ δυστυχῶς, σφυρίζεται ἀδιοφορα, δίχως κἄν νὰ συναισθάνεσθε τὸ ἔγκλημα.
   Γιὰ χιλιάδες χρόνια ἡ γλῶσσα ἐπεβίωνε δίχως γλωσσολόγους.
   Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὑπῆρξαν αὐτοί, ἐπέτυχαν τὸ …«μέγιστον»: νὰ …«αὐτοκτονήσουν» τὴν γλῶσσα!!!
   Καὶ εἰς ἀνώτερα.
   Τὰ χαιρετίσματά μου στὸν Μπαμπινιώτη…

   • δηλ. ”τσουβαλιάζετε” και ευτελίζετε ένα επιστημονικό κλάδο;

    …αν υποθέσουμε ότι ευθύνονται όσοι περιγράφετε,
    δηλ. μας λέτε ότι οι συνάδερφοί σας φιλόλογοι ”κοιμούνται όρθιοι” και περιμένουν στις 15 και 30 του μήνα για να πληρωθούνε;

    δηλ. εσείς επιλέγετε μια ολιγομελή ομάδα διορισμένων για να κατηγορήσετε (και καλώς κάνετε, συμφωνώ σε πολλά μαζί σας) και δικαιολογείτε τους πολυάριθμους φιλολόγους με ειδίκευση την Αρχαία και ΝΕ;
    δεν αντιλαμβάνεστε ότι οι ίδιοι οι συνάδερφοί σας σας καθιστούν και εσάς ΓΡΑΦΙΚΟ γιατί σιωπούν επιδεικτικά;
    δεν έχουν ελεγκτικό ρόλο σε ότι σπουδάσανε;

    ΥΓ.
    επιδεικτικά αγνοείτε ΕΠΙΣΗΣ κύριε το ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ από σχολές όπως η Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική/Ιταλική, γιατί;
    ΔΕΝ κατανοείτε ότι είστε ένας φιλόλογος με ειδίκευση μονάχα την Αρχαία και ΝΕ;

    ΜΑΛΛΟΝ μπερδεύετε την ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ με την ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (όπως οι φίλοι σας και συνάδερφοί μου, κατά τα λεγόμενά σας).

    ΠΟΣΟ ασφαλής αισθάνεστε που για παράδειγμα δεν μπορείτε να αναδείξετε την αξία της Αρχαίας Ελληνικής σε σχέση με την Ιταλική;
    πώς άραγε θα μας πείσετε για αυτή την γραμματοσυντακτική υπεροχή της Αρχαίας Ελληνικής;
    ΜΗΠΩΣ να ρωτήσουμε καλύτερα ένα συνάδερφό σας της ιταλικής φιλολογίας που φιλολογικά εκτός από την ΝΕ γνωρίζει και την ιταλική;

    ΔΕΝ αντιλαμβάνεστε ότι ενώ η Αρχαία Ελληνική και η ΝΕ αποτελούν βασικά συστατικά της γλωσσολογίας δεν είναι τα μόνα σε αυτή την επιστήμη;

    αν ζείτε σε κάποιο φιλολογικό ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ είναι πρόβλημά σας,
    αλλά για την γλωσσσολογία (ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ) το επιστημονικό πεδίο δεν περιορίζεται ερευνητικά σε ένα δέντρο (δηλ. σε μια γλώσσα) αλλά αφορά το δάσος (δηλ. το σύνολο των γλωσσικών συστημάτων);

    ΚΑΙ επιτέλους διακρίνετε το ρόλο της γλωσσολογίας από εκείνον των φιλολόγων του σχολείου.

    Η γλωσσολογία ΕΡΕΥΝΑ’
    ΕΝΩ
    η φιλολογία ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ

    -όσο για τα χαιρετίσμα μου, γνωρίζω πολύ καλά πιο χώρο υπηρετώ και τα στέλνω μονάχα στους φοιτητές μου και ευτυχώς ακόμη ως ανταπόδοση στα δικά τους.

   • Ἡ γλωσσολογία ἐποπτεύει καὶ ἡ φιλολογία ὑπακούει, στὸν σύγχρονο κόσμο μας.
    Θὰ ἔπρεπε, ὀρθῶς, νὰ εἶναι ὅπως τὸ ἀναφέρεις. Ὅμως δὲν εἶναι.
    Τὸ χρῆμα βλέπεις, ποὺ περνᾶ μέσα ἀπὸ συγκεκριμένες διαδρομές, εἶναι κι αὐτὸ ποὺ ἀποφασίζει τὸ ποιὸς θὰ ἐποπτεύη…

 2. αγαπητέ κύριε/α,
  ”τσουβαλιάζετε” εύκολα, μπορεί να συμφωνώ με πολλά μαζί σας αλλά φαίνεται πως το θυμικό σας δεν σας επιτρέπει να διακρίνετε το αποτέλεσμα από τα αίτια.
  -Το περιεχόμενο της γλωσσολογίας είναι διαπιστωμένο και συγκεκριμένο όπως και τα επιστημονικά πεδία που προσφέρονται προς έρευνα.
  -Το ότι κάποιοι γλωσσολόγοι σιωπούν (και προφανώς συναινούν) δεν σημαίνει ότι οι σπουδές τους ήταν ακατάλληλες ή ότι και οι ίδιοι αδυνατούν να είναι γλωσσολόγοι επειδή δεν ακολουθούν τις δικές σας υποδείξεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά ακραίες και περιθωριακές, λόγω της συμπληρωματικής αξίας των όσων (βλ. ”πυλώνες”) αναφέρετε με συγγραφικό πάθος (και προφανώς την υποστήριξη των συναδέλφων μου και φίλων σας) στη γλωσσολογική έρευνα.

  Κάπου αλλού είναι το πρόβλημα αλλά φαίνεται πως και εσείς το καλύπτετε επειδή αντί να αναδείξετε τα ΑΙΤΙΑ επιλέξατε να μιλήσετε για έννοιες καθορισμές στην παγκόσμια γλωσσολογία και να αποσπάσετε την προσοχή με ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ που ένας ειδικός στο χώρο μόνο ως γραφικές θα μπορούσε να τις χαρακτηρίσει.

  ΜΗΝ προσπαθείτε δείχνοντας ένα ΔΕΝΤΡΟ (εξαιρετικά σημαντικό, και ενδεχομένως το πιο βασικό) να αντικαταστήσετε το ΔΑΣΟΣ. Κατά την ταπεινή μου άποψη κάνετε κακό σε αυτό που δηλώνετε ότι αγαπάτε.

  ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ από τις ξένες φιλολογίες, για τη γαλλική σας είπα π.χ.,
  δηλ. μας λέτε το 2015 ότι κακώς λέμε Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική/Ιταλική ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ;
  δηλ. δεν πρόκειται για ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ με ειδίκευση στην εκάστοτε γλώσσα, όπως π.χ.. εσείς στην ελληνική;
  ΑΝ είστε σε κάποιο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ είναι δικαίωμά σας, αλλά σίγουρα κάποιοι οφείλουμε να σας το επισημάνουμε.

  αγαπητέ κύριε/α:
  Γλωσσολογία ΔΕΝ σημαίνει ΜΟΝΟ Αρχαία και Νέα Ελληνική φιλολογία ΑΛΛΑ ΚΑΙ Αρχαία και Νέα Ελληνική φιλολογία.
  κατά συνέπεια έχετε σύγχυση σε θέματα εκτός του πεδίου σας επειδή
  π.χ. η γλωσσολογία δεν ασχολείτε με την ορθρογραφία, αλλά αυτή προκύπτει και ως ένα από τα πολλά ερευνητικά πλεονεκτήματά της,
  κύριε/α η γλωσσολογία είναι κυρίως έρευνα στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εργασία των φιλολόγων στα σχολεία και όχι μόνο…οπότε καλό θα ήταν να διακρίνετε τους ρόλους και τα επίπεδα ανάλυσης που προκύπτουν από αυτά.

  ΥΓ
  με χαρά και συμπάθεια σας ενημερώνω ότι μπορώ να στείλω χαιρετίσματα το ίδιο άνετα εκτός από τον κ. Μπαμπινιώτη και στους κυρίους Chomsky, Dressler, Haspelmath, Corbett, McCarthy κλπ.

  • Πρῶτα πρῶτα ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὴν καθυστέρησιν τῆς ἀπαντήσεώς μου. (Ἀπουσίαζα λόγῳ …« ἀνωτέρας βίας»!)
   Δεύτερον…
   Εἶμαι πολὺ ἐπιθετικὴ μὲ κάθε θέμα ποὺ ἀφορᾶ στὴν γλῶσσα καὶ τὴν ἱστορία καὶ τὴν ταὐτότητά μας. Δὲν ξεκινῶ ἀπὸ ἀμυντικὴ θέσιν, ἀλλὰ ἀπὸ ἐπιθετική, διότι τὰ τελευταία χρόνια αὐτὸ ποὺ προσωπικῶς ζῶ, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ποὺ ζοῦν φίλοι καὶ συγγενεῖς μου, εἶναι ἡ πασιφανὴς διαπίστωσις πὼς κάποιοι, πολὺ συστηματικῶς καὶ συνειδητῶς ἐγκληματοῦν εἰς βάρος μας, εἰς βάρος τοῦ ἔθνους μας μὰ κυρίως εἰς βάρος τῆς λογικῆς μας.
   Ὅσο γιὰ τὴν …«πολιτεία»…
   Τοὐλάχιστον …γενοκτονικὰ χαρακτηρίζονται τὰ ὅσα μᾶς «προσφέρει δωρεάν» αὐτὴ ἡ «πολιτεία» (μὲ τὰ διάφορα σχήματα) ποὺ ἀνερυθρίαστα πλέον ἐπιταχύνουν τὴν πνευματικὴ καὶ πραγματική μας γενοκτονία.
   (Κάτι ποὺ σιγὰ σιγὰ εἶναι ὀρατό, ἐπὶ τέλους, ἀπὸ ὅλο καὶ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ.)

   Τρίτον. Οὐδέποτε κόψαμε σχόλια ἐκτὸς ἐὰν κάποιος, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ, πληρώνεται ὡς κανονικὸ πρακτοράκι, γιὰ νὰ δημιουργῇ «θολοῦρες».
   Μία συζήτησις μὲ κάποιον, ὅσο κι ἐὰν διαφωνοῦμε, εἶναι πάντα ἐποικοδομητικὴ καὶ ἀναγκαία, ἐφ΄ ὅσον δὲν κρύβει δόλο ἤ …κέρδος…
   (Ναί, ἔχουμε κι ἀπὸ αὐτούς!)

   Ἄς ἀπαντήσω ὅμως καλλίτερα…
   «Τσουβαλιάζω»;
   Ναί, τσουβαλιάζω (δίχως εἰσαγωγικά) ἐφ΄ ὅσον ὅλοι μας ἀποτελοῦμε, βάσει τῶν εἰδικεύσεών μας, τμήματα κάποιας ὁμάδος. (Ἀπὸ ἐπαγγελματικῆς σκοπιᾶς τὸ θέτω.)
   Ὅταν λοιπὸν ἐγὼ σπουδάζω, γιὰ παράδειγμα, βιολογία, τὸ τεχνικό-βασικό μου ἀντικείμενον εἶναι ἡ βιολογία. (Ὅσα σεμινάρια βιοχημίας κι ἐὰν κάνω, ὅσα διδακτορικά, ὅσες ἐπὶ πλέον σπουδές, βιολόγος θὰ εἶμαι. Ἐκτὸς φυσικὰ κι ἐὰν ξαναπιάσω ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀφαιρουμένων τῶν κοινῶν μαθημάτων, τὶς σπουδές μου γιὰ ἄλλα, παρεμφερῆ μέν, διαφορετικὰ δέ, ἐπιστημονικὰ πεδία.) Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς δὲν μπορῶ νὰ κατευθυνθῶ σὲ ἰατρικὲς ἤ βιοχημικὲς ἤ χημικὲς ἤ φυσικὲς ἐπιστῆμες. Σαφῶς καὶ μπορῶ καὶ πολὺ πιθανὸν νὰ γίνω ἐγὼ ὁ «ἄνθρωπος κλειδί» ποὺ θὰ λύση ἀναπάντητα ἐρωτήματα, ἐφ΄ ὅσον θὰ διαθέτω τὶς ἐξειδικευμένες γνώσεις ποὺ θὰ ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὸ γνωσιακὸ πεδίον τῶν ἄλλων, διότι οἱ κατὰ περίπτωσιν ἐξειδικεύσεις πολὺ πρόωρα διαχωρίζουν καὶ στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων ἀπομονώνουν τὶς γνωσιακὲς διαδρομές.
   Ἡ βιολογία ὅμως, ὅπως καὶ τὰ μαθηματικά, ἀνήκουν στὸ πεδίον τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν.
   Μπορεῖ λοιπόν ἕνας μαθηματικός νά ἐκφέρῃ ἀπόψεις καί κρίσεις γιά τόν βιολόγο; Ὁ βιολόγος γιά τόν μαθηματικό;
   Μᾶλλον ὄχι, ἐκτὸς κι ἐὰν κατ’ ἐξαίρεσιν ὁ βιολόγος ἐπὶ πλέον ἐνασχολεῖται ἐπιστημονικῶς (κι ὄχι γιὰ …χαβαλέ) ΚΑΙ μὲ τὰ μαθηματικὰ ἤ ἐκτὸς ἐὰν ὁ μαθηματικὸς ἀσχολεῖται, μὲ τὸν αὐτὸν τρόπο, μὲ τὴν βιολογία. (Δύσκολο συνήθως…!!!)
   Ὅση λοιπὸν γνωσιακὴ σχέσιν ἔχει ὁ βιολόγος μὲ τὸν μαθηματικό, ἄλλην τόση ἔχει κι ὁ γλωσσολόγος γλωσσολόγος ἀπὸ τὸν δημοσιογράφο-γλωσσολόγο ἤ ἀπὸ τὸν ἀγγλικῆς-γαλλικῆς-ἰταλικῆς φιλολογίας γλωσσολόγο.
   Καὶ δὲν τὸ λέω ἐγὼ αὐτὸ ἀλλά:
   1ον. οἱ κύκλοι μαθημάτων τῶν διαφόρων ἱδρυμάτων ποὺ παράγουν γλωσσολόγους (Ναί, κάποιων πανεπιστημίων καὶ ἱδρυμάτων οἱ κύκλοι σπουδῶν εἶναι προσβάσιμοι καὶ ἀπὸ τὸ διαδίκτυον)
   2ον. τὰ μαθήματα ποὺ διδάσκουν οἱ φερόμενοι ὡς γλωσσολόγοι, τὰ ὁποῖα καὶ ἀποδεικνύουν τὸ πραγματικό τους (ἀπολύτως ἐξειδικευμένο) ἀντικείμενον, (βάσει πάντα αὐτῶν ποὺ εἶναι δημοσιευμένα) καί,
   3ον. ἡ ΜΗ σχέσις τους μὲ τὴν παιδαγωγική.

   Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα, πολὺ γενικῶς, μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι ὅσο γλωσσολόγος θέλει. Ἐπίσης μπορεῖ νὰ ἔχῃ τὶς ἀπόψεις του καὶ τὶς ἐξειδικεύσεις του..
   Νὰ προέρχεται ἀπὸ γαλλικές, ἰταλικές, ἰσπανικὲς φιλολογίες… Νὰ ἔχῃ προηγουμένως σπουδάσει δικηγόρος, ἰατρός, ἱστορικός, δημοσιογράφος ἤ …μπαρμπέρης ἤ ἀκόμη καὶ κανονικὸς γλωσσολόγος. Μπορεῖ ὅμως ὁ γλωσσολόγος, πού ἐξειδικεύθη στήν γαλλική φιλολογία νά εἶναι ὁ καταλληλότερος γιά νά κρίνῃ ἤ νά μελετήσῃ κάτι πού ἀφορᾶ στήν …ἰνδική φιλολογία ἤ στήν …περσική ἤ στήν ἑλληγνική;
   Θεωρητικῶς καὶ πρακτικῶς καὶ πραγματικῶς ὄχι. Ἐκτὸς ἐὰν οἱ γλῶσσες ἔγιναν μία, ἤδη, καὶ δὲν τὸ μάθαμε ἤ ἐκτὸς ἐὰν στὶς σχολὲς γλωσσολογίας, πέραν τῶν εἰδικῶν γνώσεων, διδάσκονται καὶ γενικὲς γνώσεις, ἀπολύτως ὅμως …ἐξειδικευμένες!!! (Δὲν νομίζω ὅμως πὼς θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχύῃ κάτι τέτοιο, διότι στὴν κοινωνία τῆς νέας τάξεως πραγμάτων μόνον ἡ ἀπόλυτος ἐξειδίκευσις …σώζει!!!)

   Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ποιά ἡ σχέσις τοῦ γλωσσολόγου μέ ἕνα παιδί ἕξι ἤ ἐννέα ἤ δώδεκα ἐτῶν;
   Καμμία… Ἀπολύτως καμμία… Ἡ φιλολογία του του δίδει τὸ δικαίωμα νὰ γνωρίζῃ σὲ βάθος τὴν ἱστορία τῆς ἐν λόγῳ γλώσσης ἀλλὰ ΟΥΔΕΠΟΤΕ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θὰ διδαχθῇ αὐτὴ ἡ γλῶσσα σὲ παιδιὰ δημοτικοῦ ἤ γυμνασίου. Αὐτὸ τὸ …«ἀγκαθάκι» οὔτε ἔνας ἀπὸ τοὺς …γλωσσολογικοὺς φωστῆρες τὸ ἀντελήφθη…
   Τὸ ἀντελήφθη ὅμως ὁ Σόρος, ποὺ χρηματοδοτεῖ ἁδρᾶ, μέσῳ τῶν ΜΚΟ του, ἀκόμη καὶ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, πρὸ κειμένου νὰ …χαμηλώνουν διαρκῶς τὰ ἐπίπεδα ἀντιληπτικότητός μας. Διότι ἡ πληροφορία καταστρέφει τὴν ἀντιληπτικότητα, σὲ ἀντίθεσιν μὲ τὴν πραγματικὴ γνῶσιν, ποὺ τὴν μεγιστοποιεῖ.
   Μαθαίνοντας τὰ παιδιά μας λοιπὸν ὅλα τὰ ἄσχετα, ξεμαθαίνοντας τὴν γλῶσσα τῶν παππούδων μας καὶ μὲ κατεστραμμένη τὴν κοινή τους λογική, ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, βγαίνουν στὴν κοινωνία ὡς ἀπολύτως ἠλιθιοποιημένα ζόμπυ, ἀπολύτως ἐλεγχόμενα καὶ ἀπολύτως δουλοποιημένα.

   Καὶ πᾶμε στὸ σημεῖον ποὺ πονᾶ περισσότερο ἀπὸ ὅλα:
   Ἐγὼ γλωσσολόγος δὲν εἶμαι. Πῶς γίνεται ὅμως ὁ πατέρας μου, ποὺ τελείωσε τὴν γ΄ γυμνασίου μόνον, μὲ ΔΙΧΩΣ γλωσσολόγους στὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, νά γνωρίζῃ καλλίτερα τήν γλῶσσα καί τήν ὀρθογραφία ἀπό ἐμέναν; (Ἄς μὴν συγκρίνω καλλίτερα τὶς γνώσεις του μὲ αὐτὲς τῶν σημερινῶν παιδιῶν… Θὰ ἦταν γελοῖον!!!)
   Ποιός φταίει γιά αὐτό; Ἐγώ πού τά βάζω μέ τούς ὑπάρχοντες γλωσσολόγους στό σύστημα πού μέ ἐκπαίδευσε ἤ οἱ φερόμενοι ὡς γλωσσολόγοι πού ὅμως ὅταν δέν ὐπῆρχαν ἡ γλῶσσα ἦταν φυσική κληρονομιά;
   Καί γιατί ἐπί τέλους δέν θέλουν κάποιοι νά συνειδητοποιήσουν πώς ἄλλο ἡ μελέτη μία γλώσσης κι ἄλλο ἡ ἀλλοίωσίς της;
   Ποιός μᾶς ἐπέβαλε νά γράφουμε «κτήριον» ἀν τί γιά κτίριον; Ἤ «βρόμα» ἀν τί γιά βρώμα»; Ἤ «ἀβγο» ἀν τί γιά αὐγό;
   (Ἔχω καταρτίσει μεγάλους καταλόγους…)
   Ποιός ἀπεφάσισε νά πειραματισθῇ μέ τό σημαντικότερον κομμάτι πού δένει (ἤ καταστρέφει) ἕναν λαό;
   Διότι τόσο βαθειὰ τὸ προσδιορίζω τελικῶς… Τόσο ποὺ αὐτὰ τὰ ὁποία πραγματικὰ σκέπτομαι ὄχι μόνον δὲν γράφονται, ἀλλὰ οὔτε ἐν κλειστῷ κύκλῳ ἐκστομίζονται.

   Υ.Γ.1. Χαίρομαι γιὰ τὴν δυνατότητα ἀποστολῆς τοῦ χαιρετισμοῦ μου. Καλὸ θὰ ἦταν, μία καὶ βρεθήκαμε, νὰ μαζευτοῦμε μάλιστα μίαν ἡμέρα, ἐμεῖς κι ἐσεῖς, καὶ νὰ τὰ λέγαμε μὲ στοιχεῖα. Θὰ ἦταν πολὺ ἐνδιαφέρον κάτι τέτοιο. Φυσικὰ δίχως «πρακτόρια» ἀνάμεσά μας, δίχως ἐξαγορασμένους καὶ ξεπουλημένους. Ὑπ’ αὐτὸ τὸ πρίσμα, μαζὺ μὲ μερικοὺς φιλολόγους (ἐφ΄ ὅσον ἐγὼ δὲν εἶμαι φιλόλογος) καὶ μὲ ἀπόλυτη δημοσιότητα, ἐπὶ ΔΙΚΑΙΩΝ καὶ ΙΣΩΝ ὅρων φυσικά, θὰ μπορούσαμε καὶ νὰ γνωριστοῦμε καὶ νὰ διαπιστώσουμε τὸ ποιός, γιατί, πῶς προσφέρει ἤ ὄχι, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ ποιὸς εἶναι χρήσιμος ἤ …βαλτός!!!

   Υ.Γ.2. Ἐάν κάποιος συνειδητῶς ἔχει πληρωθεῖ γιά νά καταστρέψῃ τήν παιδεία καί τήν γλῶσσα, πῶς λέγεται; Προδότης; Ἀνθέλλην; Ὑπάνθρωπος; Ἠλίθιος πάντως ὄχι…

 3. η μη κοινονοποίηση των μετέπειτα σχολίων μου αποκαλύπτει και τον πραγματικό σας ρόλο!
  “Καὶ εἰς ἀνώτερα”…όπως λέτε και εσείς…

 4. Είστε γελοίοι! Αναρτείτε όποια πληροφορία σας συμφέρει! Ας πάρουμε για παράδειγμα τον κύριο Ξυδόπουλο, ο οποίος, αν διάβασα σωστά, διδάσκει γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας… Επειδή μου έκανε εντύπωση που η μόνη πληροφορία, σχετικά με αυτόν, στο άρθρο σας ήταν ότι έχει σπουδάσει γαλλική φιλολογία, σκέφτηκα να ψάξω το βιογραφικό του (τι διάολο, λέω, πώς γίνεται να έχει σπουδάσει μόνο γαλλική φιλολογία και να διδάσκει γλωσσολογία;)… Και το έψαξα… Και ανακάλυψα ότι ο άνθρωπος έχει κάνει Master of Arts στη Γλωσσολογία, στο University of London, και έχει και PhD από το University College London (το οποίο είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου)… Και τολμάτε και βγαίνετε εσείς, μια ασήμαντη σελίδα, και τον “κοσμείτε” με το χαρακτηρισμό ότι δεν ανήκει στους γλωσσολόγους; Ποιοι νομίζετε ότι είστε; Τολμάτε εσείς να κρίνετε τους ανθρώπους που έχετε συμπεριλάβει στη λίστα σας; Ένα τίποτα είστε μπροστά τους! Είστε μια ανόητη σελίδα που το παίζει δήθεν πνευματική και το μόνο που κάνετε είναι να “θάβετε” σπουδαίους ανθρώπους (πανεπιστημιακούς στην προκειμένη περίπτωση!) για να προσελκύετε τους λιγοστούς αναγνώστες της σελίδας σας, τους οποίους ταΐζετε με κουτόχορτο!

  • ἡ τοποθέτησις, ἐὰν εἶχες τὸν …χρόνο νὰ τὸ διαβάσῃς, ἀφορᾶ στὶς βασικὲς σπουδές, καθῶς φυσικά, συνυπολογίζεται στὴν συνέχεια, ὁ τομέας μαθήματος.
   Ἐὰν κάτι ἔχουμε γράψει λάθος, εὐχαρίστως νὰ ἀνασκευάσουμε, ἀλλὰ στὶς βασικὲς σπουδές, ΒΑΣΙΚΕΣ, ποὺ δίδουν καὶ τὴν πραγματικὴ ταὔτότητα τοῦ γλωσσολόγου, δὲν ἀναγράφεται κάτι τέτοιο.

   Υ.Γ. Εὐχαριστοῦμε γιὰ τοὺς χαρακτηρισμούς. Ἀντευχόμεθα τὰ καλλίτερα.

 5. 1. Κανείς ποτέ και πουθενά δεν είπε ότι για να γίνεις γλωσσολόγος πρέπει να κατέχεις αρχαία ελληνικά και σανσκριτικά.

  2. Το «δηλαδή» γράφεται με μία λέξη εδώ και κάτι αιώνες (πολύ προτού εγερθεί «γλωσσικό θέμα»). Ο Κοραής, ας πούμε, έτσι το έχει.

  • 1. Μᾶλλον δὲν ἔχεις καταλάβει τὸ τὶ σημαίνει γλωσσολόγος, διότι ἄλλο μᾶς λὲν κι ἄλλο, στὴν πραγματικότητα, ἰσχύει, ἐφ΄ ὅσον γλωσσολόγοι-γλωσσολόγοι=σπάνιον εἶδος.
   2. Τὸ πῶς τὸ ἔγραφε ὁ Κοραῆς (ἢ ἀκόμη κι ὁ Πλάτων) δὲν ἔχει σημασία, ἐφ΄ ὄσον στόχος δὲν εἶναι νὰ μιμηθοῦμε μίαν γλωσσικὴ περίοδο (ἢ καὶ …«μόδα») ἀλλὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε ὡς ἄτομα τὶς πραγματικὲς ῥίζες τῶν λέξεών μας.

 6. Ελπίζω να εγκρίνεις τη συνεισφορά μου στη συζήτηση αυτή. Εχω θα πω τα εξής:

  1. Βάλε παραπομπή/ές για το πού βρήκες τον ορισμό του “γλωσσολόγος” και “γλωσσολογία” που αναφέρεις, πού βρήκες ότι καθορίζεται ως προαπαιτούμενη γνώση, ώστε να γίνει κανείς “γλωσσολόγος”, αυτή της αρχαίας ελληνικής και της σανσκριτικής γλώσσας.

  2. Μία σοβαρή, υπεύθυνη, θαρραλέα, έντιμη και καλοπροαίρετη κριτική προς συγκεκριμένα πρόσωπα, που αναφέρονται μάλιστα ονομαστικά, απαιτείται να γίνεται ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ, με πραγματικό ονοματεπώνυμο, όχι με ψευδώνυμα και μάσκες αποκριάτικες. Επίσης πρέπει εξορισμού και a priori να συντάσσεται με την προοπτική με τη σειρά της να υποστεί σε αντίστοιχη κριτική. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να δηλώνονται, για να αξιολογούνται ποικιλοτρόπως, οι πηγές στις οποίες βασίζεται η κριτική και η επιχειρηματολογία.

  3. Δεν ξέρω τι έχεις σπουδάσει, εάν έχεις σπουδάσει κάτι, αλλά πραγματικά θα ήθελα να μάθω σε ποιο πανεπιστήμιο, σε ποιον επιστημονικό τομέα, σε ποιο μάθημα του προγράμματος σπουδών σου κλπ. (ονομαστικά παρακαλώ τα παραπάνω) διδάχτηκες όσα αναφέρεις (είτε στο παρόν “άρθρο” είτε συνολικά στην ιστοσελίδα σου). Το να έχεις την προσωπική σου άποψη είναι προφανώς όχι μόνο θεμιτό αλλά και ζητούμενο, ιδίως στην εποχή της ψηφιακά απελευθερωμένης γνώσης, πληροφορίας και επικοινωνίας. Όσο όμως διατηρείς εσύ το δικαίωμα αυτό, άλλο τόσο το διατηρεί και ο οποιοσδήποτε άλλος συνάνθρωπός σου. Εάν κατακρίνεις τους γλωσσολόγους (ή τους “γλωσσολόγους” κατά σε) για την έκφραση της άποψής τους σε ένα ζήτημα, αυτόματα αυτοακυρώνεσαι κι εσύ και το blog σου. Με ποια ιδιότητα λοιπόν τελικά επικρίνεις τους γλωσσολόγους και αναλαμβάνεις εσύ αυθαίρετα γλωσσαμυντορικά καθήκοντα;

  4. Αγαπητή (?), εάν θέλεις πραγματικά να ελέγξεις επιστήμονες/την επιστήμη, οφείλεις να το κάνεις με τον επιστημονικό τρόπο, αλλιώς όσα λες είναι απλώς ΠΟΜΦΟΛΥΓΕΣ και ΑΕΡΟΛΟΓΙΕΣ προς κατανάλωση από άτομα είτε σοβαρής ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ είτε ακραίου και επικίνδυνου ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ, με επιεικείς χαρακτηρισμούς!

  5. Συμφωνώ με αρκετές από τις θέσεις που εκφράζεις στο ιστολόγιό σου, αλλά δεν μπορώ να εγκρίνω αφενός το ύφος της έκφρασής τους και τον τρόπο παράθεσής τους, και αφετέρου το σημείο εκκίνησής σου, την ιδεολογικά αγκυλωμένη αφετηρία των προβληματισμών σου, και το σημείο τερματισμού, τους στόχους που υπηρετεί η έκφραση των θέσεών σου αυτών, εάν τα έχω κατανοήσει, όπως πιστεύω, επαρκώς.

  6. Μεταξύ άλλων: καλλίτερος (Χ). Καλός -> καλ-ύ-τερος (V), κατά το παχύς -> παχύτερος κτλ. Δεν υπάρχει συγκριτικός σε -ί-τερος σε κανένα στάδιο εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, που να δικαιολογεί την γραφή αυτή, παρά μόνο μία εσφαλμένη απόπειρα ορθογράφησής της κατά το παρελθόν. Τι είναι αυτό το “‘ἀν τί” στη θέση του “ἀντὶ”; Η λέξη αυτή είναι ΠΡΟΘΕΣΗ, πρόκειται για ΜΙΑ λέξη, και πρέπει να γράφεται μονολεκτικά, όπως ακριβώς και γράφεται επί 1000 και πλέον χρόνια, από τότε δηλαδή που καθιερώθηκε να γράφονται οι λέξεις χωριστά, όπως και τα “κατά, ὑπό, ἐπί, παρά” κτλ. Δεν είναι ΣΥΝΘΕΤΗ λέξη επουδενί… Δεν μπορώ να κατανοήσω τον λόγο αυτής της γραφής… Γράφεις “δῆλα δὴ”, “ἀν τί” αλλά “στὸν”; Με το “στὸν” συνειδητοποείται, όπως λες, “η πραγματική ρίζα της λέξης”; Δεν βάζεις τόνο στο “κι”; Τι πολυτονικά είναι αυτά, δικής σου έμπνευσης; Τους κανόνες για τη χρήση του τελικού “ν” πού τους βρήκες; Είναι κι αυτοί δικής σου έμπνευσης-αυθαίρετης επιλογής;

  • 1ον, ὁ ὁρισμὸς ἐδόθη ἀπὸ ἐνεργὸ γλωσσολόγο, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα δὲν δημοσιεύεται. Ἡ ἀπόδειξις εὑρίσκετται στὸ πρόγραμμα σπουδῶν τῆς κάθε σχετικῆς σχολῆς, ἐντὸς κι ἐκτὸς Ἑλλάδος. Σχετικὲς παραπομπὲς δίδονται.
   2ον. Πραγματικὸ ὄνομα κι ἐδῶ κλείνει.
   3ον. Οἱ σπουδές μου εἶναι (ἀπὸ κρατικὰ καὶ δημόσια ἱδρύματα) ἄσχετες καὶ (ἀπὸ ἰδιωτικά) σχετικές. Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου ὅμως (ἀναφορικῶς μὲ τὸ κείμενον καὶ τὶς καταγραφές) ἡ καταγγελία δὲν εἶναι, ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, δική μου, ἀλλὰ φιλολόγων καὶ πανεπιστημιακῶν. Ἀναφορὲς σχετικὲς ἐπίσης γίνονται.
   4ον. Εὐχαριστῶ.
   5ον. Συγκεκριμένες ἐνστάσεις θὰ βοηθοῦσαν.
   6ον. Ἡ γραμματικὴ ἐκδοχή, μὲ προθέσεις ὴ ὄχι, εἶναι πρόσφατο δημιούργημα (σχετικῶς), ποὺ χρησιμεύει ὡς ὁδηγὸς γιὰ μαθητές. Ἡ γραφή, κατὰ κύριον λόγο, ἀπὸ ἐπιγραφὲς τοὐλάχιστον, ἦταν ἂνευ κενῶν μεταξὺ τῶν λέξεων. Ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου ἔχως λοιπὸν τοποθετηθῇ παλαιώτερα, ἀρκετὲς φορές. Στόχος δὲν εἶναι μία νέα ἐκδοχὴ τῆς ὀρθογραφίας ἢ τῆς γραμματικῆς παρὰ μόνον ἡ κατανόησις τοῦ μηχανισμοῦ συνθέσεως (ἢ κι ἀποσυνθέσεως) λέξεων. Ὅσο γιὰ τὸ καλλίτερα, χρησιμοποιῶ τὴν παλαιωτέρα του γραφή.

   Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ σχόλιο καὶ ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὴν ἀργοπορίας τῆς ἀπαντήσεως, ἀλλὰ ἦταν τεχνικῶς δύσκολο.

  • Ἀνόητό μου τρόλλ… ἐπεὶ δή, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, γνωρίζω καὶ ἀρκετὰ γύρω ἀπὸ τὴν παιδοψυχολογία, τὴν ψυχολογία καὶ τὴν αὐτογνωσία, θὰ σοῦ πῶ, ἀρχικῶς, ἔνα μεγάλο εὐχαριστῶ, διότι μέσα στὴν ἄγνοια καὶ στὴν βλακεία σου, μοῦ ἀποκαλύπτεις μίαν καθολικὴ πραγματικότητα, σχετικὰ μὲ ἐμέναν. Ναί, εἶναι ἀδύνατον νὰ μπορέσουν τὰ τρολλάκια (κι ὄχι μόνον…!!!) νὰ δοῦν τὸ συνολικὸ σχέδιον καταστροφῆς τῆς ἀντιλήψεως τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Παραμένουν πιστὰ σκυλάκια, ἐξαρτώμενα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τοὺς πετοῦν μερικὰ ψίχουλα. Τὸ δικό μου λάθος ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἐλπίδα, ποὺ ὑπαγορεύει, ψευδῶς, πὼς δὲν γίνεται νὰ εἶναι τόσο ἀνόητα ἠλίθιοι κάποιοι ἠλίθιοι. Εὐτυχῶς ἔρχεσαι νὰ διαψεύσῃς τὴν ἐλπίδα καὶ νὰ ἐπαναφέρῃς τὴν κοινὴ λογικὴ στὰ ὀρθά της ὅρια. Νὰ εἶσαι καλά.
   Ὀφείλω ὅμως, γιὰ τὸ μεγάλο καλὸ ποὺ μοῦ ἔκανες, νὰ σοῦ ἀνταποδόσω. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν θὰ τὸ κάνω ἐγὼ ἀλλὰ ὁ Χόρχε Μπουκάι…
   Εἶναι κατ’ ὁλίγον πιὸ σοφὸς ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἐσέναν.
   https://filonoi.gr/2013/12/30/mr-aytoeksarthsis/
   Υ.Γ. Δὲν ἔχω πρόβλημα εὐθιξίας, μὲ τὸ νὰ παρουσιάζω τὶς παπαριές σας, τὰ ὑβριστικὰ σχόλιά σας καὶ τὶς προσβολές σας, διότι ἐσεῖς μὲ ἀνεβάζετε σὲ ἐπίπεδον αὐτοεκτιμήσεως. Βαριέμαι ὅμως νὰ ἀσχολοῦμε μὲ σκουπίδια. Πρὸς τοῦτον καὶ σὲ ἐνημερώνω πὼς εἶναι ἠ πρώτη καὶ ἡ τελευταία φορὰ ποὺ περνᾶς ἀπὸ ἐδῶ μέσα.

Leave a Reply