Ψευδαισθήσεις καὶ Ἐλευθερία

Εἶναι γεγονὸς πὼς ὅλοι μας, ἀλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, διατηροῦμε, γιὰ λόγους συνασθηματικῆς ἀσφαλείας κυρίως, μεγάλο τμῆμα τῶν ψευδαισθήσεών μας, δίπλα στὶς ὅποιες, λογικὰ δομημένες, πεποιθήσεις μας. Αὐτὴ ἡ συντήρησις μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὶς δυσκολίες τῆς καθημερινότητός μας μὲ τὴν ὑποστηρικτικὴ ἐπίδρασιν τῶν …ἐλπίδων. Μία ἐπίδρασις ποὺ μᾶς ἀπομακρύνει ὅμως ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, ἀναλόγως τοῦ πόσο γερὲς δομὲς ἔχουν αὐτὲς οἱ ἐλπίδες μέσα μας. Συνέχεια

Διανύοντας τὰ πρῶτα μας βήματα…

Τὰ πιὸ ἁπλὰ καὶ πιὸ ἀναγκαία μας βήματα δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ νὰ γνωρίζουμε, ἔως τελευταίας λεπτομερείας, τὰ πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ δρώμενα, ἀλλὰ μὲ τὸ τί εἶναι ὅλα αὐτὰ ποὺ θεωροῦμε ἀδιαπραγμάτευτα.
Θεωρίες, πεποιθήσεις κι ἐμμονὲς πού, συνήθως, οὐδόλως ἀπεκτήθησαν διότι ἐμεῖς τὸ ἐπιλέξαμε, ἀλλὰ διότι κάποιος (ἢ κάποιοι) ἐντέχνως μᾶς ἔπεισαν πὼς …ἀπεκτήθησαν ἀπὸ ἐμᾶς. Ἔννοιες, γιὰ παράδειγμα, περὶ δικαίου, πολιτεύματος, ἰσότητος, κοινωνίας, Πατρίδος, σχέσεων δὲν εἶναι δικά μας συμπεράσματα ἀλλὰ ἀναπαραγωγὴ ἄλλων, ἐμφυτευμένων στὸ μυαλό μας, ἰδεῶν κι ἀποφάσεων. Κι ἔτσι καταλήγουμε καθημερινῶς, ἄλλοτε συνειδητῶς καὶ ἄλλοτε ὄχι, νὰ ὑπερασπιζόμεθα ἀκριβῶς τὰ ἴδια πράγματα ποὺ οἱ δυνάστες μας μᾶς ἐπέβαλαν ὡς ἀληθῆ κι ἀδιαπραγμάτευτα. Στὴν πραγματικότητα καταλήγουμε ὅλοι μας νὰ ὑπερασπιζόμεθα τὴν ὕπαρξιν τῶν …ἁλυσίδων μας. Συνέχεια

Ἄς μὴ μικραίνουμε…

Διότι εἶναι ἄσχημο.
Διότι μαζὺ μὲ ἐμᾶς μικραίνει κι ὁ κόσμος μας.
Διότι μικραίνοντας ὁ κόσμος μας χάνεται κι ὁ ὁρίζοντας…
Διότι ὅταν χάνουμε τὸν ὁρίζοντα τελειώνει καὶ ἡ ζωή.
Συνέχεια

Ψευδεῖς ἀπόψεις…

Ἐὰν πιστεύουμε πὼς αὐτὰ ποὺ μᾶς κρατοῦν ἁλυσοδεμένους εἶναι ἀδύνατον νὰ διαλυθοῦν, ψευδῶς τὸ πιστεύουμε.
Ἐὰν πιστεύουμε πὼς δὲν ἔχουμε διεξόδους, ψευδῶς τὸ πιστεύουμε.
Ἐὰν πιστεύουμε πὼς πρέπει νὰ ὁδεύουμε ὅπως μάθαμε, ψευδῶς τὸ πιστεύουμε.
Ἐὰν πιστεύουμε πὼς οἱ δυνάστες μας εἶναι ἀνίκητοι, ψευδῶς τὸ πιστεύουμε.
Ἑὰν πιστεύουμε πὼς οἱ εὐκαιρίες μας τελείωσαν, ψευδῶς τὸ πιστεύουμε.
Ἐὰν πιστεύουμε πὼς ὅλα τελείωσαν, ψευδῶς τὸ πιστεύουμε. Συνέχεια

Δὲν κερδίζονται οἱ μάχες μὲ ἡττοπάθειες

Κι ἐμεῖς μόλις τώρα ξεκινήσαμε νὰ δίδουμε μάχες…
Μὰ ἔχουμε πολλὲς ἀκόμη ἐμπρός μας, ἔως νὰ φθάσουμε στὴν ἱερᾶ ἐκείνη στιγμὴ ποὺ θὰ δώσουμε τὴν ἐσχάτη Μάχη τῶν Μαχῶν.

φωτογραφία ληφθείσα ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ Παπαδόπουλο, στὸ συλλαλητήριον τῆς 20ης Ἰανουαρίου 2019

Συνέχεια

Εἰς πείσμα τῶν καιρῶν…

Ἐμεῖς ὀφείλουμε, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, κάθε μας στιγμή…
…νὰ ἀνορθώσουμε τὸ αἴσθημα τῆς αὐτοεκτιμήσεώς μας, ὡς λαός…
…νὰ μεγαλώσουμε μέσα μας τὰ πρότυπα…
…νὰ γευθοῦμε ἀπὸ τὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ ’21 τὴν χαρὰ τῆς Ἐλευθερίας… Συνέχεια