Λελεφτερισμὸς

Ἀγγλοσάξωνες καὶ μοντέρνος (μονοπωλιακός) καπιταλισμός: ἕνα τυπικὸ παράδειγμα τοῦ πῶς λειτουργεῖ ὁ «λελεφτερισμός» καὶ τὰ λοιπά, καθὼς καὶ τὰ μέσα τῆς μαζικῆς προπαγάνδας ποὺ ἐπιστρατεύονται.

πηγὴ

Ὅλα ὅσα οὐδέποτε σᾶς διδάσκουν στὰ οἰκονομικὰ «πανεπιστήμια» γιὰ ἕνα σύστημα ποὺ ἀλλοιῶς σᾶς τὸ παρουσιάζουν καὶ σᾶς βάζουν νὰ τὸ ὑπερασπίζεσθε. Ἕνα σύστημα μακρὰν ἐπικινδυνότερο τοῦ σοβιετικοῦ κομμουνισμοῦ, ποὺ πρέπει νὰ ἐξαλειφθῇ ὁλοσχερῶς μὲ ἀκόμη περισσότερο ἀκλόνητο ἐπιμονή.

Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply