Δημοκρατική ἐλευθερία;

Ἐλευθερία εἶναι νὰ ὁρίζω τὴν περιουσία μου καὶ τὸ προϊὸν τοῦ κόπου μου.

Δημοκρατία εἶναι νὰ μαζεύονται κάποιοι νὰ ψηφίζουν καὶ νὰ ἀποφασίζουν τὸ ποσοστὸ τῆς ἐλευθερίας μου, πού, μὲ κάποιον μαγικὸ τρόπο καὶ χωρὶς τὴν δική μου συνέναιση, τοὺς ἀνήκει.

Ἐὰν διαμαρτυρηθῶ γιὰ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη, οἱ πιὸ μετριοπαθεῖς ἀπὸ αὐτό, τὸ ἐλέῳ θείας προνοίας σῶμα, θὰ προσπαθήσουν νὰ μὲ πείσουν, ὅτι κάποιος γραφειοκράτης ἢ πολιτικὸς θὰ διαχειρισθῇ μὲ σοφία καὶ σύνεση, μεγαλυτέρα ἀπὸ τὴν δική μου, τὸ προϊὸν τοῦ κόπου μου…
…ἐὰν δὲ εἶναι ἐξτρεμιστὲς θὰ μὲ κατηγορήσουν ὡς ἀνικοινωνικό, ἐγωπαθή, μισάνθρωπο καὶ φασίστα.

Ὅταν δὲ θέλουν νὰ μὲ ἐξευτελίσουν καὶ νὰ ἀκυρώσουν πλήρως τὴν μέση διανόηση ποὺ διαθέτω, θὰ ἰσχυρισθοῦν ἀδιάντροπα, ὅτι τὴν ἑπομένη φορὰ πρέπει νὰ εἶμαι πιὸ προσεκτικὸς στὴν ἐπιλογὴ τῆς ψήφου μου.

Στέκω ῥιζικὰ ἀντίθετος…… ἀπέναντι σὲ αὐτὸ τὸ πανηγυράκι…!!!

«Ἕνας»

Σημείωσις

Τὸ 1857 the great state of South Carolina, ἀκύρωσε (nullified) τὸν νόμο τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν εἴσπραξη δασμῶν καὶ φόρων.

Διέθεσε μάλιστα 200.000 δολλάρια γιὰ τὴν ἀγορὰ ὁπλισμοῦ καὶ προέτρεψε τοὺς πολῖτες της νὰ προβοῦν σὲ αὐτοδικίες ἐνάντιον ὁμοσπονδιακῶν ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι θὰ προσπαθοῦσαν νὰ συλλέξουν φόρους.

Συνεχίστε ἐλεύθερα τὰ δημοκρατικὰ ὄνειρά σας.

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply