Φανατισμὸς ποὺ τροφοδοτοῦν οἱ …ἀνόητοι!!!

Εἰκόνα ἀπὸ Νῖκο Ῥούσση

Πιστεύω, χρόνια τώρα, πὼς ἐὰν δὲν μάθουμε νὰ ἑστιάζουμε στὰ ἀναγκαία καὶ στὰ χρήσιμα, προκοπὴ δὲν θὰ δοῦμε.
Πιστεύω ἐπίσης πὼς ἐὰν δὲν ξεπεράσουμε κάθε εἴδους προσκολλήσεις μας, ποὺ μᾶς κρατοῦν δεσμίους σὲ καθεστὼς ἐξαρτήσεως, ἐπίσης δὲν πρόκειται νὰ διαφύγουμε τῶν κακῶν ποὺ μᾶς ἐπιφυλάσσουν (;;;) ἢ ποὺ μᾶς …«ἀναλογοῦν».
Μά, ἐπίσης, πιστεύω πὼς τὸ μεγαλύτερό μας ἀγκάθι, ποὺ ὅλοι μας, μὲ τὸν δικό μας τρόπο, πρέπει νὰ ξεφορτωθοῦμε, εἶναι ὁ κάθε λογῆς φανατισμός. Κάθε λογῆς, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχεται. Κι αὐτὸ διότι ὁ φανατισμὸς θολώνει τὸ μυαλό, περιορίζει τὶς σκέψεις καὶ μηδενίζει σχεδὸν τὴν ἀντιληπτικότητα.

Εἶναι καιρὸς τώρα ποὺ μετατρεπόμεθα ἀπὸ κοινωνίες σὲ κομματιασμένα ὑποσύνολα, τὰ ὁποία ὑφίστανται διότι κάτι τὰ κρατᾶ ἀκόμη ἑνωμένα καὶ τὰ ὀποία, ὁσονούπω, θὰ ἀρχίσουν νὰ ἀλληλοτρώγονται (ἐὰν δὲν τὸ ἔχουν ἤδη ξεκινήση). Αὐτὸ σημαίνει πὼς μὲ πρόσχημα τὶς κομματικὲς ἐξαρτήσεις μας ἢ τὶς θρησκευτικές μας πεποιθήσεις ἢ ἀκόμη, σὲ κάποιες περιπτώσεις, τὶς καθαρὰ ὁπαδικές, δῆθεν, φίλαθλες ἀπόψεις μας, οὐδόλως ἀποφεύγουμε ἢ θὰ ἀποφύγουμε τὸν …«καννιβαλισμό». Καί, ἐπὶ τοῦ παρόντος, αὐτὸς ὁ …«καννιβαλισμὸς» ἴσως νὰ παραμένῃ σέ, ἂς ποῦμε, κόσμια καὶ εὐπρεπῆ, καθαρὰ λεκτικὰ ἐπίπεδα, ἀλλὰ μία σπίθα ἀρκεῖ γιὰ νὰ ξεσπάσουν καταστροφικὲς πυρκαϊές, ποὺ ποὺ θὰ μᾶς ἀποτελειώσουν.

Τί θέλω νά πῶ; Ἁπλό… Ἑτοιμαζόμεθα νὰ ἀλληλοφαγωθοῦμε… Ὄχι διότι ἔχουμε κάτι νὰ χωρίσουμε μεταξύ μας, ἀλλὰ διότι κάποιοι, ποὺ ζοῦν ἀνάμεσά μας, θέλουν νὰ πιστεύουν πὼς ἔχουμε νὰ χωρίσουμε. Κι ἀν τὶ νὰ δοῦν πίσω ἀπὸ τὶς βιτρίνες τὸν πραγματικὸ χαρακτῆρα τῶν δυναστῶν μας, αὐτοὶ βλέπουν τὴν βιτρίνα (κόμμα, θρησκεία, ὁμάδα) καὶ ὁρμοῦν γιὰ νὰ τὴν καταστρέψουν.
Ἀφελεῖς; Ἀνόητοι; Ἤ ἔμμισθοι πράκτορες;
Μήπως ἀπλῶς ἔμμισθοι πράκτορες ἀνεκάλυψαν τούς ἀνοήτους καί τούς ἀφελεῖς τοῦ κόσμου μας καί τούς στρέφουν ἐναντίον μας μά, κυρίως, τόν ἔναν ἐναντίον τοῦ ἄλλου;

Θέλετε παράδεγιμα;
Ἤδη, ἐν ὄψει ἐκλογῶν, ἔχουν τὰ κάθε εἴδους κομματικὰ κοπρόσκυλα ξεχυθῆ ὁπουδήποτε, πρὸς ἄγραν ψήφων. Μὲ παπαρολογίες, μὲ ὑποσχετικές, μὰ κυρίως μὲ τὸ νὰ στιγματίζουν τοὺς ἀντιπάλους τους (δίχως ὅμως νὰ ἐπιδεικνύουν καὶ τὰ προτεινόμενα, πιθανά, ἀπὸ τοὺς ἰδίους ὀφέλη), ἡ «ἐμπροσθοφυλακὴ τῶν καννιβάλων» ἐπιδράμει εἰς βάρος μας. Στὰ κοινωνικὰ δίκτυα, στὰ σπίτια μας, στὶς συντροφιές μας, στὶς ἐργασίες μας, στὶς κοινωνικές μας δραστηριότητες, μὰ ἀκόμη καὶ στὸ …μπακάλικο τῆς γειτονιᾶς μας, ὅσο πλησιάζουμε πρὸς τὶς ἐκλογές, τόσο τὰ …πάθη δυναμώνουν. Κι ὅσο τὰ πάθη δυναμώνουν, τόσο ὁ φανατισμὸς βασιλεύει. Μὰ ὅσο βασιλεύει ὁ φανατισμός, τόσο οἱ ἀνόητοι, οἱ βλάκες καὶ οἱ κάθε λογῆς ἀνεγκέφαλοι ἐνσπείρουν μίση καὶ πάθη.
Δὲν ἀντέχεται αὐτὴ ἡ εἰκόνα. Εἰλικρινῶς ἀπογοητεύμαι συχνά, ἰδίως ἐὰν ἀγαπημένα μου πρόσωπα λαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις, τὶς ὁποῖες ὑπερασπίζονται μὲ περίσσεια …βλακεία!!!

Ναί, βλακεία… Δυστυχῶς καθημερινῶς ἀνακαλύπτω πὼς ὅσο φανατικότερος κάποιος, τόσο ἠλιθιότερος.
Στὴν πραγματικότητα ἐν ἀγνοίᾳ του τροφοδοτεῖ ὅλο αὐτὸ τὸ καθεστὼς τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε».
Στὴν πραγματικότητα καθίσταται αὐτόχειρ…
Καὶ τελικῶς ἡ ἀνοησία μᾶς πνίγει τόσο, ὅσο νὰ μὴν ἀντέχεται…

Τί κάνουμε; Ἐν ἀρχῇ τοὺς ἀποφεύγουμε. Ὄσο μακρύτερά τους, τόσο καλλίτερα. Ὅσο περισσότερο ἀποστασιοποιημένοι, τόσο περισσότερο νηφάλιοι καὶ διαυγεῖς. Ὅσο ἀρνούμεθα νὰ ἐμπλακοῦμε στὰ κομματικά τους παιχνίδια, τόσο θὰ παίζουν μόνοι τους καὶ θὰ περιορίζονται στὸ νὰ κατασπαράζουν τὶς …σάρκες τους. Ἀρκετὰ μὲ τὶς δικές μας.

Ἐὰν κάποιος θέλῃ νὰ ψηφίσῃ ἂς τὸ κάνῃ γιὰ τὸν ἑαυτόν του καὶ μόνον. Τὸ νὰ συμμετέχουμε στὸ γενικότερο (καὶ σαφῶς εἰς βάρος μας) πανηγυράκι τους, τὸ μόνον ποὺ κάνουμε εἶναι νὰ τοὺς δίδουμε περισσότερο χῶρο γιὰ νὰ μᾶς κτυποῦν.
Ἀρνούμενοι τὸ νὰ ἐμπλακοῦμε στοὺς φανατιστμούς τους, ἀποδεικνύουμε πὼς τοὐλάχιστον ἀρχίζουμε νὰ σκεπτόμεθα ἀποστασιοποιημένοι καί, τελικῶς, πολὺ περισσότερο διαυγεῖς.
Διότι τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἀνακτήσουμε κάποιους βαθμοὺς Ἐλευθερίας ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ νὰ διακρίνουμε, γιὰ ἀρχή, τὰ ἀόρατα δεσμὰ ποὺ μόνοι μας συντηροῦμε.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ποῦ ἀλλοῦ ἐπιδράμει ἡ βλακεία;
Ἰδοῦ πεδίον δόξης λαμπρόν…:

πηγὴ

Μοῦ τὸ ἔστειλαν καὶ ἔγινα ἔξαλλη, διότι, ὡς γνωστόν, οἱ δολοφονίες στὴν Νέα Ζηλανδία δὲν ἦταν ἀποτέλεσμα δράσεως ἑνὸς φανατικοῦ, ἀλλὰ ἀποτέλεσμα δράσεως ἑνὸς ἐμμίσθου πρακτορίσκου, ποὺ δουλειά του ἦταν νὰ ἐνδυναμώσῃ τὰ πάθη καὶ τὰ μίση, πρὸς ὄφελος τῶν …ἀντιτρομοκρατῶν τοῦ πλανήτου μας.

Χειραγώγησις εἴπαμε;

Ναὶ βρέ… «Ἕλλην» ὁ πρακτορῖσκος ποὺ ἔδωσε τὸ σύνθημα ἐνάρξεως «ἱεροῦ πολέμου»…

Θύματα μίας ἀνελεήτου προπαγάνδας

Μὰ ὅσο ἐμεῖς κυττᾶμε τὸ ἐὰν ἦταν …«καλὴ» ἡ μὲν ἐκκαθάρισις, ἐνᾦ ἡ ἄλλη …«κακή», χάνουμε, ὡς συνήθως, τὸ δάσος, κυττῶντας τὸ (ἔμπειρο) δάκτυλο τῆς προπαγάνδας.

Τί ἄλλο μέ ἔκανε νά σᾶς γράψω τά παραπάνω;
Δυστυχῶς μου, σὲ συνομιλία μου μὲ ἀγαπημένο μου φίλο, πρὸ ἡμερῶν, ἔμαθα πὼς ἀπεφάσισε νὰ στηρίξῃ ἀνοικτὰ τὸ ΚΚΕ, διότι αὐτὸ ἔκρινε πὼς θὰ μᾶς σώση. Στὴν προσπάθειά μου νὰ τοῦ ἐξηγήσω πὼς εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο μὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα κόμματα, ἐνᾦ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν χρυσῆ αὐγὴ ὑποστηρίζεται…

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν …Λιάνα Κανέλλη!!!

…κόντεψε νὰ πάθῃ ἀποπληξία καὶ μοῦ ἐζήτησε, ὀργισμένος, νὰ μὴν τὸν ξανά-ἐνοχλήσω.

Σηκώνω τὰ χέρια ψηλά. Δὲν μὲ πειράζει ποὺ τὸν ἔχασα ἀπὸ φίλο (κατὰ πῶς ἐδήλωσε ὁ ἴδιος!!!)… Μὲ πειράζει ποὺ τὸν ἐκτιμοῦσα πολὺ καὶ τὸν τοποθετοῦσα μέσα στοὺς ἰδιαιτέρως εὐφυεῖς συμπολῖτες μας. Ἐὰν ἀκόμη κι αὐτὸς ἔπεσε σὲ αὐτὲς τὶς παγιδεύσεις, πολὺ φοβᾶμαι πὼς αὐτὸς ὁ ὑποτροπιασμὸς εἶναι ἡ τελευταία πρᾶξις μίας ἄνευ ἐπιστροφῆς αὐτοχειριακῆς κατρακύλας.
Στὴν πραγματικότητα αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ (ἀγαπημένος μου ἀκόμη, παρὰ τὶς κραυγές του) φίλος, εἶναι ἔνας παπαγαλισμὸς ἀπελπισμένου, μία κραυγὴ καὶ μόνον, ποὺ δηλώνει τὴν ὑψίστη μορφὴ παραιτήσεως.
Ὁ ἴδιος, ποὺ ἔχει χάση πρὸ πολλοῦ τὶς ἐλπίδες του νὰ ἀλλάξῃ κάτι στὸν κόσμο μας, μὰ κυρίως στὸν τόπο του, μέσα ἀπὸ τὸν κομματισμό, συμπεριφερόμενος κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο εἶναι σὰν νὰ δίδῃ νέες εὐκαιρίες στοὺς …δολοφόνους μας νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν.
Μετουσιώνεται ἐν ὀλίγοις σὲ συνεργό.
Αὐτὸ ξεπερνᾶ τὸ «σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης» καὶ ὑποδηλώνει συνειδητὴ πορεία πρὸς τὴν αὐτοχειρία.

Ὁ φίλος μου σαφῶς καὶ δὲν εἶναι φύσει ἀνόητος. Ὁ φίλος μου εἶναι παρὰ φύσιν ἀνόητος ἤ, ἄλλως, συνειδητῶς ὑποτεταγμένως στὴν ἀνοησία τῶν ἄλλων.

Leave a Reply