Ὁ Μέγας διανοητής Παῦλος Σαντορίνης καί τό ἑκατοστομετρικό ῥαντάρ.

Σήμερα θά μεταφέρω ἓνα ἂρθρο τοῦ Ἀντωνίου Θεοδωράκη μέ στόχο νά γίνουν γνωστές κάποιες ἂγνωστες στούς περισσοτέρους μας πληροφορίες, ἀναφορικῶς μέ τό ἒργο τοῦ   Παύλου Σαντορίνη, ἑνός ἐξαιρέτου ἐπιστήμονος, πού μελέτησε κι ἐδημιούργησε τό γνωστό μας Ῥαντάρ. Ἓνα ἒργο ἐλαχίστως γνωστό στούς πολλούς κι ὃμως τόσο σημαντικό στούς ἐμπλεκομένους τοῦ Β’  Παγκοσμίου Πολέμου.  (Κι ὂχι μόνον!)

Πολλά κομμάτια ἀπό αὐτό τό ἂγνωστο κομμάτι τῆς ἱστορίας, μᾶς μεταφέρει σήμερα ὁ Ἀντώνης γιά νά μᾶς διαφωτίσῃ  καί νά ἀποκαταστήσῃ κάποιες ἱστορικές ἀλήθειες.

Ὑπάρχουν μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά στό ἂρθρο, τά ὁποῖα κάποιους θά τούς βοηθήσουν καί κάποιοι θά τά ἀγνοήσουν. Τό οὐσιῶδες εἶναι  ἡ καταγραφή ἱστορικῶν στοιχείων πού οἰ  περισσότεροι ἀγνοοῦμε καί ἡ συνειδητοποίησις τοῦ ποιοί πραγματικά εἲμαστε.  Κι ἂς προσπαθοῦν κάποιοι νά μᾶς πείσουν γιά τό ἀντίθετον! Ἐμείς εἲχαμε, ἒχουμε καί θά ἒχουμε ἐκείνους τούς ἐπιστημονικούς ἐγκεφάλους, τούς ἱκανούς νά ἀναδομήσουν τόν πλανήτη.

Φιλονόη.

«Κάθε λόγος ἒχει καί ἀντίλογον, τοῦ δέ ὀρθοῦ λόγου ὁ ἀντίλογος σιωπείν ἐστί»

«Τό Ραντάρ άνέτρεψε τόν υποβρύχιο πόλεµο των Γερµανών καί ὑπῆρξε, µετά τήν άτοµική βόµβα τό άποτελεσµατικώτερο όπλο του πολέµου».

Ναύαρχος Νταίνιτς

 

Ίσως η καλύτερη μέθοδος για την διακρίβωση της ιστορικής πραγματικότητας είναι η διά πολλών πλευρών ανάλυση των γεγονότων, που αναφέρονται ως αληθή στην καταγεγραμμένη ιστορία –την οποία ως γνωστόν γράφουν οι νικητές-, και πολλάκις παραχαράσσουν για να εξυπηρετήσουν τα εκάστοτε συμφέροντα τους.

Εις το παρόν πόνημα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα τόσο από την τεχνική πλευρά (λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας τις τεχνικές αναγκαιότητες) όσο και από την ιστορική με βάση πάντοτε αναφορές ανεπίδεκτες προσβολής, ακόμη και μαρτυρίες προσώπων που ζουν μέχρι σήμερα.

Είχα την τύχη να γνωρίσω έναν μαθητή του (στο Ε.Μ.Π.) διανοητού Παύλου Σαντορίνη τον κ. Κωνσταντίνο Δράκο, όπου και μου μετέφερε στοιχεία της προσωπικότητας του.  Κατέχω δε ανά χείρας σημειώσεις του Σαντορίνη που παρέδιδε ως καθηγητής στο ΕΜΠ.

Σιωπηρώς, και μετά από αρκετά χρόνια οι Άγγλοι «σύμμαχοι μας» αναγνωρίζουν τον Παύλο Σαντορίνη ως επινοητή του εκατοστομετρικού ραντάρ.

Αλλά ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στους λιγότερο σχετικούς τι ακριβώς κρυπτογραφεί η λέξη «εκατοστομετρικό ραντάρ».

Ο έτερος τρόπος προσδιορισμού της συχνότητος μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι το μήκος κύματος. Αυτά (τα μεγέθη) συνδέονται μεταξύ τους με την ακόλουθη σχέση:

C == λ * f

[ταχύτης φωτός] == [μήκος κύματος] * [συχνότης]

(είς το μέσον)

Ως γνωστόν (η κατά τα άλλα πτωχή, ταλαίπωρη, και ανίκανη τεχνικώς ΕΛΛΑΣ), είχε είς επιχειρησιακή δράση πριν τον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1936) το περίφημο «πέραν του οπτικού ορίζοντος ραντάρ».

Και τώρα αρχίζουν τα αναπάντητα (τεχνικά κατ’ αρχάς) ερωτήματα:

(1) Εάν η συχνότητα του βάλλοντος η/μ κύματος είναι της τάξεως του εκατοστού, (1cm ~ 30cm), τότε η συχνότητα του πρέπει να είναι από 1GHz έως 30GHz. Υπήρχε δυνατότητα στα ηλεκτρονικά μέσα να διαχειριστούν τέτοιες συχνότητες την εποχή εκείνη;

(2) Πως γινόταν η δημιουργία συχνοτήτων τέτοιας τάξεως;

(3) Πως γινόταν η όδευση των συχνοτήτων τέτοιας τάξεως;

(4) Πως είχε γίνει σαφές στόν ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΝΟΗΤΗ ότι αυτής της τάξεως οι συχνότητες είναι κατάλληλες για την από αέρος προσδιορισμό θέσεως των αεροπλάνων;

Ο NICOLA TESLA αρκετά χρόνια πριν είχε δείξει ότι διά της μεθόδου B-T/R (=Burst Transmit / Receive) ή κατά το ελληνικότερον «εκπομπής ριπής – ακρόασης»), είναι δυνατός ο προσδιορισμός θέσεως (και φοράς) κινούμενου αντικειμένου. Ἐτσι στα πολεμικά τους πλοία οι Άγγλοι είχαν μετρικά ραντάρ, αλλά και ηχοβολιστικά (sonar), με τα οποία εντοπίζαν υποβρύχια.

Βεβαίως αναπόδεικτα καταθέτω ότι ο ΤΕΣΛΑ είχε αφήσει σαφή υπονοούμενα για μια συνιστώσα του Η/Μ κύματος που οδεύει εις τον χώρο με ταχύτητες μεγαλύτερες αυτής του φωτός, και τις είχε ονομάσει «ΔΙΑΜΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ», αναφορές που επιβεβαιώθηκαν άλλωστε από άλλους ερευνητές (ROYAL RAYMOND RIFE, – ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ – ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ), αλλά το σύστημα τα έπνιξε αμέσως – βλέπε περιοδικό HELLΕNIC NEXUS τεύχος 15 Γ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ «Η ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ RIFE ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»-

Η ύπαρξη του ραντάρ αυτού του τύπου έγινε γνωστή στους ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ, (μέσω της αντικατασκοπίας τους) οι οποίοι για να αποφύγουν τον πιθανό εντοπισμό των υποβρυχίων τους τα εφοδίασαν με ένα μεταλλικό πλωτήρα μικρών διαστάσεων το «σνόρκελ» διαστάσεων κάτω των 30cm, κάτω δηλαδή του ορίου της διακριτικής ευχέρειας του μετρικού ραντάρ «των συμμάχων», άρα πρακτικά αόρατα σε αυτά.

  • Προφανώς και εδώ ισχύει η “υπόθεσις ABBY” της κυματικής οπτικής, όπου η διακριτική ευχέρεια του παρατηρητή ως προς το αντικείμενο παρατήρησης (πλωτήρας κάτω των 30cm) δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ημίσεως μήκους κύματος του μέσου παρατήρησης (η/μ κύμα μήκους άνω του 1μ στην περίπτωσή μας).

Ασφαλώς αυτή η ανάγκη για τακτική ανάδυση των υποβρυχίων, απαλείφθηκε πλήρως, ένεκα της επιστημονικής και κατασκευαστικής δεινότητας των Γερμανών όπου κατά το τέλος του πολέμου κατασκευάστηκαν από τον HELMUTH WALTER τα περίφημα αθόρυβα υποβρύχια που χρησιμοποιούσαν ως καύσιμο Η2Ο2 (υπεροξειδίου του υδρογόνου – perhydrol), κατά την ακόλουθη αντίδραση:

Η2Ο2 + [καταλύτης] ———- > Η2Ο + (1/2) O2 + Q

Q: θερμότης για την κίνηση.

Ο2: Αναπνοή για το πλήρωμα.

Η2Ο: Ανάγκες ύδρευσης για το πλήρωμα.

Έτσι αυτά τα υποβρύχια δεν είχαν ανάγκη ανάδυσης, ή τουλάχιστον ο εν καταδύσει χρόνος πολλαπλασιαζόταν σημαντικά. Τίθεται στον αναγνώστη του παρόντος η ακόλουθος ερώτηση: Γιατί αυτά (τα επιτεύγματα) δεν έγιναν νωρίτερα ώστε το τέλος του πολέμου να είναι σίγουρα υπέρ της Γερμανίας, αφού η τεχνογνωσία υπήρχε; Και αφού ο Χίτλερ ήταν πατριώτης και Σφόδρα υπέρ της Γερμανίας; Και ως γνωστόν δεν ήταν και η μόνη σοβαρή (επινόηση) που μπορούσε να ορίσει το τέλος του πολέμου. Αναφέρω επιγραμματικώς:

Τους Πυραύλους V1 και V2.

Την μέθοδο bergius, και FISCHER-TROPSH, για τα συνθετικά καύσιμα, (Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ FORMULA),

Την σφαίρα της ΛΕΙΨΙΑΣ.

Τους πυρηνικούς αντιδραστήρες γονιμοποίησης, κατασκευασμένους από τον HEIZENBERG, για την ταχεία μεταστοιχείωση του U238 σε U235, και το εργοστάσιο παραγωγής βαρέως ύδατος D2O, το NORSHK HYDRO-FACTORY, σαν απαραίτητο στοιχείο για επιβραδυντή των βραδέως κινουμένων νετρονίων,  υλικό με το οποίο κυριολεκτικώς πληρώνονταν  η δεξαμενή του αντιδραστήρος.

Την Σημασία της λεγομένης κρίσιμης μάζας στην αλυσιδωτή αντίδραση. (Στοιχείο εντελώς άγνωστο στους «συμμάχους», το 1945. Καλώς για αυτούς που υπήρξε ο Oppenheimer. Γιατί αυτός τους έδωσε τις άγνωστες λεπτομέρειες που τους έλλειπαν. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ Η ΒΟΜΒΑ ΠΟΥ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΗΝ ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΚΑΙ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ (ΛΑΦΥΡΟ), παρά τα περί του αντιθέτου διαδιδόμενα.

Ο «Κώδων», (Die Gloke) που κατά τον Ιστορικό και μελετητή IGOR PITROFSKY, ήταν το πρώτο πειραματικό μοντέλο για την εννόηση της βαρύτητος, και που συσχετίζεται με τις ιπτάμενες ασημόμπαλες.

Προφανώς κάποιος άλλος ήταν ο υποβολέας αυτού του θεάτρου του παραλόγου, πιθανώς οι χρηματοδότες του, οι «περιούσιοι».

Πριν την διέλευση των Γερμανικών στρατευμάτων από την βάση όπου ευρίσκετο εγκατεστημένος «ο πυροσωλήν» όπως ονομαζόταν την εποχή εκείνη το ραντάρ, η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑΞΑ έλαβε απόφαση αυτό να διαλυθεί, για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού πράγμα που είναι απολύτως αληθές. ΔΙΟΤΙ, όταν τον αμέσως επόμενο χρόνο οι Γερμανοί κατασκεύασαν εκατοστομετρικό ραντάρ το υλοποίησαν με εντελώς διαφορετική τεχνολογία. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν ομοαξονικές μέταλλο-κεραμικές τρίοδες (metal – ceramic triodes) λυχνίες, σε συνδεσμολογία προσγειωμένου πλέγματος (grounded grid cavity loaded power amplifiers) και λίγο αργότερα λυχνίες ισχύως οδευόντων κυμάτων (traveling wave tubes). Τεχνολογίες βεβαίως καθόλα αξιολογότατες, αλλά πολύ πολυπλοκότερες από την αρχική Ελληνική επινόηση.

Ο επινοητής της λυχνίας MAGNETRON (ΜΑΓΝΗΤΡΟΝ) είναι ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, όπου με χρήματα και υποστήριξη της ΕΘΝΙΚΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΑ, ταξείδεψε στην Γερμανία (προπολεμικώς) και την κατασκεύασε. (ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που οι «σύμμαχοι» εξετέλεσαν τον ΜΕΤΑΞΑ με τον Γιατρό τους).

RersonatingCavity: Συντονιζόμενο ηλεκτρομαγνητικό αντηχείο ανόδου.

Leads to cathode and heater: Ακροδέκτες καθόδου και θέρμανσης.

Output coupling loop: Λοβός ζεύξεως εξόδου.

Cooper Anode block: Χάλκινη άνοδος.

Το παραπάνω σχήμα αποτελεί κάθετο τομή μιας λυχνίαςMAGNETRON (εκ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΡΟ). Προσέξτε την αποτύπωση (Ως ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΥ) του σύμβολο του (Ελληνικού) γράμματος Ω είς την άνοδο της λυχνίας.

Η άνοδος αυτής επιφορτίζεται με συνεχές δυναμικό της τάξης των 4000 volt. Κάθετα από το επίπεδο απεικόνισης διαβαίνουν γραμμές μαγνητοστατικού πεδίου. Αυτά αναγκάζουν τα εκ της θερμής καθόδου εκπεμπόμενα ηλεκτρόνια να οδεύσουν προς την άνοδο, όχι με ευθεία πορεία αλλά με μια κατ’ αρχάς καμπύλη τροχιά, εν συνεχεία σπειροειδή τροχιά, και τέλος (σε μια συγκεκριμένη σχέση ανοδικής τάσεως ως προς κάθετο μαγνητικό πεδίο) καρδιοειδή τροχιά. Δηλαδή δεν καταφέρνουν να φτάσουν στην άνοδο αλλά περιφέρονται (καρδιοειδώς) γύρο από την κάθοδο (σχήμα).

(η συγκεκριμένη αυτή τροχιά είναι ιδιάζουσας σημασίας και καθόλου τυχαία κατά την γνώμη του γράφοντος –δες βιβλίον VICTOR SCAUBERGER Ζών Υδωρ-) Ακριβώς εδώ λαμβάνει χώρα η ακόλουθος ανάλυση: (σχήμα)

(1) Η λυχνία παύει να λειτουργεί ως δίοδος αλλά ως τρίοδος με ρυθμιστικό ηλεκτρόδιο το κάθετο ως προς την πορεία των ηλεκτρονίων μαγνητικό πεδίο. (διαμόρφωσις κατά τροχιά και όχι κατά ποσότητα)

(2) Εφ όσον η τροχιά του ηλεκτρονίου είναι καρδιοειδής, (και δεν είναι ουδόλως τυχαία αυτή η τροχιά) τότε κατά την πορεία του από την θερμή κάθοδο μέχρι την θέση της μεγίστης απόστασης από αυτήν αντλεί ενέργεια από την πηγή συνεχούς, ενώ την αποδίδει κατά την επιστροφή του, με κάποιον ρυθμό. Αυτός ο ρυθμός (άντλησης – απόδοσης ενεργείας) ορίζει μια συχνότητα, η οποία επάγεται στην άνοδο της.

(3) Εάν αυτή η συχνότητα ΤΑΥΤΙΣΤΕΙ με την συχνότητα την οποία ορίζει η γεωμετρία του εγχάρακτου Ω (το οποίο αποτελεί ένα συντονισμένο κύκλωμα πολύ υψηλού συντελεστού ποιότητος) εις την άνοδο της, τότε έχουμε ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ. Δηλαδή ανάπτυξη αυτής της συχνότητας εις την έσω κοιλότητα του Ω, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ (έσω κοιλότητα), λόγο του επιδερμικού φαινομένου που είναι ισχυρότατο στις συχνότητες αυτές.

(4) Η αρπαγή της μεγάλης ισχύος η/μ συχνότητος γίνεται δια του λοβού ζεύξεως, (σχήμα) και οδηγείτε σε ομοαξονικό καλώδιο, ή σε ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟ.

Μέχρι εδώ έγινε σαφές το πώς παράγεται η η/μ συχνότητα ισχύως αυτής της τάξεως (του εκατοστού), και πρέπει να αναφέρουμε ότι η δεν υπάρχει επίσημος αναφορά για την πατρότητα του επινοητού αυτής της λυχνίας με το Ελληνικό όνομα ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ.

Ο ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΣ, είναι το μόνο μέσο στο οποίο δύναται να οδεύσει αυτής της τάξεως η/μ συχνότητα. Σε χαμηλότερες συχνότητες κατάλληλο είναι και το ομοαξονικό καλώδιο του οποίου όμως οι απώλειες είναι πολύ μεγαλύτερες, και εξαρτώνται βαρέως από το διηλεκτρικό υλικό που παρεμβάλλεται μεταξύ του κεντρικού αγωγού και του περιφερειακού θώρακα.

Επειδή τέτοιου είδους ομοαξονικά καλώδια (κατάλληλα για τέτοιες εφαρμογές) ήταν άγνωστα την εποχή εκείνη.

Επειδή ο ομοαξονικός αγωγός παρουσιάζει σημαντικά μεγάλες απώλειες σε αυτές οι συχνότητες.

Επειδή ο ομοαξονικός αγωγός παρουσιάζει σημαντικά μεγάλες απώλειες σε αυτές οι συχνότητες.

Επειδή κατά τις αναφορές του σπουδαίου Έλληνα Γ. Λαγκαδά, και φίλου του Σαντορίνη, όπου μέχρι και το τέλος της ζωής του κρατούσε τμήματα του κατεστραμμένου ραντάρ, δεν ανεφέρθη ύπαρξη ομοαξονικού αγωγού, οδηγούμαστε στον ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ ότι ο επινοητής των ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΩΝ είναι ο ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ. Πώς αλλιώς άλλωστε θα ήταν δυνατή η όδευσις της ισχυράς η/μ ριπής;

Άλλωστε υπάρχει και μια φωτογραφία όπου απεικονίζεται ο

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ WILSON CHURCHILL, να κρατά ανά χείρας μια ηλεκτρονική συσκευή που αντί για αγωγούς διέθετε μικρούς σωλήνες (=κυματοδηγοί).

Ο ΛΟΡΔΟΣ SIR WILSON CHURCHILL.

Ο αναγνώστης καλείται να παρατηρήσει τα σύμβολα που σχημάτιζε δια των χειρών του στην διαβόητη ομιλία του στην «κοινωνία των εθνών» πρόδρομος του Ο.Η.Ε. Για πολλούς ιστορικούς αναλυτές είναι ο κύριος χρηματοδότης του πρώτου και δευτέρου ελληνικού εμφύλιου.

Εδώ απαντάτε και η λύση του προβλήματος της όδευσης.

Το επόμενο ΟΔΥΝΗΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ είναι πως έφτασε η επινόηση αυτή στα χέρια των «συμμάχων»;

Ως φαίνεται στην Ελλάδα δεν θα πάψουν να έρχονται οι ΕΦΙΑΛΤΑΙ. Ο

Στρατηγός Γ.Γ. ΑΥΦΑΝΤΗΣ αναφέρει εις το πόνημα του ΑΦΥΠΝΗΣΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ, ότι κάποιος αξιωματικός του Ναυτικού ονομαζόμενος Παγκανάς, παρέδωσε τα σχέδια του Ελληνικού ραντάρ στους «συμμάχους», αντί  αργυρίων φυσικά. Ειδικότερα στο πόνημά του ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΕΛΛΑΣ. Τελικώς τον πλήρη κατασκευαστικό φάκελο αυτής της λυχνίας αρκετά χρόνια αργότερα κατέχει η Αγγλική εταιρεία ηλεκτρονικής ENGLAND ELECTRON VALVE (Λογότυπον EEV ή E2V), η οποία φέρεται και ως σπουδαία κατασκευάστρια RADAR. «Σύμπτωση» λέω εγώ.

ΟΙ ΛΥΧΝΙΕΣ MAGNETRON ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ E2V.

Επισυνάπτω εδώ ένα ψευδές κείμενο «England Magnetron» όπου πιστοποιεί την πατρότητα του ΡΑΔΙΟ-ΤΗΛΕ-ΕΝΤΟΠΙΣΤΗ. Γιατί τέτοια εμμονή για ελληνικό όνομα στο βασικό στοιχείο αυτής «μάγνητρο» κύριοι, αφού είναι Αγγλική επινόηση;

Από το βιβλίο του Φίλου του Σαντορίνη και σημαντικού ανδρός της χώρας κ. Λαγκαδά διαβάζουμε αυτολεξί:

«Τήν 7ην ‘Ιουλίου 1940, ἐγένετο, κατόπιν ἀδείας τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί Ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν Ἰ. Μεταξᾶ, πειραµατική ἐπίδειξις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ραντάρ εἲς ἐπιτροπήν Ἂγγλων εἰδικῶν µέ ἐπί κεφαλῆς τόν Major Heywood, τῆς ἐν Ἀθῆναις Ἀγγλικῆς Πρεσβείας. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπιδείξεως ἐνιχνεύθη ἀεροπλᾶνον τό ὁποῖον, κατόπιν σχετικῶν ἐρευνῶν τῶν Ἀγγλικῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, διεπιστώθη ὃτι προήρχετο ἐκ Κρήτης, ἐνιχνεύθη δέ κατά τήν σιέλωσίν του ὑπέρ ἂνω τῆς νήσου Μήλου, δῆλα δή ἐξ ἀποστάσεως περίπου 160 χιλιοµέτρων».

Κατόπιν τοῦ ἀποτελέσματος τούτου, ο Major Heywood προέβαλε τήν ἐντολήν τοῦ Ἀρχηγείου τῶν Βρετανικῶν Δυνάμεων Μέσης Ἀνατολῆς, ὃπως τοῦτο ἀποκτήσει τήν συσκευή µας καὶ µεταφερθῇ αὐτή τήν µεθεποµένη, ἀεροπορικῶς, εἲς Κάϊρον. Ὁ Ἓλλην Πρωθυπουργός ὃµως ἐνέκρινε µέν τήν παράδοσιν τῶν σχεδίων εἲς τοὺς Ἂγγλους ἀλλ’ ἀντετάχθη κατηγορηµατικῶς(*) εἰς τήν μεταφορά τῶν συσκευῶν εἲς τήν Μέσην Ἀνατολήν, «Ἐπεί δή ἡ Ἑλλάς εἶναι Χώρα οὐδετέρα καὶ ἡ ἐξαφάνισις τοῦ μεγάλου προβολέως θά ἐγένετο ἀµέσως ἀντιληπτή».Μόλις µετά τήν λήξιν τοῦ πολέµου ἐγνώσθη ὃτι τά Ἀγγλικά Ραντάρ, τῆς Μάχης Ἀγγλίας ἐλειτούργησαν εἰς µήκη κύµατος ἂνω τοῦ μέτρου, ἐν ὦ ἀντιθέτως τό Ἑλληνικόν Ραντάρ, ἢδη ἀπό τοῦ 1939, ἦτο Ἑκατοστοµετρικόν Ραντάρ, δῆ­λα δή ἐλειτούργε εἲς μήκη κύµατος µεταξύ 40 καί 50 ἑκατοστῶν τοῦ µέτρου. Οἱ Ἂγγλοι κατέληξαν εἰς τήν περιοχήν τῶν ἑκατοστοµετρικῶν κυµάτων µόνο κατά τό φθινόπωρον τοῦ 1942, δῆλα δή 2 χρόνια µετά τήν ἐν Ἀθήναις ἐπίδειξιν τῆς Ἑλληνικῆς ἐφευρέσεως. Τοῦτο ὀφείλεται εἰς τήν ἐξ ὁλοκλήρου διάφορον Τεχνικήν τῆς παραγωγῆς Ἑκατοστοµετρικῶν ἐλεκτροµαγνητικῶν κυµάτων, ἡ ὁποία τήν ἐποχήν ἐκείνην δέν ἦτο ἀκόµη ἀρκετά ἐξελιγµένη διά νά χρησιµοποιηθῇ εἰς συσκευών του εἲδους Ραντάρ. Διά τὸν λόγον τοῦτον οὁ σύµµαχοι πιεζόµενοι ὑπό τῶν καθηµερινῶν πολεµικών ἀναγκῶν, καὶ τοι ἐγνώριζον θεωρητικῶς τὰ πλεονεκτήµατα τῶν ἑκατοστοµετρικῳν κυµάτων, δν σαν ες θέσιν νά παράγουν τατα ὑπό τήν ἀναγκαίαν µεγάλην ἰσχύν, δι’ αὐτό καί µετεχειρίσθησαν συσκευάς λειτουργούσας εἰς μῆκος κύµατος ὁλοκλήρων μέτρων τῶν ὁποιων ἡ τεχνική τότε ἦτο ἀρκετά ἐξελιγµένη καὶ γνωστή. Ἀντιθέτως εἰς τήν περίπτωσιν τῆς Ἑλλάδος, ὁ Π. Σαντορίνης ἐπέτυχε νά δηµιουργήςῃ ἐξ’ ἀπ’ ἀρχῆς τῶν πειραµά­των του τήν παραγωγήν τῶν Ἑκατοστοµετρικών κυµάτων μεγάλης Ἰσχύος, τά ὁποῖα καὶ τοῦ ἐπέτρεψαν τήν δημιουργία τοῦ πρώτου Ἑκατοστοµετρικοῦ Ραντάρ.

(*) Η επίμαχος αυτή πρόταση αποτελεί μια ευφυή υπεκφυγή του Πολιτικού Ανδρός ΜΕΤΑΞΑ, ώστε να μην δώσει μεν το πολύτιμο για την εποχή εκείνη όπλο, για το δε σχέδια, θα έδινε άλλα αντί άλλων.

Τό Έλληνικό Έκατοστοµετρικό Ραντάρ 1936-1939 της Ανωτάτης Διοικήσεως Αντιαεροπορικής Άµύνης της χώρας (άνοιγµα παραβολκού προβολέως 3,30μ)

Μια αναλυτική εικόνα κάθετου τομής της λυχνίας ΜΑΓΝΗΤΡΟ που αναπαριστά την τροχιά των ηλεκτρονίων εντός αυτής. Φαίνονται οι τροχιές των ηλεκτρονίων για διάφορες τιμές του λόγου της ανοδικής ως προς την ένταση του κάθετου μαγνητικού πεδίου.

 

Το κίνητρο μου για να γράψω το παρόν, είναι να ανατρέψω την ψευδή περιρρέουσα άποψη των σημερινών ΘΟΛΟΚΟΥΛΤΟΥΡΓΙΑΡΕΩΝ, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ διατείνονται ότι όλοι οι σημερινοί Έλληνες είναι ανίκανοι κληρονόμοι του γιγάντιου πνευματικού φορτίου που μας άφησαν οι σοφοί ΕΛΛΗΝΕΣ πρόγονοι μας.

Όχι κύριοι, και σήμερα βγαίνουν έλληνες, όπως ο ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, Ο ΑΡΤΕΜΗΣ, Ο ΠΑΣΣΑΣ, Ο ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ, Ο ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ, Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ τους οποίους θέλω να μνημονεύσω αλλά δεν μπορώ. ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ την κληρονομιά μας, τόσο την νοητική όσο και την υλική.

ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕΒΑΣΘΕΙΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΑΝΩ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΜΙΛΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΑΓΕΙ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ.

Ἀντωνης Θεοδωράκης,

Ηλεκτρολόγος-μηχανικός,

μελετητής των επινοήσεων των Ελλήνων.

Πρώτη δημοσίευσις 1η Ἰανουαρίου 2011.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὁ Μέγας διανοητής Παῦλος Σαντορίνης καί τό ἑκατοστομετρικό ῥαντάρ.

Leave a Reply