Φωτιές, φωτιές, φωτιές…

…μὲ (μὴ ἀναφερόμενον, ἀλλὰ πραγματικό) αἴτιον!!!

τὴν μία χρονιὰ φωτιά…
…τὴν ἄλλην ἀνεμογεννήτριες!!!
Θαῦμα, θαῦμα…

Κ. Λ.

Φωτιὲς σὲ Κρήτη, Δυτικὴ Ἀχαΐα, Ζάκυνθο καὶ Ἄνδρο.

  • Ὑπενθυμίζεται πὼς ὁ ἰσραηλινὸς ἀγωγὸς East Med περνᾶ ἀπὸ Κρήτη-Δυτικὴ Ἀχαΐα-Ζάκυνθο καὶ πὼς οἱ φωτιὲς μειώνουν τὸ κόστος ἀποζημιώσεως πρὸς τοὺς ἰδιοκτῆτες καὶ τοὺς χρῆστες γῆς.
  • Ὑπενθυμίζεται ἐπίσης πὼς ἡ Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου, μαζὺ μὲ τοὺς Δήμους Νάξου, Πάρου, Τήνου καὶ Ἄνδρου, ἔχουν καταθέση στὸ ΣτΕ αἴτηση ἀκυρώσεως τῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν περιβαλλοντικῶν ὅρων ἐγκαταστάσεως νέων Αἰολικῶν Πάρκων στὰ ἐν λόγῳ νησιά. Ἡ παραγωγὴ ἐνεργείας ἀπὸ ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐπιδοτεῖται ἀπὸ τὸ κράτος, σύμφωνα μὲ τὸν τροποποιημένο νόμο 3299/2004.

*~*~*~*~*~*

Περισσότερα ἐδῶ:

  1. Ἀρχὲς ἀποζημιώσεως γιὰ ἰδιοκτῆτες καὶ χρῆστες γῆς (ἀφορᾶ στὸν ἀγωγὸ TAP)
  2. Ἐπιδότησις γιὰ παραγωγὴ ἐνεργείας ἀπὸ ἀνανεώσιμες πηγὲς – Ἀδειοδότησις καὶ ἐπιχορήγησις τῶν σχετικῶν ἐπενδυτικῶν σχεδίων

ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

Φωτιὲς στὴν Ἠλεία τὸ 2007 ἔκλεισαν τὸ κεφάλαιον τῶν …προβλημάτων καὶ τῶν ἐμποδίων, πρὸ κειμένου νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ διάνοιξις τῆς Ἰονίου Ὁδοῦ…

Φωτιὲς στὴν Δυτικὴ Ἀττικὴ τὸ 2009…

πηγὴ

Φωτιὲς στὰ Γεράνεια ὅρη (23 Αὐγούστου 2018), ποὺ μᾶς ὑποψιάζουν γιὰ μελλοντικὰ ὀρυχεία …βωξίτου!!!

πηγὴ

Κινέττα – Γεράνεια -Σκόπελος…

Ἡ φωτιὰ στὴν Κινέττα ξεκίνησε ἀπὸ τὰ Γεράνεια Ὅρη, ὅπου κάποιοι θέλουν νὰ ἐγκαταστήσουν ἀνεμογεννήτριες καὶ κάποιοι ἄλλοι ἀντιδροῦν. Τὰ ἴδια καὶ στὴν Σκόπελο. Τὰ ἴδια καὶ στὴν Κρήτη τὶς προάλλες, τὰ ἴδια καὶ στὰ Βάτικα τὸ 2015. Τὰ ἴδια σὲ τόσες καὶ τόσες περιοχὲς στὴν Ἑλλάδα.

…Ὅπερ μεθερμηνευόμενον σημαίνει ὅτι εἴτε ὄντως ὑπάρχει αὐτὴ ἡ φημολογουμένη «ἀνάρμοστος σχέσεις» μεταξὺ πυρκαϊῶν – ἀνεμογεννητριῶν, εἴτε οἱ σχεδιασμοὶ εἶναι νὰ μποῦν παντοῦ, ὅποτε, μοιραία, ὅπου καὶ νὰ πιάσῃ φωτιά, θὰ πέσης ἐπάνω σὲ σχεδιασμοὺς γιὰ αἰολικά!…

…Πού, βεβαίως, διευκολύνονται ἀπὸ τὶς φωτιὲς -τυχαῖες ἢ ὄχι- καθὼς τὰ αἰολικὰ ἐγκαθίστανται θριαμβευτικὰ μετὰ στὶς ἀναδασωτέες περιοχὲς ὡς «Πράσινη Ἀνάπτυξη» (κάτι σὰν «ἀναδάσωσις» τύπου).

«Win win”situation», ποὺ λέμε.

πηγὴ

Λιβανοῦ Καλλιόπη

Κάποιοι μάλιστα ἀνεφέρθησαν καὶ σὲ …ἀσύμμετρες ἀπειλές.

Εἰκόνες ἀπὸ ἀθηναϊκό-μακεδονικὸν πρακτορεῖον εἰδήσεων

(Ἔλα καλέ… Λέν κι ἀλήθειες τά ΣΥΡΙΖΑΝΕΛικά σαπρόφυτα; Ἀμή… Λέν… Τόσες ὅσες ὅμως τοὺς ἀπαλλάσσουν ἀπὸ ἐνοχές. Στρέφουν ἀλλοῦ τὰ βλέμματά μας, γιὰ νὰ ἀποκρύψουν τὶς δικές τους …προμήθειες!!! Οἱ δὲ καταγγελίες παύουν ὅταν …χαρτζηλικωθοῦν ἀρκούντως!!!)

Συμπέρασμα;

Μᾶλλον δὲν μποροῦμε (ἀκόμη τοὐλάχιστον) νὰ καταλήξουμε σὲ …ἀσφαλὲς συμπέρασμα, ἐφ΄ ὅσον ἀφ΄ ἑνὸς οἱ ἐπαναλαμβανόμενες συμπτώσεις ἐπανέρχονται διαρκῶς γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς κάτι …μαγειρεύεται πίσω τους, μὰ στὴν πραγματικότητα οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν γνωρίζει, ἐπακριβῶς, τὸ τί, τὸ πῶς καὶ τὸ ποιοὶ τὸ …μαγειρεύουν.
Μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε… Μποροῦμε νὰ ὑποψιασθοῦμε… Δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ καταγγείλουμε ἀνοικτά, ἐφ΄ ὅσον παραμένουμε μὲ τὶς ἐνδείξεις, τὴν ὥρα ποὺ οἱ (ὁποίες) ἀποδείξεις κρύβονται πίσω ἀπὸ κλειστὲς πόρτες, κλειστὰ στόματα καί, κυρίως, κλειστοὺς λογαριασμούς…

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply