Ὑποχρεωτικὰ ζητούμενα γιὰ ἐπαναφορὰ στοιχειώδους οἰκονομικῆς ἐλευθερίας

Γιὰ ἐμένα τὸ ζητούμενο πάντα εἶναι ἡ ἐξασφάλιση τοῦ μεγαλυτέρου δυνατοῦ βαθμοῦ οἰκονομικῆς (καὶ ὄχι μόνο) ἐλευθερίας ὡς ἀπαραιτήτου συστατικοῦ δημιουργίας πλούτου καὶ προόδου σὲ μίαν οἰκονομία-κοινωνία.

Γι’ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα τῆς ἐξόδου του Η.Β. ἀπὸ τὴν Ε.Ε. ἔχει τεραστία σημασία, τόσον ὅσον ἀφορᾶ στὶς οἰκονομικές του παραμέτρους ἀλλὰ καὶ ὅσον ἀφορᾶ στὶς ἀντιδράσεις-ἀλλαγὲς-ἀποτελέσματα ποὺ θὰ ἔχη αὐτὸ στὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς ὑπολοίπου Εὐρώπης.

Στὰ καθ’ ἡμᾶς…
Τὸ ἅρμα τῆς ψωροκώσταινας δὲν ἔχει καὶ πολλὰ περιθώρια. Τοὐλάχιστον ἂς γίνουν βήματα πρὸς τὴν κανονικότητα (τὰ ὁποία πληρώνουμε μὲ τεράστιο κόστος λόγῳ οἰκονομικοῦ ἀναλφαβητισμοῦ) καὶ εὔχομαι γιὰ τὸ ἑπόμενο διάστημα νὰ μὴν ἔχουμε ἄλλες ἀρνητικὲς ἐκπλήξεις.

Τὸ οὐσιῶδες γιὰ τὴν χώρα καὶ τὴν οἰκονομία της γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος εἶναι νὰ βαδίσῃ ῥεαλιστικὰ (ἐπουλώνοντας σιγὰ σιγὰ τὶς πληγές της) καὶ νὰ ἔχουμε μίαν ὁμαλὴ κατὰ τὸ δυνατὸν μετάβαση-ἀλλαγὴ σκυτάλης.

Ἀπὸ τὴν ὑπάρχουσα κατάσταση δὲν ἔχουμε νὰ περιμένουμε κάτι.
Τοὐλάχιστον ἂς μὴν ἔχουμε ἄλλες ζημιὲς καὶ ἂς ἔχουμε ἡσυχία-ὁμαλότητα.

Ἀπὸ τοὺς ἑπομένους (ὅποιοι κι ἐὰν εἶναι) ἔχουμε νὰ περιμένουμε πολλὰ ἀλλὰ ἀκόμη δὲν εἶναι ἡ ὥρα…
Ὁμαλότητα, κανονικότητα τὰ βασικὰ ζητούμενα τὸ ἑπόμενο διάστημα.

Ἀγαλιώτης Γεώργιος

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply