Οἱ πραγματικὲς διαστάσεις τοῦ κοιτάσματος τοῦ ζεολίθου τῆς Θράκης.

Ἂν δὲν ἔχεις δεῖ ποτὲ τὸ μέγεθος τοῦ κοιτάσματος τοῦ ζεόλιθου στὰ Πετρωτὰ τῆς Θράκης, δὲν μπορεῖς νὰ καταλάβεις τὰ πραγματικὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος τῆς μὴ ἀξιοποίησης αὐτοῦ τοῦ ὀρυκτοῦ γιὰ τὴν πατρίδα μας. Μόνο καὶ μόνο ἂν ἀναρωτηθεῖς ποιὰ εἶναι ἡ ἐτήσια παραγωγὴ ζεόλιθου σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο καὶ ποιὸ εἶναι τὸ μέγεθος τῶν κοιτασμάτων στὴν Θράκη μας, θὰ καταλάβεις ἄμεσα τὸν λόγο τῆς ἀνάγκης τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ ζεόλιθου.

Ἂν ἐπιπλέον, κατανοήσεις σὲ πόσους τομεῖς διαφορετικούς, μπορεῖ ὁ ζεόλιθος νὰ ἔχει ἐφαρμογές, τότε θὰ ἐπινοήσεις τὰ ὀφέλη ποὺ μπορεῖ νὰ προσφέρει στὴν Ἑλλάδα. Ἀρκεῖ νὰ μάθεις ὅτι ὑπάρχει διεθνὴς σύλλογος ἐρευνητῶν τοῦ ζεόλιθου, ὅτι ἡ Γαλλία ἔχει ἕνα ἐρευνητικὸ σύνδεσμο ποὺ δίνει μάλιστα ὑποτροφίες γιὰ ἔρευνες ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸν ζεόλιθο, ὅτι ἡ NASA ἔκανε παραγωγὴ στὸ διάστημα τεχνητοῦ ζεόλιθου γιὰ νὰ κατασκευάσει μεγαλύτερους κρυστάλλους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ παράγονται στὴν γῆ, κι ὅτι ἡ ἔρευνα πάνω στὸν ζεόλιθο ἀνήκει στὶς 10 πιὸ καινοτόμες τοῦ κόσμου ποὺ ἔχει ἐπιλέξει τὸ διάσημο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ Science.

Ὑπάρχουν ἐπίσης Ἕλληνες ἐπιστήμονες ποὺ ἔχουν βραβευτεῖ γιὰ καινοτόμες δράσεις ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸν ζεόλιθο. Ἂν ὅλα αὐτὰ δὲν ἐπαρκοῦν, τότε ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπιστημονικό σου ἐπίπεδο ἀναζήτησε γνώσεις ποὺ ἀφοροῦν τὸν ζεόλιθο στὸ διαδίκτυο καὶ ὀργάνωσε μόνος σου τὴν ἔρευνα.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ δεδομένα θὰ εἶσαι πεπεισμένος ὅτι τὸ πρέπον εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ζεόλιθου. Ἔχουν ἤδη γίνει πρακτικὲς μελέτες στὸν τομέα τῆς γεωργίας, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν τὴν τεράστια αὔξηση παραγωγῆς. Ἐὰν ἐπίσης συνδυάσουμε τὸ γεγονός ὅτι ἡ ὄξυνη γῆ μειώνει κατὰ 70% τὴν ἀπόδοση τῶν λιπασμάτων καὶ ὅτι ὁ ζεόλιθος καθαρίζει τὴν γῆ ἀπὸ τὰ βαριά μέταλλα, τὶς τοξίνες καὶ τὰ ριζικὰ στοιχεῖα, παράγοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἕνα pH πιὸ οὐδέτερο, συνειδητοποιοῦμε ὅτι ὁ ζεόλιθος ἐπιτρέπει ὀρθολογικὰ μία ἀξιοποίηση τῆς γῆς πιὸ ἀναλογικὴ καὶ πιὸ ἀποτελεσματική, προσφέροντας ταυτόχρονα μία μεγάλη ἐξοικονόμηση ὅσον ἀφορᾶ στὰ λιπάσματα.

Μπορεῖ ὁ ζεόλιθος ἀνάλογα μὲ τὴν κοκκομετρία του νὰ ἔχει διαφορετικὲς χρήσεις στὴν γεωργία καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀκόμα καὶ οἱ εἰδικοὶ τῶν bonsai, τὸν χρησιμοποιοῦν ἀφοῦ εἶναι ἱκανὸς ἐκ φύσεως νὰ κρατήσει τὴν πρέπουσα ποσότητα νεροῦ γιὰ τὸ πότισμα. Κι ἂν ὁ ζεόλιθος χρησιμοποιεῖται σὲ σκληρὲς περιπτώσεις, ὅπως εἶναι τὰ πυρηνικὰ ἀτυχήματα στὸ Τσέρνομπιλ ἢ στὴν Φουκοσίμα, εἶναι ἀκριβῶς γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ καθαρισμοῦ τοῦ περιβάλλοντος ποὺ ἐπιτρέπει ἡ μοριακή του δομή.

Ὡς φυσικὸ φίλτρο ὁ ζεόλιθος εἶναι ἀποτελεσματικὸς καὶ στὸν τομέα τῶν ὑδρογονανθράκων καὶ τώρα ποὺ εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι ἡ Ἑλλάδα διαθέτει μεγάλα κοιτάσματα μέσω τῶν σεισμικῶν ἐρευνῶν, θὰ ἦταν παράλογο νὰ εἰσάγουμε ζεόλιθο γιὰ τὴν ἐπεξεργασία του, ἐνῶ μόνο στὴν Θράκη διαθέτουμε κοιτάσματα μεγέθους 100 ἑκατ. τόνων. Ἃς παλέψουμε λοιπὸν γιὰ νὰ γίνει ὁ κόσμος τοῦ ζεόλιθου μία πραγματικότητα στὴν πατρίδα μας.
Σᾶς στέλνω ἕνα ἐξαιρετικὸ ἄρθρο γιὰ τὸν ζεόλιθο, τοῦ μαθηματικοῦ, στρατηγικοῦ ἀναλυτὴ Νίκου Λυγεροῦ.
Δημοσιεύτηκε στὴν Θρακικὴ Ἐφημερίδα «Ἀντιφωνητής» Ἀρ. Φύλ. 363/16-03-2013.

Γεώργιος Παυλάκος. 

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply