Διαχρονικὸ καὶ πάγιο τὸ αἴτημα τῆς Ἑνώσεως

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1828 ἐξεδηλώθη ἐπίσημα ἡ καθολικὴ ἐπιθυμία τοῦ κυπριακοὺ λαοῦ γιὰ Ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἐστάλη ὑπόμνημα στὸν Ἰωάννη Καποδίστρια στὸ ὁποῖο διετυπώνετο μὲ σαφήνεια τὸ σχετικὸ αἴτημα.

Ὁ ἴδιος ὁ Κυβερνήτης ἐξάλλου, σὲ διάλογό του μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ βρεταννικοὺ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Γουΐλμοτ Χόρτον τὸ 1827, στὴν ἐρώτησή τοῦ Ἄγγλου διπλωμάτου: «Ποιά ὅρια ἐκτάσεως χωρογραφικὴς ἀξιοῖ ἡ Ἑλλάς;», ἀπήντησε: «Τὰ ὅρια ταῦτα ἀπὸ τοῦ 1821 καθορίζονται ὑπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἐκχυθέντος εἰς τὰ σφαγεῖα τῶν Κυδωνιῶν, τῆς Κύπρου, τῆς Χίου, τῶν Ψαῤῥῶν καὶ τοῦ Μεσολογγίου καὶ εἰς τοὺς πολλοὺς κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασοαν ἀγῶνας, διὰ τῶν ὁποίων ἐδοξάσθη τὸ ἀνδρεῖον ἐτοῦτον Ἔθνος».

Ἀνδρέας Κανίκλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply