Ψευδαισθήσεις καὶ Ἐλευθερία

Εἶναι γεγονὸς πὼς ὅλοι μας, ἀλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, διατηροῦμε, γιὰ λόγους συνασθηματικῆς ἀσφαλείας κυρίως, μεγάλο τμῆμα τῶν ψευδαισθήσεών μας, δίπλα στὶς ὅποιες, λογικὰ δομημένες, πεποιθήσεις μας. Αὐτὴ ἡ συντήρησις μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὶς δυσκολίες τῆς καθημερινότητός μας μὲ τὴν ὑποστηρικτικὴ ἐπίδρασιν τῶν …ἐλπίδων. Μία ἐπίδρασις ποὺ μᾶς ἀπομακρύνει ὅμως ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, ἀναλόγως τοῦ πόσο γερὲς δομὲς ἔχουν αὐτὲς οἱ ἐλπίδες μέσα μας.

Ἡ ἀτομική μας πεποιθησιακὴ πραγματικότης (διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται) εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα πολλῶν γεγονότων, τῆς ἐρμηνείας αὐτῶν τῶν γεγονότων καί, κυρίως τῶν ἐλπίδων μας γιὰ τὴν ἀντιμετώπισίν τους.
Στὴν οὐσία αὐτὸ ποὺ κάνουμε εἶναι νὰ ἐρμηνεύουμε τὰ γεγονότα ὅπως ἐμᾶς ἐξυπηρετεῖ κι ὄχι ὅπως πράγματι εἶναι, διότι ἐὰν ἐπιλέξουμε νὰ συνυπολογίσουμε ὅλα τὰ δεδομένα, ποὺ ἔχουν ὑποπέσει στὸ ἀντιληπτικό μας πεδίον, τότε ἐκ τῶν πραγμάτων μεγάλο τμῆμα τῶν ἐρμηνειῶν μας θὰ καταῤῥεύσουν καὶ θὰ ἀπογυμνωθοῦμε συναισθηματικά.

Καί πῶς ἀντιμετωπίζεται κάτι τέτοιο;
Πῶς ἐπιτυγχάνουμε νά δομήσουμε νέες ἀντιληπτικές ὀπτικές;
Πῶς θά ἀποφύγουμε τήν συναισθηματική ἐρμηνεία ἑστιάζοντας μόνον στά ἀληθῆ γεγονότα καί στήν λογική ἐρμηνεία τους;

Ἡ διαδρομή μας εἶναι μία καί, πάντα, ἀτομική.
Ὀφείλουμε (γιὰ ἀρχή) νὰ ἐντοπίζουμε μία πρὸς μία ὅλες ἐκεῖνες τὶς συναισθηματικὲς δομὲς ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ αἰσθανόμεθα ἀσφαλεῖς κι ἀμετακίνητοι, νὰ τὶς ἐπανεξετάζουμε καὶ νὰ τὶς ἐπαναθεωροῦμε, ἐὰν αὐτὸ εἶναι ἀναγκαῖον.
Δὲν ὑπάρχει κάτι σαφὲς καὶ σίγουρον πλέον στὸν κόσμο μας. Ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ συναισθηματικὴ (ἀρχικῶς) ἀσφάλεια, τότε δὲν ὑπάρχει καὶ ὁ,τιδήποτε μᾶς τὴν προσφέρει. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα εἶναι σὰν νὰ «γκρεμίζουμε γέφυρες» καὶ νὰ ὑποχρεώνουμε ἑαυτοὺς νὰ δράσουν μόνον μὲ ὅσα αὐτὴν τὴν στιγμὴ διαθέτουμε, δίχως νὰ ἀναμένουμε κάτι ἀπὸ κάπου.

Ἡ στάσις αὐτή, τῆς αὐτονομίας, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ γινόμεθα σταδιακῶς αὐτάρκεις, ἀνεξάρτητοι καί, κυρίως, μᾶς ὁδηγεῖ βῆμα τὸ βῆμα πρὸς τὴν πραγματικὴ Ἐλευθερία.
Μόνον ὅταν ἐμεῖς εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ τὴν Ἐλευθερία, μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ τὴν γευθοῦμε σὲ ὅλα της τὰ ἐπίπεδα.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *