Δικαίωμα αὐτοδιαθέσεως

Δὲν πρέπει νὰ ἐνδίδουμε σὲ δημοκρατικοὺς δογματισμοὺς τοῦ τύπου: οἱ ἄνθρωποι εἶναι οἱ καλλίτεροι κριτὲς τῶν συμφερόντων τους.

Ὄχι, δὲν εἶναι · οἱ καλλίτεροι κριτὲς εἶναι οἱ ἐλίτ, στὶς ὁποῖες πρέπει, ἐπομένως, νὰ ἐξασφαλίζονται τὰ μέσα γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὴν θέλησή τους, χάριν τοῦ κοινοῦ καλοῦ.

Ὅταν οἱ κοινωνικοὶ κανόνες τοὺς ἀπαγορεύουν τὴν ἀπαραίτητη βία, γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὴν ὑπακοή, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ στραφοῦν πρὸς μίαν ἐξ ὁλοκλήρου νέα τεχνικὴ ἐλέγχου, κυρίως μέσῳ τῆς προπαγάνδας, ἐξ αἰτίας τῆς ἀγνοίας καὶ τῶν προκαταλήψεων …τῶν μαζῶν.

Harold Lasswell
(ἀπὸ τὴν Ἐγκυκλοπαίδεια τῶν Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν)

Harold Lasswell

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply