Πρόσκλησις βιβλιοπαρουσιάσεως γιὰ τὴν «Μάχη τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ».

Πρόσκλησις βιβλιοπαρουσιάσεως γιὰ τὴν «Μάχη τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ».

Ὁ Ἐξωῤῥαιστικὸς – Ἐκπολιτιστικὸς -Ἐπιμορφωτικὸς Σύλλογος «Ἑνότης – ἡ Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει –Διασταύρωσις Ῥαφήνας», ἔχει τὴν ἐξαιρετικὴ χαρὰ καὶ τιμή, νὰ σᾶς προσκαλέσῃ τὴν

Κυριακὴ 6 Νοεμβρίου 2016 καὶ ὧρα 12:30 μ.μ.

στὴν ἐκδήλωση Μνήμης καὶ Τιμῆς πρὸς τὰ Ἡρωϊκὰ Παλληκάρια τῆς Ἑλληνικῆς Δυνάμεως Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.) τοῦ 1974, μὲ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου – μαρτυρία τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τους καὶ συμπολίτου μας,

Ταξιάρχου ἐ.ἀ. Παναγιώτου Σταυρουλοπούλου,
ποὺ ἐξεδόδη ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις «Πελασγός», μὲ τίτλο: «Τὸ Χρονικὸ τῆς Μάχης (τοῦ Στρ/δου) τῆς ΕΛΔΥΚ 14-16/8/74».

Στὴν ἐκδήλωση θὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμὸ ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Συλλόγου «Ἑνότητα», Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας, Ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, ὁ Ἐκδότης τοῦ βιβλίου κ. Ἰωάννης Γιαννάκενας καὶ κεντρικὸς ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ Ἐπιμελητὴς τοῦ βιβλίου κ. Κωνσταντῖνος Δημητριάδης, Ἱστορικὸς Ἐρευνητής, καθὼς καὶ ὁ ἴδιος ὁ κ. Ταξίαρχος, ὁ ὁποῖος στὸ τέλος θὰ ἀπαντήση  καὶ σὲ ἐρωτήσεις σας.

Τὸν συντονισμὸ θὰ ἔχη ἡ κα Ἰφιγένεια – Ἄννα Βαρδοπούλου.

(Visited 238 times, 1 visits today)
Leave a Reply