Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι.

Ὅταν κάποτε διαβασα γιὰ τὴν ἐπανάστασι τῶν Καλλέργηδων αἰσθάνθηκα ἰδιαιτέρα ὑπερηφάνεια γιὰ αὐτοὺς τοὺς Κρῆτες. Κι ἄς ἦταν κοτζαμπάσηδες. Μοῦ ἄρεσε ποὺ δὲν σταμάτησαν γιὰ πολλὰ χρόνια νὰ ἀντιδροῦν στὴν Βενετοκρατία.
Ἀλλὰ ἔως ἐκεῖ.
Τὰ χρόνια πέρασαν. Ἐγὼ μεγάλωσα καὶ πρὸ μερικῶν μηνῶν ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα σπουδαῖον κείμενον, τὸ ὁποῖον καὶ δημοσίευσε ὁ Μινώταυρος ἐδῶ:

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Τὸ Kalergi κάτι μοῦ ψιθύριζε ἀλλὰ δὲν μποροῦσα νὰ τὸ ἐντοπίσω.
Πρὸ μερικῶν ὅμως ἑβδομάδων ξεκίνησα νὰ γράφω τὰ ἱστορικὰ κείμενα τοῦ «Μεγάλες στιγμὲς τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας, σὰν σήμερα…»κι ἐξ ἀνάγκης ἄρχισα νὰ ξεσκονίζω τὰ βιβλία μου.
Δὲν εἶχα πάρα πολλὲς πληροφορίες γιὰ τοὺς Καλλέργηδες κι ἀπεφάσισα νὰ ἀναζητήσω πληροφορίες κι ἐκτὸς τῶν βιβλίων μου.
Ἐχθὲς λοιπόν, μάλλον ἀπογοητευμένη, διότι τὰ εὑρήματά μου ἦταν πολὺ φτωχά, καταπιάστηκα μὲ τὸ διαδίκτυον. Δὲν γινόταν. Κάτι θὰ εἶχαν καταγράψῃ κάποιοι… Ὅλο καὶ κάποιος λάτρης τῆς ἱστορίας θὰ ἐξέφραζε τὸ μεράκι του…

Τά εὑρήματά μου;
Τρόμαξα!!!
Τρόμαξα ἀπὸ τὸ μέγεθος τῆς ἀγυρτίας καὶ τῆς γονιδιακῆς πληροφορίας ποὺ μεταφέρουν αὐτὰ τὰ ἄτομα. Ντράπηκα ποὺ κάποτε αἰσθάνθηκα ὑπερήφανη γιὰ αὐτούς, θεωρῶντας τους, λανθασμένα, Κρῆτες ἀγωνιστὲς τῆς ἐλευθερίας!!!!.
Ντράπηκα διότι οἱ πολυαγαπημένοι μου Κρῆτες ἔπεσαν πολλάκις θύματά τους.
Ντράπηκα διότι οἱ ἀπόγονοί τους ἀκόμη μας κυβερνοῦν, μὲ τὴν αὐτὴν λογικὴ καὶ τὴν αὐτὴν ὑπάνθρωπον φύσιν.

Γιὰ νὰ μὴν σᾶς ζαλίζω ὅμως, ἰδοῦ μερικὰ ἀπὸ τὰ εὑρήματα:

Δῆλα δή…
Κάθε φορὰ ποὺ οἱ Καλλέργηδες ἤθελαν νὰ ἀποσπάσουν ἰδιαίτερα προνόμια ἀπὸ τὴν ἐκάστοτε ἐξουσία προκαλοῦσαν ἤ συμμετεῖχαν σὲ μίαν ἐπανάστασι. Κάποιες ἀπὸ αὐτὲς κράτησαν μάλιστα ἀρκετὰ χρόνια. Σὲ ὅλες ὅμως τὸ ἀποτέλεσμα, ποὺ ἀφοροῦσε στοὺς Καλλέργηδες, ἦταν συμβιβασμός, ἀμνηστία καὶ αὔξησις τῶν προνομίων τους. Γιὰ νὰ δοῦμε… Εἶναι πράγματι ἔτσι;

Τί μαθαίνουμε λοιπόν ἀπό τήν παραπάνω ἔρευνα;
Μαθαίνουμε πὼς δύο φορὲς οἱ Καλλέργηδες πρόδοσαν τὴν Πατρίδα τους γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὰ προνόμιά τους. Δύο φορὲς τὴν πλήρωσαν οἱ  Χορτάτζηδες, οἱ ὁποῖοι καὶ κατέληξαν νὰ ἐξοριστοῦν ἀπὸ τὴν  Κρήτη καὶ νὰ ζήσουν ὥς ἀκρίτες τῆς ἀνατολικῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.
ΚΙ ἐδῶ πού τά λέμε; ποιός λογικός ἡγέτης θά ἤθελε πατριῶτες ὑπηκόους; Τοὺς ἔκανε λοιπὸν ἀκρίτες ὁ αὐτοκράτωρ καὶ ἡσύχασε τὸ κεφάλι του. Τὸν πατριωτισμό τους θὰ τὸν ξεκαθάριζαν οἱ Τοῦρκοι.

Ἄς προχωρήσουμε ὅμως καὶ λίγο παρακάτω. Ἔχει ἐνδιαφέρον.
Ναί, ἀλλά…

Τί; Καί ῥουφιάνος ὁ Καλλέργης μέ τά σόγια του; Ἔ; Καί ῥουφιάνος;Χμμμ…

Καὶ ῥουφιάνος καὶ πιστὸ σκυλὶ τῆς ἐξουσίας.
Αὐτὰ ὅμως τὰ μαθαίνουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἡ κρητικὴ ἀντίστασις», τοῦ Γεωργίου Τσερεβελάκη, κι ἀπὸ τοῦ ὁποίου βιβλίου ἀποσπάσματα διαβάζετε ἐδῶ. Τὰ παραπάνω ἁλιεύματα εἶναι ἀπὸ τὶς σελίδες  35, 36, 37, 46 και 47.
Πολὺ θὰ ἤθελα νὰ τὸ διαβάσω κάποιαν στιγμή. Πιστεύω πὼς θὰ ἔχῃ πάρα πολλὲς ἀκόμη ἀποκαλύψεις νὰ μᾶς προσφέρῃ.

Ἀλλὰ ἄς περάσουμε στὸ ἐπόμενον εὕρημα.
Ὁ ἰατρὸς Ἐμμανουὴλ Καλλέργης ἔχει γράψῃ ἕνα βιβλίο μὲ τὴν ἱστορία τῆς οἰκογενείας του.
Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ἔρευνά του ἀνακαλύπτει τὶς ῥίζες τῶν Καλλεργῶν καὶ τὸ ποῦ εἶναι σήμερα ἐξαπλωμένοι οἱ ἀπόγονοί τους.
Ἀπὸ τὴν παρουσίασι αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, (καὶ τὸ ὁποῖον βρίσκεται ἐδῶ) μὲ τίτλο «Εἰσαγωγὴ στὴν ἱστορία τῶν Καλλεργῶν» θὰ σᾶς παρουσιάσω μερικὰ ἐνδιαφέροντα ἀποσπάσματα.

Χμμμ…
Πράγματι, τὰ «δώδεκα ἀρχοντόπουλα» ἦταν δώδεκα ἐπιτηρητὲς ποὺ ἔφθασαν στὴν Κρήτη μετὰ τὴν μεγάλη σφαγὴ ἐπὶ Φωκᾶ. Αὐτὴν τὴν σφαγὴ ποὺ οὐσιαστικῶς ἦταν γενοκτονία, διότι σχεδὸν ἐξαφάνισε τὸ κρητικὸ στοιχεῖο, ἀφήνοντας πίσω της 270.000 νεκρούς.

Ἀλλὰ ἄς δοῦμε καὶ κάτι ἀκόμη, πολὺ πιὸ ἐνδιαφέρον, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἔρευνα τοῦ Ἐμμανουῆλ Καλλέργη.

 Χμμμ…
Τό ἔχετε διαβάσῃ τό κείμενον πού ἀφορᾷ στά ἔργα καί στά ὄνειρα καί στούς σχεδιασμούς τοῦ Ῥιχάρδου  Condenhove-Kalergi; Ἐὰν δὲν τὸ ἔχετε κάνῃ ἤδη, δοκιμάστε το!!! Εἰλικρινῶς, θὰ τρομάξετε!
Θὰ συνειδητοποιήσετε κι ἐσεῖς, ὅπως ἔκανα κι ἐγώ, τὴν μεγάλη πλεκτάνη ποὺ ἔχουν στήσῃ ἐδῶ καὶ αἰῶνες κάποιοι, εἰς βάρος μας, μὲ στόχο τὴν ἐξαπάτησίν μας καὶ τὴν δουλοποίησίν μας.
Δυστυχῶς τὸ ἔργο ἔχει ξεκινήσῃ καὶ παίζεται ἀπὸ τότε ποὺ τὰ «δώδεκα ἀρχοντόπουλα» κατεπάτησαν τὴν Κρήτη. Κι ἀκόμη δυστυχέστερα κρύβουν ὅλην ἐκείνη τὴν βρώμικη ὑποκριτικὴ θέσι τῶν διαμεσολαβητῶν, ποὺ ἔπαιζαν, καὶ σαφῶς ἀκόμη παίζουν, κάτω ἀπὸ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἐξουσίες, παρουσιάζοντας ἑαυτοὺς ὥς πρωτεργάτες καὶ πρωτοπόρους σὲ ἀγῶνες ποὺ πρόδωσαν καὶ ξεπούλησαν τοὺς Ἕλληνες.
Τό ἀντάλλαγμα;
Κρατῶντας ἐμᾶς δεσμίους, ὅπως κάθε καλὸς καὶ ὑπάκουος κοτζάμπασης, ἐξαργύρωναν τὴν δική μας παραπλάνησι καὶ ὑποταγή, μὲ τὴν δική τους ἐπιβίωσι κι ἀνέλιξι σέ θέσεις ἐξουσίας. Πάντα φυσικὰ μὲ γεμάτες τσέπες καὶ μὲ ἄριστες διασυνδέσεις. Πάντα μέσα στὰ γεγονότα πρωταγωνιστές, πρὸ κειμένου νὰ βγαίνουν λάδι. Γιὰ νὰ μὴν πῶ καὶ ἥρωες…. Διότι κάτι τέτοιο πασχίζουν κάποιοι νὰ μᾶς πείσουν πὼς συνέβῃ…

Τέλος, ἄς θυμηθοῦμε τὴν Βιργινία Τσουδεροῦ καὶ τὸν ῥόλο ποὺ ἔπαιξε, ἤ …δὲν ἔπαιξε, στὴν ὑπόθεσι Λάλα.

Ἔπαυσαν ἄρα γέ κάποιαν στιγμή, μέσα στούς τόσους αἰῶνες νά μᾶς ξεπουλοῦν;
Μπᾶ… Δὲν γίνεται…
Εἴπαμε… Ἡ φύσις τους εἶναι αὐτή…

Σήμερα δὲν αἰσθάνομαι ἐξαπατημένη.
Γενοκτονημένη αἰσθάνομαι!

Φιλονόη.

Ἡ φωτογραφία παρουσιάζει τὸ οἰκόσημο τῶν Καλλεργῶν. Ἕνα οἰκόσημον μὲ ἀετούς. Κι ἐγὼ ὅταν βλέπω ἀετοὺς κάτι παθαίνω… Κάτι πολὺ ἄσχημο!

Περὶ ἀετῶν μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:

Πόσο «τυχαῖα» εἶναι ἡ «εἰσβολή» τοῦ ἀετοῦ στά σύμβολα τῆς Τουρκίας;

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.

Leave a Reply